Nieuwsarchief

De weergave in dit dossier is chronologisch gerangschikt per regio. Raadpleeg ook de websites van RIVM, NHG en Zorgdashboard Limburg voor andere belangrijke informatie. 

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2021
26 NOVEMBER 2021
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Boostervaccin
 • Beeld in de regio
 • Bericht Zuyderland Medisch Centrum
 • Veiligheid en kinderopvang
 • Extra kinderopvangmogelijkheid om de zorg te ondersteunen

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken blijft hoog. Ondanks dat er in een enkele praktijk een huisarts of assistente t.g.v. ziekte is uitgevallen heeft de reguliere HA zorg, ook op de Spoedpost (de spoedeisende huisartsenzorg), dankzij ieders inzet nog steeds doorgang kunnen vinden.

Boostervaccin

Zoals u via de HaROP-coördinator heeft vernomen is het gelukt in de regio Westelijke Mijnstreek de boostervaccinatie te vervroegen voor huisartsen en hun personeel.
Chapeau voor de HaROP-coördinatoren voor het zorgdragen van het tijdig aanleveren van de benodigde flacons. Ook een chapeau voor onze afdeling logistiek met betrekking tot de ‘bezorging op maat’. Het vervroegen van deze vaccinatie kan een belangrijk verschil maken!

De flacons worden vandaag vrijdag 26 november 2021 in de praktijk geleverd. De flacons zijn voorzien van een informatiebrief. Er wordt getekend voor ontvangst.

Niet-mobiele thuiswonende patiënten
De vaccinatie van deze doelgroep patiënten wordt volgende week besproken in het ketenoverleg. Zodra hierover duidelijkheid is wordt u per omgaande geïnformeerd.  

Beeld in de regio

Periode: week 46 (15-11-2021 t/m 21-11-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+3.073, +62,7%; van 4.904 naar 7.977). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+2.971; + 16,3 %, van 21.169 naar) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+1.565 in totaal t.o.v. week 45). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (van 19,6% naar 26,8%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 71,7% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (1.732,7 per 100.000 inwoners, 216 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 1338 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (1.342,4 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (1.197,0 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zuid-Limburg de hoogste weekincidentie van Nederland (1.342,4 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 46 zijn er minder prikken gezet dan in week 45. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit evenveel eerste prikken en tweede prikken. De eerste boosterprikken zijn ook gezet, 308 sinds vrijdag 19/11/2021.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is zwaar gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.
 • Helaas hebben we de twijfelachtige eer om in Limburg het hoogste aantal besmettingen te hebben van heel West-Europa.

Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Ook de instroom van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis blijft op een ongekend hoog peil; ca. 35 % van het aanbod op de SEH is COVID-19 gerelateerd. Er liggen nu 115 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
 • 92 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 68)
 • 23 COVID + op de IC ’s (fair share 16)
Daarnaast liggen er nog 20 ‘COVID-verdachte’ patiënten in het ziekenhuis. Zuyderland zit daarmee ruim boven haar ‘fair share’.

Ondanks extra inspanningen door onze ketenpartners verloopt de uitstroom naar de VVT moeizaam. Ook daar is immers sprake van toename van besmettingen en uitval van personeel.

Sinds vandaag wordt landelijk de planbare zorg afgeschaald waardoor we hopen en verwachten dat uitplaatsen naar andere regio’s beter mogelijk wordt.
 
Dit betekent voor u als huisarts dat de eerder gemaakte afspraak m.b.t. de spoedstroom ongewijzigd gehandhaafd blijft: vóór het insturen van een patiënt s.v.p. altijd overleg via 088-4599112.

Veiligheid en kinderopvang

Afgelopen weken is de veiligheidsregio Zuid-Limburg diverse keren bij elkaar gekomen om de situatie in de zorg te monitoren. Via de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg is een aantal vraagstukken op het gebied van veiligheid en kinderopvang ingebracht.

Ten aanzien van veiligheid
 • Beveiliging van zorginstellingen: mocht er bij een individuele instelling iets gebeuren, dan loopt een melding via de meldkamer politie - 112. De meldkamer/politie heeft alle adressen van ziekenhuizen/huisartsenposten en huisartsenpraktijken gekregen en zijn voorbereid in geval van een melding. Doe altijd aangifte van een incident met geweld, zodat de politie een goed beeld heeft wat er gebeurd is.
 • Teamchefs politie zijn geïnformeerd over de situatie in de witte kolom. De eenheden staan in de ‘alert stand’! Ook de meldkamer en de calamiteitencoördinatoren worden in stelling gebracht.
 • Mochten er desondanks knelpunten optreden, dan deze graag terugkoppelen aan het crisisteam.
 • Politie werkt ook diverse scenario’s ten aanzien van Veiligheid in fase 3 uit.
Ten aanzien van kinderopvang
De gemeentelijke kolom neemt contact op met de schoolbesturen en gaat na of de regeling ten behoeve van kinderopvang voor medewerkers werkzaam in de zorgsector, zoals in het begin van de crisis, weer opgestart kan worden.

Ten aanzien van communicatie
De communicatieadviseurs van de GGD'en en de veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg Noord werken samen om boodschappen richting de burger op elkaar af te stemmen.

Mochten er andere vraagstukken zijn op het gebied van openbare orde en veiligheid dan kunnen deze ook gemeld worden bij het crisisteam Westelijke Mijnstreek.

Voor meer informatie over de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunt u hier terecht.

Extra kinderopvangmogelijkheid om de zorg te ondersteunen

Namens Humankind en MIK & PIW Groep voor medewerkers die in de zorg werken.
Samen maken we het verschil
Onze regio staat voor een stevige uitdaging. Toenemende besmettingen, uitval van medewerkers, sluiting van scholen en kinderopvang, afschaling van de reguliere zorg, overvolle ziekenhuizen en agressie op straat. We weten niet hoelang het nog gaat duren en hoe we dit gaan volhouden, maar wat we wel weten is dat de nood hoog is. Vanuit Humankind en MIK & PIW Groep dragen wij ons steentje bij door de zorgmedewerkers extra te ondersteunen. Niet door zelf aan het bed te staan, maar door te ontzorgen met extra kinderopvangmogelijkheid voor kinderen van ouders die in de zorg werken. We bieden de kinderen op professionele wijze een afwisselend activiteitenprogramma en de mogelijkheid om online les te volgen. Dat doen we kosteloos en ongeacht of ouders een contract hebben voor kinderopvang. Door te zorgen dat ouders hun kinderen met een gerust hart bij ons kunnen brengen, kunnen zij zich focussen op wat onze regio hard nodig heeft: zorg met aandacht.

Ons aanbod
MIK & PIW Groep bieden vanaf 29 november 2021 extra faciliteiten aan in Maastricht en Sittard. Humankind is voornemens om dit vanaf maandag 6 december 2021 aan te bieden in de regio Parkstad. Om op de juiste wijze op te schalen, vragen we de zorginstellingen intern te inventariseren wat de behoefte/vraag is vanuit de zorgmedewerkers. Hoeveel van jullie medewerkers willen gebruik maken van het aanbod? Hoe eerder wij inzichtelijk hebben om welke aantallen het gaat, hoe beter wij jullie kunnen ondersteunen.
 • Wat? Kosteloos en afwisselend activiteitenprogramma.
 • Waarom? Om het zorgpersoneel te ondersteunen.
 • Voor wie? Voor kinderen in de basisschoolleeftijd van ouders die in de punt van de zorg werken.
 • Waar? MIK & PIW Groep: MIK De Spiegel in Maastricht en MIK De Rode Loper in Sittard. Humankind: een nog nader te bepalen locatie in Parkstad.
 • Tijden? Tussen 07.00 - 18.30 uur.
 • Wanneer? MIK & PIW Groep: vanaf maandag 29 november 2021 en Humankind: vanaf maandag 6 december 2021.
 • Hoe? Medewerkers kunnen zich aanmelden door te mailen naar regiolimburgzuid@humankind.nl (regio Parkstad) of www.spelenderwijs.nl/noodopvang (regio Maastricht Heuvelland en Westelijke Mijnstreek).

19 NOVEMBER 2021
 • Advies crisisteam! (herhaald bericht)
 • Beeld in de regio
 • Terugkoppeling COVID-19 geteste patiënten
 • Bericht van Zuyderland
 • Quarantaine zorgmedewerkers met COVID-19 positief geteste huisgenoot
 • Vaccinatie Nieuws

Advies crisisteam! (herhaald bericht)

Het crisisteam adviseert om het nieuws (algemeen nieuws/NHG/LHV/RIVM) goed op te volgen en, hierop aansluitend, het beleid in de dagpraktijk aan te passen wat betreft infectiepreventie en het verlenen van zorg (COVID-19 maar ook reguliere huisartsenzorg).
U kunt als team het beleid toespitsen op de regionale en lokale situatie. Als crisisteam zullen we u wekelijks informeren over de regionale situatie wat COVID-19 betreft.

Beeld in de regio

Periode: week 45 (08-11-2021 t/m 14-11-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+981, +25,0%; van 3923 naar 4904). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+2971; +16,3%, van 18.198 naar 21.169) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+795 in totaal t.o.v. week 44). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (van 20,7% naar 21,6%)
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 93.1% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week. 
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (1147,1 per 100.000 inwoners, 143 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 765 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (825,2 per 100.000) en Limburg-Noord (812,5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zuid-Limburg de hoogste weekincidentie van Nederland (825,2 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 45 zijn er meer prikken gezet dan in week 44. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer eerste prikken dan tweede prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is zwaar gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Terugkoppeling COVID-19 geteste patiënten

Huisartsen ontvangen vanaf nu weer een terugkoppeling van COVID-19 positief geteste patiënten.
Dit betekent dat pre-hospitaal monitoren in gang gezet kan worden. Hierdoor is eventuele achteruitgang van de gezondheidstoestand van de patiënt objectief en snel inzichtelijk te maken. Voorkomen van ziekenhuisopname én verdere schade bij de patiënt is hierbij het uitgangspunt.

Bericht van Zuyderland

Zuyderland Medisch Centrum heeft aangegeven in een ernstige capaciteitsnood te verkeren.
Zuyderland zal om die reden zélf zorgdragen voor communicatie hierover. We verwachten uiterlijk vrijdag hierover geïnformeerd te worden.

Quarantaine zorgmedewerkers met COVID-19 positief geteste huisgenoot

De richtlijn hierover is aangepast: immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot hoeven niet in quarantaine.
Zij dienen wel tot en met de 10de dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker tenminste type ll te dragen én testen op dag 5 nadat de huisgenoot zélf positief is getest óf zodra ze klachten hebben eerder dan de 5de dag.

Vaccinatie Nieuws

• Booster
Vanuit het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) is het advies omtrent de boostervaccinactie voor huisartsen en personeel als volgt: Het is wenselijk om zoals afgesproken één proces te blijven houden om te kunnen borgen dat iedereen voor een vaccinatie aanbod komt. Hierover zal zowel de LHV als InEen communiceren met de achterban.

Intussen zal de RIVM een plan van aanpak ontwikkelen voor de vaccinatie van huisartsen- en ambulancezorg. Dit plan verwachten we volgende week met als doel dat de vaccins als alles naar wens verloopt uitgeleverd worden op 6 december (met dezelfde houdbaarheid, 24 dagen, na levering als bij ziekenhuizen).

• Aanmelden patiënten met een afweerstoornis voor derde prik
Eind oktober zijn alle mensen met een afweerstoornis die behoren tot de specifieke patiëntengroep uitgenodigd door hun behandelend medisch specialist. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat patiënten nog niet zijn uitgenodigd, omdat zij bijvoorbeeld behandeld worden door een buitenlandse specialist of uitbehandeld zijn.

Patiënten die wel graag in aanmerking komen voor een derde prik, kunnen zich vanaf nu bij hun huisarts melden. Dit is op initiatief van de patiënt, er wordt geen actieve selectie door de huisarts gevraagd. U als huisarts bepaalt of de patiënt daadwerkelijk in aanmerking komt voor een derde vaccinatie.Om een patiënt door te verwijzen kunt u een uitnodigingsbrief aanmaken door het volgende formulier in te vullen: www.formdesk.nl/rivm2/immuno2021. Als u de naam, het adres, woonplaats en emailadres van de patiënt invult in wordt er een uitnodigingsbrief aangemaakt. Dit gebeurt onder AVG-voorwaarden, het RIVM heeft geen toegang tot deze gegevens.

• Vaccinatiecijfers 8 t/m 14 november 2021
Tot en met zondag 14 november zijn in Nederland naar schatting ruim 24,2 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,1 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 88,3% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,7% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 86,4% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,7% volledig gevaccineerd.

Lichte stijging opkomst
Er is weer een lichte stijging te zien in de vaccinatieopkomst in de verschillende leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep gaat het om een toename van maximaal 1%.
Zowel bij de 12 t/m 17-jarigen en de 18 t/m 25-jarigen steeg het aantal dat de afgelopen week een eerste vaccinatie kreeg, met ruim 14.000. Het aantal dat volledig is gevaccineerd nam in beide leeftijdsgroepen toe met ruim 12.000.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de website van de SNPG! 12 NOVEMBER 2021
 • Advies crisisteam! (herhaald bericht)
 • Beeld in de regio
 • Bericht van Zuyderland
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid! (herhaald bericht)
 • Vaccinaties
 • PCR-testen voor zorgpersoneel

Advies crisisteam! (herhaald bericht)

Het crisisteam adviseert om het nieuws (algemeen nieuws/NHG/LHV/RIVM) goed op te volgen en, hierop aansluitend, het beleid in de dagpraktijk aan te passen wat betreft infectiepreventie en het verlenen van zorg (COVID-19 maar ook reguliere huisartsenzorg).
U kunt als team het beleid toespitsen op de regionale en lokale situatie. Als crisisteam zullen we u wekelijks informeren over de regionale situatie wat COVID-19 betreft.

De praktijken ontvangen geen berichten meer over positief geteste patiënten. Dit betekent dat de huisarts niet preventief kan monitoren. Het crisisteam heeft dit voorgelegd aan het ROAZ en dit wordt nu op landelijk nivo besproken.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+1394, +55,1%; van 2529 naar 3923). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+6922; + 61,4 %, van 11276 naar 18198) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+1318 in totaal t.o.v. week 43). Het percentage tests dat positief uitvalt nam af (van 21,8% naar 20,7%)
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 96,1% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum (816,8 per 100.000, 226 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Sittard-Geleen met 717.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (660,2 per 100.000) en Limburg-Noord (608,5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zuid-Limburg de hoogste weekincidentie van Nederland (660,2 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: nog altijd 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 44 zijn er meer prikken gezet dan in week 43. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer eerste prikken dan tweede prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is zwaar gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). Bij het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Bericht van Zuyderland

Vanwege de enorme wisselingen in beschikbare capaciteit (professionals/bedden) op de verschillende locaties, soms wel 2 tot 3 maal per dag, is er een standaard afspraak:
Bel vóór dat u verwijst eerst met: 046-4599112 de specialist bepaalt de locatie.
 • Afgelopen week is er sprake van 73 gediagnosticeerde COVID-19 opnames, 27 hoog verdachte patiënten.
 • Er is fors gekort in het OK-programma. Zuyderland beschikt over 19 operatiekamers, hiervan zijn er momenteel 11 open.
 • De oranje/rode OK-zorg is in gevaar, zowel de mammaca’s en colonca’s worden momenteel met één week uitgegesteld.
 • Inmiddels beschikt Zuyderland over 4 cohortafdelingen, waarvan 85% niet gevaccineerd is, 15% is wél gevaccineerd. De oorzaak ligt bij de sterk vergrijsde regio in combinatie met een lager vaccinatie percentage en daarbij is deze regio als een van de eerste regio’s in NL gevaccineerd. Doorgaans is er sprake van twee patiëntencategorieën: jong én niet gevaccineerd, oud (met co-morbiditeit) wél gevaccineerd.
 • Zuyderland kampt tevens met een verzuimpercentage onder het personeel van 5,3%.
 • Onder andere is bovenstaand aanleiding tot een verzoek aan de huisartsen om beleid op te stellen/te hanteren bij 80+ patiënten én COVID-19 positief. Uit ervaringen én lessons learned tijdens de vorige infectiegolf blijkt dat de overlevingskans op de IC bij deze patiëntencategorie nihil is. Het is dus van groot belang dat de huisarts de wens van de patient én de Geriatric Frailty Scale in acht nemen en meeneemt in de overweging om al dan niet in te sturen.
Alle patiënten die afgelopen week in onze regio zijn verwezen naar de SEH waren O2-behoeftig, chapeau vanuit Zuyderland, er wordt zorgvuldig verwezen!

Gezamenlijke verantwoordelijkheid! (herhaald bericht)

Het crisisteam wil een ieder attenderen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de komende maanden met elkaar de besmettingen en ziekenhuisopnames te kunnen beperken en de onvermijdelijke pieken in het komende winterseizoen op te vangen. Hierbij kunnen de volgende adviezen een belangrijk verschil maken:
 • Blijf de patiënt/personeel welke niet gevaccineerd is motiveren om tot vaccinatie over te gaan, hiervoor is de ‘vaccinatie keuzewijzer’ nog steeds van kracht:
  https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels
 • Strikte triage, cluster de spreekuren.
 • Draag PBM en zie toe op de 1,5 meter maatregel.
 • Bij reanimatie mag zuurstof toegediend worden, zowel bij COVID als NON-COVID patiënten, dat geldt ook voor COPD GOLD fase 4. Er mag geen mond-op-mondbeademing plaatsvinden. Zorg voor voldoende saturatiemeters en check of deze werken.
 • Het protocol zuurstof thuis’ is te raadplegen via de link:
  Protocol Zuurstofgebruik THUIS [PDF]
 • Medewerker positief? Overweeg thuiswerken!
 • Interesse in de landelijke opschalingsplannen? Raadpleeg de link: Opschalingsplan-COVID-19

Vaccinaties

Het streven is om de boostervaccinatie te vervroegen naar 23 november aanstaande. Zorginstellingen kunnen zelf deze boostervaccinaties verzorgen (ook voor de verzorgingshuizen). Zorginstellingen zónder medische dienst kunnen ondersteund worden door de GGD, het personeel van deze instelling kan ook gevaccineerd worden door de GGD.
GGZ Nederland zou via de GGD gestart kunnen worden in januari 2022. Indien de organisatie dit zelf organiseert zou men kunnen starten december aanstaande.

Zuyderland gaat het eigen personeel vaccineren. Er is overleg over wie de acute zorg RAV, GGD en GHOR én huisartsen gaat vaccineren; GGD of ziekenhuis.

Niet mobiel en thuiswonend zal nu door de GGD gevaccineerd worden, deze doelgroep is zeer moeilijk te bereiken, vorige vaccinatierondes zijn door de huisartsen uitgevoerd. Er wordt nu gekeken naar een efficiënte logistiek door de GGD.

PCR-testen voor zorgpersoneel

Voor zorgpersoneel zijn er 2 opties om met voorrang een PCR-COVID test te krijgen:
 1. Zuyderland heeft nog capaciteit om testen van zorgpersoneel uit de huisartsenpraktijken te doen. PCR test afnemen en aanvragen via cyberlab, meegeven aan logistiek Meditta die bloed komen ophalen. De uitslag is <24 uur terug te zien in cyberlab.
 2. Via GGD zijn prio-testen mogelijk voor zorgpersoneel. Dat is mogelijk via telefoonnummer 0800-8101 (landelijk). GGD heeft tijdsvakken vrij gepland in ochtend tot 09.30 in Landgraaf/Urmond en tot 09.45 in Maastricht. Uitslag meestal in avond bekend. Als afname later die dag wordt, is het sneller om via de eigen praktijk een PCR te doen en met het transport mee te laten gaan naar Zuyderland.

09 NOVEMBER 2021
 • Extra bericht vanwege toenemende besmettingen en ziekenhuisopnames!
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Extra bericht vanwege toenemende besmettingen en ziekenhuisopnames!

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen week van 27 oktober tot en met 2 november 2021 naar 834 opnames (31% meer dan een week eerder). Op de Intensive Care werden 140 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen (+20%). In de afgelopen week zijn er 39% meer personen met een positieve coronatest gemeld dan in de week ervoor. In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen.
Naast bovenstaand heeft Zuyderland kenbaar gemaakt dat de inzet van professionals schaarser is, onder andere door uitval van specialisten. Zuyderland kondigt tevens een presentatiestop aan.

Presentatiestop voor corona(verdachte) patiënten in Zuyderland tot dinsdag 9 november
Zuyderland heeft sinds zondag 7 november een presentatiestop ingesteld voor coronapatiënten en patiënten met corona-gerelateerde klachten. Het betreft een presentatiestop, geen opnamestop. Ook gaat het alleen om COVID-zorg: voor andere aandoeningen kunnen patiënten wel gewoon terecht. Deze situatie duurt tot tenminste dinsdag 9 november 10.00 uur. Op dat moment wordt de stand van zaken opnieuw bekeken.

Zuyderland Medisch Centrum heeft de afgelopen dagen te maken gehad met een zeer sterke stijging van het aantal coronapatiënten. Actueel liggen er in Zuyderland 83 coronapatiënten, waarvan 19 op de Intensive Care. Hiermee zitten ze helaas aan de grens van hun capaciteit.  

Deze presentatiestop is regionaal afgestemd met alle partners en huisartsen. We zullen u direct informeren als deze situatie wijzigt.

Voor huisartsen
Zuyderland verzoekt alle huisartsen om patiënten met corona of corona-gerelateerde klachten alleen op strikte indicatie door te verwijzen naar ons ziekenhuis. Uiteraard brengen we u direct op de hoogte als de situatie wijzigt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het crisisteam wil een ieder attenderen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de komende maanden met elkaar de besmettingen en ziekenhuisopnames te kunnen beperken en de onvermijdelijke pieken in het komende winterseizoen op te vangen. Hierbij kunnen de volgende adviezen een belangrijk verschil maken:
 • Blijf de patiënt/personeel welke niet gevaccineerd is motiveren om tot vaccinatie over te gaan.
  Hiervoor is de ‘vaccinatie keuzewijzer’ nog steeds van kracht:
  https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels
 • Strikte triage, cluster de spreekuren.
 • Draag PBM en zie toe op de 1,5 meter maatregel.
 • Bij reanimatie mag zuurstof toegediend worden, zowel bij COVID als NON-COVID patiënten, dat geldt ook voor COPD GOLD fase 3 en 4. Er mag geen mond-op-mondbeademing plaatsvinden. Zorg voor voldoende saturatiemeters en check of deze werken.
 • Het protocol ‘zuurstof thuis’ is te raadplegen via de link: Protocol Zuurstofgebruik THUIS [PDF]
 • Medewerker positief? Overweeg thuiswerken!
 • Interesse in de landelijke opschalingsplannen?
  Raadpleeg de link: Opschalingsplan-COVID-19

05 NOVEMBER 2021
 • Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinaties (herhaald bericht)
 • Advies crisisteam
 • Beeld in de regio
 • Monitoren COVID-19 patiënten in thuissituatie - bereid u voor!
 • Bericht van Zuyderland Medisch Centrum
 • Voorkom verspreiding, ventileer met regelmaat de ruimtes in uw huisartsenpraktijk!
 • Beeld in de Hagro's Westelijke Mijnstreek
 • Deelname congresdagen
 • Boostervaccinatie

Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinaties (herhaald bericht)

In onze regio constateren we COVID-19 besmettingen, ook onder de huisartsen ondanks vaccinatie én al dan niet gevaccineerd met een mRNA vaccin. Daarom adviseren we de griepvaccinatie in de praktijken uit te voeren onder volledige bescherming.

Advies crisisteam

Het crisisteam adviseert om het nieuws (algemeen nieuws/NHG/LHV/RIVM) goed op te volgen en, hierop aansluitend, het beleid in de dagpraktijk aan te passen wat betreft infectiepreventie en het verlenen van  zorg (COVID-19 maar ook reguliere huisartsenzorg).
U kunt als team het beleid toespitsen op de regionale en lokale situatie. Als crisisteam zullen we u wekelijks informeren over de regionale situatie wat COVID-19 betreft.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+920, +57,2%; van 1609 naar 2529). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is toegenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+3067; + 37,4 %, van 8209 naar 11276) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+1228 in totaal t.o.v. week 42). Het percentage tests dat positief uitvalt nam ook toe (van 14,9% naar 21,8%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 96,9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Sittard-Geleen (542,8 per 100.000, 498 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (425,6 per 100.000) en Limburg-Noord (505,4 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (505,4 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 43 zijn er meer prikken gezet dan in week 42. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is zwaar gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Per eind september worden de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Voor de ECDC staat geheel provincie Limburg op Donkerrood.

Monitoren COVID-19 patiënten in thuissituatie - bereid u voor!

Afgelopen jaar hebben we in de eerste lijn veel ervaring opgedaan met COVID-19 besmettingen bij patiënten die in 1e instantie niet naar het ziekenhuis werden verwezen. Een aantal van deze patiënten bleek na een aantal dagen dusdanig te verslechteren dat er alsnog een opname in het ziekenhuis nodig was.
Enkele specifieke symptomen bij COVID-19 zijn dyspnoe en desaturatie zonder dat patiënten dit aanvankelijk in de gaten hebben. Daardoor ontstaat er patientdelay, waarbij de longschade door het Sars-Cov-2 virus ernstiger is en er hogere kans is op restschade en trager herstel.
Deze patientdelay kan voorkomen worden door geïndiceerde patiënten thuis te monitoren met een saturatiemeter en een dyspnoe-observatie.

Ook nu het aantal besmettingen weer oplopen en met de wetenschap dat in Sittard-Geleen momenteel zelfs de meeste besmettingen zijn, adviseert het crisisteam om het protocol ‘COVID-19 patiënten thuis monitoren’ te raadplegen en daar waar nodig voorbereidingen te treffen. Zo is het aan te raden om te checken of er voldoende  saturatiemeters in de praktijk aanwezig zijn!!

Voor uitgebreide informatie bekijk dan het onderstaand protocol:
‘COVID-19 patiënten thuis monitoren’.

Bericht van Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 4 november 2021 COVID-19 in onze regio

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM is de afgelopen week toegenomen. Met name op de HAP is de instroom toegenomen en de wachttijd fors opgelopen. Ondanks dat er op verschillende plaatsen huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte uitvallen heeft de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) vrijwel gewoon doorgang kunnen vinden.
Het aanbod van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis is de afgelopen twee weken fors toegenomen.
Er liggen nu 65 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
    •    53 COVID + op de Cohort afdelingen
    •    12 COVID + op de IC ’s
Daarnaast ligt er nog 15 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis.

Door deze forse toename van COVID-zorg is de druk op het ziekenhuis toegenomen en zijn we genoodzaakt de afspraken van vorige week bij te stellen; op beide locaties van Zuyderland MC is nu een cohort afdeling geopend en kunnen patiënten via de SEH aangeboden worden. De eerdere verdeling van longziekten en interne geneeskunde is ook weer ingevoerd; Longziekten behandelt in Heerlen en Interne geneeskunde in Sittard.

Patiënten die worden ingestuurd naar de SEH ontvangen van ons, net als tijdens de vorige periode een brief met daarin uitleg over de beoordeling van hun situatie en mogelijke besluiten in het kader van hun behandeling (bijlage).
De poliklinische zorg loopt nog wel vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van COVID-19 patiënten.
Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in een nieuwe golf waardoor we genoodzaakt zijn de eerder gemaakte werkafspraken rond COVID-19 weer opnieuw te introduceren.

De eerder gemaakte afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden vanaf deze week weer
 • De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 • De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 • De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Sittard.
 • Long-oncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 • Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in ACUTE NOOD is op de HAP in Sittard), dan ziet d.d. SEH arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 • CRUCIAAL IS DAT ALVORENS EEN PATIENT INGESTUURD WORDT VOOR NON-COVID EERST OVERLEGD WORDT MET DE DD LONGARTS, INTERNIST OF GERIATER; 088-459 9112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de d.d. internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld)
 • DIT GELDT AL HELEMAAL VOOR COVID VERDACHTE OF POSITIEVE PATIENTEN! DAN DIENT OVERLEGD TE WORDEN VOOR DE LOCATIE HEERLEN MET DE DD LONGARTS EN VOOR DE LOCATIE SITTARD MET DE DD INTERNIST; 088-459 9112. Zij weten net zoals in de eerste COVID periode waar plaats is voor COVID patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische COVID patiënten.
COVID-19 (verdachte) patiënten waarbij mogelijk sprake zal zijn van overplaatsing naar een andere locatie ontvangen via Zuyderland Medisch Centrum een brief voorzien van informatie: klik hier voor de brief


Voorkom verspreiding, ventileer met regelmaat de ruimtes in uw huisartsenpraktijk!

Het RIVM adviseert:
 • Ventileer 24 uur per dag
 • Gebruik en onderhoud het ventilatiesysteem volgens de handleiding
 • Controleer of de ventilatiecapaciteit van de ruimte geschikt is voor de gebruiksfunctie
 • Raadpleeg een deskundige bij twijfel of er voldoende wordt geventileerd
 • Lucht regelmatig (tussen bijeenkomsten, tijdens pauzes). 

Beeld in de Hagro's Westelijke Mijnstreek

In een enkele praktijk is er uitval van personeel vanwege COVID-19. Er is geen knelpunt met betrekking tot het leveren van zorg. Het betreft hier een beeld op basis van de terugkoppeling vanuit de HaROP coördinatoren.
We realiseren ons heel goed dat uitval van huisarts(en) en/of medewerker(s) een hectische situatie geeft. De communicatie die wij hierover voeren is een globaal beeld, dit is niet gedetailleerd en zegt ook niets over de drukte of hectiek die deze situatie met zich meebrengt. In elk geval chapeau voor een ieder die genoodzaakt is om een tandje bij te zetten!

Deelname congresdagen

Het crisisteam ontvangt vragen over deelname aan congressen.
Voor alle grootschalige evenementen gelden de landelijke richtlijnen vanuit de Overheid geadviseerd dan wel opgelegd. Hierover geeft het crisisteam Meditta geen advies. Daarnaast gaan we er vanuit dat de organisaties zélf deze richtlijnen volgen én indien de Overheid adviseert geen grootschalige evenementen te organiseren dat betreffende organisaties deze annuleren.
 
Dit betekent in het voorbeeld van de landelijke congresdagen ‘urogynaecologie’ die komende dagen gepland staan, de organisatie hierover zélf de landelijke richtlijn opvolgt en communiceert naar de deelnemende (kader)artsen of dit al dan niet door gaat.

Boostervaccinatie

Er is bekend gemaakt dat de GGD’en op 6 december beginnen met de boostervaccinaties voor 60+. Vanaf 23 november verstuurt het RIVM daarvoor de uitnodigingsbrieven.
De GGD begint bij 80+. Als deze leeftijdsgroep aan de beurt is geweest, volgen de mensen van 60 tot en met 79 jaar.
De verwachting is dat de GGD' en in januari 2022 starten met de vaccinaties van mensen van 60 tot en met 79 jaar. De GGD versnelt waar dat kan.
 
Zorgpersoneel
Vanaf december kan het personeel in de zorg met direct patiëntcontact een boostervaccinatie krijgen. Het credo luidt: de zorg prikt zoveel mogelijk het eigen zorgpersoneel. De GGD ondersteunt daar waar nodig.

Concreet: zorginstellingen met een medische dienst vaccineren zelf het personeel, naar de overige instellingen gaat de GGD toe. Zorgmedewerkers uit de ziekenhuizen, de acute zorg en de huisartsenzorg krijgen de vaccinatie aangeboden in het ziekenhuis. Het zorgpersoneel in de langdurige zorg krijgt zo snel mogelijk een boostervaccinatie aangeboden, waar en hoe wordt nog bepaald.
 
Vaccinatie door GGD’en
Dit zijn de groepen die door de GGD worden gevaccineerd of waar de GGD ondersteunt bij het zetten van de boostervaccinaties:
 • 80 jaar of ouder: 876.537 mensen
 • 60-79 jaar: 3.4 miljoen mensen
 • Medewerkers langdurige zorg: 700.000 mensen (de route wordt nader onderzocht)
 • Niet mobiele thuiswonenden: 35.000 mensen
 • Bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst: 110.000 mensen
Uiteraard houdt de GGD qua opschaling rekening met de hoeveelheid mensen die op korte termijn kunnen werven voor de locaties en bij het LCC. De GGD houdt daarbij rekening met de mogelijkheid dat in 2022 ook de 60-minners zullen volgen. Dat zijn in totaal 9.9 miljoen mensen.

29 OKTOBER 2021
 • Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinatie (herhaald bericht)
 • Derde vaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden patiënten onder behandeling van de specialist
 • Vaccinaties door mobiel team en de registratie hiervan (herhaald bericht)
 • Beeld in de Hagro’s Westelijke Mijnstreek
 • WDH nascholing
 • Beeld in de regio
 • Bericht Zuyderland
 • Bericht Zuyderland COVID crisisteam
 • Nog steeds optimale werking van vaccins
 • Verschil derde prik en booster
 • Nieuws vanuit de LHV (herhaald bericht)

Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinatie (herhaald bericht)

In onze regio constateren we COVID-19 besmettingen, ook onder de huisartsen ondanks vaccinatie én al dan niet gevaccineerd met een mRNA vaccin. Daarom adviseren we de griepvaccinatie in de praktijken uit te voeren onder volledige bescherming.

Derde vaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden patiënten onder behandeling van de specialist

Er is een beperkte groep niet-mobiele thuiswonende patiënten die eveneens door de specialist uitgenodigd worden voor een derde prik.
Zij nemen eerst contact op met de GGD om te beoordelen wat mogelijk is. Als blijkt dat zij echt niet in staat zijn naar de GGD te komen voor vaccinatie, melden zij zich bij de huisarts.

U kunt deze patiënt aanmelden bij www.thuisvaccinatie.nl of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD.

Voor meer informatie kunt u onderstaande link raadplegen:
www.nhg.org/actueel/nieuws/specifieke-groep-patienten-met-afweerstoornis-krijgt-uitnodiging-derde-prik


Vaccinaties door mobiel team en de registratie hiervan (herhaald bericht)

We verzoeken u vriendelijke patiënten niet naar kantoor te verwijzen maar zélf te registreren EN aan te melden bij het CIMS!
We ontvangen op kantoor nog steeds signalen over het feit dat patiënten de QR code (nog) niet hebben. Het is een landelijke afspraak dat patiënten gevaccineerd in zorginstellingen door het mobiel team geregistreerd worden door de eigen huisarts in het HIS én aangemeld worden bij het CIMS (RIVM). Dit geldt ook voor patiënten die gevaccineerd zijn uit de spillage van de zorginstellingen.

Beeld in de Hagro’s Westelijke Mijnstreek

Geen knelpunten, de zorg is niet in gevaar. Een enkele praktijk heeft te maken gehad met quarantaine maatregelen (huisartsen/assistentes) die deze week ten einde lopen.

WDH nascholing

We streven er naar om de WDH nascholingen op een gezonde en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.
We baseren ons hierbij op de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Om deze zorgvuldigheid in acht te nemen adviseren wij voorafgaand aan de nascholing een test te doen. Geen sneltest bij handen? Geen nood, de WDH biedt een sneltest ter plaatse aan

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+508, +46,1%; van 1101 naar 1609). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is toegenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+194; + 2,4%, van 8015 naar 8209) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+207 in totaal t.o.v. week 41). Het percentage tests dat positief uitvalt nam ook toe (van 12,7% naar 14,9%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 76,1% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Beekdaelen (393,7 per 100.000, 142 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (270,8 per 100.000) en Limburg-Noord (366,7 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (366,7 per 100.000).
 • Vaccinatie: in week 42 zijn er minder prikken gezet dan in week 41. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is licht gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘zorgelijk’ (dit risiconiveau is niet recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Voor de ECDC staat geheel provincie Limburg op Rood.

Bericht Zuyderland

Vanwege de toestroom en opname van COVID-19 patiënten in Zuyderland heeft de RvB Zuyderland besloten om weer een cohortafdeling voor COVID-19 patienten te openen, ditmaal in Zuyderland Heerlen.
De locatie Heerlen heeft de voorkeur vanwege een groter aantal IC-bedden én longartsen die tijdens ANW-uren in Heerlen aanwezig zijn. Hierdoor wordt de reguliere zorg in Sittard gecontinueerd en maken we tevens het besmettingsrisico in Sittard kleiner.

Insturen van patiënten
 1. COVID-positieve patiënten (bewezen of hoog verdacht) worden overlegd met de longarts of internist via 088-4599112. De dienstdoend specialist beslist waar de COVID-pos (bewezen/hoog verdacht) patient heen moet. Dit zal zeer waarschijnlijk primair naar de cohort afdeling in Heerlen zijn die vanaf 26/10/21 geopend is.
 2. Met betrekking tot andere te verwijzen patiënten naar de SEH voor de longartsen/internisten/geriaters en MDL-artsen blijft ook hier de afspraak staan dat er eerst overleg wordt met 088-4599112.
Dringend advies om geen toezegging te doen aan de patiënt alwaar hij gezien cq opgenomen gaat worden voordat u contact hebt gehad met de dienstdoend specialist. Dit kan zowel Heerlen als Sittard zijn, afhankelijk van de situatie van de patient, wel/niet verdacht COVID-19 en de bedden bezetting/toestroom van COVID-19 patienten.

Daaraan toevoegend volgt hieronder het bericht van het crisisteam Zuyderland, dat bekend is gemaakt aan alle specialisten. Een uitgebreidere versie zal worden gepubliceerd via de Zuyderland Nieuwsbrief en via de nieuwsmail van MCC Omnes.

Bericht Zuyderland COVID crisisteam

Met de oplopende COVID cijfers is het kernteam m.b.t. COVID-19 weer actief en wordt de eerste cohort afdeling voor COVID-19 patiënten weer geopend. De cohortafdeling is geopend vanaf 26 oktober in Heerlen afdeling 10 met 14 bedden. Komende week wordt gekeken of er uitbreiding van COVID bedden kan plaatsvinden op deze afdeling afhankelijk van beschikbare verpleegkundige capaciteit.
Dit heeft onderstaand gevolg voor de patiënten stromen. Deze zijn vanaf 1 november van kracht:

A. COVID positieve patiënt in principe altijd naar Heerlen, tenzij zie D.

B. Ook primair pulmonaal issue altijd naar Heerlen (lateralisatie long).

C. Oncologische patiënt positief en hoog verdacht naar Heerlen (kleine groep).

D. Hoog verdachten en positieve patiënt met ander probleem dan primair pulmonaal ALTIJD in overleg met de supervisor met common sense insturen naar de juiste locatie. Is COVID op de voorgrond? Dan altijd Heerlen. Was de patiënt 2 weken geleden positief met thuistest maar presenteert zich nu met bloedbraken? Deze patiënt in overleg tussen supervisor en huisarts naar Sittard bijvoorbeeld. Belangrijk is dat de supervisor (hoofdbehandelaar) zelf rol neemt in deze triage en met de huisarts overlegt waar de patiënt naar toe moet.

E. Laag verdachte patiënten met wel lichte klachten en verwijzing naar SEH met primair een ander probleem: naar beide locaties afhankelijk van hoofdprobleem. Op SEH altijd met een PCR sneltest waardoor patiënt niet als “verdacht” het huis in hoeft. Er is voldoende test capaciteit beschikbaar. Patiënt als verdacht het huis in laten gaan geeft onnodig hoge druk op beddencapaciteit. Voor de avonduren (na 18:30 uur) is komende twee weken nog geen oplossing, maar daarna is er een nieuw sneltestapparaat beschikbaar 24/7 (voor COVID en influenza).

F. Patiënt op locatie Sittard die per toeval positief test met primair ander probleem (dus ook de groep laagverdachten) blijft in Sittard (geen overplaatsing naar Heerlen).

Nog steeds optimale werking van vaccins

Het RIVM houdt in de gaten hoe goed de coronavaccinaties blijven werken. Op dit moment bieden de vaccins nog een optimale bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte door corona.
 • In gemiddeld 95% van de gevallen beschermt de coronavaccinatie tegen ziekenhuisopname;
  - 92% in de leeftijdsgroep 15-49 jaar;
  - 97% in de leeftijdsgroep 50-69 jaar; en
  - 91% bij 70-plussers;
   
 • In 97% van de gevallen beschermt de coronavaccinatie tegen opname op de intensive care;
  - 99% in de leeftijdsgroep 15-49 jaar;
  - 97% in de leeftijdsgroep 50-69 jaar; en
  - 95% bij 70-plussers.
Neemt de bescherming van de vaccins na een tijd af? Dan is het kabinet daarop voorbereid. Het RIVM en de GGD-en kunnen snel van start met boosterprikken zetten als dat nodig is. Zij zijn al bezig met de voorbereidingen daarvoor.

Verschil derde prik en booster

Een 3e vaccinatie is voor patiënten met een ernstige afweerstoornis onderdeel van de basisvaccinatie
Bij een deel van deze patiënten is deze 3e prik nodig om goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. Een ander deel van deze patiënten is ook na de 3e prik nog niet goed beschermd tegen COVID-19. Bij wie dat gebeurt is niet goed te voorspellen.

Voor de meeste andere mensen bestaat de basisvaccinatie uit 1 of 2 prikken. Zij zijn dan al optimaal beschermd. Daarmee is een 3e prik voor patiënten met een ernstige afweerstoornis iets anders dan een boostervaccinatie voor de rest van de mensen. Bij de rest van de mensen neemt de bescherming na de basisvaccinatie pas na een bepaalde tijd af.

Nieuws vanuit de LHV (herhaald bericht)

QR-codes na doorgemaakte corona en vaccinatie
We krijgen soms vragen van huisartsen over situaties waarin het patiënten na een doorgemaakte covid-infectie niet lukt om via CoronaCheck een QR-code te krijgen als bewijs van vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen die vanwege een doorgemaakte covid-infectie daarna maar 1 vaccinatie nodig hadden in plaats van 2.

Er zijn 3 soorten bewijzen waar een QR-code kan worden gegenereerd: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs en testbewijs. Tot 180 dagen na een positieve PCR-test kunnen mensen die corona hebben doorstaan een QR-code krijgen als ‘herstelbewijs’. Na 180 dagen vervalt dit bewijs.

Als zij dan wel volledig gevaccineerd zijn (in hun geval door 1 vaccinatie), dan willen ze een vaccinatiebewijs hebben. Maar de CoronaCheck ziet maar 1 vaccinatie staan in het RIVM-register en weet niet dat de vaccinatie toch volledig is wegens een doorgemaakte infectie.

Mensen kunnen dan alleen via degene die hen heeft gevaccineerd toch aan een vaccinatiebewijs-QR-code komen. Als u als huisarts degene bent die vaccinatie heeft uitgevoerd, dan kunt u via het webportaal HKVI een vaccinatiebewijs aanmaken. Is de patiënt gevaccineerd door de GGD? Dan kan de patiënt zich daar melden voor een QR-code.

Dat de QR-code in deze gevallen niet op een andere manier kan worden gegenereerd dan via de vaccineerder, is een weeffout in de CoronaCheck. We hebben dit al herhaaldelijk bij de overheid aangekaart en zullen dit blijven doen totdat ze dit hebben opgelost.

22 OKTOBER 2021
 • Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinatie
 • Aanscherpen maatregelen
 • Beeld in de regio
 • Nieuws vanuit de LHV
 • Nieuws vanuit de SNPG
 • Landelijk beeld
 • Nieuwe corona aanpak najaar

Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinatie

In onze regio constateren we COVID-19 besmettingen, ook onder de huisartsen, ondanks vaccinatie én al dan niet gevaccineerd met een mRNA vaccin. Daarom adviseren we de griepvaccinatie in de praktijken uit te voeren onder volledige bescherming.

Aanscherpen maatregelen

De aandacht voor COVID-19 zwakt een beetje af. Ondanks dat de pandemie en daarmee gepaard gaande ‘lock down’ veel van ons allen gevraagd heeft, willen we wederom benadrukken dat de crisis nog niet voorbij is. De 1,5 meter-maatregel én het dragen van een mondkapje zijn momenteel dringend te adviseren, zowel in de praktijk als op de Spoedpost. Opstart van een strikte triage alsmede het gescheiden houden van COVID-verdachte patiënten is aan te raden!
Het crisisteam heeft wederom wekelijks overleg en zal het beeld in de huisartsenpraktijken in de Westelijke Mijnstreek weer monitoren. Op dit moment is er een viertal HAGRO’s waarbij COVID-19 is gediagnosticeerd, zowel onder huisartsen als doktersassistenten en praktijkondersteuners somatiek.

Heeft u de komende week dienst op de Spoedpost, neem dan gezamenlijke verantwoording voor de triage. COVID-verdachte patiënten bij voorkeur en uiteraard indien mogelijk op afstand houden! (COVID-verdachte patiënten alleen zien indien strikt noodzakelijk). Is fysiek contact toch noodzakelijk? Prima, maar dan wel door een zorgverlener die PBM draagt.

Heeft u mogelijk contact met een achteraf gezien COVID-positieve patiënt en een dienst op de post? Geen punt, we hebben voldoende spreekkamers om separaat te werken. Laat het ons wel weten!

Beeld in de regio

Periode: week 41 (11-10-2021 t/m 17-10-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+441, +66,8%; van 660 naar 1101). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is toegenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+2506; + 45,5%, van 5509 naar 8015) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+441 in totaal t.o.v. week 40). Het percentage tests dat positief uitvalt nam ook toe (van 11,3% naar 12,7%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 92,4% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Meerssen (466,2 per 100.000, 87 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (186,1 per 100.000) en Limburg-Noord (213,2 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD IJsselland de hoogste weekincidentie van Nederland (247,2 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant
 • Vaccinatie: in week 41 zijn er minder prikken gezet dan in week 40. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is sterk gestegen en het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Voor de ECDC staat geheel provincie Limburg op Rood.

Nieuws vanuit de LHV

QR-codes na doorgemaakte corona en vaccinatie
We krijgen soms vragen van huisartsen over situaties waarin het patiënten na een doorgemaakte covid-infectie niet lukt om via CoronaCheck een QR-code te krijgen als bewijs van vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen die vanwege een doorgemaakte covid-infectie daarna maar 1 vaccinatie nodig hadden in plaats van 2.

Er zijn 3 soorten bewijzen waar een QR-code kan worden gegenereerd: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs en testbewijs. Tot 180 dagen na een positieve PCR-test kunnen mensen die corona hebben doorstaan een QR-code krijgen als ‘herstelbewijs’. Na 180 dagen vervalt dit bewijs.

Als zij dan wel volledig gevaccineerd zijn (in hun geval door 1 vaccinatie), dan willen ze een vaccinatiebewijs hebben. Maar de CoronaCheck ziet maar 1 vaccinatie staan in het RIVM-register en weet niet dat de vaccinatie toch volledig is wegens een doorgemaakte infectie.

Mensen kunnen dan alleen via degene die hen heeft gevaccineerd toch aan een vaccinatiebewijs-QR-code komen. Als u als huisarts degene bent die vaccinatie heeft uitgevoerd, dan kunt u via het webportaal HKVI een vaccinatiebewijs aanmaken. Is de patiënt gevaccineerd door de GGD? Dan kan de patiënt zich daar melden voor een QR-code.

Dat de QR-code in deze gevallen niet op een andere manier kan worden gegenereerd dan via de vaccineerder, is een weeffout in de CoronaCheck. We hebben dit al herhaaldelijk bij de overheid aangekaart en zullen dit blijven doen totdat ze dit hebben opgelost.
 
Aanpassing quarantaineregels kinderen tot 4 jaar
Op advies van het OMT zijn de quarantaineregels voor kinderen onder de 4 jaar versoepeld. Dit omdat kinderen tot 4 jaar bijna nooit andere personen besmetten. Daarom geldt vanaf 15 oktober onder andere dat zij niet in quarantaine hoeven. Ook niet als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met corona. En dat zij niet thuis hoeven te blijven bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).

Voor alle quarantaineregels voor kinderen tot 4 jaar, zie de website van de Rijksoverheid

Nieuws vanuit de SNPG

COVID-19-vaccinatie: Route voor tweede prik bij allergische reactie
Mensen met een allergische reactie op het COVID-19-vaccin hebben een voorlopige contra-indicatie voor een eerste of tweede vaccinatie. Met name met oog op de Deltavariant is het belangrijk voor de bescherming dat een serie afgemaakt wordt. Voor de mensen die een tweede vaccinatie willen ontvangen is er nu een route ingericht. Zij kunnen worden verwezen naar de allergoloog. Uit een pilot van zes ziekenhuizen blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze patiënten alsnog veilig te vaccineren, waarbij de risico’s niet groter zijn dan anders. Het eerdere advies om bij allergische reactie niet te vaccineren komt daarmee te vervallen.

Oproep aan patiënten
Alle mensen die bij de GGD geregistreerd staan als patiënten die een (tweede) vaccinatie hebben afgewezen om medische redenen ontvangen van de GGD een brief. In de brief worden zij verwezen naar hun huisarts. Ook worden via het Nederlands Anafylaxis Netwerk patiënten opgeroepen zich bij u te melden, deze patiënten hebben mogelijk nog geen enkele vaccinatie ontvangen. Naar verwachting zullen gemiddeld 0 tot 3 patiënten per praktijk zich melden.

Als patiënten zich bij u melden
Wanneer patiënten zich bij u melden, vragen wij u na te gaan of er een allergische reactie speelt.

Bij geen allergische reactie
Als het helder is dat er geen kans op een allergische reactie is, verwijst u de patiënt door naar de GGD voor de COVID-vaccinatie via de reguliere route.

Bij een allergische reactie
Als er wel indicatie is (eerder vastgesteld door de GGD) of er twijfel is op een mogelijke allergische reactie, verwijst u de patiënt door naar de allergoloog.

Niet alle ziekenhuizen met allergologen vaccineren bij COVID-19 vaccinallergie. Vanaf 21 oktober staan in Zorgdomein de instellingen die een allergoloog beschikbaar hebben. Onder Medisch Specialistische Hulp > Allergologie kunt u het speciaal voor COVID-19 beschikbare zorgproduct ‘verhoogde kans op allergische reactie bij COVID-19 vaccin’ kiezen. Door het specifieke zorgproduct te kiezen bij de verwijzing wordt ook gezorgd voor een afspraak bij de allergoloog. Afhankelijk van de vraag die op de allergologen afkomt, kan het zijn dat er een wachttijd ontstaat voor deze consulten. De allergoloog zal beoordelen en adviseren of een (tweede) vaccinatie alsnog gegeven kan worden.

Financiële dekking
Een consult allergologie vanwege verdenking allergie COVID-19-vaccin en eventuele poliklinische vaccinatie hebben geen gevolgen voor het eigen risico van de patiënt.

Landelijk beeld

Actuele status Intensive-care opnames
In zeven dagen zijn gemiddeld 11 mensen per dag opgenomen op een intensive care-afdeling. Dit is een afgerond getal. De meest recente dagen tellen niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over deze dagen nog niet compleet zijn. In totaal liggen nu 165 mensen met COVID-19 op een intensive care-afdeling.

Ziekenhuisopnames
In zeven dagen zijn gemiddeld 53 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dit is een afgerond getal. De meest recente dagen tellen niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over deze dagen nog niet compleet zijn. In totaal liggen nu 485 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis (exclusief mensen die op een intensive care-afdeling liggen).

Vaccinatiegraad
83,5% van alle mensen van 18 jaar en ouder is volledig gevaccineerd. 87,1% van deze leeftijdsgroep heeft minimaal één prik gehad.

Surveillance van luchtweginfecties door Nivel Peilstations
De Nivel Peilstations rapporteren het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance. Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, daarom spreken we van ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) oftewel ‘griepachtige klachten’. Bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute respiratoire infectie (ARI, oftewel luchtweginfectie) nemen de Peilstation-huisartsen een monster af.

Nieuwe corona aanpak najaar

De nieuwe aanpak onderscheidt zich van de oude door te werken met contextfactoren. Contextfactoren zijn bijvoorbeeld immuniteit, de IC-bezetting, de hevigheid van de griepgolf en de maatschappelijke en economische context. Hierdoor is meer ruimte voor duiding van de situatie voor maatregelen getroffen worden en ook zijn de maatregelen flexibeler opgesteld aan de voorkant. Dit geeft ruimte om zo gericht mogelijk in te grijpen als dit nodig is. Met de nieuwe aanpak heeft het kabinet een kompas om dit najaar om te gaan met oplevingen.
Voor de aanpak corona oplevingen is bekeken welke signaalwaarden het beste gebruikt kunnen worden. We weten niet hoe exponentieel de besmettingen, en daarmee mogelijk de IC-opnames de komende periode zullen verlopen. In de aanpak corona oplevingen is er daarom voor gekozen om alleen indicatoren die direct iets zeggen over de druk op de zorg (namelijk het 7-daagsgemiddelde van IC-opnames en ziekenhuisopnames) te gebruiken als leidende indicatoren.


Schema groter bekijken? Klik hier

15 OKTOBER 2021
 • De pandemie is nog niet voorbij
 • Beeld in de regio
 • Nieuwe Corona aanpak najaar
 • Advies gezondheidsraad boostervaccinatie
 • Derde vaccinatie voor patiënten met ernstige afweerstoornissen
 • Landelijk beeld IC
 • Landelijk beeld kliniek

De pandemie is nog niet voorbij

Het blijft belangrijk om patiënten te overtuigen dat vaccinatie zinvol is. Zoals eerder vermeld kan de patiënt gebruik maken van de online coronavaccinatie keuzehulp.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+126, +23,6%; van 534 naar 660). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+379; +7,4 %, van 5.130 naar 5.509) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+133; +27,3%, van 487 naar 620). Het percentage tests dat positief uitvalt neemt toe (van 9,5% naar 11,3%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 93,9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Meerssen (187,6 per 100.000, 35 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (111,1 per 100.000) en Limburg-Noord (124,6 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD IJsselland de hoogste weekincidentie van Nederland (147,5 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 40 zijn er minder prikken gezet dan in week 39. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer tweede prikken dan eerste prikken. In totaal zijn er ruim 700.000 COVID-19 vaccinaties gezet door de GGD Zuid Limburg.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is licht gestegen en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is niet recent bijgewerkt). Bij het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald.

Nieuwe Corona aanpak najaar

De nieuwe aanpak onderscheidt zich van de oude door te werken met contextfactoren. Contextfactoren zijn bijvoorbeeld immuniteit, de IC-bezetting, de hevigheid van de griepgolf en de maatschappelijke en economische context. Hierdoor is meer ruimte voor duiding van de situatie voor maatregelen getroffen worden en ook zijn de maatregelen flexibeler opgesteld aan de voorkant. Dit geeft ruimte om zo gericht mogelijk in te grijpen als dit nodig is. Met de nieuwe aanpak heeft het kabinet een kompas om dit najaar om te gaan met oplevingen.
Voor de aanpak corona oplevingen is bekeken welke signaalwaarden het beste gebruikt kunnen worden. We weten niet hoe exponentieel de besmettingen, en daarmee mogelijk de IC-opnames de komende periode zullen verlopen. In de aanpak corona oplevingen is er daarom voor gekozen om alleen indicatoren die direct iets zeggen over de druk op de zorg (namelijk het 7-daagsgemiddelde van IC-opnames en ziekenhuisopnames) te gebruiken als leidende indicatoren.
 
Schema groter bekijken? Klik hier

Medio september is circa 80% van alle volwassenen in Nederland volledig gevaccineerd. Een groot deel van de bevolking is daarmee beschermd tegen het virus en daarmee komen de doelen van onze aanpak in zicht. Tegelijkertijd is het verloop van de corona epidemie tot nu toe grillig, en zal nooit exact te voorspellen zijn.

De volgende factoren zijn bepalend voor de volgende fase:
 1. De mate van transmissieremming door vaccinatie
 2. Hoogte en homogeniteit van de vaccinatiegraad
 3. Gedrag
 4. Introductie vanuit het buitenland door terugkerende reizigers
 5. Seizoenseffect
 6. De afname van antistoffen
 7. Mutaties die zich onttrekken aan immuniteitsopbouw

Advies gezondheidsraad boostervaccinatie

De minister neemt het advies van de Gezondheidsraad m.b.t. de boostervaccinatie en het advies van FMS en RIVM over de derde vaccinatie over.  
 

Aanvankelijk is er gesteld dat voor de bevolking van Nederland een boostervaccinatie tegen COVID-19, als extra oppepper van de basisserie, niet nodig zou zijn. Nieuwe inzichten geven aanleiding om dit opnieuw in overweging te nemen voor de ‘oudere patiënt’. Onderzoeksgegevens laten zien dat de bescherming van sommige COVID-19-vaccins tegen infectie in de loop van de tijd wel enigszins is afgenomen, maar dat geldt niet voor de bescherming tegen ernstige ziekte. Die bescherming tegen ernstige ziekte is nog altijd onverminderd hoog, ook voor de deltavariant. De vaccins bieden 95% bescherming tegen ziekenhuisopname en 97% tegen IC-opname.
 

De Gezondheidsraad verwacht dat voor sommige groepen boostervaccinatie op den duur wel nodig zal zijn. Het RIVM houdt de Vaccineffectiviteit in Nederland en buitenland continu goed in de gaten. Als de bescherming van de COVID-19-vaccinatie minder wordt, staan de GGD en het RIVM paraat voor een boostercampagne. 


Derde vaccinatie voor patiënten met ernstige afweerstoornissen

Een specifiek deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een 3e vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of behandeling.
 
Het is belangrijk nieuws dat veel mensen met een afweerstoornis voldoende beschermd zijn met twee COVID-19 vaccinaties. Maar binnen enkele groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis zijn er mensen die na twee vaccinaties niet goed beschermd zijn tegen corona. Een aantal van deze patiënten kan met een 3e vaccinatie een betere bescherming bereiken.

Deze specifieke groep mensen ontvangt tussen 6 en 20 oktober een uitnodiging van de medisch specialist voor een 3e vaccinatie. Zij kunnen bij de GGD een afspraak maken voor hun derde prik.

Het RIVM heeft in een werkgroep aan medisch specialisten gevraagd bij wie een 3e vaccinatie een betere bescherming tegen corona kan geven. Deze medisch specialisten behandelen patiënten met ernstige afweerstoornissen. Hun advies is tot stand gekomen op basis van resultaten van medisch onderzoek, die tot nu toe bekend zijn.  De onderzoeksresultaten laten zien dat een aantal groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis na een eerste en tweede vaccinatie onvoldoende antistoffen tegen COVID-19 aanmaken. De verwachting is dat een deel van deze mensen na een 3e vaccinatie wel voldoende antistoffen kunnen aanmaken.

Landelijk beeld IC

Onderstaande tabel bevat een actuele weergave van de verdeling van covid-patiënten over Nederland. Bij een volledig evenredige verdeling komt iedere regio op 0 uit in de kolom ‘overbezet/onderbezet’. Wij vragen maximale inspanning van elke regio om te voldoen aan een evenredig aandeel.


IC-bezetting t.o.v. verdeelsleutel

Landelijk beeld kliniek

Onderstaande tabel bevat een actuele weergave van de verdeling van covid-patiënten over Nederland. Bij een volledig evenredige verdeling komt iedere regio op 0 uit in de kolom ‘overbezet/onderbezet’. Wij vragen maximale inspanning van elke regio om te voldoen aan een evenredig aandeel. 
 
Kliniek-bezetting t.o.v. verdeelsleutel

08 OKTOBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Testbeleid en quarantainemaatregelen
 • Vaccinaties
 • Wijzigingen RIVM richtlijn vaccinaties
 • Vaccinatiebewijs aanvragen voor cliënten zorginstellingen
 • Onjuiste registratie cliënt bij RIVM

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+44, +9.0%; van 490 naar 534). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+186; +3.8%, van 4.944 naar 5.130) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+50; +11.5%, van 435 naar 485). Het percentage tests dat positief uitvalt neem toe (van 8.8% naar 9.5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 90.8% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (168,5 per 100.000, 21 meldingen in totaal).
 • De weekincidentie Zuid-Limburg (89.9 per 100.000) en Limburg-Noord (89.9 per 100.000). Momenteel een gelijk percentage. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (89.9 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: nog altijd 100% delta variant.
 • Aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen Limburg; 32 klinische patiënten en 16 IC patiënten.
 • Vaccinatie: in week 39 zijn er minder prikken gezet dan in week 38. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer ‘tweede’ prikken dan ‘eerste’ prikken.

Testbeleid en quarantainemaatregelen

Een volwassene die gevaccineerd is en klachten van COVID-19 heeft (ook milde klachten) dient zich nog steeds te laten testen. Is deze test negatief dan geldt geen quarantainemaatregel meer. Waarschijnlijk gaat het dan om een andere virale verwekker. Patiënt heeft ook geen nauw contact gehad met een COVID-19 positieve persoon. In sommige situaties kan een ‘dag 5 test’ geadviseerd worden (bijvoorbeeld bij een positieve huisgenoot) maar dan hoeft de patiënt bij volledige vaccinatie niet meer in thuisquarantaine te gaan gedurende deze dagen.

Vaccinaties

Tot nu toe zijn er ongeveer 23,6 miljoen prikken gezet


Iedere minuut krijgen 25 mensen en prik
Dit is een schatting. Deze schatting is gemaakt met het gemiddelde van 18.101 prikken per dag in de laatste zeven dagen waarvan het aantal gezette prikken bekend is.

Wijzigingen RIVM richtlijn vaccinaties

Eén mRNA vaccinatie
Bij patiënten tussen 12 en 80 jaar met aantoonbaar doorgemaakte COVID-19.

Twee mRNA vaccinaties
Bij patiënten ouder dan 80 jaar met een minder goed werkend immuunsysteem.

Start vaccinatie ná doorgemaakte COVID-19
Ná 8 weken TENZIJ er een opname is geweest in ziekenhuis, dan geldt de termijn van 12 weken.

Twee weken aanvullend gebruik van PBM
Bij patiënten na ontslag uit ziekenhuis met ernstig COVID-19.

Vervoerstijd
Vervoerstijd is verruimd van 3 naar 5 uur bij ongeopende mRNA flacons die bewaard worden bij een temperatuur tussen 2 en 8 graden.

Specifieke groep patiënten met afweerstoornis krijgt van specialist uitnodiging derde prik
Tussen 6 en 20 oktober ontvangt een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis (immuun gecompromitteerd) een uitnodiging voor een derde vaccinatie tegen COVID-19. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening, of via de specialist ‘afweerverminderende’ medicijnen voorgeschreven krijgen. Het gaat naar verwachting om 200.000-400.000 patiënten.

Niet-mobiele thuiswonenden
Er is een beperkte groep niet-mobiele thuiswonende patiënten die eveneens door de specialist uitgenodigd worden voor een derde prik. Zij nemen eerst contact op met de GGD om te beoordelen wat mogelijk is. Als blijkt dat zij echt niet in staat zijn naar de GGD te komen voor vaccinatie, melden zij zich bij de huisarts. U kunt deze patiënt aanmelden bij www.thuisvaccinatie.nl of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD. Deze kunt u zoals gebruikelijk bij de SNPG declareren.

Vaccinatiebewijs aanvragen voor cliënten zorginstellingen

Het tonen van een vaccinatiebewijs wordt in de horeca verplicht. De vraag is gesteld aan de GGD of een bewijs van vaccinatie (gele boekje of door de GGD verstrekte vaccinatiebewijs) gelijkgesteld mag worden aan een coronatoegangsbewijs.
 
Het gele boekje en de door de GGD verstrekte vaccinatiekaart zijn geen officiële vaccinatiebewijzen waarmee evenementen en horeca bezocht kunnen worden. Zie ook de informatie van Rijksoverheid.nl. Als alternatief voor een digitaal coronabewijs kan men een papieren coronabewijs opvragen door te bellen met de volgende telefoonnummers:
 • Coronabewijs voor binnenlands gebruik: 0800-1351
 • Coronabewijs voor het reizen binnen de EU: 0247-247247
Houd de persoonsgegevens en burgerservicenummer bij de hand. Het papieren coronabewijs wordt binnen 5 werkdagen op het adres waarmee iemand bij de gemeente geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP), ontvangen. Het bewijs blijft een jaar geldig vanaf de aanvraagdatum. 
 
Voor personen die geen vaccinatiebewijs hebben geldt onverkort de verplichting om bij de toegang een coronatoegangsbewijs te kunnen tonen.

Onjuiste registratie cliënt bij RIVM

Verschillende zorgpartners hebben aangegeven dat de registratie bij het RIVM niet correct is (bijvoorbeeld naam cliënt). Hierdoor kan een vaccinatiebewijs niet aangevraagd worden. De wijzigingen van de registratie verlopen moeizaam. Helaas is op dit moment de enige optie om bij het RIVM de wijzigingen door te blijven geven. Het wordt landelijk via verschillende lijnen aangekaart.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2021
16 SEPTEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Zelftesten via apotheek voor mensen in zelfgekozen thuisisolatie
 • Bewijs van 1 vaccinatie na doorgemaakte COVID
 • Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie
 • Corona supportgroep online
 • IC-bezetting

Beeld in de regio

Periode: week 36 (06-09-2021 t/m 12-09-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-32, -6.7%; van 480 naar 448). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+113; +3.0 %, van 3762 naar 3875) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (-39; -9.0%, van 433 naar 394). Het percentage tests dat positief uitvalt daalt (van 11.5% naar 10.2%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 87.9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Simpelveld (114.5 per 100.000, 12 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (75.4 per 100.000) en Limburg-Noord (80.5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (144.1 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant
 • Vaccinatie: in week 36 zijn er minder prikken gezet van in week 35. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit grotendeels tweede prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Het besmettingsniveau daalt en het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Zelftesten via apotheek voor mensen in zelfgekozen thuisisolatie

Op verzoek van cliëntenorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte heeft het ministerie van VWS besloten om gratis pakketten met zelftesten beschikbaar te stellen voor mensen met een kwetsbare gezondheid die in zelfgekozen thuisisolatie zitten en niet gevaccineerd kunnen worden. Het gaat om:
 • Kinderen (0 – 12 jaar) met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden.
 • Personen (≥ 12 jaar) die op advies van hun behandelend arts niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten of na een recente behandeling.

De zelftesten zijn zonder recept verkrijgbaar via de eigen apotheek. U hoeft als huisarts dus niets voor te schrijven en hier géén verklaring voor af te geven. De apotheek checkt zelf of de betreffende persoon aan de voorwaarden voldoet. De KNMP heeft haar leden hierover geïnformeerd. Er is per persoon één pakket van 25 stuks per maand beschikbaar. Deze regeling is eind juli 2021 ingegaan. Meer informatie op rijksoverheid.nl

Bewijs van 1 vaccinatie na doorgemaakte COVID

We hebben deze week verschillende vragen gekregen van huisartsen over hoe mensen kunnen aantonen dat ze vanwege een doorgemaakte COVID maar 1 vaccinatie hebben gekregen.
In de CoronaCheck-app verdwijnt de positieve coronatestuitslag namelijk na 180 dagen. Een positieve testuitslag wordt alleen gebruikt als herstelbewijs en is niet gekoppeld aan het genereren van een vaccinatiebewijs. De registratie van de vaccinatie staat daar dus los van.

Als u iemand heeft gevaccineerd en u heeft die persoon slechts 1 vaccinatie gegeven omdat deze persoon al covid had doorgemaakt, dan registreert u dit als een 1-uit-1-vaccinatie. Ook in het HKVI-webportaal waarmee u zelf vaccinatiebewijzen (in de vorm van QR-codes) kunt uitgeven, heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat het om een 1-uit-1-vaccinatie gaat.
Let op: u bent als huisarts alléén betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die u zelf heeft gevaccineerd én die niet via CoronaCheck (eventueel met hulp van de overheid) zelf aan een vaccinatiebewijs kunnen komen.

Waar het gaat om vaccinaties door de GGD of bijvoorbeeld vaccinaties in het buitenland heeft u geen rol. Daar zijn resp. de GGD en de overheid verantwoordelijk voor.
Meer informatie voor huisartsen over de vaccinatiebewijzen vindt u op deze pagina.

Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie

VWS heeft ons laten weten dat de Gezondheidsdraad eind september zal komen met een advies over de vraag of de mensen die in aanmerking kunnen komen voor een griepvaccinatie verruimd moeten worden.

Of dit besluit voor u als huisarts consequenties gaat hebben voor de griepcampagne 2021/2022 is nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat het per praktijk om slechts een klein aantal patiënten zal gaan.

Zodra wij meer informatie hebben over het advies van de Gezondheidsraad en de implicaties voor huisartsenpraktijken zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Corona supportgroep online

Contact met lotgenoten kan een aanvullende ondersteuning betekenen voor uw patiënt. Hiervoor is een online zelfregietool beschikbaar. Raadpleeg onderstaande link:
https://zelfregietool.nl/professionals

IC-bezetting

Wat gebeurt er dit najaar met de IC-bezetting in Nederland als er verstoringen optreden? Hebben we hier genoeg capaciteit voor?
Om ons hierop voor te bereiden heeft het LCPS 6 scenario’s uitgewerkt die laten zien wat er gebeurt met de IC-bezetting bij verstoringen. (dit zijn mogelijke scenario’s en dus geen LCPS prognoses)
 
De scenario's geven een beeld van de IC-bezetting en nodige capaciteit bij eventuele
verstoringen:
 • COVID-besmettingen en patiënten
 • Een griepgolf
 • Inhaalzorg (zorg die door COVID is uitgesteld en moet worden ingehaald, en bovenop de reguliere zorg komt)
Op basis van de scenario's signaleert het LCPS dat we het risico lopen dat er dit najaar te weinig IC-capaciteit is.

Het LCPS heeft 6 scenario's uitgewerkt met de impact van verstoringen op de IC-bezetting en -capaciteit in najaar 2021:10 SEPTEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Landelijk beeld
 • Derde vaccinatie
 • Welke regels gelden voor werkgevers en werknemers in de huisartsenpraktijk bij (niet) vaccineren tegen COVID-19?
 • Blijf aandacht houden voor het risico op corona besmettingen
 • Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie
 • Als uw patiënten wachten op inhaalzorg

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+50, +11.6%; van 430 naar 480). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+378; +11.2 %, van 3384 naar 3762) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+64; +17.3%, van 369 naar 433). Het percentage tests dat positief uitvalt stijgt (van 10.9% naar 11.5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 90.2% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum (119.3 per 100.000, 33 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (80.8 per 100.000) en Limburg-Noord (86.6 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Rotterdam-Rijnmond de hoogste weekincidentie van Nederland (144.1 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: nog altijd 100% delta variant.
 • Vaccinatie: in totaal meer prikken gezet dan in week 34, meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het besmettingsniveau daalt en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘zorgelijk’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Landelijk beeld

 • Van de positieve testen is 20% terugkerende vakantiegangers.
 • In regio's waar de basisschool is gestart is het percentage positieve testen bij kinderen tot 12 jaar 20%!
 • Aantal positieve testen bij evenementen is 0,2%.
 • Op dit moment is er in Nederland een opname van 600 patiënten waarbij 90% (on)volledig zijn gevaccineerd en 10% gevaccineerd maar met onderliggend lijden of immuunrespons problemen.
 • Niet gevaccineerden (1,8 miljoen) zijn in 3 groepen onder te verdelen; migrant, gereformeerd en lage SES + anti overheid.
 • Sinds vorige week bekend: effectiviteit (voorkomen van ernstig COVID-19 waarvoor opname zhs/IC) van gebruikte coronavaccins in Nederland ligt op 95-97%, dat is dus heel goed.

Derde vaccinatie

Patiënten met een immuunstoornis (niertransplantaties e.d.) ontvangen een ‘booster’.
Er is onvoldoende respons en daardoor een derde vaccinatie nodig om op het afweerniveau van een gezonde persoon te komen. Formeel is dit voor deze doelgroep geen ‘booster’ maar een primaire vaccinatie. Inhoudsdeskundigen zijn hierover in gesprek met specialisten. Zoals het er nu op lijkt zal deze vaccinatieopdracht bij de overheid/GGD liggen.

Welke regels gelden voor werkgevers en werknemers in de huisartsenpraktijk bij (niet) vaccineren tegen COVID-19?

Er zijn signalen van huisartsen over wat zij wel en niet mogen wanneer zij te maken hebben met praktijkmedewerkers die niet-gevaccineerd zijn. Op dit moment -maar een maatschappelijke discussie loopt- mag een huisarts-werkgever kort gezegd:
 • niet aan een praktijkmedewerker vragen of hij/zij is gevaccineerd.
 • besluiten om een praktijkmedewerker andere werkzaamheden te laten verrichten, als er risico’s bestaan voor de veiligheid van de zorgverlening in de praktijk.
 • niet registreren welke praktijkmedewerkers zijn gevaccineerd.
 • praktijkmedewerkers zonder vaccinatiebewijs niet de toegang tot de werkvloer weigeren.

Blijf aandacht houden voor het risico op corona besmettingen

Ondanks de versoepelende maatregelen door de overheid blijven we benadrukken dat het virus niet weg is! Het virus is en blijft onvoorspelbaar en er blijven zich nieuwe varianten aandienen.
Wees voorzichtig en alert. Ook gevaccineerde medewerkers kunnen het virus overdragen. Zie er op toe dat een ieder die werkzaam is in de praktijk zich houdt aan de basisregels.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie

VWS heeft ons laten weten dat de Gezondheidsdraad eind september zal komen met een advies over de vraag of de mensen die in aanmerking kunnen komen voor een griepvaccinatie verruimd moeten worden.

Of dit besluit voor u als huisarts consequenties gaat hebben voor de griepcampagne 2021/2022 is nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat het per praktijk om slechts een klein aantal patiënten zal gaan.

Zodra wij meer informatie hebben over het advies van de Gezondheidsraad en de implicaties voor huisartsenpraktijken zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Als uw patiënten wachten op inhaalzorg

De afgelopen tijd hebben ziekenhuizen en klinieken in overleg met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg.
Ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars moeten patiënten informeren over de wachttijd voor afspraken, behandelingen en operaties en over de rol van de zorgverzekeraar als de patiënt informatie zoekt over eventuele mogelijkheden elders.

Mochten uw patiënten wachten op inhaalzorg, dan kunt u hen verwijzen naar de website van ziekenhuis en kliniek of naar ZorgkaartNederland voor informatie over wachttijden en waar zij het snelst geholpen kunnen worden. Zij kunnen ook hun zorgverzekeraar vragen om zorgbemiddeling, om te kijken of hun behandeling elders eerder geleverd kan worden.

03 SEPTEMBER 2021
 • Regionale duiding
 • Aanpassing vaccinatie strategie na een doorgemaakte COVID-19
 • Testen
 • Vaccinaties
 • Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)
 • Vaccinatietwijfels?
 • Wachttijden ziekenhuizen en klinieken nu te zien op Zorgkaart Nederland

Regionale duiding

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-7, - 1.6%; van 437 naar 430). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-385; - 10.2 %, van 3769 naar 3384) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-34; -8.4%, van 403 naar 369). Het percentage tests dat positief uitvalt stijgt (van 10.7% naar 10.9%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 85.8% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein (108.5 per 100.000, 27 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (72.4 per 100.000) en Limburg-Noord (74.2 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (159.0 per 100.000).
 • Vaccinatie: in totaal meer prikken gezet dan in week 33, meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Het besmettingsniveau daalt en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘zorgelijk’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Aanpassing vaccinatie strategie na een doorgemaakte COVID-19

Zodra een patiënt een COVID-19 doormaakt is het advies om na 12 weken te starten met vaccineren, eerder werd hiervoor 8 weken geadviseerd.

Testen

Het aantal testafspraken en testafnames daalt licht
Het percentage positief geteste personen is vergelijkbaar gebleven t.o.v. vorige week: weekgemiddelde 12,8% (was 12,7%). Dit is inclusief testen voor reizigers. Zonder de uitslagen van testen voor reizigers is het percentage positief: weekgemiddelde 13,3% (was 13,5%). Daarnaast zien we grote verschillen in het aandeel positieve testen onder mensen die niet gevaccineerd zijn (24,7%) t.o.v. mensen die gevaccineerd zijn (7,4% in de groep volledig gevaccineerden en 10,6% in de groep deels gevaccineerden). Het percentage mensen dat positief test na een positieve zelftest is 84,6%.

Doorlooptijden van testen
Bij 99% van de testen ligt de doorlooptijd van afspraak tot en met afname test samengevat voor alle testtypen binnen de 48 uur (98% binnen 24 uur). De doorlooptijd afname t/m uitslag bekend is bij 100% van de testen binnen 48 uur (97% binnen 24 uur), voor zowel normale-/XL-locaties als reislocaties.

Vaccinaties

 • Deze week zijn 262.246 vaccinaties door de GGD gezet.
 • Het totaal gezette vaccinaties door de GGD komt op 19.237.600 uit.
 • In totaal zijn er nu 10.468.808 personen door de GGD gevaccineerd, waarvan 9.995.607 personen volledig gevaccineerd.
 • Er zijn 120 vaccinatielocaties in gebruik (-2 t.o.v. vorige week)

Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)

Herhaald bericht
Het komt met regelmaat nog steeds voor dat patiënten zich melden op kantoor bij Meditta voor de registratie van de vaccinatie en aanmelden bij het CIMS. Het gaat om patiënten die via het mobielteam bij zorginstellingen (al dan niet uit de spillage) zijn gevaccineerd. Wij verwijzen patiënt naar de eigen huisarts. De eigen huisarts dient de vaccinatie te registreren in het HIS én aan te melden bij het CIMS.

Om te voorkomen dat patiënten onnodig heen en weer bellen ontvangt elke huisarts per mail een instructie over het registreren van de vaccinatie en het aanmelden bij het CIMS. Meditta kan deze handelingen niet uitvoeren. Dáarom het verzoek om patiënten niet onnodig te verwijzen naar kantoor.

Heeft uw patiënt (meerdere) vragen omtrent het vaccinatiebewijs? Via deze link zijn antwoorden te vinden op veel voorkomende vragen.

Vaccinatietwijfels?

Herhaald bericht
Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin? Deze link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze!

Wachttijden ziekenhuizen en klinieken nu te zien op Zorgkaart Nederland

Herhaald bericht
Op Zorgkaart Nederland is nu op één pagina van alle ziekenhuizen en klinieken te vinden hoeveel dagen patiënten moeten wachten voordat zij aan de beurt zijn. Voor meer inzicht in wachttijden, vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan ziekenhuizen en klinieken hoe lang een patiënt moet wachten voor bepaalde onderzoeken of behandelingen.

Er is informatie over drie soorten wachttijden: bij poliklinieken, voor diagnostiek en voor behandelingen. Deze wachttijden zijn te vinden op deze pagina. Patiënten die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een zorgaanbieder waar zij snel terecht kunnen, kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

20 AUGUSTUS 2021
 • Meest recente viruscijfers: Lichte stijging in besmettingscijfers
 • Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)
 • Vaccinatie vermindert overdracht COVID-19
 • Vaccinatiegraad per leeftijdsgroep (week 31)
 • Vaccinatiecijfers 2 t/m 8 augustus 2021
 • 3de vaccinatie
 • LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie
 • Grip op wachttijden in de zorg

Meest recente viruscijfers: Lichte stijging in besmettingscijfers

Sinds augustus is een lichte stijging in het percentage positief getesten zichtbaar. Het absolute aantal positieve testen blijft dalen voor alle leeftijdsgroepen.

Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)

Het komt met regelmaat nog steeds voor dat patiënten zich melden op kantoor bij Meditta voor de registratie van de vaccinatie en aanmelden bij het CIMS
Het gaat om patiënten  die via het mobielteam bij zorginstellingen (al dan niet uit de spillage) zijn gevaccineerd. Wij verwijzen patiënt naar de eigen huisarts omdat de eigen huisartsde vaccinatie moet registreren in het HIS én aan melden bij het CIMS. Dit is de landelijke afspraak bij de vaccinaties door het mobiele vaccinatie team.

Om te voorkomen dat patiënten onnodig heen en weer bellen ontvangt elke huisarts per mail een instructie over het registreren van de vaccinatie en het aanmelden bij het CIMS. Meditta kan deze handelingen niet uitvoeren, dáarom het verzoek om patiënten niet onnodig te verwijzen naar kantoor.

Heeft uw patiënt (meerdere) vragen omtrent het vaccinatiebewijs?? Verwijs naar onderstaande link. Via deze link zijn antwoorden te vinden op veel voorkomende vragen: https://coronacheck.nl/nl/

Vaccinatie vermindert overdracht COVID-19

Vaccinatie tegen COVID-19 vermindert de overdracht van het virus naar anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  waarbij gebruik is gemaakt van data uit het bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en.
Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance.

Vaccinatie beschermt tegen ziek worden door het coronavirus, maar sommige mensen raken ondanks vaccinatie nog steeds besmet met het coronavirus.  Tot nu toe was niet duidelijk in welke mate gevaccineerde het virus nog kunnen overdragen. Eerdere onderzoeken toonden dit verband veelal indirect aan. Uit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoek blijkt nu dat ook de overdracht van het virus na vaccinatie een stuk lager ligt.
Ook laat het onderzoek zien dat je door je te laten vaccineren niet alleen jezelf beschermt, maar ook anderen om je heen. Hierbij is het wel belangrijk het vaccinatieschema af te maken. Mocht je toch besmet raken na volledige vaccinatie, dan is het daarom nog steeds van belang in isolatie te gaan om de mensen om je heen te beschermen.
Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin? Onderstaande link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie

Vaccinatiegraad per leeftijdsgroep (week 31)

Vaccinatiegraad gaat richting een plateau
De grafiek toont de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep. Het blauwe gedeelte geeft het percentage aan dat volledig is gevaccineerd. Het rode gedeelte toont het percentage dat alleen de eerste prik heeft ontvangen. Ten opzichte van week 30 is vooral het aandeel volledig gevaccineerden onder de 18-29 jarigen gestegen. Bron: data GGD via RIVM

Vaccinatiecijfers 2 t/m 8 augustus 2021

Tot en met zondag 8 augustus zijn in Nederland naar schatting 21,6 miljoen vaccinaties toegediend.
Daarvan zijn ruim 12,3 miljoen eerste vaccinaties en ruim 9,2 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting is ruim 71% van alle 18-plussers inmiddels volledig gevaccineerd. Op basis van de geregistreerde vaccinaties is van alle 51-plussers ruim 84% volledig gevaccineerd, oplopend tot  91% van de 76−80 jarigen.

3de vaccinatie

Het vaccinatieteam in onze regio komt op 7 september aanstaande bij elkaar om de onderzoeken naar effecten van een 3de prik te bespreken. Momenteel wachten we op het advies van de Gezondheidsraad Nederland. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Het RIVM meldt dat in de LCI-richtlijn COVID-19 een wijziging is opgenomen ten aanzien van personen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een Covid-19-besmetting. Bij deze patiënten is standaard 14 dagen isolatie geïndiceerd vanaf de eerste ziektedag.
In het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn ernstiger ziek en bij hen vindt mogelijk langer virusuitscheiding plaats dan bij niet-opgenomen patiënten, stelt LCI-RIVM. Daarom wordt bij opgenomen patiënten isolatie tot 14 dagen na de start van symptomen aangehouden, ook als zij binnen 14 dagen na de eerste ziektedag ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Voor u als huisarts betekent dit dat als een patiënt binnen die 14 dagen weer wordt ontslagen uit het ziekenhuis en u een visite bij de patiënt gaat afleggen, u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, tot er 14 dagen na de eerste ziektedag zijn verstreken.

Waarschijnlijk zijn het maar weinig mensen die na opname thuis nog in isolatie dienen te blijven of is die isolatieduur thuis nog maar kort: het duurt over het algemeen enkele dagen (ongeveer 3-7 dagen) na de start van symptomen voor mensen worden opgenomen en de gemiddelde opnameduur in Nederland is ruim 8 dagen

Grip op wachttijden in de zorg

NZa wijzigt regels voor actueler beeld van wachttijden in ziekenhuizen en klinieken.
Veel patiënten wachten vanwege corona op zorg. Inzage in wachttijden is essentieel, niet alleen voor zorgverleners maar ook voor zorgverzekeraars én patiënten.

Patiënten kunnen zélf op ZorgkaartNederland zien waar ze het snelst geholpen kunnen worden. Zij kunnen vervolgens hun zorgverzekeraars vragen om zorgbemiddeling, en kijken of hun behandeling elders, ook voor hen verzekerde zorg is.  

Voor meer informatie kunt u onderstaande link raadplegen.

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/06/03/nza-wijzigt-regels-voor-actueler-beeld-van-wachttijden-in-ziekenhuizen-en-klinieken

13 AUGUSTUS 2021
 • Nieuws vanuit de GGD:
  Vaccinaties niet-mobiele inwoners
 • Beeld in de regio
 • 3de vaccinatie
 • Informatie vaccineren tegen corona
 • Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld
 • LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Nieuws vanuit de GGD:
Vaccinaties niet-mobiele inwoners

Woensdag 11 augustus jl.  heeft de GGD ZL alle huisartsen een brief gestuurd voorzien van flyers en onderstaande informatie. Het crisisteam wil de huisartsen hier graag op attenderen!
GGD Zuid Limburg gaat in de regio Zuid Limburg helpen met het vaccineren van niet-mobiele inwoners. Onder niet-mobiel wordt normaliter iemand die liggend vervoerd moet worden verstaan. De GGD beperkt zich in haar definitie niet alleen tot mensen die fysiek niet in staat zijn om op een vaccinatielocatie gevaccineerd te komen; ook mensen die omwille van ernstige psychische problematiek niet in staat zijn om naar een vaccinatielocatie te komen vallen onder de door de GGD gehanteerde definitie.
Iemand die slecht ter been is valt niet in de bovengenoemde categorie. Op al onze locaties zijn rolstoelen aanwezig. We gaan uit van uw professioneel oordeel bij de aanvraag voor thuisvaccinatie.

Welk vaccin wordt ingezet voor thuisvaccinatie?
Standaard wordt een afspraak ingepland met het mRNA vaccin Comirnaty van Pfizer. Gaat het om de eerste vaccinatie, dan wordt bij het maken van een afspraak automatisch een afspraak voor de tweede vaccinatie gemaakt. Mocht de situatie vragen om vaccinatie met Janssen, dan is dit bespreekbaar.
In het geval dat in een eerste vaccinatieronde met Moderna gevaccineerd is, kan vooralsnog geen gebruik worden gemaakt van de inzet van het mobiele vaccinatie team van de GGD. GGD Zuid Limburg beschikt op het moment niet over Moderna.

Hoe kunt u uw patiënten aanmelden voor thuisvaccinatie?
U kunt elke dag tussen 08:00 en 20:00 uur contact opnemen met GGD Zuid Limburg via 088 880 5005 keuzemenu optie 1, om een patiënt/cliënt aan te melden voor vaccinatie aan huis of om de mogelijkheden voor vaccinatie van bewoners/cliënten/patiënten in uw zorginstelling te bespreken.

Wilt u graag uw patiënten zelf thuis vaccineren? 

Als u graag uw patiënt zelf wil vaccineren met een mRNA vaccin, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de vaccinatielocatie bij u in de regio. U stemt dan met het locatiehoofd af wanneer u de spuit op komt halen; alleen een BIG-geregistreerde (huis)arts kan een afspraak maken voor het ophalen van een spuit bij de GGD. De mogelijkheid om een spuit bij de GGD op te halen is verder alleen van toepassing op Comirnaty van BioNTech/Pfizer. Mocht u van deze optie gebruik willen maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze locaties.

Beeld in de regio

Ondanks dat we in een dalende trend zitten is het beeld zeer ernstig te noemen, de besmettingsgraad is momenteel 124 per 100.000 inwoner, waarbij het hier 100% om de Deltavariant gaat, R 0.79. In Amsterdam is de hoogste weekincidentie: 170 per 100.000 inwoners.

3de vaccinatie

Het vaccinatieteam in onze regio komt op 7 september aanstaande bij elkaar om de onderzoeken naar effecten van een 3de prik te bespreken. Momenteel wachten we op het advies van de Gezondheidsraad Nederland. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Informatie vaccineren tegen corona

Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin? Onderstaande link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze!!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie

Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld

De overheid heeft aangekondigd dat ze een oplossing hebben gevonden voor de registratie van mensen die in het buitenland (buiten de EU) zijn gevaccineerd
Tot nu toe was er voor deze mensen geen manier om aan een bewijs van vaccinatie te komen dat geldig is in Nederland en in de Europese Unie. Soms vroegen mensen daarom of de huisarts voor hen een vaccinatiebewijs konden maken, maar dat kan niet, want huisartsen zijn alleen betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die ze zelf hebben gevaccineerd. De Rijksoverheid meldt nu dat de mensen die in het buitenland zijn gevaccineerd aan een vaccinatiebewijs kunnen komen door een afspraak te maken via 030 - 800 2899. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Mensen die binnen de EU zijn gevaccineerd, kunnen via het land waarin ze zijn gevaccineerd aan een DCC/vaccinatiebewijs komen.
Mochten zich patiënten bij u melden voor wie deze situatie geldt, dan kunnen zij dus bij de Rijksoverheid terecht voor meer informatie en hulp.  LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Het RIVM meldt dat in de LCI-richtlijn COVID-19 een wijziging is opgenomen ten aanzien van personen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een Covid-19-besmetting. Bij deze patiënten is standaard 14 dagen isolatie geïndiceerd vanaf de eerste ziektedag.
In het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn ernstiger ziek en bij hen vindt mogelijk langer virusuitscheiding plaats dan bij niet-opgenomen patiënten, stelt LCI-RIVM. Daarom wordt bij opgenomen patiënten isolatie tot 14 dagen na de start van symptomen aangehouden, ook als zij binnen 14 dagen na de eerste ziektedag ontslagen zijn uit het ziekenhuis.
Voor u als huisarts betekent dit dat als een patiënt binnen die 14 dagen weer wordt ontslagen uit het ziekenhuis en u een visite bij de patiënt gaat afleggen, u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, tot er 14 dagen na de eerste ziektedag zijn verstreken.
Waarschijnlijk zijn het maar weinig mensen die na opname thuis nog in isolatie dienen te blijven of is die isolatieduur thuis nog maar kort: het duurt over het algemeen enkele dagen (ongeveer 3-7 dagen) na de start van symptomen voor mensen worden opgenomen en de gemiddelde opnameduur in Nederland is ruim 8 dagen.

05 AUGUSTUS 2021
 • Follow up wateroverlast
 • Corona nieuws
 • Declaraties van thuisvaccinaties met Pfizer door de huisarts
 • Informatie vaccineren tegen corona
 • Nieuwe update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg
 • Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld
 • Afschaling PBM-organisatie - Covid-19

Follow up wateroverlast

Afgelopen week hebben alle huisartsen en de Spoedpost van de GGD ZL een bericht ontvangen over een verhoogd risico op infectieziekten als gevolg van de wateroverlast.

Vergeet niet te melden bij de unit Infectieziektebestrijding GGD Zuid-Limburg, 24 uurs nummers voor u als professional: 088-805075

Nazorg wateroverlast regio Valkenburg aan de Geul
Zuyderland zorgcentrum de Baenje is onlangs permanent gesloten vanwege de realisatie van de nieuwbouw Hof van Serviam. De permanente sluiting heeft mogelijkheden geboden aan de door de wateroverlast veroorzaakte dakloze Valkenburgers. Kay Liederkerken neemt het initiatief om de Sittardse huisartsen te benaderen rondom het leveren van huisartsenzorg aan deze tijdelijke bewoners.

Corona nieuws

Het vaccinatieteam in onze regio komt op 7 september aanstaande bij elkaar om de onderzoeken naar effecten van een 3de prik te bespreken. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
Landelijke signaalwaardes


Declaraties van thuisvaccinaties met Pfizer door de huisarts

Sommige huisartsen hebben ook niet-mobiele patiënten onder de 60 jaar thuis gevaccineerd, via een constructie waarbij ze een Pfizer-vaccin ophalen bij een GGD-locatie. Dit omdat de voorkeursroute via Thuisvaccinatie.nl lang duurde. Hiervoor geldt hetzelfde tarief van € 90,16. De declaratie hiervan verloopt ook via SNPG, maar dit blijkt via het declaratieportaal nog niet goed te kunnen verlopen. De SNPG gaat de applicatie aanpassen zodat directe declaratie van de Pfizer-thuisvaccinaties ook mogelijk is via hun portaal. Tot die tijd kunt u – als deze situatie voor u van toepassing is – een mail sturen naar covid19@snpg.nl waarin u aangeeft hoeveel Pfizer-thuisvaccinaties u heeft uitgevoerd bij uw patiënten, dan verwerkt SNPG deze in de applicatie. Of u kunt wachten op de aanpassing in het declaratieportaal.  

Loopt u tegen andere problemen aan met het declareren, bijvoorbeeld omdat er niet het juiste aantal patiënten-op-naam via de ION-koppeling verschijnt, neemt u dan ook contact op met SNPG via covid19@snpg.nl. SNPG zal dit dan samen met u proberen op te lossen.

Bekijk ook de LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties.

Informatie vaccineren tegen corona

Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin??
Onderstaande link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze.
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie

Nieuwe update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg

Naar aanleiding van adviezen vanuit het OMT wordt er bij het COVID-19 BCO (bron- en contactonderzoek) nu onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune individuen.
 
Personen kunnen als immuun worden beschouwd indien zij:
 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie hebben afgerond (=volledig gevaccineerd)
 • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie hebben gekregen na een doorgemaakte COVID-19-infectie;
 • COVID-19 hebben doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.
 
Op basis van de classificatie immuun versus niet-immuun verschillen de te nemen COVID-19 maatregelen (oa quarantaine- en testbeleid). 
Binnen de LCI-richtlijnen (RIVM) zijn deze aanpassingen doorgevoerd voor de langdurige zorg: https://lci.rivm.nl/contactonderzoek-COVID-19-langdurige-zorg.

Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld

De overheid heeft aangekondigd dat ze een oplossing hebben gevonden voor de registratie van mensen die in het buitenland (buiten de EU) zijn gevaccineerd. Tot nu toe was er voor deze mensen geen manier om aan een bewijs van vaccinatie te komen dat geldig is in Nederland en in de Europese Unie. Soms vroegen mensen daarom of de huisarts voor hen een vaccinatiebewijs konden maken, maar dat kan niet, want huisartsen zijn alleen betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die ze zelf hebben gevaccineerd. De Rijksoverheid meldt nu dat de mensen die in het buitenland zijn gevaccineerd aan een vaccinatiebewijs kunnen komen door een afspraak te maken via 030 – 8002899. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Mensen die binnen de EU zijn gevaccineerd, kunnen via het land waarin ze zijn gevaccineerd aan een DCC/vaccinatiebewijs komen.
Mochten zich patiënten bij u melden voor wie deze situatie geldt, dan kunnen zij dus bij de Rijksoverheid terecht voor meer informatie en hulp. 

Afschaling PBM-organisatie - Covid-19

In het begin van de coronacrisis was er sprake van schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Landelijk is daarvoor het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) opgericht, en regionaal hebben wij vanuit het ROAZ en beide GHOR-bureaus een PBM-webshop ingericht als noodvoorziening.
 
Inmiddels is er geen schaarste aan PBM meer in Nederland. De reguliere markt kan de vraag weer prima aan, en voorraden zijn bij leveranciers op peil. Het LCH is nog wel actief als noodlijn, maar daar wordt nauwelijks meer gebruik van gemaakt.
 
Middels dit bericht willen wij u informeren over het sluiten van onze regionale webshop. Deze webshop was een extra noodlijn voor als het bij LCH ook krap werd, maar er is al ruim een half jaar geen beroep gedaan op ons regionale depot. Per 1 augustus 2021 zullen wij de regionale webshop sluiten.
 
Mocht u via de reguliere weg knelpunten ondervinden bij het bestellen van PBM, is het LCH uw noodlijn. Het LCH heeft ruim voldoende PBM op voorraad, en u kunt daar eenvoudig PBM bestellen indien nodig. 
 
U kunt signalen over tekorten wel melden bij uw regionale GHOR-bureau zodat wij dit door kunnen geven. 
Zuid-Limburg: acghor@ggdzl.nl

30 JULI 2021
 • Vaccinatiecijfers 19 t/m 25 juli
 • Prikken zonder afspraak
 • Vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland
 • LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties

Vaccinatiecijfers 19 t/m 25 juli

Tot en met zondag 25 juli zijn in Nederland naar schatting 20,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,2 miljoen eerste vaccinaties en bijna 8 miljoen tweede vaccinaties. In de groep 30-39 jaar hebben inmiddels ruim 1,4 miljoen mensen een eerste vaccinatie gehad. Van alle 50-plussers is ruim 80 procent volledig gevaccineerd, oplopend tot 88% van alle 80 – 89 jarigen.

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. De patiënt dient zelf deze beslissing te nemen. Als huisarts kunt u enkel de patiënt zorgvuldig informeren en adviseren.
Alleen met de juiste informatie kan de patient een weloverwogen keuze maken. U kunt verwijzen naar de ‘veel gestelde vragen’ van de Rijksoverheid of gebruik de Coronavaccinatie-keuzehulp om tot een beslissing te komen. Voorkeur voor telefonisch contact? Dat kan, met het landelijke informatienummer: 0800 - 1351.

Prikken zonder afspraak

GGD Zuid-Limburg maakt vaccinatie toegankelijker door te starten met vaccineren zonder afspraak. Vanaf zaterdag 24 juli is het voor inwoners van Zuid-Limburg mogelijk om ook zonder afspraak de eerste prik te halen. Mensen die al een eerste of tweede prik hebben gepland, kunnen uitsluitend op de afgesproken tijd en plaats terecht. De afspraak voor een tweede prik kan niet worden vervroegd.

Openingstijden
Prikken zonder afspraak (alleen voor de 1e prik) kan dagelijks bij de drie vaccinatielocaties in Zuid-Limburg:
 1. Maastricht (MECC Maastricht): 08.00-20.00 uur
 2. Kerkrade (Rodahal): 08.00-20.00 uur
 3. Geleen (Herenhof): 08.00-16.00 uur
Bezoekers die gebruik maken van de vrije inloop ontvangen een mRNA-vaccin. De afspraak voor de tweede prik wordt direct op de vaccinatielocatie ingeregeld. Zorg dat u uw ID-kaart of paspoort meeneemt.

Prikken met afspraak
Prikken met afspraak is nog steeds mogelijk. Dit kan op twee manieren:
 • Online via planjeprik.nl (met DigiD)
 • Telefonisch via het landelijke afsprakennummer 0800-7070. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland

Uw patiënt heeft een vaccinatiebewijs nodig. De meeste mensen kunnen met de CoronaCheck-app of via CoronaCheck.nl op een makkelijke manier hun vaccinatiebewijs ophalen. Sommige situaties wijken iets af. Bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland gevaccineerd is.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/gevaccineerd-in-het-buitenland

LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties

Volg deze link naar het fact-sheet.


21 JULI 2021
 • Watersnood / Instructie overgebleven vaccins
 • Evacuatie zorginstellingen Valkenburg
 • Urgentieniveau weer naar GRIP-0
 • Huisartsenpraktijken en nazorg
 • Instructie overgebleven covid-19-vaccins
 • Vaccinaties

Watersnood / Instructie overgebleven vaccins

Zoals u niet zal zijn ontgaan heeft naast covid-19 ook de watersnood gevolgen gehad voor onze regio. In dit bericht een kort overzicht van relevante feiten.

Evacuatie zorginstellingen Valkenburg

Vorige week woensdag 14 juli kregen Valkenburg en omgeving met zodanig hoogwater te maken dat bewoners van zorginstellingen, waaronder een hospice, geëvacueerd moesten worden. Deze patiënten dienden grotendeels liggend vervoerd te worden waarvoor alle ambulances ingezet moesten worden. Dit had uiteraard consequenties voor de beschikbaarheid van de ambulance voor A1-ritten, vooral tijdens de ANW-uren - het tijdstip waarop de evacuatie plaatsvond.
 
Nauw contact met de GHOR, de Huisartsenposten Maastricht en Heerlen en veelvuldig contact met de Spoedpost heeft ertoe geleid dat we alles in goede banen hebben kunnen leiden. Alle medewerkers en huisartsen die vanaf vorige week woensdag dienst hebben gehad, verdienen een groot compliment. Dank voor ieders inzet! Naast de spanning rondom het visite rijden en het al dan niet binnenkrijgen van hoge urgentieclassificaties was de afgelopen dagen het aantal contacten fors toegenomen.

Urgentieniveau weer naar GRIP-0

De afgelopen week stond het urgentieniveau constant op GRIP-4. Het actiecentrum van de GHOR bleef daardoor alle dagen actief. Afgelopen zaterdag 17 juli ging het urgentieniveau pas naar GRIP-2, dit was tot gisteren het geval! De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft onze regio gisteren afgeschaald naar GRIP-0.

Huisartsenpraktijken en nazorg

Via de HaROP-coördinatoren heeft het Crisisteam het beeld in de huisartsenpraktijken gemonitord. Slechts één praktijk heeft de praktijkvoering moeten aanpassen; alles is geregeld vanuit de hagro.
 
Nu het gevaar geweken is, worden we ook door de GGD geattendeerd op de nazorg; het gebied is immers tot ‘rampengebied’ uitgeroepen.
 
De unit Psychosociale Hulpverlening (PSH) van de GGD is sinds afgelopen donderdag actief samen met een netwerk van maatschappelijke organisaties en Slachtofferhulp Nederland om zowel burgers als (zorg)organisaties te voorzien van gepast advies en ondersteuning.
 
Op deze plek van de website van de GGD vindt u informatie en adviezen over de fysieke en mentale gezondheidsrisico’s ten gevolge van de extreme wateroverlast. Ook nuttig is het telefoonnummer van Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101. Daar krijgt men maatschappelijke bijstand of een luisterend oor aangeboden. Mocht meer ondersteuning nodig zijn, dan kan die geleverd worden door het maatschappelijk werk in uw gemeente. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente.
 
Voor de beeldvorming onderstaande grafiek over de contacten op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek:


Instructie overgebleven covid-19-vaccins

Het RIVM heeft een instructie voor de omgang met overgebleven covid-19-vaccins opgesteld. U vindt deze instructie op deze plek.

Vaccinaties

De vaccinaties lopen door, hier het landelijk beeld tot 12 juli.

09 JULI 2021
 • Crisisteam
 • Inventarisatie niet-mobiele 60 plussers die thuis wonen EN vaccinatie met Pfizer, al dan niet na 1 vaccinatie met Astra Zeneca, wensen
 • Beeld in de regio
 • Totaal gezette vaccinaties per 5 juli
 • Geen quarantaine voor volledig gevaccineerden
 • Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe?
 • Informatie op Thuisarts over COVID-vaccinatie bij kinderen

Crisisteam

Het crisisteam is nog steeds actief, we communiceren via de crisispagina en proberen zoveel mogelijk actuele informatie voor u te bundelen. Raadpleeg dus wekelijks deze pagina!!

Inventarisatie niet-mobiele 60 plussers die thuis wonen EN vaccinatie met Pfizer, al dan niet na 1 vaccinatie met Astra Zeneca, wensen

Zie hier de communicatie van de SNPG
https://mailchi.mp/snpg/uitnodiging-niet-mobiele-thuiswonende-mensen-13467888?e=b59c283938
We kunnen, indien u dit wenst, de vaccinatie van deze categorie faciliteren. Wij reserveren de vaccins via de GGD, u ontvangt de bereide vaccins in de praktijk met als belangrijke voorwaarde dat de vaccins dezelfde dag, uiterlijk binnen 6 uur toegediend zijn.

Via uw HaROP coördinator worden deze week de aantallen patiënten geïnventariseerd waarbij we een onderscheid maken tussen twee categorieën binnen deze doelgroep:
 1. Niet mobiel, 60+, thuis wonend en nog geen vaccinatie gehad
 2. Niet mobiel, 60 + thuis wonend en de 1ste prik AstraZeneca gehad, 2de prik Pfizer
 
Wilt u geen gebruik maken van bovenstaande mogelijkheid zodat u zélf geen vaccinatie uitvoert bij de niet-mobiele thuiswonende 60-plussers dan is het alternatief dat de patiënt wordt aangemeld bij ‘thuisvaccinatie’:

Uitsluitend voor niet-mobiele patiënten
Om patiënten zo snel mogelijk te kunnen vaccineren, vragen wij u alleen patiënten aan te melden voor vaccinatie door Thuisvaccinatie voor wie het niet mogelijk is naar een GGD-vaccinatielocatie toe te gaan. Hieronder geven wij u handvatten voor patiënten die met hulp toch naar een GGD-vaccinatielocatie kunnen:
 • De patiënt kan een begeleider meenemen. Heeft de patiënt hier vragen over, dan kan de patiënt die stellen tijdens het maken van een afspraak met de GGD;
 • Gebruik maken van vrijwillige initiatieven en organisaties voor vervoer, zoals ANWB AutoMaatje;
 • Als de patiënt wel eens gebruik maakt van gemeentelijke vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer dan kan de patiënt deze gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen.

Patiënten alsnog aanmelden
Huisartsen die het aanmeldformulier van afgelopen alert hebben ingevuld, zijn reeds geïnformeerd over de werkwijze van aanmelding bij Thuisvaccinatie.nl. Heeft u dit aanmeldformulier niet ingevuld, maar u wilt wel gebruik maken van deze route? Dan kunt u uw patiënt(en) alsnog aanmelden.
https://rivmcovid.thuisvaccinatie.nl/formulieren/
 
 
AstraZeneca vaccin over??
Bewaar overgebleven onaangebroken vaccins volgens voorschrift. Het crisisteam gaat op zoek naar een gepaste oplossing.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+32, +34%; van 94 naar 126). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
   
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid-Limburg (+1260; +38,4%, van 3277 naar 4537) t.o.v. vorige week.
   
 •  In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+30; +34.8%, van 86 naar 116). Het percentage tests dat positief uitvalt bleef gelijk: 2.6%.
   
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 92,1% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
   
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (40,1 per 100.000 ; 5 meldingen in totaal).
   
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (21,1 per 100.000) en Limburg-Noord (19,8 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (87,0 per 100.000).
   
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het besmettingsniveau is gedaald en het aantal ziekenhuisopnames ook. Hierdoor zit Zuid-Limburg op het niveau ‘waakzaam’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Totaal gezette vaccinaties per 5 juli


Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen
In totaal betreft het tot 20 juni  93.453 meldingen. Hiervan gaan 66.724 over de 1 ste vaccinatie en 14.756 over de 2 de vaccinatie. (6 juli)

Geen quarantaine voor volledig gevaccineerden

Mensen die al volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven vanaf donderdag 8 juli niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt, bijvoorbeeld een gezinslid.

Dit geldt volgens een woordvoerster van de koepelorganisatie GGD GHOR voor mensen die veertien dagen eerder de (laatste) prik hebben gehad en daarmee voldoende bescherming hebben opgebouwd. Quarantaine was tot nu toe voorschrift voor mensen met gezinsleden die positief zijn getest. Voor gevaccineerde golden dezelfde coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Daar komt donderdag verandering in.

De nieuwe regels gaan ook voor twee andere groepen gelden. Dat betreft de groepen mensen die minder dan zes maanden geleden Covid-19 hebben gehad. De immuniteit geldt ook voor mensen die al eerder Covid-19 hebben gehad en langer dan veertien dagen geleden minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. Voor deze groepen vervalt de quarantaineplicht als iemand in hun huishouden of een ander nauw contact positief is getest.

De GGD blijft bron- en contactonderzoek uitvoeren. "Iedereen die positief getest wordt krijgt een bron- en contactonderzoek", benadrukt de woordvoerster van GGD GHOR Nederland.


Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe?

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen.

Ook geeft de LHV nog tips mee hoe u in de praktijk kunt omgaan met aanvragen van patiënten en een voorbeeldtekst voor op de praktijkwebsite. We proberen u als huisartsen zo goed mogelijk hierin te ondersteunen, in deze taak die de huisartsen krijgen toebedeeld door de overheid en die niets te maken heeft met zorgverlening.

Lees dit bericht voor de handleiding van VWS en onze tips.

De wachttijd van twee weken voor het krijgen een vaccinatiebewijs gaat vanaf zaterdag 10 juli in, zo maakt het ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond bekend. Vaccinatiebewijzen die vóór 10 juli zijn uitgegeven, blijven geldig.

Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik (of na één prik met het Janssen-vaccin) weer naar de club of discotheek. Het demissionaire kabinet maakte eerder op dinsdag bekend toch een wachttijd in te willen voeren wegens het oplopende aantal besmettingen.
Ook mensen die naar Nederland reizen vanuit een land waar een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig is, moeten vanaf 10 juli minstens veertien dagen gevaccineerd zijn. Een negatieve test blijft een geldend alternatief voor vaccinatie, aldus het ministerie.

Mensen die korter dan veertien dagen geleden volledig zijn gevaccineerd worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Als zij naar een evenement willen gaan waar toegangstesten worden gehanteerd, worden zij aangeraden om zich te laten testen. Maar dit is dus niet verplicht.

TIP
Heeft uw patiënt een vraag ten aanzien van vakantie en corona, verwijs dan naar de website  Nederland Wereldwijd van Rijksoverheid. Hier staat de actuele status en reiswijzer per vakantieland vermeld. https://www.nederlandwereldwijd.nl/

Informatie op Thuisarts over COVID-vaccinatie bij kinderen

Op Thuisarts.nl is nu een uitgebreide publiekstekst te vinden over covid-vaccinaties bij kinderen met een verhoogd risico, waarnaar u patiënten desgewenst kunt verwijzen.

02 JULI 2021
 • Drukte op de spoedposten
 • Actuele situatie in Nederland
 • Vragen over vaccinatiebewijzen
 • Vaccinatiebewijs via huisarts - voor wie en hoe?
 • Informatie op Thuisarts.nl over COVID-vaccinatie bij kinderen
 • Preventief gebruik mondneusmaskers door medewerkers in huisartsenpraktijken

Drukte op de spoedposten

In de media werd afgelopen dagen bekend gemaakt dat het ongekend druk is bij de huisartsenposten. Hierbij meteen gevolgd door een oproep aan alle patiënten om de Spoedpost alleen te benaderen als er spoedeisende zorgvragen zijn.
Ondanks dat afgelopen weken de zorgvragen op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek zijn toegenomen hebben zich geen knelpunten voorgedaan.
Chapeau voor alle inzet!!

Actuele situatie in Nederland


Vragen over vaccinatiebewijzen

Patiënten blijven zich melden bij hun huisartspraktijk met vragen over vaccinatie en het vaccinatiebewijs.
Ook degenen die door hun huisarts gevaccineerd zijn en van wie de vaccinatie niet in de CoronaCheck-app tevoorschijn komt (omdat zij eerder geen toestemming hebben gegeven of omdat er ergens in het doorgeven aan het landelijke CIMS iets niet goed is gegaan).

We vragen mensen die hun vaccinatiebewijs niet dringend nodig hebben, om niet direct contact op te nemen met hun huisarts. Ook vragen we hen om per mail de vraag om hun vaccinatiebewijs te stellen en niet de praktijk te bellen, om de verstoring van de reguliere zorg te beperken.

Patiënten kunt u verwijzen met vragen over het Digitaal Corona Certificaat (DCC) of de meest gestelde vragen over de CoronaCheckapp. Voor andere vragen over de CoronaCheckapp is er 0800-1421 of helpdesk@coronacheck.nl.

Vaccinatiebewijs via huisarts - voor wie en hoe?

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen.
Via dit webportaal kunnen vaccinatie-uitvoerders vaccinatiebewijzen genereren. Dat is alleen voor die patiënten die daar niet zelf via CoronaCheck aan kunnen komen, omdat ze niet in het RIVM-register staan.Ook geven we u als LHV nog tips mee hoe u in de praktijk kunt omgaan met aanvragen van patiënten en een voorbeeldtekst voor op de praktijkwebsite. We proberen u als huisartsen zo goed mogelijk hierin te ondersteunen, in deze taak die de huisartsen krijgen toebedeeld door de overheid en die niets te maken heeft met zorgverlening. Lees dit bericht voor de handleiding van VWS en onze tips.

Informatie op Thuisarts.nl over COVID-vaccinatie bij kinderen

Op Thuisarts.nl is nu een uitgebreide publiekstekst te vinden over covid-vaccinaties bij kinderen met een verhoogd risico, waarnaar u patiënten desgewenst kunt verwijzen.

Preventief gebruik mondneusmaskers door medewerkers in huisartsenpraktijken

Het NHG komt met een advies voor het preventief gebruik van mondneusmaskers door huisartsen en hun medewerkers.
Sinds januari 2021 wordt aan medewerkers in huisartsenpraktijken het continu preventief gebruik van medische mondneusmaskers geadviseerd tijdens het reguliere spreekuur. Dit beleid kan aangepast worden vanwege een lager aantal besmettingen, toenemende immuniteit en afnemende infectiedruk:
 • Gebruik bij patiënten zonder vermoeden van COVID-19 nog steeds preventief mondneusbescherming tijdens het spreekuur. Maak een afweging of u de gehele werkdag een chirurgisch mondneusmasker IIR draagt (continu preventief) of dat u overgaat op het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker type IIR alléén als u binnen de 1,5 meter komt (risicogestuurd preventief).
 • Bij risicovolle handelingen en bij procedures die een groot risico op druppelvorming/spatten, wordt naast mondneusbescherming tevens oogbescherming geadviseerd (spatbril of face shield).
Deze adviezen sluiten aan bij de adviezen van RIVM en FMS.

Eerder deze week kwam het NHG al met een advies over het preventief gebruik van mondneusmaskers door patiënten in huisartsenpraktijken.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
APRIl, MEI, JUNI 2021
29 JUNI 2021
 • Aangepast advies voor scheiden patientenstromen in de huisartenpraktijk

Aangepast advies voor scheiden patientenstromen in de huisartenpraktijk

DINSDAG 29 JUNI
Aangepast advies voor scheiden patiëntenstromen en gebruik mondneusmaskers in de huisartspraktijk
Omdat het aantal COVID-besmettingen daalt is het actuele advies dat patiënten zonder mondneusmasker de huisartspraktijk kunnen betreden.

TENZIJ er bewezen COVID-19-infectie of verdenking is op COVID-19 (externe link) of er redenen zijn voor thuisquarantaine (externe link). Dan wordt een chirurgisch mondneusmasker geadviseerd.

Een huisartsenpraktijk kan redenen hebben om een strenger beleid te voeren, bijvoorbeeld in regio’s met meer COVID-besmettingen of een lage vaccinatiegraad of bij kwetsbare huisartsen/praktijkmedewerkers.

Uiteindelijk bepaalt de huisartsenpraktijk zelf welk beleid te voeren. Het advies voor telefonische scheiding van patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19 blijft vooralsnog gelden. Binnenkort wordt een actueel advies verwacht over het gebruik van PBM en het scheiden van patiëntenstromen. Lees meer bij het NHG (externe link)

25 JUNI 2021
 • Belangrijk bericht over de crisismail
 • Risico-inventarisatie
 • Actuele situatie in Nederland
 • Spirometrie kan worden opgestart!!
 • Onderzoek naar kans op corona aan boord vliegtuigen
 • Toekomstscenario’s
 • Aanmeldroute gewijzigd voor een tweede AstraZeneca
 • Tips over de registratie na het vaccineren
 • Gescheiden patiëntenstromen en PBM

Belangrijk bericht over de crisismail

Door afname van Corona besmettingen alsook de opgenomen patienten in het ziekenhuis, is een aantal overleggen opgeschort tot september 2021. Dit geldt voor het wekelijkse overleg huisartsen-Zuyderland, vaccinatie overleg huisartsen-GGD en het ROAZ overleg Zuid Limburg.

De frequentie van het overleg met het crisisteam Meditta Westelijke Mijnstreek schalen we voor nu ook verder af. Dit betekent dat we gedurende de zomermaanden geen overleg organiseren tenzij…de situatie verandert.

 De overleglijnen met ziekenhuis/GGD/ROAZ zijn kort en bij enige wijziging in negatieve zin kunnen we als crisisteam snel overleggen, afstemmen en eventueel naar jullie berichten.

Ook voor vragen ten aanzien van corona blijven we bereikbaar!!
We adviseren hierbij wel om vooraf te checken of deze vragen al beantwoord zijn via de voor jullie bekende crisispagina op onze website.

Dat betekent ook dat we geen wekelijkse crisismail meer zullen sturen.
Belangrijke berichten inzake corona kunnen jullie met ingang van volgende week volgen via www.medittaplein.nl

Risico-inventarisatie

De afgelopen periode is de druk op de zorg verminderd voor wat betreft COVID-19. Tevens  blijkt uit de wekelijkse peiling dat er weinig tot geen knelpunten zijn. Overigens zijn in de regio Westelijke Mijnstreek in de 1e lijn geen onoverkomelijke situaties geconstateerd gedurende de coronacrisis.

Actuele situatie in Nederland


Spirometrie kan worden opgestart!!

De huidige adviezen zijn:
 • Spirometrie kan herstart worden in de huisartsenpraktijk. Houd wel rekening met de regionale incidentie. Start spirometrie niet op of stop tijdelijk weer als er regionaal sprake is van veel besmettingen.
 • Verricht alleen spirometrie waarmee een duidelijke zorgvraag beantwoord wordt. Hanteer hierbij de volgende prioritering:
 1. diagnostische spirometrie voor astma en/of COPD
 2. evaluatie van toegenomen klachten
 3. evalueren van aangepast medicamenteus beleid
 4. als er sprake is van een verhoogde ziektelast bij een rokende COPD- patiënt of ongecontroleerd astma.
 • Vraag vooraf of er sprake is van covid-19 klachten of andere redenen voor quarantaine bij patiënten die uitgenodigd zijn voor spirometrie. Stel zo nodig de spirometrie uit of verricht eerst een PCR-test naar covid-19.
 • Zorg voor de juiste materialen. Voer alleen spirometrie uit met gebruik van een bacteriefilter en vraag de nieuwe linearisatiecodes op bij de fabrikant. Zie voor de overige materialen en PBM het volledige ‘CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk’.
 • Voer spirometrie uit in een geschikte ruimte met voldoende ruimte voor afstand en mogelijkheden om:
  - te ventileren tijdens de spirometrie (raam op een kier, geen luchtstroom creëren)
  - te luchten na afloop (ramen en eventueel deur volledig open).
 • Kijk voor de extra maatregelen en alle andere adviezen ten aanzien van de praktische uitvoering eveneens op ‘CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk’.
We realiseren ons dat het organiseren van de spirometrie voor de huisartsenpraktijk niet eenvoudig is. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om in de nabije toekomst spirometrie uit te voeren bij het MMC Echt. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Onderzoek naar kans op corona aan boord vliegtuigen

Het RIVM en het Koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) hebben onderzocht wat het risico is dat een passagier ziek wordt door het inademen van het coronavirus aan boord van een vliegtuig. De huidige maatregelen, zoals thuisblijven bij klachten en het tonen van een negatieve test of een gezondheidsverklaring voor het aan boord gaan verkleinen de kans dat iemand met het virus aan boord van een vliegtuig gaat. Als dat toch het geval is, is het risico om covid-19 te krijgen voor passagiers in de 7 rijen rondom de besmettelijke passagier relatief laag. Het is lager dan bijvoorbeeld in een ruimte van vergelijkbare afmetingen zonder ventilatie. Het risico neemt af als de afstand tot de besmettelijke passagier groter is. In deze studie werd overdracht van het virus via direct contact en oppervlakken niet onderzocht.
 
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 
Maatregelen om de kans te verkleinen dat een besmette passagier aan boord van een vliegtuig komt, blijven belangrijk. Voor reizigers geldt: heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen. Bij een positieve testuitslag ga je thuis in isolatie.
 
Lees hier het nieuwsbericht van Koninklijke NLR of het volledig rapport.

Toekomstscenario’s

Het OMT heeft op basis van de huidige kennis en modellering scenario’s uitgewerkt voor de toekomst. Het gaat hierbij om de thema’s:
 • epidemiologie
 • varianten
 • immuniteit
 • maatregelen (basis- en bronmaatregelen en collectieve maatregelen)
 • bron- en contactonderzoek
 • surveillance
 • testen.  

Het volledige advies van het OMT (d.d. 18 juni 2021) is te vinden op deze plek van de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over het OMT is te vinden in het dossier ‘Outbreak Management Team’ op de website van het RIVM.

Aanmeldroute gewijzigd voor een tweede AstraZeneca

De route is gewijzigd. Patiënten kunnen zich niet meer rechtstreeks aanmelden bij de GGD. Gebeurt dit toch dan wordt de patiënt gewezen op onderstaand:  
 
Mensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden op www.rivm.nl/vaccinatie2
 
Via het RIVM krijgen deze mensen vervolgens een uitnodiging met een speciaal telefoonnummer en toegangscode. Het Landelijk Contact Center van de GGD plant vervolgens op beschikbare tijden in.
 
In Limburg zal enkel in de Herenhof te Geleen op de volgende data met AstraZeneca gevaccineerd worden:

Vrijdag   2-7 (16:30 en 19:30)
Vrijdag   9-7 (16:30 en 19:30)
Vrijdag 16-7 (16:30 en 19:30)
Vrijdag 23-7 (16:30 en 19:30)

Tips over de registratie na het vaccineren

https://www.lhv.nl/service/tips-over-de-registratie-na-het-vaccineren

Gescheiden patiëntenstromen en PBM

De aangekondigde versoepelingen van de overheid hebben invloed op de triage, patiëntenstromen en het gebruik van PBM in de huisartsenzorg, langdurige zorg en de zorg in ziekenhuizen. Dit actuele issue heeft de aandacht van alle partijen. NHG, LHV, RIVM, FMS, LHV en V&VN zijn bezig om in samenspraak een goed en eenduidig advies voor de zorg te formuleren, zodat het voor zowel zorgprofessionals als patiënten duidelijk is wat de geldende regels in de zorg zijn. Vooralsnog blijven de huidige richtlijnen gelden. Als er meer bekend is - naar verwachting in de loop van de volgende week - informeren wij jullie.

18 JUNI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 24
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Vaccinaties zorginstellingen
 • Nieuws over thuisvaccinatie niet-mobiele 60-minners
 • Vaccinatie 12- tot 17-jarigen
 • Coronavaccin Janssen
 • Registratie vaccinaties: blijf melden!
 • 22 juni webinar over vaccinatiebewijs – uitzonderingsroute via de huisarts
 • App CoronaCheck
 • Vaccinatie door GGD en het gele boekje
 • Vaccinatie door huisarts en het gele boekje
 • App Vaccinatieboekje
 • Leestip: Advies over buitenlandse reizen door medewerkers
 • Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Risico-inventarisatie: week 24

De daling van het aantal covid-19 besmettingen is nog steeds een feit. De reguliere zorg blijft toenemen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

De afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Beek (107.2 per 100.000 inwoners).
 
Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (47,9 per 100.000) en Limburg-Noord (77,5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (77,5 per 100.000).
 
In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Het besmettingsniveau is gedaald en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit op dit moment op het risiconiveau zorgelijk’. Bij het inschalen van het risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames meegenomen.

Vaccinaties zorginstellingen

Regelmatig krijgen we van huisartsen berichten dat er nog geen terugkoppeling naar de huisartsenpraktijk is geweest over de vaccinatie van bewoners in zorginstellingen. Alle vaccinaties die zijn gezet door het mobiele team via het Crisisteam van Meditta zijn teruggekoppeld. Zuyderland heeft via Meditta vaccins ontvangen maar ervoor gekozen de vaccinaties onder eigen verantwoording te organiseren. Deze lijsten hebben we nog niet van alle bewoners terug ontvangen, met name de tweede ronde ontbreekt nog. Inmiddels hebben we contact gezocht met Zuyderland om deze lijsten zo spoedig mogelijk aan te leveren. Zuyderland onderneemt nu actie.

Nieuws over thuisvaccinatie niet-mobiele 60-minners

Er is door de overheid eindelijk een oplossing gevonden voor de thuisvaccinatie van mensen van onder de 60 jaar die niet mobiel zijn. Deze mensen kunnen niet door de huisartsen worden gevaccineerd, omdat de huisartsen alleen AstraZeneca-vaccins hebben en dat vaccin niet mag worden ingezet voor deze groep.

De overheid heeft een organisatie ingeschakeld die de thuisvaccinaties van deze mensen op zich gaat nemen. Het gaat naar verwachting om een kleine groep mensen. Mogelijk kent u zo iemand binnen uw patiëntenpopulatie. Volgende week ontvangt u informatie van het RIVM (via een SNPG-alert) over hoe u die persoon of personen dan kunt verwijzen naar de organisatie die thuis kan vaccineren met een mRNA-vaccin.

Vaccinatie 12- tot 17-jarigen

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar met medisch risico worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Als zij besmet raken, lopen ze bijna twee keer zoveel kans om ernstig ziek te worden. Het gaat hierbij om tieners die jaarlijks een griepprik krijgen en tieners met ernstige obesitas of het syndroom van Down. Naar schatting gaat het om 60.000 tot 100.000 jongeren die eind deze maand via de eigen huisarts zullen worden uitgenodigd.

Coronavaccin Janssen

Alle 18-plussers die dat willen, kunnen zich vanaf 23 juni melden bij de GGD voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Mensen die al een afspraak hebben staan voor vaccinatie met een ander vaccin maar toch Janssen willen, kunnen hun afspraak omzetten naar één prik met het Janssen-vaccin. Meer informatie hierover is te vinden op deze plek van de website van de Rijksoverheid.
 
Meer informatie over het Janssen-vaccin zelf is te vinden op deze plek van de website van de Rijksoverheid.
 
Andersom kunnen patiënten die nu zijn ingepland voor vaccinatie met Janssen deze afspraak omzetten in een vaccinatie met een mRNA-vaccin. Zij kunnen zelf met de GGD bellen om dit te regelen

Registratie vaccinaties: blijf melden!

We herhalen het hier nogmaals: het blijft belangrijk gevaccineerde patiënten goed te registreren in het HIS in verband met vermelding in het landelijk COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) van het RIVM.
 
Registreren mét UZI-pas via de BRBA-app kan ook. De handleiding daarvoor kunt u hier downloaden.
 
We ontvangen ook signalen dat de vaccinatie van een patiënt wel degelijk aangemeld is, maar de patiënt dit (nog) niet terugziet in MijnRIVM. Dit gaat helaas buiten ons om: het heeft te maken met een technische storing bij het RIVM waar we geen invloed op hebben. Desondanks: blijf melden! Zeker met de aankomende vakantieperiode!
 
In principe geldt: degene die vaccineert, registreert.
 
Daar is een uitzondering op: patiënten die door het mobiele vaccinatieteam van Meditta zijn gevaccineerd, worden door de eigen huisarts in het HIS geregistreerd. Daarvoor hebben jullie ook de vaccinatielijsten en de toestemmingsverklaringen ontvangen via Meditta.

22 juni webinar over vaccinatiebewijs – uitzonderingsroute via de huisarts

Het Ministerie van VWS organiseert op dinsdagavond 22 juni, vanaf 19.30 uur een webinar van – naar verwachting – anderhalf uur voor huisartsen. Dit webinar gaat over het genereren van vaccinatiebewijzen voor patiënten die niet in het RIVM-register CIMS staan en daardoor niet zelf hun bewijs kunnen ophalen in de CoronaCheck, bijvoorbeeld omdat zij geen toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van hun gegevens. In het webinar wordt uitgelegd hoe u, als vaccinatie-uitvoerder, die vaccinatiebewijzen kunt uitgeven aan de patiënten die u heeft gevaccineerd en die u hierom vragen. Meer over deze uitzonderingsroute leest u hier.

App CoronaCheck

Per 1 juli kan de app CoronaCheck van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt ook voor de patiënten die door u als huisarts zijn gevaccineerd (mits zij in het register van het RIVM staan).
 
Het volledige artikel is te lezen op deze plek van de website van de LHV.

Vaccinatie door GGD en het gele boekje

De GGD schrijft uitsluitend een vaccinatie in het gele boekje van personen die minstens één coronavaccinatie bij een priklocatie van de GGD hebben laten zetten. Indien iemand door een andere prikkende partij gevaccineerd is, dan kan de GGD geen aantekening in gele boekje zetten. De GGD zet dus vooralsnog geen vaccinaties die elders gezet zijn in het gele boekje. Mocht dit beleid in de toekomst wijzigingen dan zal daarover adequaat gecommuniceerd worden.
 
Het minimale kader dat de GGD hanteert omvat:

 • datum vaccinatie
 • vaccintype + hoeveelheid
 • GGD (regio).

 
Deze elementen kunnen in stempel, sticker en/of handgeschreven vorm worden aangebracht op de pagina’s ‘andere vaccinaties’ in het gele boekje.
 
Aanvullende suggesties
Naast het hierboven beschreven minimale kader dat landelijk gehanteerd wordt, kunnen aanvullende elementen toegevoegd worden, zoals batchsticker of paraaf. Aanbevolen wordt om de werkwijze aan te houden die gebruikelijk is bij reizigersvaccinatie. Zie hiervoor ook de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.


Vaccinatie door huisarts en het gele boekje

Patiënten kunnen ook huisartsen vragen om een stempel in het gele boekje te zetten.
 
Daarvoor geldt hetzelfde minimale kader:

 • datum vaccinatie
 • vaccintype + hoeveelheid
 • huisartsenpraktijk (stempel).

App Vaccinatieboekje

Ook kan gratis de app Vaccinatieboekje gedownload worden waarmee coronavaccinaties en alle Rijksvaccinaties beheerd kunnen worden. De vaccinatiebewijzen van de kinderen kunnen ermee onder één account beheerd worden. En nooit meer op zoek naar het gele boekje! Meer informatie is te vinden op https://www.vaccinatieboekje.com/.

Leestip: Advies over buitenlandse reizen door medewerkers

De adviezen van de Rijksoverheid voor reizen naar het buitenland veranderen snel. Meer landen krijgen de status geel, maar die status kan ook weer (terug)veranderen. Werknemers en werkgevers moeten rekening houden met de consequenties die een buitenlandse reis van een medewerker kan hebben (bijvoorbeeld quarantaine). Meer hierover is te vinden op deze plek van de website van de LHV.

Mogelijk is onderstaande link nog een welkome aanvulling:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/09/veelgestelde-vragen-coronabewijs

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Ook ná vaccinatie kunnen we elkaar nog steeds besmetten. Blijf de basisregels in acht nemen! Raadpleeg onderstaande link voor meer informatie:
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

11 JUNI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 23
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Registratie vaccinaties: blijf melden!
 • Inventarisatie thuisvaccinatie
 • Tweede vaccinatie AstraZeneca
 • Samenvatting surveillance week 22
 • Eindresultaten Corona Onderzoek Limburg
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-06-2021

Risico-inventarisatie: week 23

We zien gelukkig nog steeds een daling van het aantal covid-19 besmettingen. De reguliere zorg neemt toe.

Stand van zaken besmettingen in de regio

Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (81,2 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (118,3 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week.
 
Afgelopen week had Rotterdam-Rijnmond de hoogste weekincidentie van Nederland (126,7 per 100.000 inwoners).

Registratie vaccinaties: blijf melden!

We herhalen het nogmaals: het blijft belangrijk gevaccineerde patiënten te melden bij het landelijk COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) van het RIVM. Ook als u deze vaccinatie niet zélf heeft uitgevoerd.
 
Inmiddels hebben we al verschillende instructies verspreid. Registreren mét UZI-pas via de BRBA-app kan ook. De handleiding daarvoor kunt u hier downloaden.
 
We ontvangen ook signalen dat de vaccinatie van een patiënt aangemeld is, maar de patiënt dit (nog) niet terugziet in MijnRIVM. Dit gaat helaas buiten ons om: het heeft te maken met een technische storing bij het RIVM waar we geen invloed op hebben. Desondanks: blijf melden! Zeker met de aankomende vakantieperiode!

Inventarisatie thuisvaccinatie

Tot 15 juni aanstaande kunt u via uw HaROP-coördinator aangeven of er nog patiënten in uw praktijk zijn die niet mobiel én jonger dan 60 jaar zijn en een vaccinatie nodig hebben. De HaROP-coördinatoren hebben via Renate Bongers een instructie ontvangen waar en hoe ze deze patiënten kunnen aanmelden.

Tweede vaccinatie AstraZeneca

Het einde van de AstraZeneca-vaccinaties is in zicht. Op donderdag 1 en vrijdag 2 juli zal voor de laatste maal in Kerkrade (Rodahal) gevaccineerd worden met AstraZeneca. Deze patiënten kunt u aanmelden tot 24 juni aanstaande. Via Renate Bongers hebben de HaROP-coördinatoren een bericht ontvangen waar en hoe deze patiënten kunnen worden aangemeld

Samenvatting surveillance week 22


Eindresultaten Corona Onderzoek Limburg

Dit factsheet beschrijft de eindresultaten van het onderzoek naar antistoffen
tegen het coronavirus in Limburg. Het doel is inzicht te krijgen in de factoren die
hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het coronavirus in de eerste
acht maanden van de pandemie in Limburg. Het onderzoek, uniek in soort en omvang,
vond plaats eind 2020.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-06-2021

De daling in het aanbod van COVID-19 patiënten zet over de hele linie door waardoor reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) gewoon doorgang heeft kunnen vinden en het aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis verder is gedaald: er liggen nu nog 21 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;

 • 13 COVID + op de Cohort afdeling
 • 8 COVID + op de IC ’s

Hierdoor kan de capaciteit voor COVID-19 zorg steeds verder worden afgebouwd en de capaciteit voor reguliere zorg werk weer opgeschaald; er zijn op dit moment weer 18 van de 19 OK’s in bedrijf en er wordt gewerkt aan een gestructureerd plan voor het inhalen van uitgestelde zorg, ingaande na de zomervakantie.
 
Bij de poliklinische zorg zijn de toegangstijden, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal.
Bij longziekten is er echter sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van COVID-19 patiënten.
Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID-poli.
De tijdelijke “lateralisatie” van longziekten en interne geneeskunde blijft, mede vanwege personele problemen en overbelaste zorgprofessionals na overleg met beide huisarts organisaties tot 1 oktober a.s. van kracht.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Gelet op de positieve ontwikkelingen wordt het COVID afstemmingsoverleg HA-organisaties met ZMC gestopt. Indien noodzakelijk wordt dit opnieuw opgestart.
De vanwege COVID ingevoerde tijdelijke “lateralisatie” van longziekten en interne geneeskunde blijft vooralsnog, mede vanwege personele problemen en overbelaste zorgprofessionals, tot 1 oktober a.s. van kracht.
Daarnaast willen wij u er op attenderen dat de Post-COVID poli beschikbaar blijft
 
Dank en waardering voor de samenwerking in de regio!
Gelet op de dalende covid-cijfers gaan we het wekelijks crisisoverleg tussen de huisartsen en Zuyderland beëindigen. Daarmee vervallen ook de specifieke nieuwsbrieven.  In deze (hopelijk) laatste COIVID-nieuwsbrief willen wij namens Zuyderland onze dank en waardering naar de huisartsen in onze regio uitspreken voor het begrip en de uitermate goede samenwerking in de afgelopen 15 maanden.  Hierdoor hebben we met vereende krachten de COVID-pandemie in onze regio opgevangen en deze stormachtige tijd doorstaan. Wij zijn jullie daar zeer erkentelijk voor.


04 JUNI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 21-22
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg
 • Nieuws over inhaalzorg
 • Vaccinatienieuws
 • Dubbele uitnodiging
 • Nogmaals: registratie vaccinaties
 • Registratie in het Gele Boekje
 • Fraudebestendig vaccinatiebewijs
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 03-06-2021

Risico-inventarisatie: week 21-22

Het aantal covid-19 patiëntcontacten daalt. De reguliere zorgcontacten nemen toe in de huisartsenpraktijken.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Bovenstaand beeld sluit aan bij het beeld van vorige week.
 
Deze week is er geen overleg geweest van het zorg-OT. Ook het Crisisteam Westelijke Mijnstreek vergaderde niet. De daling van het aantal besmettingen is dusdanig dat we besloten hebben om de frequentie van het overleg voorlopig af te schalen. Uiteraard houden we de vinger aan de pols; bij belangrijke wijzigingen zijn de lijnen kort zodat we snel op nieuwe situaties kunnen inspelen.
 
Het is belangrijk te benadrukken dat we wel bereikbaar zijn voor alle vragen of
knelpunten rondom covid-19.

Update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg

De update van de Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorgbevat een verduidelijking van de maatregelen bij cliënten die in contact zijn geweest met een positief geteste zorgmedewerker in diens besmettelijke periode. Dit naar aanleiding van recente casuïstiek waarbij is aangegeven dat hier onduidelijkheid over is. (Zorgmedewerkers die positief zijn getest en gewerkt hebben in hun besmettelijke periode en het cliëntencontact dat zij hebben gehad.)
 
Tevens is de definitie ‘in principe volledig gevaccineerd’ op groepsniveau binnen een langdurige zorginstelling toegevoegd aan het document. De definitie luidt: ‘Twee weken nadat de bewoners de mogelijkheid hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren, beschouwen we de bewoners op groepsniveau als in principe volledig gevaccineerd.’
 
Indien hieraan wordt voldaan, kunnen er versoepelingen worden doorgevoerd zoals beschreven achter deze link van het RIVM.
 
De definitie stelt verder: ‘Voor instellingen waar de vaccinatiegraad onder de bewoners binnen een locatie laag is, bijvoorbeeld minder dan 80%, valt te overwegen om binnen die locatie geen of minder versoepelingen door te voeren, omdat de risico’s van versoepelingen hier groter zijn dan op locaties met een hoge vaccinatiegraad.’

Nieuws over inhaalzorg

Om zorgprofessionals te ondersteunen bij de communicatie met patiënten over passende inhaalzorg heeft de NZa de Informatiekaart passende inhaalzorg: hoe informeer ik mijn patiënten? gepubliceerd. U vindt die informatiekaart hier.


Vaccinatienieuws

Mensen geboren in 1982 kunnen vanaf vandaag online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD. Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Vanaf zaterdag 5 juni ontvangen zij de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 207.000 mensen geboren in 1982.
 
De GGD heeft inmiddels 136 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.
 

Dubbele uitnodiging

Mensen die gevaccineerd zijn, worden zoveel mogelijk uit de verzendlijsten gehaald. Dit kan soms langer duren omdat vaccinatiegegevens (nog) niet door het RIVM zijn ontvangen. Mensen kunnen daardoor meerdere uitnodigingen ontvangen. Wie al gevaccineerd is, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, mag de dubbele uitnodiging weggooien.

Nogmaals: registratie vaccinaties

We ontvangen op kantoor nog regelmatig telefoontjes van patiënten en medewerkers over de registratie van hun vaccinatie. Iedereen die gevaccineerd is, wil dit graag terugzien in MijnRIVM. Het is dus zaak dat de registratie en de melding ervan zorgvuldig gebeurt. Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het belangrijk is uw gevaccineerde patiënten te registreren en te melden bij het RIVM.
                      
De HaROP-coördinatoren ontvingen hierover al eerder van het Crisisteam een mail met verdere uitleg.

Registratie in het Gele Boekje

In samenspraak met het Ministerie van VWS heeft GGD GHOR Nederland de volgende lijn opgesteld ten aanzien van registratie in het Gele Boekje.
 
Burgers die door de GGD gevaccineerd worden, ontvangen een vaccinatiebrief met hierop de registratiekaart coronavaccinatie uit het registratiesysteem van de GGD (CoronIT). Dit is een brief waarop relevante informatie over de vaccinatie staat: datum toegediende vaccinatie, productnaam, batchnummer vaccin en een URL die linkt naar meer informatie van de Rijksoverheid over coronavaccinatie.
 
Burgers nemen soms hun Gele Boekje mee en vragen of hun covid-19 vaccinatie daarin gezet kan worden. Dat is heel begrijpelijk. Aangegeven kan worden dat burgers die over het Gele Boekje beschikken de genoemde vaccinatiebrief met de registratiekaart coronavaccinatie in het gele vaccinatieboekje kunnen invoegen of bewaren.
 

Fraudebestendig vaccinatiebewijs

De registratiekaart coronavaccinatie die burgers op de vaccinatielocatie krijgen, heeft geen status als officieel vaccinatiebewijs voor covid-19. VWS werkt aan een fraudebestendig vaccinatiebewijs voor álle Nederlanders als onderdeel van het Digitaal Groen Certificaat dat op Europees niveau wordt ontwikkeld. Meer informatie hierover is te vinden op deze paginavan Rijksoverheid.nl.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 03-06-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week afgenomen. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg heeft gewoon doorgang kunnen vinden
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis blijft dalen.
Er liggen nu 26 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 15 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC ’s.
 
Daarnaast liggen er 18 covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Doordat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft dalen, zijn we begonnen met het afschalen van de coronabedden. We hebben nu 40 bedden voor coronapatiënten. Twee weken geleden waren dit nog 73.
 
 
 
Voor wat betreft de reguliere zorg zijn er op dit moment 15 van de 19 OK’s in bedrijf. Volgende week zullen dat er 16 en indien mogelijk zelfs 17 of 18 zijn.
Er wordt gewerkt aan een gestructureerd inhaalzorg-plan.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Het covid-afstemmingsoverleg tussen de huisartsenorganisaties en het ZMC wordt afgeschaald van wekelijks naar tweewekelijks.
 
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven gehandhaafd. Om urgente operatieve ingrepen door te kunnen laten gaan, willen wij vragen om strikte triage te blijven hanteren voor het insturen van patiënten naar de SEH.

 

28 MEI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 21
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 21
 • Vaccinatienieuws
 • Geen signalen binnengekomen
 • Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960
 • Informatielijnen voor zorgprofessionals
 • Registratie vaccinatie belangrijk voor patiënt
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 27-05-2021

Risico-inventarisatie: week 21

Het aantal covid-19 patiëntencontacten daalt. Er zijn geen knelpunten geconstateerd rondom het leveren van huisartsenzorg.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

De verschillen tussen Noord- en Zuid-Limburg zijn nauwelijks groter geworden door een vergelijkbare daling. Noord-Limburg daalt naar 226 besmettingen per 100.000 inwoners, Zuid-Limburg naar 186 per 100.000 inwoners.
 
De Britse variant omvat momenteel 100% van de besmettingen.

Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 21


Vaccinatienieuws

Kay Liedekerken heeft het initiatief genomen om samen met de GGD druk uit te oefenen om de vertraging van de vaccinaties in zorginstellingen tegen te gaan. Omdat de tweede vaccinatieronde in de zorginstellingen in onze regio ernstig stagneert, zullen Kay Liedekerken, Renate Bongers en Marloes Bodegom komend weekend als mobiel prikteam de tweede vaccinatieronde voor hun rekening nemen.

Geen signalen binnengekomen

Vorige week hebben we een oproep geplaatst om eventuele signalen of problemen over vaccinaties voor te leggen aan Kay Liedekerken of Renate Bongers. Er zijn geen signalen zijn binnengekomen!

Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960

Een aantal praktijken heeft gereageerd op deze oproep. Inmiddels zijn de namen van de patiënten doorgegeven aan de GGD die zorg draagt voor verdere afhandeling. Het gaat om een klein aantal patiënten.

Informatielijnen voor zorgprofessionals

Er zijn verschillende informatielijnen beschikbaar voor huisartsen. In dit overzicht vindt u de belangrijkste.
Als u eenpatiënt-specifieke medischevraag heeft over vaccineren tegen covid-19 kunt u terecht bij:
 1. Het covid-19 kennisplatform. Dit vindt u hier.
 2. De RIVM-website betreffende medische richtlijnen. Daar zijn de meest recente landelijke ontwikkelingen te vinden. Deze website vindt u hier.
 3. De dossiers van de landelijke koepelorganisaties. Die vindt u hier: NHG en LHV.
 4. De vaccinatie-tegel van de Siilo-app. Binnen enkele werkdagen wordt uw vraag beantwoord.
 
Als u een niet-medische vraag heeft, zoals een logistieke of administratieve vraag, kunt u terecht bij:
 1. De RIVM-website betreffende informatie voor de uitvoerder. Deze website vindt u hier.
 2. Het Crisisteam van uw regionale koepelorganisatie (ZIO, HOZL of Meditta).
 3. De GGD Zuid-Limburg via: 5005@ggdzl.nl

Registratie vaccinatie belangrijk voor patiënt

Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het belangrijk is uw gevaccineerde patiënten te registreren en te melden bij het RIVM. Zonder registratie en melding kan een patiënt niet het Europees coronapaspoort krijgen dat in ontwikkeling is.
 
De HaROP-coördinatoren ontvangen van het Crisisteam hierover een mail met verdere uitleg.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 27-05-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week afgenomen. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg heeft gewoon doorgang kunnen vinden.
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is na een extreme piek van drie weken geleden verder fors gedaald; zowel op de cohortafdeling als de IC zitten we onder onze ‘fair share’.
 
Er liggen nu 44 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
·        29op de cohortafdelingen
·        15 op de IC ’s.
 
Daarnaast liggen er 15 covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Voor wat betreft de reguliere zorg zijn er op dit moment 11 van de 19 OK’s in bedrijf. Als de daling in onze regio zo doorzet, kunnen we vanaf volgende week de OK-capaciteit voor ‘groene zorg’ weer langzaam opschalen. Op 26 mei heeft een proefsessie voor inhaalzorg in de Annakliniek plaatsgevonden en ook de zaterdag-inhaalzorg start naar verwachting volgend weekend weer op. Er wordt gewerkt aan een gestructureerd inhaalzorg-plan.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven gehandhaafd. Om urgente operatieve ingrepen door te kunnen laten gaan, willen wij vragen om strikte triage te blijven hanteren voor het insturen van patiënten naar de SEH.

21 MEI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 20
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinatienieuws
 • Belangrijk aandachtspunt AstraZeneca-vaccin
 • Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 20-05-2021

Risico-inventarisatie: week 20

We zien een lichte daling in het aantal covid-19 zorgvragen. We constateren geen knelpunten of andere belangrijke corona-gerelateerde zaken die van belang zijn voor dit moment.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Kerkrade (286).
 
Zuid-Limburg (236 per 100.000 inwoners) kende afgelopen week net als Noord-Limburg (295 per 100.000 inwoners) een lichte daling in de cijfers.
 
De Britse variant omvat 97% van de besmettingen.

Vaccinatienieuws

De GGD Zuid-Limburg zet per dag ongeveer 4000 vaccinaties; in de afgelopen week in totaal 27.775 vaccinaties, opnieuw grotendeels met het BioNTech/Pfizer-vaccin (>95%). De vorige week zette de GGD Zuid-Limburg 29.952 vaccinaties.
 
In totaal zette de GGD Zuid-Limburg tot nu toe 218.489 vaccinaties. Daarvan was 72% de eerste prik. Voor zover vaccinatiegraadgegevens bekend zijn, blijkt de vaccinatiegraad in Zuid-Limburg relatief hoog en boven het landelijk gemiddelde.
 
Vandaag is bekend geworden dat de landelijke vaccinatiegraad van de doelgroep 70+ op 83% ligt.

Belangrijk aandachtspunt AstraZeneca-vaccin

Zoals bekend wil of kan een aantal patiënten om uiteenlopende redenen niet gevaccineerd worden. Ook de GGD ontvangt hierover signalen van patiënten die rechtstreeks contact opnemen met de GGD. Daarnaast zijn er patiënten van 60 jaar en ouder die, nadat er contact is geweest met de huisarts, zelf contact opnemen met de GGD om alsnog een vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin te krijgen.
 
We willen graag weten of er huisartsen zijn die - ondanks de uitgebreide informatie en het advies aan patiënten om zich te laten vaccineren met AstraZeneca - vernemen dat deze doelgroep tóch via de GGD het BioNTech/Pfizer-vaccin ontvangt. Deze signalen kunt u doorgeven aan Kay Liedekerken of Renate Bongers. Graag met naam en geboortedatum van de patiënt (en met de toestemming van patiënt voor het delen van deze gegevens). 

Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960

Heeft u patiënten in deze leeftijdscategorie die gevaccineerd willen worden met AstraZeneca maar door omstandigheden niet op de prikdatum de vaccinatie kunnen halen, dan staat het u vrij om dit achteraf zélf met de patiënt te regelen.
 
Daarnaast bestaat de optie om deze patiënten door het Crisisteam aan te laten melden bij de GGD waarna de GGD hen kan vaccineren met AstraZeneca.
Het Crisisteam heeft hiervoor, uiteraard met toestemming van de betrokkenen, de volgende gegevens van die patiënten nodig:
 
voornaam, achternaam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en naam eigen huisarts.
Deze gegevens dienen vóór woensdag 26 mei aanstaande via coronawm@meditta.nl naar het Crisisteam gestuurd te worden.
 
Het is belangrijk dat de patiënten weten dat er dan beperkte keuzemogelijkheden zijn wat betreft vaccinatiedata: ze kunnen in week 21 in Maastricht (MECC) terecht en in week 23 in Kerkrade (Rodahal).

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 20-05-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week afgenomen. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg heeft gewoon doorgang kunnen vinden
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is na een extreme piek van twee weken geleden verder gedaald, maar nog steeds op een hoog niveau; op de cohortafdeling zitten we boven ons ‘fair share’. Daarmee wijken we in onze regio vooralsnog af van het landelijk beeld en worden er nog patiënten uitgeplaatst.
 
Er liggen nu 69 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 53 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC ’s.
 
Daarnaast liggen er 20 covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Voor wat betreft de reguliere zorg zijn er op dit moment 11 van de 19 OK’s in bedrijf. Als de daling ook in onze regio doorzet, kunnen we vanaf volgende week de OK-capaciteit voor ‘groene zorg’ weer langzaam opschalen.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven gehandhaafd. Om urgente operatieve ingrepen door te kunnen laten gaan, willen wij vragen om strikte triage te blijven hanteren voor het insturen van patiënten naar de SEH.

14 MEI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 19
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 19
 • COVID – 19 aanvullende afspraken over vergoedingen
 • Vaccinatienieuws

Risico-inventarisatie: week 19

De praktijken ervaren een hoge werkdruk voor zowel de reguliere zorg als de COVID zorgvragen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Beek (479).
 
Zuid-Limburg (364 per 100.000 inwoners) kende afgelopen week net als Noord-Limburg (385 per 100.000 inwoner) een lichte daling in de cijfers.
 
Varianten in de regio
 • Britse variant: 98%.
 • De ‘oude’ variant: 2%.

Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 19


COVID – 19 aanvullende afspraken over vergoedingen

Deze week verschenen op de site van de LHV; de update over aanvullende vergoedingen voor huisartsen(praktijken) mbt vaccinatiewerkzaamheden.

De LHV heeft de bestaande en nieuwe tarieven voor u op een rij gezet in dit bericht.

Vaccinatienieuws

Er is een vaccinatiegraad van 85% van inwoners van boven de 70 jaar. Jongere leeftijdsgroepen zijn voor 70% gevaccineerd. Hierdoor kunnen we er vanuit gaan dat elke inwoner vóór 1 juli aanstaande minimaal een eerste prik heeft ontvangen.
 
Het Janssen-vaccin wordt beschikbaar gesteld per 24 mei aanstaande en zal gegeven worden aan mensen die geboren zijn tussen 1964 en 1966. Daarnaast is het Janssen vaccin bedoeld voor de GGZ-patiënten bij een beschermd wonen instelling.
 
De RIVM heeft alle, door de huisarts aangeleverde lijsten met risicopatiënten tussen 18-60 jaar uitgenodigd voor een coronavaccinatie. Er zijn slechts 180.000 van de 525.000 patiënten met een griep-indicatiegepland voor een vaccinatie. Het is nog niet duidelijk waarom dit aantal zo laag is, aangezien allen 525.000 uitnodigingen voor deze patiënten tegelijk zijn verstuurd vanuit het RIVM.

Betreffende de verdere planning van vaccinatie  ná 1 juli van dit jaar verder Is nog niet duideljk en wordt nog uitgewerkt door het RIVM. Wel is duidelijk dat de wijken waar lage opkomst voor vaccinatie is gesignaleerd, de bewoners van deze wijken pas benaderd worden NA 1 juli, als iedereen die een coronavaccinatie wenst, deze ook heeft gehad.

De Gezondheidsraad onderzoekt verder nog het interval van de twee vaccinaties van AstraZeneca

08 MEI 2021
 • Risico inventarisatie week 17
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Monitoren COVID-19 patiënten
 • COVID - 19 vaccinatie NIEUWS
 • Grensverkeer met Duitsland
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 06-05-2021

Risico inventarisatie week 17

De zorgvragen over covid-19 nemen toe en daarmee de werkdruk. Er is echter weinig tot geen uitval van personeel en tot nu zijn er in de praktijken geen knelpunten die de continuïteit van zorg in gevaar brengen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Beesel (727!).
 
Zuid-Limburg (384 per 100.000 inwoners) kende afgelopen week een lichte daling in de cijfers; Noord-Limburg (427 per 100.000 inwoners) een lichte stijging.
 
Varianten in de regio
 • Britse variant: 98%.
 • Er is een nieuwe Europese variant geconstateerd (2%).
Deze variant wordt weliswaar niet als zorgwekkend beschouwd, maar duikt wel in steeds meer plaatsen in Europa op. Dit wordt gezien als een aanwijzing voor toenemende grensoverschrijdende mobiliteit.

Monitoren COVID-19 patiënten

Saturatiemeters
Twee weken geleden heeft elke huisarts in de Westelijke Mijnstreek een saturatiemeter gekregen namens Meditta. De oplopende besmettings cijfers, de ernstige klachten die ook jongeren mensen ontwikkelen maar ook vaak het niet bewust zijn van dyspnoe bij COVID-19 patienten waren redenen voor dit initiatief. Het is goed om terug te horen dat de meters al in diverse praktijken zijn gebruikt bij COVID-19 patienten waar je ivm klachten of risicofactoren de saturatie wil monitoren.
 
COVID-19 patiënten met zuurstof thuis
Gezien het aantal besmettingen en de situatie in de beide Zuyderland ziekenhuizen willen we het protocol vervroegde uitstroom/ontslag met zuurstof weer onder de aandacht brengen. Vervroegde uitstroom vraagt om nauwkeurige monitoring in de thuissituatie. Tijdens het weekend betekent dit dat er afgestemd moet worden met de Spoedpost.
 
Dit geldt ook voor patiënten die worden ingestuurd naar de SEH en in overleg met patiënt ná triage naar huis worden verwezen met zuurstof.
 
Denk ook aan de mogelijkheid om een COVID-19 patiënt niet in te sturen maar in overeenstemming met patiënt thuis zuurstof toe te dienen al dan niet met antibiotica. Dit is zeer afhankelijk van de situatie en toestand van de patiënt. TeleMonitoring vindt dan plaats middels Chipmunk.
 
Hieronder vindt u de protocollen die van toepassing zijn:
Protocol Vervroegd ontslag cohort afdeling
Protocol SEH naar huis met zuurstof
Protocol COVID-19 patienten thuis in de Mijnstreken
Aanvraagformulier zuurstof Medidis
Aanvraagformulier telemonitoring Chipmunk
 
Al deze protocollen zullen vanaf maandag 10 mei ook in de werkafspraken- app van MCC Omnes staan.

COVID - 19 vaccinatie NIEUWS

Zwangere vrouwen
Zwangere vrouwen kunnen zich laten vaccineren met de mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Dat geldt niet alleen meer voor vrouwen met onderliggende ziekten (diabetes of hart- en longziekten), maar ook voor gezonde zwangere vrouwen. De voordelen van vaccinatie wegen op tegen mogelijke nadelen. Zij worden volgens hun leeftijdscohort opgeroepen door de GGD.


Patiënten met medisch risico (1961-2003)
Patiënten met een medisch risico, geboren tussen 1961 en 2003, kunnen vanaf morgen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Er wordt gestart met de oudste patienten in de risicogroepen.


Vaccinatie met AstraZeneca in de huisartsenpraktijken
 1. Door het tijdstip van de tweede ronde van de AstraZeneca vaccinaties komt een aantal patiënten in de problemen met de tweede vaccinatie. Deze valt midden in de zomervakantie. Het is in ieder geval NIET mogelijk om dit op te lossen door de patiënten naar de GGD te verwijzen.

  Het crisisteam is bezig met een opzet voor een gezamenlijke oplossing door AstraZeneca vaccinaties te clusteren op andere tijdstippen. Jullie horen hier nog over.

   
 2. Patiënten uit de doelgroep van de huisarts, die de AstraZeneca weigeren, kunnen ook NIET terecht bij de GGD. Het beleid is op dit moment om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren met voor hun veilige vaccins. Als patiënten het aangeboden vaccin weigeren is er op dit moment geen alternatief.

Grensverkeer met Duitsland

Mensen die geïmmuniseerd zijn of recent covid-19 hebben gehad, mogen zonder te testen naar Duitsland reizen.
Volgens de Duitse autoriteiten zijn er drie manieren waarop volledige bescherming tegen corona kan worden aangetoond:
 1. Met een bewijs van een minstens veertien dagen geleden voltooide volledige vaccinatie tegen coronamet een vaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie. 
  Dat kan het registratiekaartje van de coronavaccinatie of het ingevulde gele vaccinatieboekje zijn.
 2. Met een bewijs van een officieel positief testresultaat (zoals de PCR-test) dat dateert van minimaal 28 dagen en maximaal zes maanden geleden.
 3. Met een bewijs van een positief testresultaat zoals onder 2, samen met een bewijs van toediening - van minstens veertien dagen geleden - van ten minste één vaccindosis tegen corona met een vaccin dat in de Europese Unie is goedgekeurd.
Bron: 
Gleichstellung von vollständig Geimpften und Genesenen | Das Landesportal Wir in NRW

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 06-05-2021

Er is sprake van een lokale, zeer sterk toegenomen toestroom van COVID-patiënten maar ook van non-COVID patiënten waardoor alle bedden, zowel IC als klinische bedden bezet zijn.
Er was een opnamestop, die inmiddels weer is opgeheven.
Zuyderland heeft in overleg met de VVT patiënten kunnen verplaatsen naar verzorgings/verpleeghuizen. Daarnaast zijn er via het LCPS patiënten naar elders vervoerd, onder andere naar Utrecht. 

Inmiddels kunnen patiënten weer verwezen worden, maar wordt door het Zuyderland ziekenhuis gevraagd;
 • Er wordt goed getrieerd door de huisartsen, blijf dit zo doen. 
 • Als het kan, zorg dan voor spreiding van de visites, en bij insturen probeer dit zo vroeg mogelijk op de dag te doen.
 • Als u inschat dat een patiënt ingestuurd moet worden overleg dan met de dienstdoende specialist.
 • Maak e.v.t. gebruik van de mogelijkheid tot zuurstof thuis met telemonitoring, zeker bij patiënten waar een intensieve behandeling op voorhand niet gewenst is.

30 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 17
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 17
 • Monitoren covid-19 patiënten
 • Vaccinatienieuws
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 29-04-2021

Risico-inventarisatie: week 17

De zorgvragen over covid-19 nemen toe en daarmee de werkdruk. Er is echter weinig tot geen uitval van personeel en tot nu zijn er in de praktijken geen knelpunten die de continuïteit van zorg in gevaar brengen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Voerendaal (497).
 
Zuid-Limburg (430 per 100.000 inwoners) had de afgelopen week een hogere weekincidentie dan Noord-Limburg (419 per 100.000 inwoners).
 
Varianten in de regio
Britse variant: 98%
Zuid Afrikaanse variant: 1%
Braziliaanse variant: 1%.

Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 17


Monitoren covid-19 patiënten

HACo West /Meditta/MCC Omnes hebben afgelopen week per praktijk een saturatiemeter aangeboden om thuis patiënten te kunnen monitoren zodat een mogelijk omslagpunt bij covid-19 snel in beeld is. Hierover hebben we positieve reacties ontvangen, de meter is al bij patiënten ingezet. Dit was een succesvolle actie!

Vaccinatienieuws

Vaccinatie ‘griepprikpopulatie’
De huisartsen zijn volop bezig om de lijsten van de ‘griepprikpopulatie’ door te geven. Het betreft hier patiënten tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie, die normaal gesproken jaarlijks door de huisartsen worden uitgenodigd voor de griepprik. Alle gegevens worden doorgegeven aan een derde partij die ervoor zorgt dat de brieven worden gemaakt en verstuurd.
 
Naar verwachting zullen medio volgende week de eerste brieven op de deurmatten vallen. Dit gebeurt stap voor stap met 175.000 brieven per dag. Wetend dat de totale groep ruim 1.1 miljoen patiënten bevat, zal het een kleine twee weken duren voordat iedereen een uitnodiging heeft. Deze hele doelgroep wordt gevaccineerd met een mRNA vaccin.
 
Met de brief kunnen mensen zelf (online of telefonisch) een afspraak maken voor een vaccinatie. De brief – die op naam is gesteld – geldt als toegangsbewijs op de vaccinatielocatie. Zonder brief geen prik.
 
We horen dat er huisartsen zijn die zelf brieven maken, ook in Zuid-Limburg. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling.
 
Hoewel door alle partijen hard wordt gewerkt om de vaccinatie voor deze medische doelgroepen voor te bereiden, doet zich op dit moment de bijzondere situatie voor dat er meer vaccins beschikbaar zijn dan 65-plussers die een afspraak maken.
 
Omdat de doorlooptijd voor bovengenoemde brieven niet meer gewijzigd kan worden, heeft VWS besloten om vanaf deze week ook de mensen uit geboortejaar 1961 een afspraak te laten maken voor vaccinatie. Daardoor is het mogelijk om alle beschikbare tijdsloten voor vaccinatie ook daadwerkelijk te vullen. Mogelijk volgt rond het weekend ook nog geboortejaar 1962 en mogelijk zelfs 1963. Hierover moet VWS nog een besluit nemen.
 
Moderna-vaccin
Vanaf medio mei zal in Zuid-Limburg ook gevaccineerd worden met het Moderna-vaccin. Hoe dit precies uitgevoerd zal worden is op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat Moderna en BioNTech/Pfizer aan elkaar gelijk geschakeld worden en parallel aan elkaar worden ingezet. Ik hoop hierover aanstaande dinsdag meer te kunnen vertellen.
 
GGD overspoeld met vragen van huisartsen en patiënten
De GGD is de laatste dagen overspoeld met vragen van huisartsen en patiënten die door huisartsen naar de GGD zijn verwezen. Het mag voor zich spreken dat de GGD deze mensen zo goed mogelijk wil helpen, maar ook zij zijn beperkt in hun mogelijkheden. VWS bepaalt immers wie geprikt wordt en wanneer.
 
Geen AstraZeneca
De GGD ontvangt op dit moment vele honderden telefoontjes van mensen die door de huisartsen worden uitgenodigd voor vaccinatie maar geen AstraZeneca-vaccin willen; een fenomeen dat we hadden verwacht. Een deel van deze mensen belt echter op advies van de huisarts. Zij geven aan dat de huisarts heeft gezegd dat ze met de GGD moeten bellen voor een ander vaccin. Helaas kan deze mensen geen ander vaccin aangeboden worden. De strategie in Nederland is dat huisartsen de doelgroep 60-64 jaar vaccineren met AstraZeneca. Daarvoor is op dit moment geen enkel alternatief, ook niet op aangeven van de huisarts.
 
Huisartsen die niet meer vaccineren
Er zijn huisartsen die aangeven dat zij niet meer vaccineren en doorgeven dat mensen de GGD moeten bellen voor een vaccinatie. Ook hierin kan de GGD niets betekenen. Het is de doelgroep van de huisartsen, die kunnen en mogen niet bij de GGD gevaccineerd worden.
 
Verhinderd voor vaccinatie-afspraak
Ook melden zich op aangeven van de huisarts bij de GGD veel mensen die verhinderd zijn op de datum dat zij de eerste of tweede prik zouden krijgen. Bijvoorbeeld vanwege vakantie, een zakelijke reis in het buitenland of een recent doorgemaakte covid-infectie. Helaas kan de GGD dit niet oplossen en zal hiervoor door de huisartsen in Zuid-Limburg een passende oplossing gezocht moeten worden. Het is dan ook zinloos om mensen hiervoor te verwijzen naar de GGD.
 
Selecte groep patiënten en AstraZeneca
Een bijzondere situatie doet zich voor bij een selecte groep patiënten waarvan zowel de medisch specialist als de huisarts een vaccinatie met AstraZeneca afraadt (doelgroep 60-64 jaar) en vraagt om een mRNA-vaccin. Het RIVM geeft op dit moment géén toestemming om deze mensen met een mRNA-vaccin te prikken. Het RIVM stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van een contra-indicatie en dat AstraZeneca daarom veilig is. Deze categorie wordt volgende week uitgebreid besproken. We komen hierop terug.
 
2 miljoen prikken per week
Vorige week heeft de minister de vraag gesteld of de GGD’en kunnen opschalen naar 2 miljoen prikken per week. Voor Zuid-Limburg betekent dit ongeveer 70.000 prikken per week. Zuid-Limburg heeft inmiddels laten weten dit aan te kunnen. In de piekweken (juni) zal hiervoor nog een beperkt extra beroep gedaan worden op de huisartsen. Ook dit wordt aanstaande dinsdag vervolgd.
 
Ook ziekenhuizen moeten zich voorbereiden
VWS houdt vol dat naast deze opgave voor de GGD ook de ziekenhuizen zich moeten voorbereiden. Zij worden uitsluitend ingezet als de GGD de prikken niet verwerkt krijgt of als er onverwacht veel extra vaccins geleverd worden. Op dit moment bekijken de ziekenhuizen samen met de GGD hoe hieraan een pragmatische invulling gegeven kan worden.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 29-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week iets toegenomen. Desondanks heeft zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang kunnen vinden
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is verder toegenomen. Duidelijk verschil met eerder is dat er naar verhouding relatief meer patiënten uit lagere leeftijdscategorieën worden aangeboden. Het aanbod non-covid op de SEH neemt ook toe en daarmee het extra beslag op reguliere bedden.
 
Met name op de IC neemt de druk verder toe. Er liggen nu 83 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 54op de cohortafdelingen
 • 29 op de IC ’s.
 
Daarnaast is er nog een aantal (35) covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Dankzij goede triage door de huisartsen worden bij de SEH vrijwel uitsluitend covid-patiënten aangeboden die ook daadwerkelijk opgenomen moeten worden. Deze patiënten worden echter vaak pas aan het einde van de dag aangeboden, waardoor er alsnog stagnatie ontstaat bij de SEH en de kliniek. Vriendelijk doch dringend verzoek om, daar waar dat enigszins mogelijk is, deze patiënten eerder bij de SEH aan te bieden.
 
De afgelopen dagen is het gelukt om enigszins de balans in het ziekenhuis te houden door het uitplaatsen van IC-patiënten, maar de situatie blijft spannend en ontwikkelt zich dagelijks. Voor de reguliere zorg zijn er op dit moment 10 van de 19 OK’s in bedrijf. Hoewel we dat zoveel mogelijk willen vermijden, is het niet uitgesloten dat de komende dagen nog iets meer OK’s gesloten worden. Dat zal nadrukkelijk afhangen van de instroom en eventuele mogelijkheden om uit te plaatsen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor nog verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom gehandhaafd.
 

23 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie week 16
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Monitoren covid-19 patiënten
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 22-04-2021

Risico-inventarisatie week 16

Het aantal vragen over covid-19 neemt toe. In de praktijken zijn verder geen knelpunten.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in Valkenburg aan de Geulle (489).
 
Het verschil tussen Noord-Limburg (424 per 100.000 inwoners) en Zuid-Limburg (343 per 100.000 inwoners) werd afgelopen week iets groter ten opzichte van vorige week. Noord-Limburg heeft hiermee nog steeds de hoogste weekincidentie van Nederland.
 
Varianten in de regio
Britse variant: 100 %.
De Zuid -Afrikaanse en Mexicaanse variant zijn afgelopen week niet aangetoond.

Monitoren covid-19 patiënten

Zoals bekend neemt het aantal covid-19 patiënten toe. We ontvangen opvallende signalen dat in sommige situaties de toestand van de patiënt verslechterd, maar de patiënt zelf zich daarvan niet bewust is. Het gaat hierbij dan met name over dyspnoe.
Eerder hebben we een protocol over ‘vervroegde ontslag met zuurstof’ aangereikt. Gezien de ontwikkelingen en de zojuist omschreven signalen is het zinvol hierop vroegtijdig in te springen met als doel longschade door het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te voorkomen en ook een hogere kans op restschade en trager herstel tegen te gaan. Dit kan eenvoudig door het aanreiken van een saturatiemeter en te handelen volgens bijgevoegd protocol. HACo West /Meditta/MCC Omnes biedt per huisarts een saturatiemeter aan.
 
LINK protocol

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 22-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week toegenomen. Desondanks heeft zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang kunnen vinden
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is verder toegenomen. Duidelijk verschil met eerder is dat er naar verhouding relatief meer patiënten uit lagere leeftijdscategorieën worden aangeboden.
 
Met name op de IC neemt de druk verder toe. Er liggen nu 89 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 60op de cohortafdelingen
 • 29 op de IC ’s.
 
Daarnaast is er nog een aantal covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Dankzij goede triage door de huisartsen worden bij de SEH vrijwel uitsluitend covid-patiënten aangeboden die ook daadwerkelijk opgenomen moeten worden. Deze patiënten worden echter vaak pas aan het einde van de dag aangeboden, waardoor er alsnog stagnatie ontstaat bij de SEH en de kliniek. Vriendelijk doch dringend verzoek om, daar waar dat enigszins mogelijk is, deze patiënten eerder bij de SEH aan te bieden.
 
Door de toename van de covid-zorg zijn we genoodzaakt de reguliere zorg nog verder af te schalen; van de 19 operatiekamers zijn er nu 14 afgeschaald.
Dat leidt tot nog meer uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom gehandhaafd.

16 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie week 15
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinaties
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 15-04-2021

Risico-inventarisatie week 15

Een enkele praktijk heeft te maken met uitval van assistentes vanwege covid-19. Dat levert gelukkig (nog) geen knelpunten op, maar we moeten alert blijven en de maatregelen blijven volgen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond opnieuw plaats in de regio Brunssum.
 
Het verschil tussen Noord-Limburg (436 per 100.000 inwoners) en Zuid-Limburg (308 per 100.000 inwoners) werd afgelopen week kleiner. Noord-Limburg heeft echter nog steeds de hoogste weekincidentie van Nederland.
 
Varianten in de regio:
Britse variant: 93%
Zuid-Afrikaanse variant: 2%

Vaccinaties

Vragenlijst van de Landelijke Huisartsen Vereniging
De LHV is gisteren gestart met de inventarisatie van ervaringen met vaccineren. De LHV vindt het belangrijk te weten hoe de huisartsen aankijken tegen een toekomstige rol in de vaccinaties. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de ervaringen die er tot nu zijn én om de belangen van de huisartsen zo goed mogelijk te behartigen, is input van de huisartsen essentieel. De LHV stuurt een mail met een link voor rechtstreekse deelname aan de vragenlijst. Wellicht heeft u die al ontvangen.
 
Melding GGD Zuid-Limburg
De vaccinatielocatie van de GGD roept aan het einde van de dag geïndiceerde patiënten op om het overgebleven vaccin van die dag te gebruiken. De patiënten die opgeroepen worden, komen uit de geplande afspraken van de dagen daarna. Op deze manier komt het vaccin terecht bij de juiste doelgroep en wordt er geen vaccin verspild.
 
60-minners met syndroom van Down of morbide obesitas vanaf 19 april naar GGD
Er is een oplossing aangeboden voor bovenstaande risicogroep, aldus minister De Jonge. Deze mensen kunnen worden gevaccineerd door de GGD mits ze mobiel zijn. Raadpleeg voor uitgebreide informatie deze link.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 15-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week toegenomen. Desondanks heeft zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang kunnen vinden
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is ook verder toegenomen. Duidelijk verschil met eerder is dat, vermoedelijk als gevolg van de vaccinatie, het aandeel ouderen met covid-19 lijkt af te nemen en er naar verhouding meer patiënten uit lagere leeftijdscategorieën worden aangeboden.
 
Met name op de IC neemt de druk verder toe. Er liggen nu 84 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 57 op de cohortafdelingen
 • 27 op de IC’s.
   
Daarnaast is er nog een aantal covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Mede dankzij de gezamenlijke inzet en de afspraken met de beide huisartsenorganisaties blijft de opvang van covid-zorg en overige spoedzorg goed uitvoerbaar.
 
Door de toename van covid-zorg is de druk op het ziekenhuis verder toegenomen en zijn we, om de IC- en cohortcapaciteit op te kunnen schalen, genoodzaakt de reguliere zorg verder af te schalen: van de 19 operatiekamers zijn er 9 afgeschaald.
 
Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom gehandhaafd.
 
Vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten
De eerste prikronde van het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten in Zuyderland is afgerond. De opkomst was met circa 85% vergelijkbaar met de rest van het land. In mei is de tweede prikronde.

09 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 14
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Update grenswerkers Duitsland
 • Vaccin-nieuws
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 08-04-2021

Risico-inventarisatie: week 14

Het beeld in de huisartsenpraktijken is rustig. Corona-gerelateerd ziekteverzuim is minimaal en levert geen knelpunten op.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regioHoogste weekincidentie: gemeente Brunssum, 455 per 100.000 inwoners
Weekincidentie Zuid-Limburg: 220 per 100.000 inwoners
Weekincidentie Noord-Limburg: 455 per 100.000 inwoners
 
Britse variant in Zuid-Limburg: 90%
Er is geen Zuid-Afrikaanse of Mexicaanse variant gevonden.

Update grenswerkers Duitsland

Nederland is per 6 april 2021 voor Duitsland een 'hoog incidentiegebied'. De regels ten aanzien van inreizen en het overleggen van negatieve covid-19-testuitslagen zijn dientengevolge aangescherpt.
De consequenties van deze aangescherpte maatregelen zijn voor grenswerkers woonachtig in Duitsland en werkend in Nederland als volgt.

1. Meldingsplicht:  
 • Wie korter dan 24 uur in Nederland verblijft, hoeft de reis niet aan te melden.
 • Wie langer dan 24 uur in Nederland verblijft, dient de reis aan te melden via www.einreiseanmeldung.de/#.

2. Wie na het werk terugkeert naar Duitsland, dient een testbewijs bij zich te hebben.
 
Laten testen kan - vóórdat je de grens oversteekt naar Nederland - bij één van de Duitse testcentra. De testuitslag is 72 uur geldig is en kan dus ongeveer drie dagen gebruikt worden.


Bovenstaande informatie over grenswerkers woonachtig in Duitsland en werkend in Nederland dateert van 6 april jongstleden. De Veiligheidsregio staat rechtstreeks in contact met daartoe bevoegde personen in Duitsland. Zodra wij actueel nieuws hierover ontvangen, zullen we dit meteen communiceren.
 
Een handige tool waarmee direct te zien is welke regels er gelden, zowel voor de reis naar Nederland als een terugreis naar Duitsland is te vinden op deze website (even naar beneden naar het groene kader scrollen).

Vaccin-nieuws

Net als AstraZeneca is ook het vaccin van Janssen een vectorvaccin. Op dit moment is niet aan te geven of Janssen dezelfde bijwerkingen zal hebben als AstraZeneca.
 
In het Moderna-vaccin zitten per dosis drie zo veel viruspartikels als in het vaccin van BioNTech/Pfizer, Comirnaty. Bij Moderna worden relatief veel bijwerkingen ervaren. Het aantal viruspartikels is een mogelijke verklaring daarvoor.
 
Bij personen die in de zes maanden voorafgaand aan de eerste prik positief getest zijn op covid-19, volstaat één prik. Wie na de eerste prik positief test, dient alsnog een tweede prik te krijgen. (Het is op dit moment namelijk niet bekend of één prik volstaat als iemand na de eerste prik positief test en daarom wordt uit voorzichtigheid het reguliere schema gevolgd. Ook de termijn van zes maanden is gebaseerd op voorzichtigheid.)

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 08-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is vrijwel onveranderd. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis neemt, met name op de IC, verder toe.
 
Er liggen nu 68 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 43 op de cohortafdelingen
 • 25 op de IC’s
Daarnaast is er een toenemend aantal covid-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Door de toename van covid-zorg neemt de druk op het ziekenhuis weer toe en zijn we helaas genoodzaakt de reguliere zorg stapsgewijs opnieuw af te schalen. Als deze stijgende lijn doorzet, kan het zijn dat we dit weekend 12 covid-bedden moeten openen; dat betekent dat we zowel in Heerlen als in Sittard één OK extra moeten sluiten. Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
Met ingang van 10 april starten we daarom met een beperkte inhaalslag: afhankelijk van beschikbare personele capaciteit gaan we op de zaterdagen 2 tot maximaal 4 OK-ingrepen in dagverpleging uitvoeren.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via ZorgDomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.
 
Vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten gestart
Zuyderland Medisch Centrum is op 27 maart gestart met het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten. Patiënten worden in twee stappen gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Toediening van het eerste vaccin vond plaats op 27 en 28 maart en zal komend weekend op 10 en 11 april plaatsvinden. De tweede inenting volgt ongeveer vier weken later.
 
 
 

02 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 13
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Vaccinatie doelgroep 75-79-jarigen door GGD
 • Overige vaccinaties
 • Quarantaineregels huisartsen en praktijkmedewerkers ná vaccinatie
 • Stichting Open Nederland
 • Voorbereiding op fase 3 (scenario ‘code zwart’)
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Risico-inventarisatie: week 13

Het beeld in de huisartsenpraktijken is rustig. Corona-gerelateerd ziekteverzuim is minimaal en levert geen knelpunten op.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is het aantal testenten opzichte van vorige week toegenomen: van 13.456 naar 13.731, een toename van 275. Toch spreekt GGD van een plateaufase.
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer toe, van 1007 naar 1201. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 5465 testen afgenomen, waarvan 2683 sneltesten. Daarvan waren 110 sneltesten en 212 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum, namelijk 470 per 100.000 inwoners.
 
De weekincidentie in Zuid-Limburg was 216 per 100.000 inwoners, in Limburg Noord 389 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Holland Zuid kende de hoogste weekincidentie:
418 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 94% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 82%.
 
Er zijn deze week geen andere varianten gevonden.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

Afgelopen week zijn de bewoners van zorginstellingen, woonvormen voor dementerende patiënten en verstandelijk gehandicapten voor de tweede maal gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin.
 
De zorginstellingen die tijdens de eerste vaccinatieronde een uitbraak van covid hebben doorgemaakt, zijn in de tweede ronde meegenomen. Bewoners die covid-19 hebben doorgemaakt, zijn hierdoor volledig gevaccineerd met één prik. Bewoners die géén covid hebben doorgemaakt tijdens de uitbraak krijgen later een tweede prik, geregeld vanuit het RIVM.

Vaccinatie doelgroep 75-79-jarigen door GGD

Afgelopen maandag 29 maart is de Herenhof in Geleen geopend voor vaccinaties voor patiënten ouder dan 75 jaar met het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Voor veel patiënten zal dit een uitkomst zijn: we horen regelmatig in de praktijken dat mensen de reis naar de vaccinatielocaties in Maastricht of Kerkrade als een probleem ervaren. Dat wordt nu dus makkelijker.

Overige vaccinaties

Onderstaande link geeft toegang tot het actuele stroomschema zoals opgesteld door het RIVM en de rijksoverheid. Uiteraard proberen we ruimschoots van tevoren hierop in te spelen. Daarbij zijn we afhankelijk van de daadwerkelijke planning, goedkeuring van het vaccin en levering en distributie. Vanzelfsprekend stellen we jullie op de hoogte zodra er meer definitief bekend is.
 
Klik voor het actuele stroomschema op deze link.

Quarantaineregels huisartsen en praktijkmedewerkers ná vaccinatie

InEen, LHV en NHG krijgen veel vragen over de inzet van gevaccineerde huisartsen en praktijkmedewerkers. Hoewel huisartsen en veel praktijkmedewerkers gevaccineerd zijn, zijn de uitgangspunten voor testen, quarantaine en inzet nog hetzelfde. Vaccinatie beschermt de gevaccineerde namelijk vooral tegen ernstige ziekten, re-infecties kunnen na vaccinatie nog steeds voorkomen. Daarmee kan de huisarts of medewerker nog besmettelijk zijn voor ongevaccineerde patiënten of collega’s. Alleen als de continuïteit van de zorg in het gedrang komt, is het onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden mogelijk hiervan af te wijken. Lees meer hierover op deze link van de NHG.
 
Het kan zijn dat naar aanleiding van de onderzoeken in de VS en Israël de quarantaineregels verruimd zullen worden, maar het RIVM heeft daar nog geen officieel advies over gegeven.

Stichting Open Nederland

Door de overheid is Stichting Open Nederland opgericht. De bedoeling hiervan is via sneltesten de maatschappij voorzichtig weer toegankelijk te maken; denk daarbij bijvoorbeeld aan scholen, stages et cetera. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Voorbereiding op fase 3 (scenario ‘code zwart’)

Afgelopen week stuurde minister Van Ark het tijdelijke beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de covid-pandemie naar de Tweede Kamer.  InEen, LHV en NHG leverden hier in nauwe samenwerking met elkaar vanuit de huisartsenzorg een bijdrage aan. Het tijdelijk beleidskader vindt u achter deze link.
 
De basis voor de huisartsenzorg blijft het Huisartsen Rampen Opvangplan. Hoe dit werkt in coronatijd, leest u hier.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM is vrijwel onveranderd. Reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) kunnen gewoon doorgang vinden.
Het aanbod van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis neemt, met name op de IC, weer toe; er liggen nu 50 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
 • 30 COVID + op de Cohort afdelingen
 • 20 COVID + op de IC ’s
Daarnaast is er een toenemend aantal “COVID verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Door de toename van COVID zorg neemt de druk op het ziekenhuis overall weer toe. Om dit goed op te kunnen vangen zijn we helaas genoodzaakt de reguliere zorg stapsgewijs opnieuw af te schalen.
Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf en was de uitgestelde zorg van die periode nog niet weggewerkt.
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van COVID-19 patiënten.
Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We lijken op dit moment daadwerkelijk aan het begin te staan van de “derde golf”.
De eerder gemaakte werkafspraken rond COVID 19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2021
26 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 12
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinatienieuws
 • Overige vaccinaties
 • GGD Zuid-Limburg: medisch toezichthouders gevraagd
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021
 • Vaccinatieprogramma medisch geprioriteerde patiënten

Risico-inventarisatie: week 12

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is het aantal testen ten opzichte van vorige week toegenomen: van 11.366 naar 13.156, een toename van 1.790. De toename komt vooral door testen bij kinderen en jonge gezinnen.

Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum, namelijk 280 per 100.000 inwoners.
De weekincidentie in Zuid-Limburg was 191 per 100.000 inwoners, in Limburg Noord 309 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Holland Zuid kende de hoogste weekincidentie: 399 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 82% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 71%.
 
Andere varianten
 • Zuid-Afrikaanse variant: 3 positieve meldingen in Limburg.
 • Braziliaanse variant: niet gevonden in Limburg.
 • Mexicaanse variant: niet gevonden in Limburg en ook niet in de rest van Nederland.

Vaccinatienieuws

Vaccinatie na eerdere covid-infectie
Sinds gisteren is bekend dat diegenen die in de laatste 6 maanden een bewezen covid-infectie hebben doorgemaakt, voldoende hebben aan één covid-19-vaccinatie. In de praktijk betekent dat: een selectie maken van de patiënten die bewezen corona hebben gehad in het laatste half jaar en deze selectie telkens meenemen in al gevaccineerde patiënten of nog te vaccineren patiënten met AstraZeneca. Ze hoeven dus géén vervolginjectie meer. Van het surplus kunnen andere patiënten gevaccineerd worden.
 
Vaccinatie patiënten in huisartsenpraktijken
Ook sinds gisteren is bekend dat huisartsen patiënten tussen 65 en 75 jaar met morbide obesitas of het syndroom van Down gaan vaccineren met AstraZeneca. Dit betekent dat u nu al deze patiënten kunt selecteren/oproepen en vaccineren als u nog AstraZeneca flacons over hebt. U kunt het ook doen in de volgende vaccinatieronde die al gepland is in verband met de eerdere vaccinatie met AstraZeneca van de 63-en 64-jarigen.
 
Verder is officieel door de LHV bekend gemaakt dat huisartsen per 29 maart géén bestelling van het BioNTech/Pfizer-vaccin hoeven te doen om thuiswonende ouderen te vaccineren. Dit heeft te maken met een herzien van de te gebruiken vaccins voor deze doelgroep. Met het verruimen van de leeftijdsindicatie voor AstraZeneca en het op de markt komen van het Janssen-vaccin zouden dit vaccins zijn die logistiek veel makkelijker zijn te gebruiken voor die vaccinatieronde.

Overige vaccinaties

Onderstaande link geeft toegang tot het actuele stroomschema zoals opgesteld door het RIVM en de rijksoverheid. Uiteraard proberen we ruimschoots van tevoren hierop in te spelen. Daarbij zijn we afhankelijk van de daadwerkelijke planning, goedkeuring van het vaccin en levering en distributie. Zoals jullie zelf ook gemerkt hebben veranderd dit regelmatig. Vanzelfsprekend stellen we jullie op de hoogte zodra er meer definitief bekend is.
 
Klik voor het actuele stroomschema op deze link

GGD Zuid-Limburg: medisch toezichthouders gevraagd

De GGD Zuid-Limburg heeft afgelopen weken de vaccinatiecapaciteit fors uitgebreid. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, van 08.00 -20.00 uur.
Volgende week wordt ook de vaccinatie-locatie in Geleen geopend.
Gevraagd: medisch toezichthouders
Ondersteunend personeel is ruim voldoende ingeroosterd voor alle drie de vaccinatielocaties in Maastricht, Kerkrade en Geleen, maar de GGD heeft moeite met het invullen van de functie van medisch toezichthouder. Dit kunnen alleen (huis-)artsen zijn met een BIG-registratie. Deze BIG-registratie mag ook verlopen zijn (echter niet van voor 2018 verlopen).
 
De GGD zoekt nog (huis-)artsen die willen functioneren als medisch toezichthouder. De werkuren zijn van 08.00 - 14.00 uur en van 14.00 - 20.30 uur. De werkzaamheden bestaan vooral uit het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring en toezicht op eventuele allergische reacties. Vanzelfsprekend staat hier een honorering tegenover.
 
Huisartsen die interesse hebben kunnen zich melden bij Pascalle Metzemakers van de GGD: pascalle.metsemakers@ggdzl.nl

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is vrijwel onveranderd. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis neemt geleidelijk weer toe.
Er liggen nu 49 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 33 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC’s.
 
Daarnaast is er een toenemend aantal covid-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC. Voor heel Limburg is 80% van het totaal aantal opgenomen patiënten momenteel bovenregionaal!
 
Doordat de reguliere zorg in het ziekenhuis is opgeschaald neemt de druk op het ziekenhuis over het geheel weer toe. Er is dus ook nog steeds sprake van uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. Het aantal uitgestelde ingrepen neemt nog steeds toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn daar, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt de Britse variant steeds meer aangetroffen en lijken we aan het begin te staan van de derde golf.
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

Vaccinatieprogramma medisch geprioriteerde patiënten

Zuyderland Medisch Centrum start komend weekend in de locatie Sittard-Geleen met het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten. Deze patiënten worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Ziekenhuizen zoals Zuyderland organiseren het programma samen met het RIVM, NVZ, NFU en LNAZ. Op ons verzoek wordt gekeken naar een goede terugkoppeling naar de huisartsen van de gevaccineerde patiënten, net zoals bij de GGD.
Doelgroep
Er zijn meer dan 1500 patiënten uitgenodigd om een vaccinatie te komen halen in Zuyderland. Specifiek gaat het om patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers), dialyse-patiënten, patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie en patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (geboren tussen 01 januari 1947 en 28 februari 2003). De selectie is gemaakt door het RIVM. Meer informatie over de indeling van risicogroepen is ook te vinden op de website van het RIVM.
 
Hoe om te gaan met vragen
Iedereen die in aanmerking komt voor dit specifieke vaccinatiebeleid met Moderna ontvangt van het ziekenhuis een brief met uitleg en instructies. Wanneer patiënten uit deze betreffende doelgroep u zouden bellen over dit vaccinatieprogramma, kunt u hen verwijzen naar het Klant Contact Centrum (KCC) van Zuyderland (088 – 459 85 67). Huisartsen worden verzocht om patiënten die géén uitnodiging hebben gehad en bellen over het vaccinatiebeleid niet naar het ziekenhuis te verwijzen, maar naar de richtlijnen van het RIVM.
 
Moderna-vaccin in twee stappen
Patiënten worden in twee stappen gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Het eerste vaccin wordt komend weekend op 27 en 28 maart en op 10 en 11 april toegediend. De tweede inenting volgt ongeveer vier weken later. Hiervoor worden de patiënten nog uitgenodigd. Van belang is dat patiënten de gezondheidsverklaring die zij samen met de uitnodiging via de post ontvangen, invullen en meenemen.
 
Gegevens geregistreerd
Na het ontvangen van het vaccin worden de persoonsgegevens en het soort vaccin dat is toegediend geregistreerd in het ziekenhuissysteem. Indien de patiënt toestemming verleent, worden deze gegevens ook gedeeld met het RIVM. Dat is belangrijk vanwege de veiligheid, voor onderzoek (om te kijken of het vaccin goed werkt), maar ook bijvoorbeeld om patiënten snel te kunnen waarschuwen bij eventuele bijwerkingen. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de informatie over de vaccinatie per patiënt ook naar de huisarts te sturen. Dat zal in ieder geval pas achteraf plaatsvinden en mogelijk via een Edifact/Zorgmail-bericht of via een receptkoppeling zoals de GGD.

19 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 11
 • Stand van zaken in de regio
 • Patiënten in de grensregio’s
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren
 • GGD stuurt vaccinatiemeldingen naar huisartsen
 • Scenario ‘code zwart’
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 18-03-2021

Risico-inventarisatie: week 11

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is er een toename van het aantal testen ten opzichte van vorige week: van 8.980 naar 11.366, een toename van 2.386.
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer toe, van 582 naar 724. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 4254 testen afgenomen, waarvan 1928 sneltesten. Daarvan waren 81 sneltesten en 143 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein, namelijk 207 per 100.000 inwoners.
 
Wat opvalt is dat er veel positieve testen zijn bij kinderen en hun ouders.
 
De covid-infecties in de verpleeghuizen zijn fors gezakt. Inmiddels hebben de bewoners hun tweede coronavaccinatie gehad.
 
Zaanstreek-Waterland kende de hoogste weekincidentie: 352 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 71% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 65%.
 
Zuid-Afrikaanse variant
In Limburg één besmetting.
 
Beeld in de Euregio
Duitsland heeft een iets hoger aantal besmettingen dan Nederland, België daarentegen een iets lager.

Patiënten in de grensregio’s

Inmiddels is het duidelijk dat het land waar je woont ook het land is waar je je vaccinatie krijgt. Dat is logisch, want Nederland bijvoorbeeld berekent op basis van zijn Basisregistratie Personen (BRP) het aantal benodigde vaccins om de hele Nederlandse populatie te vaccineren.
 
Dit geeft problemen in de grensregio’s, vooral bij patiënten die in Nederland wonen maar een buitenlandse huisarts hebben. Zij staan niet ingeschreven bij een Nederlandse huisarts en zijn dus ook niet ‘zichtbaar’. Aan dit probleem zal op landelijk niveau bekendheid gegeven worden. Afgesproken is dat de GGD deze groep inwoners gaat vaccineren, conform de vaccinatiestrategie (dus op indicatie van leeftijd/hoog risico et cetera).
 
Voor patiënten die in het buitenland wonen en een Nederlandse huisarts hebben, geldt andersom hetzelfde: je wordt gevaccineerd door het land waar je woont.
 
Daarnaast is er nog het probleem van patiënten die in Nederland wonen, medisch gezien een hoge risicogroep vormen maar in behandeling zijn bij een specialist in het buitenland (ZOL Genk, Leuven of Aken). Met deze subpopulatie is men nog bezig, daar is nog geen duidelijke oplossing voor.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

In de week van 29 maart zal de tweede vaccinatieronde van bewoners van zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten met het BioNTech/Pfizer-vaccin plaatsvinden.
Conform de instructies van het RIVM worden de bewoners die de eerste vaccinatie gemist hebben tóch meegenomen. Via de LHV-kring Limburg is de vraag aan het landelijk koepeloverleg gesteld hoe om te gaan met bewoners die het laatste half jaar bewezen covid hebben doorgemaakt. De Gezondheidsraad heeft immers gesteld dat deze patiënten maar één coronavaccinatie nodig hebben. Elke zorginstelling in de regio wordt op dit moment bevraagd naar de actuele status van haar bewoners. Op deze manier worden de beschikbare BioNTech/Pfizer-vaccins optimaal ingezet.

Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren

Maandag 15-3-21 is er HaROP-overleg geweest. De HaROP-coördinatoren zijn geïnformeerd over de voor huisartsen relevante ontwikkelingen rondom de vaccinatiestrategie. Daarnaast zijn er punten zoals het registreren van vaccinaties en melden hiervan aan het RIVM aan de orde geweest. Mocht je als huisarts vragen hebben hierover, dan kun je bij je HaROP-coördinator terecht. De coördinatoren hebben onderling informatie uitgewisseld over de verschillende HIS’en en de registratie van coronavaccinaties.

GGD stuurt vaccinatiemeldingen naar huisartsen

Vanaf maandag 15 maart ontvangen huisartsen een bericht als hun patiënt is gevaccineerd door de GGD, mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. De GGD heeft een geautomatiseerd systeem ontwikkeld om het verzenden van vaccinatiemeldingen naar de huisarts mogelijk te maken. De meldingen komen binnen als MEDREC-afleverbericht in je HIS.
 
Op het moment dat blijkt dat het systeem stabiel werkt, worden er ook met terugwerkende kracht berichten verzonden van vaccinaties die voor 15 maart zijn uitgevoerd door de GGD.
 
Het volledige bericht van de LHV over dit onderwerp is te vinden via deze link.
 
Voor verdere vragen kun je de helpdesk van je HIS benaderen.

Scenario ‘code zwart’

Door de scenarioschrijvers wordt april nu als meest spannende maand gezien. De vaccinatie van kwetsbare ouderen en nu ook van de 60- tot 64-jarigen helpt weliswaar in de druk op de ziekenhuisbedden, maar de Britse variant is duidelijk besmettelijker dan het oorspronkelijke virus. Dit zorgt nog steeds voor een lange en brede tweede besmettingsgolf.

Inmiddels zijn we ons aan het voorbereiden op de mogelijke komst van code zwart in Zuid-Limburg. Code zwart is een moment waarop er geen mogelijkheid meer is om patiënten in het regionale ziekenhuis en ook niet in aangrenzende ziekenhuizen in de regio op te nemen. De drie huisartsenorganisaties in Zuid-Limburg hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld hoe dan toch nog de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Dit plan is afgestemd met de RAV, het Maastricht UMC+ en Zuyderland Medisch Centrum. Er wordt op dit moment nog nader afgestemd hoe patiënten dan wel nog eventuele diagnostiek kunnen krijgen in het ziekenhuis. Geen opnamecapaciteit betekent niet automatisch dat patiënten niet onderzocht kunnen worden om na diagnose thuis verder behandeling te ondergaan.
 
Mocht Zuyderland in code zwart terechtkomen dan betekent dit dat de SEH kan uitbreiden naar de Spoedpost. We hebben de afspraak gemaakt dat - in tegenstelling tot bij de vorige infectiegolf - Zuyderland een deel van de Spoedpost gaan gebruiken: het callcentrum en behandelkamer 1 en spreekkamer 2 blijven voor de Spoedpost.
 
Uiteraard blijft dit een moeilijke situatie die ertoe zou kunnen leiden dat niet alles altijd even soepel verloopt. Het blijft pionieren maar we rekenen op een ieders begrip.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 18-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is beperkt. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis blijft redelijk stabiel.
Er liggen nu 41 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 32 op de cohortafdelingen
 • 9 op de IC’s
Er worden af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Op basis van deze ontwikkelingen is de reguliere zorg in het ziekenhuis opgeschaald, maar er is nog steeds sprake van uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. Het aantal uitgestelde ingrepen neemt nog steeds toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn daar, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt er nog steeds rekening gehouden met een derde golf met de Britse variant die in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

12 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 10
 • Stand van zaken in de regio
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Registratie vaccinatie in HIS
 • Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 11-03-2021

Risico-inventarisatie: week 10

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken in de regio

Ten opzichte van vorige week is er een toename van het aantal testen in de teststraten van de GGD Zuid-Limburg: van 8332 naar 8980, een toename van 648.
 
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer af, van 616 naar 582. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 3013 testen afgenomen, waarvan 1520 sneltesten. Daarvan waren 74 sneltesten en 84 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Beekdaelen, namelijk 175 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Limburg kent op dit moment het laagst aantal besmettingen van heel Nederland. Noord-Holland kent de hoogste weekincidentie: 374 op 100.000 inwoners.
 
Het blijkt dat er bijna geen uitbraken/clusters meer zijn in de VVT-sectoren: het positieve effect van het vaccineren wordt daar al duidelijk.
 
Britse variant
In week 7 was de Britse variant in Nederland in 65% van de positieve testen aanwezig. Deze variant wordt in Nederland geschat op 30% besmettelijker dan de eerder dominante ‘klassieke’ variant. In Limburg was de Britse variant pas in week 8 in 65% van de positieve testen aanwezig.
 


Zuid-Afrikaanse variant
Er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden in Limburg. De schatting is dat deze variant 25% besmettelijker is dan de ‘klassieke’ variant.
 
Mexicaanse variant
In Zuid-Limburg zijn hiervan twee clusters gesignaleerd, één in een gehandicapteninstelling (27 positieve gevallen, waarvan 5 medewerkers) en één op een zorgboerderij (8 positieve gevallen, waarvan 1 medewerker).
 
Beeld in de Euregio
Duitsland heeft een iets hoger aantal besmettingen dan Nederland, België daarentegen een iets lager.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

Het RIVM meldt op zijn website dat de tweede vaccinatieronde bij zorginstellingen plaats zal vinden in de week van 29 maart aanstaande. Op dit moment weten we niet of dit de definitieve datum is. We zijn al begonnen met de voorbereidingen, waarbij we de evaluatiepunten uit de eerste ronde hebben meegenomen.
 
Er is nog een aantal punten dat onderzocht moeten worden en waarvan we de aanpak nog moeten uitwerken. Dit heeft te maken met het nieuwe advies van de Gezondheidsraad dat stelt dat één vaccinatie na in het laatste half jaar doorgemaakte covid volstaat. VWS moet hierover nog een definitief besluit nemen.

Registratie vaccinatie in HIS

Verwerking van toegediende vaccinaties bij patiënten - zowel met AstraZeneca als met BioNTech/Pfizer (via het vaccinatieteam) - in het HIS is een verantwoordelijkheid van de eigen huisarts van de patiënt. Vanuit het HIS wordt een terugkoppeling gegeven aan het RIVM.
 
Het kan zijn dat de vaccinatielijsten vanuit de verzorgingshuizen vertraagd zijn; dat heeft te maken met de aanlevering vanuit de verzorgingshuizen. Het Crisisteam doet er alles aan om deze lijsten zo snel mogelijk naar de eigen huisartsen te versturen. Dit onderwerp komt terug op de agenda in het overleg met de HaROP-coördinatoren op maandag 15/3/21.
 
Overleg met uw HIS-leverancier welke registraties in het HIS (inclusief batchnummer en toestemming patiënt) noodzakelijk zijn om de patiënt centraal aan te melden bij het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS) van het RIVM.

Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren

Aanstaande maandag 15-3-21 vindt weer een overleg plaats. Wilt u graag een agendapunt aan de orde laten komen, meld dit dan via uw HaROP-coördinator.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 11-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is beperkt. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis neemt geleidelijk af.
 
Er liggen nu 37 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 26 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC’s.
Er worden wel af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, zowel naar de IC als de cohortafdeling.
 
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen kan de reguliere zorg in het ziekenhuis steeds verder opgeschaald worden.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt er nog steeds rekening gehouden met een derde golf met de Britse variant die in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

05 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 9
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten: tweede ronde
 • Overige vaccinaties
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 04-03-2021

Risico-inventarisatie: week 9

Het beeld is op dit moment onveranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

In de provincie Limburg is sprake van een lichte afname van het aantal besmettingen. In Zuid-Limburg waren er 122 besmettingen per 100.000 inwoners, in Noord-Limburg 217 per 100.000 inwoners. Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in de gemeente Vaals, namelijk 247 per 100.000 inwoners.
 
Het totaal aantal testen dat in de regio is afgenomen bij de GGD Zuid-Limburg bedroeg afgelopen week 8332.
 
Het besmettingsniveau is nog steeds hoog en staat dus nog steeds op niveau ‘ernstig’. De Britse variant wint meer terrein in Limburg en is gestegen naar 40% in week 7. Eén week eerder was dit 21%. Landelijk ligt dit percentage zelfs boven de 50. Dit alles noodzaakt ons rekening te houden met een forse toename van het aantal besmettingen. In de voorbereidingen daarop nemen we ook het scenario mee waarin de SEH deels onze Spoedpost in gebruik gaat nemen. Dat zou bijvoorbeeld alleen in de weekenden kunnen of, afhankelijk van de ontstane situatie, alle dagen. Zoals de plannen nu zijn uitgewerkt, zal de Spoedpost dan verplaatst worden naar een aanpalende polikliniek.

Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten: tweede ronde

Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden van de eerste ronde van de vaccinatie van deze doelgroepen. De knelpunten uit die eerste ronde worden omgezet in verbeterpunten voor de tweede ronde.
De exacte datum van de tweede ronde is nog niet bekend. Die wordt uit veiligheidsoverwegingen pas op het laatste moment kenbaar gemaakt aan het Crisisteam. Inmiddels zijn we alweer gestart met de voorbereidingen van de tweede ronde, zodat we startklaar zijn zodra we weten wanneer de vaccins geleverd worden.
 
Voor de tweede vaccinatie bij patiënten is inmiddels een nieuwe richtlijn uitgegeven door het RIVM. Klik HIER om deze richtlijn te raadplegen.
 
De administratieve nazorg rondom de vaccinaties is nog niet afgerond. De huisarts krijgt via Meditta bericht over de gevaccineerde patiënten zodat de gegevens zo snel mogelijk verwerkt kunnen worden in het HIS. De financiële afwikkeling van de vaccinaties verloopt via Meditta. Huisartsen hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Overige vaccinaties

De vaccinatiestrategie van andere leeftijdsgroepen (18- tot 60-jarigen) is binnen de hagro’s geïnventariseerd door de HaROP-coördinatoren. Gepeild is of de huisarts/huisartsenpraktijk zelf gaat vaccineren of het centraal wil organiseren.
Inmiddels vraagt het landelijk bestuur van de LHV aan de ledenraad om een nieuw mandaat voor een nadere uitwerking van de covid-vaccinaties. De huisartsen zijn hierover per e-mail benaderd. In grote lijn komt het erop neer dat de huisartsen:
 • of zélf vaccineren
 • of deelnemen aan een grootschalige inzet van huisartsen in samenwerking met de GGD en mogelijk ook de ziekenhuizen.
Bovenstaand zal samen met de HaROP-coördinatoren besproken worden in het eerstvolgende overleg. Het is dus van belang dat de HaROP-coördinator wensen, voorkeuren en andere belangrijke feiten kent zodat ze meegenomen kunnen worden in het overleg.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 04-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 55 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 39 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC’s.
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.

26 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 8
 • Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, (kleinschalige) woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten
 • Uitbreiding vaccinatiecapaciteit
 • Veiligheid bij vaccineren in huisartsenpraktijken
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 25-02-21

Risico-inventarisatie: week 8

Het beeld is op dit moment onveranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, (kleinschalige) woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten

Het zal niemand ontgaan zijn dat we deze week gestart zijn met de vaccinatie van bewoners van zorginstellingen en (kleinschalige) woonvormen met dementerende patiënten en verstandelijk gehandicapten. De bewoners die hiervoor in aanmerking komen zijn gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin. 
Het RIVM en het Ministerie van VWS bepalen door wie deze doelgroepen gevaccineerd worden en met welk vaccin. De huisartsenposten zijn aangewezen vanwege de bewerkelijkheid van het vaccin wat betreft vervoer en gekoeld bewaren.
 
We wisten dat dit eraan zat te komen, maar toch blijft het een hele organisatie met onverwachte ontwikkelingen en hectische momenten. We geven jullie een aantal voorbeelden.
 1. De levering. Het feit dat de levering tot op het laatste moment bewust niet door VWS gecommuniceerd mag worden vanwege een mogelijke ‘run’ op het vaccin vanuit criminele circuits, maakt de organisatie complex. We wisten wel de dag, maar niet het tijdstip waarop de vaccins zouden arriveren.
 2. De vaccinatieroutes. Om dezelfde reden werd ook geadviseerd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de door ons geplande vaccinatieroutes en -tijdstippen. Vandaar dat we die ook niet aan jullie kenbaar hebben gemaakt.
 3. Het vaccin zelf. BioNTech/Pfizer-vaccin is vanwege de houdbaarheid en bewerkelijkheid niet het meest geschikte vaccin om in te zetten bij 59 verschillende locaties, alleen al in de Westelijke Mijnstreek.
 4. Zes vaccinaties per flacon. Per flacon kunnen 6 vaccinaties worden toegediend. Dat betekent dat op elke locatie een veelvoud van 6 vaccinaties beschikbaar is. Op bijna elke locatie was vaccin over, dat volgens de richtlijnen van het RIVM onder meer is gebruikt voor: personeel dat meehielp met vaccineren; zorgmedewerkers van de locatie waar gevaccineerd werd; zorgmedewerkers van Meditta met direct patiëntencontact; zorgpersoneel van Zuyderland (ook een van de locaties) dat nog geen oproep had gekregen.
 5. Veel wisselingen op locaties. In de week voorafgaand aan de vaccinaties waren veel patiëntwisselingen op de locaties door verhuizingen, overlijden en afdelingen met covid-infecties. Soms werden ad hoc nog locaties toegevoegd die door praktijken over het hoofd waren gezien.
 6. Mobiele vaccinatieteams. De verrassenderwijze versnelde leveringen van AstraZeneca aan Limburgse huisartsenpraktijken leidde tot een begrijpelijke afmelding voor een mobiel vaccinatieteam. De bereidwilligheid van waarnemers uit onze en zelfs buiten onze regio heeft ervoor gezorgd dat we op alle routes een goed geolied team hebben ingezet. Elk team was voorzien van een apotheker die bekend is met het bereiden van het vaccin én bevoegd om te ‘poolen’.
 
Hartverwarmend waren de ontvangsten op de locaties, alle patiënten en zorgmedewerkers waren echt blij eindelijk gevaccineerd te worden. Op één locatie werd het vaccinatieteam met slingers verwelkomd, op een andere hebben ze de prik gevierd met lekkere vlaai
 
We kijken terug op een geslaagde vaccinatie van de bewoners van alle zorginstellingen in de regio Westelijke Mijnstreek. Over ongeveer 4 weken wordt de tweede prik toegediend; de datum is nog niet vrijgegeven door het RIVM.
 
Voor de tweede vaccinatieronde evalueren we de logistieke processen en zullen we enkele knelpunten die we tegenkwamen verbeteren. De noodzaak tot het behouden van overzicht en de vele vragen van zowel instellingen, personeel als huisartsen hebben ertoe geleid dat mogelijk op onderdelen de communicatie deze week enigszins te wensen heeft overgelaten. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om tussendoor de vele mails te beantwoorden - waarvoor onze oprechte excuses.
 
Eerder hebben we gecommuniceerd dat bij onduidelijkheid of vragen de HaROP-coördinator het aanspreekpunt is. Het is voor ons een geruststellende gedachte dat dit blijkbaar goed gewerkt heeft.
 
Een groot woord van dank aan álle mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd, op welke manier dan ook, aan het realiseren van deze eerste vaccinatieronde. We kunnen terugkijken op een prachtige week waarin in vier dagen 1271 patiënten op 59 locaties zijn gevaccineerd!

Uitbreiding vaccinatiecapaciteit

De vaccinatiecapaciteit zal de komende periode dusdanig worden uitgebreid dat er landelijk 1,5 miljoen inwoners per week door de GGD worden gevaccineerd. Het Ministerie van VWS wil daarnaast dat huisartsen en ziekenhuizen daarbovenop nog eens 1 miljoen inwoners extra vaccineren. In totaal komt dat dus neer op 2,5 miljoen inwoners per week die gevaccineerd gaan worden. De komende twee weken wordt hierover op landelijk niveau vergaderd door het RIVM, het Ministerie van VWS, de GGD’s, de ziekenhuizen en huisartsenorganisaties.
 
Kay Liedekerken zal namens de huisartsen als contactpersoon optreden. We streven naar een nauwgezette communicatie hierover. We zullen ook de HaROP-coördinatoren van informatie voorzien.

Veiligheid bij vaccineren in huisartsenpraktijken

Vanuit de Veiligheidsregio wordt gewezen op de mogelijkheid om priklocaties van huisartsen aan te melden zodat de politie extra alert kan zijn. Dat betekent dat de politie snel reageert op een telefoontje vanuit de priklocatie en langs zal komen mochten er problemen zijn. Ook kan de wijkagent op de dag van vaccineren een extra oogje in het zeil houden.
 
Mocht een praktijk van deze mogelijkheid tot aanmelding gebruik willen maken of verwachten dat er problemen gaan ontstaan op de dagen van de vaccinatie, mail dit dan s.v.p. naar Kay Liedekerken met vermelding van de datum, het tijdstip, de locatie en de naam van de praktijk. Kay heeft contact met de Veiligheidscoördinator en zal zorgen dat de gegevens bij de politie terechtkomen.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 25-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 42 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 32 op de cohortafdelingen
 • 10 op de IC’s.
 
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.

19 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 7
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Wat te doen met immuungecompromitteerden?
 • Vaccinaties
 • Evaluatie vaccinaties met HaROP-coördinatoren
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 18-02-21

Risico-inventarisatie: week 7

Vergeleken met vorige week is er weinig veranderd in onze regio. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners.

Aantal besmettingen in de regio

Het aantal besmettingen daalt gestaag. Afgelopen week waren de meeste besmettingen in Landgraaf. Zuid-Limburg heeft 149 besmettingen per 100.000 inwoners. Noord-Limburg heeft nog steeds een iets hoger aantal besmettingen: 182 per 100.000 inwoners.

Wat te doen met immuungecompromitteerden?

Over dit onderwerp is contact geweest met het RIVM. Vandaag echter blijkt dat er teveel onduidelijkheden zijn om aanbevelingen te doen. We hebben op landelijk niveau om een duidelijke richtlijn hiervoor gevraagd.

Vaccinaties

Afgelopen week zijn we bezig geweest met de voorbereidingen van de vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin van de bewoners van instellingen. Het vaccineren start aanstaande maandag en zal gedurende de gehele week plaatsvinden.  
 
Het mobiel vaccinatieteam bestaat uit een huisarts, een assistente en een chauffeur en wordt in de bereiding van het vaccin ondersteund door een apotheker. Een apotheker mag het product poolen, hiermee voorkomen we onnodig spillage. Uiteraard is elk team voorzien van de nodige instructies. We hopen volgende week positieve berichten op de crisispagina te kunnen melden!

Evaluatie vaccinaties met HaROP-coördinatoren

Zodra de vaccinaties in de instellingen zijn voltooid én de individuele huisartsen klaar zijn met het vaccineren van de 63- en 64-jarigen, plannen we een bijeenkomst met de HaROP-coördinatoren om de eerste vaccinaties te evalueren.

Ter voorbereiding hierop vragen we de HaROP-coördinatoren om met hun achterban de vaccinatiestrategie van de volgende doelgroep (de 18- tot 60-jarigen), te bespreken. Hun bevindingen worden in de HaROP-bijeenkomst teruggekoppeld.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 18-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 46 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 35 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC
Het ziekteverzuim is nog wel hoog maar laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week opnieuw verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
In de VVT-sector in onze regio is sprake van recente oplevingen van het aantal besmettingen, waardoor uitplaatsen naar de VVT moeizaam is (met name Wlz).
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.
 
Afspraken over de spoedstroom
We signaleren dat covid-patiënten af en toe niet conform de afgesproken routing worden aangeboden, waardoor extra verplaatsingen noodzakelijk zijn. Om dit te voorkomen verzoeken wij vriendelijk doch dringend onderstaande afspraken over de spoedstroom aan te houden en intern te communiceren. Deze zijn nog steeds van kracht en gelden tot nader bericht:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de longoncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is overdag en in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Longoncologiepatiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met de dienstdoende longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen.
  Als doorsturen niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat de patiënt in acute nood is - dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. Cruciaal isdat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor non-covid eerst overlegd wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater, bereikbaar via telefoonnummer 088-459 9112.
  Mocht de geriater niet te bereiken zijn (geriatrie heeft geen continue dienstbezetting), dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. (In principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
 7. Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient voor de locatie Heerlen overlegd te worden met de dienstdoende longarts en voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist: 088-459 9112.
  Net als in de eerste covid-periode weten zij waar plaats is voor covid-patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.

12 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 6
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Vaccinaties
 • Raadpleeg bij vragen de HaROP-coördinator
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 11-02-21
 • Automatische melding aan huisartsen van de GGD

Risico-inventarisatie: week 6

Afgelopen week zijn meerdere praktijken in onze regio geconfronteerd met covid-19 positieve besmettingen van personeel of huisartsen. De patiëntenzorg is daardoor gelukkig niet in het gedrang gekomen. We merken dat binnen de hagro’s een enorme bereidheid is elkaar te helpen!

Aantal besmettingen in de regio

In Zuid-Limburg is ondanks een lichte daling van het aantal besmettingen de situatie nog steeds ernstig te noemen. De Britse variant neemt toe in Noord-Limburg, in Zuid-Limburg is geen toename te zien.
 
Het R-getal voor de huidige variant is: 0,89
Het R-getal voor de Britse variant is: 1,11

Vaccinaties

Tweede vaccinatieronde Maastricht UMC+
Iedereen die op 29 of 30 januari jongstleden gevaccineerd is in het Maastricht UMC+ zal binnenkort een uitnodiging ontvangen voor de tweede ronde. Deze ronde zal, afhankelijk van het leveren van het vaccin, mogelijk plaatsvinden op 26 februari.
 
63- en 64-jarigen / patiënten met morbide obesitas en syndroom van Down
De huisartsen in Zuid-Limburg kunnen starten met de vaccinatie van de doelgroep 63- en 64-jarigen (geboortejaar 1956 en 1957). Het Crisisteam adviseert om met deze doelgroep óók alle medewerkers van de praktijk, al dan niet in dienst van Meditta, mee te nemen.
 
Naast bovenstaande doelgroep kunnen ook patiënten tussen 18 en 64 jaar met zogeheten morbide obesitas (BMI>40) en patiënten met het syndroom van Down worden meegenomen.
 
Voor deze drie doelgroepen wordt het vaccin van AstraZeneca geleverd.
 
Raadpleeg voor meer informatie hierover onderstaande link:
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/aanpak-met-astrazeneca-vaccin-verder-uitgewerkt
 
Bewoners van zorginstellingen
Vanaf 22 februari wordt begonnen met de vaccinatie van de bewoners van zorginstellingen. Daarvoor wordt een mobiel vaccinatieteam ingezet. De huisartsen die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld ontvangen hierover nog informatie.
 
18- tot 60-jarigen
Vanuit het Crisisteam is Renate Bongers bezig met een peiling onder de huisartsen om een beeld te krijgen van de wensen in onze regio voor wat betreft het vaccineren van de 18- tot 60-jarigen. Deze grote groep (voor heel Nederland 7 miljoen patiënten) wordt door de huisartsen samen met de GGD later dit voorjaar/in de zomer gevaccineerd. Om een afweging te maken tussen centraal of decentraal organiseren van de vaccinaties willen we via door de praktijken aangeleverde cijfers een inschatting maken.

Raadpleeg bij vragen de HaROP-coördinator

Zoals eerder aangegeven worden de HaROP-coördinatoren uitgebreid geïnformeerd door het Crisisteam. Maar als Crisisteam ontvangen wij ook belangrijke informatie van de HaROP-coördinatoren die we meenemen in onze plannen en communicatie. Crisisteamlid Renate Bongers is de liaison tussen het Crisisteam en de HaROP-coördinatoren. Zij beantwoordt inmiddels vele vragen die onder coördinatoren en huisartsen leven en haalt daar waar nodig onduidelijkheden weg. Heeft u vragen, raadpleeg dan de HaROP-coördinator van de hagro.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 11-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
 
De druk in het ziekenhuis neemt op dit moment verder af.
 
Er liggen nu 66 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 55 op de cohortafdelingen
 • 11op de IC’s.

Op basis van deze daling hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim blijft hoog en dat heeft nog steeds impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT nog steeds cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder druk en is uitplaatsen naar de VVT moeizaam (met name Wlz).
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.
 
Post-covidzorg
Patiënten die een covid-19-infectie hebben gehad kunnen in uiteenlopende mate last hebben van post-covidklachten.
 
Verwijzen
Als verwijzer heeft u verschillende mogelijkheden om patiënten in dit verband te verwijzen:
 1. voor met name lichamelijke post-coronaklachten: naar de fysiotherapeut (50 behandelingen), ergotherapeut (8 uur) of diëtist (7 uur);
 2. voor lichamelijke én cognitieve post-coronaklachten: naar een multidisciplinaire aanbieder;
 3. bij ernstige klachten en na opname in het ziekenhuis/IC: naar de post-covidpoli van de longartsen of de revalidatie.
 
Gezamenlijke triage
Om de wachttijden voor patiënten met klachten ten gevolge van covid-19 bij de polikliniek longgeneeskunde zo kort mogelijk te houden, hebben de afdelingen Longgeneeskunde en Revalidatie van Zuyderland MC samen met Adelante Volwassenenrevalidatie een gezamenlijke triage opgezet. Het doel is de patiënten zoveel mogelijk direct op de juiste plek te behandelen en te voorkomen dat ze onnodig op een verkeerde wachtlijst terechtkomen.
 
Uw verwijzing naar de post-covidpoli wordt door de Revalidatiearts of de Longarts op basis van triage beoordeeld. Daar wordt bepaald of het primair een patiënt voor revalidatie of voor longgeneeskunde is.
 
De revalidatiebehandeling zal veelal op locatie in Zuyderland kunnen plaatsvinden. In de situatie dat revalidatie bij Adelante locatie Hoensbroek geïndiceerd wordt, ontkomt Zuyderland er niet aan de verwijzing aan u terug te sturen met de vraag om deze alsnog door te verwijzen naar revalidatie Adelante. Dat kan in Zorgdomein door dezelfde verwijzing door te zetten. Dit alles veronderstelt de instemming van de patiënt. Zuyderland heeft de patiëntinformatie hierover inmiddels aangepast:


Automatische melding aan huisartsen van de GGD

Vanaf deze maand ontvangt u geautomatiseerd een melding wanneer uw patiënt een positieve coronatestuitslag heeft of is gevaccineerd. Wij leggen u in DIT document uit hoe dit
proces vanuit de GGD naar uw praktijk is ingeregeld, hoe u deze meldingen ontvangt en welke informatie deze meldingen bevatten.

05 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 5
 • Samenwerking met HaROP-coördinatoren verloopt goed
 • Vaccinatie huisartsen en waarnemers afgerond
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Britse variant
 • Scenariodenken code zwart
 • Vaccinatiestrategie
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 05-02-21
 • Omgaan met vragen om voorrang bij vaccinatie
 • Coronarichtlijnen bij bezoek aan HAP of SEH
 • Webinar ‘Herstel na corona’ (23-02)

Risico-inventarisatie: week 5

Ook afgelopen week is de patiëntenzorg niet in gevaar gekomen. Eén huisarts is in quarantaine.

Samenwerking met HaROP-coördinatoren verloopt goed

Het Crisisteam heeft de afgelopen weken de HaROP-coördinatoren steeds uitgebreid geïnformeerd. Andersom krijgt het Crisisteam essentiële informatie van de coördinatoren. De samenwerking verloopt goed en is efficiënt voor alle betrokkenen - zeker ook voor de huisartsen. Dank aan de HaROP-coördinatoren en huisartsen voor de respons. We ervaren hen als een waardevolle aanvulling en belangrijke denktank in de bestrijding van het coronavirus.

Vaccinatie huisartsen en waarnemers afgerond

Samen met HOZL en ZIO is het gelukt de huisartsen en waarnemers in onze regio te vaccineren. Complimenten aan Marijn van Oord als voorzitter van de Kring voor al zijn inspanningen in deze.

Aantal besmettingen in de regio

In de regio Zuid-Limburg zijn er 156 besmettingen per 100.000 inwoners, in Noord-Limburg 270 per 100.000 inwoners. De toestand is dus nog steeds zeer ernstig te noemen.


Britse variant

In Geleen zijn twee besmettingen met de Britse variant vastgesteld, in Maastricht drie.

De prognose dat twee derde van de besmettingen door de Britse variant (R 1,3) veroorzaakt zou worden, is vooralsnog niet bevestigd in een onderzoek van het Maastricht UMC+. Uit 600 monsters komen slechts 12 positieve testen van de Britse variant.

Scenariodenken code zwart

Het Crisisteam overlegt met Zuyderland over de te treffen voorbereidingen voor het geval code zwart, het meest gevreesde scenario, werkelijkheid zou worden. Code zwart betekent dat geen enkele patiënt meer in het ziekenhuis opgenomen kan worden, ook niet bij buur-ziekenhuizen. Naar verwachting liggen verpleeghuizen en verzorgingshuizen dan ook vol met patiënten.
 
Uitgangspunten voor de Spoedpost bij code zwart zijn:
 • SEH neemt Spoedpost over
 • de Spoedpost zal verhuizen naar een aanpalende poli (bijvoorbeeld poli chirurgie of orthopedie), eveneens gelegen op de eerste verdieping (aan de andere kant van de SEH)
 • het callcenter op de Spoedpost blijft gehandhaafd.

De verwachting dat dit zich rond 4 maart zou kunnen voordoen, is bijgesteld. Nu verwacht men de piek in de toename van de Britse variant rond de laatste week van februari.

Vaccinatiestrategie

Zoals bekend kunnen we mogelijk heel snel – in februari - overgaan tot het vaccineren (met het Moderna-vaccin) van bewoners in zorginstellingen.  
 
Het gaat hierbij om alle patiënten die ION bij de huisarts zijn ingeschreven en in een verzorgingshuis dan wel een kleinschalige woonvorm voor verstandelijk gehandicapten wonen.
Inmiddels hebben we van de instellingen en de woonvormen per huisarts een overzicht ontvangen van betreffende bewoners. Ondanks het feit dat we op dit moment niet weten wanneer we de vaccins ontvangen, willen we toch de nodige voorbereidingen treffen zodat we klaarstaan wanneer de vaccins worden geleverd. Uiteraard wordt u geïnformeerd over hoe het vaccineren gaat plaatsvinden (met een mobiel team). Verdere informatie hierover wordt u verstrekt via de crisispagina én via uw HaROP-coördinator.
 
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u de patiënten in de doelgroep nu te controleren op een eventuele contra-indicatie. U ontvangt hierover een mail met instructie.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 05-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
 
De druk in het ziekenhuis neemt op dit moment licht af.
Er liggen nu 71 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 52 op de cohortafdelingen
 • 19op de IC’s.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Hoewel de cijfers een lichte daling laten zien, is de covid-bezetting in Zuyderland al geruime tijd boven de ‘fair share’- norm waardoor uitplaatsingen nog steeds noodzakelijk zijn. Op basis van de bezetting verwachten wij weer meer OK’s te kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Omgaan met vragen om voorrang bij vaccinatie

Patiënten vragen zowel in huisartsenpraktijken als bij hun behandelaar in het ziekenhuis om voorrang bij het toedienen van het coronavaccin op grond van hun medische indicatie. De volgorde van de groepen die in aanmerking komen voor vaccinatie wordt echter bepaald door het RIVM. Om te voorkomen dat we als huisartsen en ziekenhuis patiënten met deze vraag naar elkaar verwijzen, s.v.p. communiceren dat we ons allemaal houden aan de RIVM-richtlijnen. Patiënten kunnen verwezen worden naar de website van het RIVM.

Coronarichtlijnen bij bezoek aan HAP of SEH

We signaleren op de SEH dat mensen de coronarichtlijnen niet (meer) kennen of ze onvoldoende respecteren. Daarnaast is nu vaker bekend of iemand die ingestuurd wordt al dan niet covid-positief is.
 
Zuyderland en de beide huisartsenorganisaties hebben de werkafspraken daarover geharmoniseerd en zullen die op de websites van de beide HAP’s en Zuyderland publiceren.

De richtlijnen
Alle bezoekers van Zuyderland en de HAP’s zijn verplicht een mondneusmasker te dragen binnen alle gebouwen. Ze dienen zelf voor dit mondneusmasker te zorgen.
 
Voor de HAP en de SEH gelden daarnaast de volgende afspraken:
 • maximaal 1 begeleider per persoon*
 • de begeleider is welkom indien deze GEEN coronagerelateerde klachten heeft
 • de begeleider is welkom indien deze GEEN contact heeft gehad met corona positief geteste of coronaverdachte personen
 • bij opname van een positief getest persoon is begeleiding van deze persoon dus niet mogelijk.

  (* Ouders van kinderen en begeleiders van mensen met een (verstandelijke) beperking zijn met in achtneming van het bovenstaande welkom.)

Webinar ‘Herstel na corona’ (23-02)

Op dinsdag 23 februari organiseert Zuyderland van 17.00 – 19.00 uur het webinar Herstel na corona.
 
Waarover gaat het?
Corona is een nieuw ziektebeeld en de gevolgen zijn voor iedereen anders. Goede nazorg is daarom extra belangrijk. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen nog lang last houden van de lichamelijke of mentale gevolgen. De meeste klachten zijn na verloop van tijd verdwenen, maar wat als dat (nog) niet het geval is?

Tijdens het webinar Herstel na corona gaan we hier samen met onze long- en revalidatieartsen en een psycholoog uitgebreid op in. Welke klachten zijn bekend? Wat kan helpen bij herstel en welke nazorg is al beschikbaar? En wat moet je vooral doen of laten als iemand zelf thuis aan de slag wil? Het programma bestaat uit een combinatie van algemene informatie, ervaringsverhalen en vooral ook interactie met deelnemers.
 

29 JANUARI 2021
 • Wijziging Crisisteam
 • Risico-inventarisatie: week 4
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Britse variant
 • De Siilo-app
 • Vaccinatie huisartsen en waarnemers
 • Vaccinaties zorginstellingen en begeleid
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 28-01-2021

Wijziging Crisisteam

Renate Bongers, huisarts te Puth,  neemt binnen het Crisisteam het stokje over van Hanny Arets. Hanny krijgt daardoor de ruimte zich meer te richten op de Spoedpost en het overleg met Zuyderland over de lateralisaties.

Renate is al een tijdje zijdelings bij het Crisisteam betrokken om input te leveren en kritisch mee te kijken. We gaan er dan ook vanuit dat de overgang soepel zal verlopen.

Risico-inventarisatie: week 4

Momenteel is er geen dreiging wat betreft huisartsen, personeel of middelen en komt de continuïteit van zorg niet in het gedrang.

Aantal besmettingen in de regio

Op dit moment is er een lichte daling van het aantal besmettingen. De regio Zuid- Limburg heeft 262 besmettingen per 100.000 inwoners. In de regio Noord- Limburg zijn er 320 positieve besmettingen per 100.000 inwoners.
 
Ondanks de voorspelling dat de aankomende piek tussen 4 en 18 maart zal liggen, wijzen de berekeningen erop dat begin februari weer sprake zal zijn van een toename van het aantal besmettingen.

Britse variant

Door meer besmettingen met de Britse variant zal de druk op de zorg toenemen. Dit kan betekenen dat er in korte tijd een zeer sterke toename van het aanbod van patiënten komt in de gehele keten.

De Siilo-app

De GGD Zuid-Limburg zal een brief sturen met informatie over de Siilo-app.
 
Met deze app kun je direct en veilig richtlijnen bespreken met collega’s en andere zorgprofessionals. De app is geïntroduceerd ter ondersteuning van zorgprofessionals met vragen over covid-19.

Vaccinatie huisartsen en waarnemers

Afgelopen week zijn we samen met de HOZL en ZIO gestart met de voorbereiding van de vaccinatie van huisartsen en waarnemers.
 
In de regio Zuid-Limburg zal vandaag de eerste vaccinatie van huisartsen en waarnemers plaatsvinden.
 
Dit weekend zullen in de regio Westelijke Mijnstreek, ZIO en HOZL 557 zorgprofessionals worden gevaccineerd. De chauffeurs van de Spoedposten, aios, verpleegkundig specialisten en physician assistants zullen hierin ook al meegenomen worden.

Vaccinaties zorginstellingen en begeleid

Het Crisisteam is ook bezig het vaccineren van alle patiënten woonachtig in instellingen of begeleid wonen te organiseren. Er zal een vaccinatieteam worden opgericht bestaande uit een huisarts, een assistente en een chauffeur.
 
De precieze aanpak zal via de HaROP-coördinatoren worden gecommuniceerd. De HaROP-coördinatoren zijn uitgebreid geïnformeerd over de vaccinaties in het algemeen.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 28-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 79 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 64 op de cohortafdelingen
 • 15 op de IC’s.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd

22 JANUARI 2021
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 21-01-2021
 • Organisatie van de vaccinaties
 • Ook na vaccinatie: blijf jezelf goed beschermen
 • Nieuwe piek verwacht tussen 4 en 18 maart

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 21-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken neemt toe. Het aanbod op de huisartsenposten blijft vooralsnog echter onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden. Complimenten vanuit Zuyderland voor de toepassing van de triage in de spoedstroom die mede daardoor voor Zuyderland behapbaar blijft.
De druk in het ziekenhuis blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 77 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 64op de cohortafdelingen
 • 13op de IC’s.
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.

Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Organisatie van de vaccinaties

Vaccinatie van huisartsen zelf
Onderstaande informatie zijn de afspraken die momenteel gelden! Indien deze informatie (wederom) wijzigt dan zullen we dit via de crisispagina per omgaande bekend maken
 
Er is een kleine hickup in de levering van het Moderna vaccin waardoor de levering aan het RIVM op 29-01-21 plaatsvindt. Dat betekent effectief dat de doorlevering aan de ziekenhuizen (die de vaccinatie bij de huisartsen gaan doen) ook later plaatsvindt. De vaccinatie van huisartsen vindt dan plaats vanaf 3-2-21 in het ziekenhuis. Dit is een eis van het RIVM.
 
Op dit moment inventariseren wij welke huisartsen/hidha's/anios in onze regio werken. Deze lijst wordt doorgestuurd naar MUMC/ZIO die vanuit het ROAZ de verantwoordelijkheid rondom het vaccineren van de huisartsen hebben. De huisarts ontvangt informatie over de vaccinatie per mail.

 
Vaccinaties 90+
Sinds deze week is bekend dat de categorie oudste patiënten met voorrang gevaccineerd wordt. Eerste categorie patiënten is de 90+ jarigen, en kort daarna volgen de 85-90 jarigen.

Voor vaccinatie zijn een aantal mogelijkheden; 
 1. Vanaf volgende week vaccinatie via de GGD, waarbij patiënten dus wel met vervoer naar de GGD moeten gaan. 
 2. Via het HAP-vaccinatieteam als ze in een verzorgingshuis wonen
 3. Via de eigen huisarts wanneer ze nog thuis wonen.

Diegenen onder de genoemde categorie patiënten die met vervoer naar de GGD reizen kunnen vanaf dinsdag 26/1/21 gevaccineerd worden.
Mocht een patiënt niet mobiel zijn, dan wordt de vaccinatie geregeld hetzij via het HAP-vaccinatieteam (als ze in een instelling wonen) hetzij via de eigen huisarts als ze nog thuis wonen.
De data voor deze categorieën patiënten zijn nog niet bekend, jullie ontvangen hierover z.s.m. bericht.
 
Vaccinaties verzorgingsinstellingen en begeleid wonen
In landelijk overleg is besloten dat patiënten in verzorgingstehuizen en personen die begeleid wonen (met verstandelijke handicap) centraal gevaccineerd worden met ondersteuning van de lokale Huisartsenpost.
 
Voor onze regio betekent dit dat twee auto’s ingezet kunnen worden om in de regio Westelijke Mijnstreek te vaccineren. Meditta faciliteert vanuit de Spoedpost de HAP-auto mét koeling. Het mobiele vaccinatieteam, samengesteld door de werkgroep vaccinatie Westelijke Mijnstreek, kan vanuit een centrale organisatie de patiënten ingeschreven op naam van de huisarts in de verzorgingshuizen vaccineren. In het vaccinatie-projectteam zijn we volop bezig dit in handige en veilige banen te leiden. Begin volgende week ontvangen jullie daartoe verdere informatie via een separate mail.
 
Kay Liedekerken vertegenwoordigt de huisartsen van de Westelijke Mijnstreek in de vaccinatiegroep Zuid-Limburg.
 
Toestemmingsverklaring van bewoners instellingen voor vaccinatie
In de stuurgroep is afgesproken dat de toestemming voor alle bewoners via de instelling geregeld wordt. Het inventariseren van aantallen vaccins op basis van de toestemmingen gebeurt door de stuurgroep.

Ook na vaccinatie: blijf jezelf goed beschermen

Ook na de eerste vaccinatie is het nog steeds mogelijk dat je besmet raakt. Het blijft belangrijk jezelf goed te beschermen.

Nieuwe piek verwacht tussen 4 en 18 maart

Als de besmettingen volgens scenario verlopen, dan verwacht men tussen 4 en 18 maart opnieuw een piek in het aantal besmettingen.

15 JANUARI 2021
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 14-01-2021
 • Britse variant
 • Vaccinatie
 • Coronahulp van lotgenoten
 • Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 14-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio blijft redelijk stabiel. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis is wat afgenomen, maar blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 77 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 •  60op de cohortafdelingen
 • 17 op de IC’s.
 
Daarnaast ligt een aantal covid-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels ‘genezen/herstellende’, maar nog zeer ernstig ziek zijn.
 
Het ziekteverzuim blijft hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Omdat de ‘Britse variant’ in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we daardoor rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welkemaatregelen we nog zouden kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Britse variant

De Britse variant is zeer besmettelijk (50x) en scenarioschrijvers voorspellen 4800 nieuwe besmettingen per dag rond half februari. In Geleen zijn 3 gevallen van deze variant bekend. Het is aannemelijk dat dit er snel meer worden.

Het is uitermate belangrijk om patiëntenstromen te scheiden en de protocollen nauwgezet op te volgen. Daarnaast adviseert het Crisisteam om FFP2-mondneusmaskers te gebruiken tijdens uw covid-spreekuur.

Vaccinatie

Het Crisisteam adviseert huisartsen geen onderlinge afspraken over vaccinatie te maken met ketenpartners zoals zorginstellingen. Achter de schermen werkt Meditta aan de voorbereidingen zodat snel gestart kan worden op het moment dat de landelijke richtlijn wordt uitgezet. Zo vlug als meer duidelijk is, informeren wij u.
 
Daarnaast is er door de drie medisch bestuurders vandaag een bericht gestuurd aan InEen en de LHV waarin ze hun bezorgdheid uitspreken over de koers die momenteel gevaren wordt inzake de vaccinatiestrategie, met name vanuit de landelijke overheid en de koepels.

Coronahulp van lotgenoten

Patiënten, ex-patiënten en mantelzorgers die te maken hebben met corona kunnen via de website Zelfregietool.nl contact leggen met lotgenoten. In een corona-supportgroep kan gesproken worden over elkaars ervaringen met corona en de gevolgen ervan. Denk aan vragen als: Hoe kunnen we elkaar steunen? Wat kunnen we van elkaar leren om er beter mee om te gaan, om meer grip te krijgen op de situatie? Maar ook kan samen gezocht worden naar meer informatie, bijvoorbeeld door experts uit te nodigen.
 
Voorlopig zal de corona-supportgroep tweewekelijkse online bij elkaar komen. Aanmelden kan op de website Zelfregietool.nl via deze link: zelfregietool.nl/coronahulp-van-lotgenoten.   
 
Wie meer informatie wil, kan mailen naar hallo@zelfregietool.nlof bellen met 06 - 2802 3902.

Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Bericht LHV, 14-01-2021
We hebben vanavond met onze Ledenraad de teleurstellende reactie van de minister gedeeld, die we net voor de bijeenkomst per brief ontvingen. De Ledenraad gaf daarop een niet mis te verstane boodschap af: hier nemen we geen genoegen mee. Minister De Jonge geeft op geen enkele manier blijk dat hij de urgentie van de situatie inziet. Het is onbegrijpelijk dat de minister zo omgaat met een beroepsgroep die zo cruciaal is voor de COVID-zorg, voor de zorg voor onder andere al die thuiswonende ouderen en voor de spoedzorg.


08 JANUARI 2021
 • Noodtoestand Zuyderland Medisch Cetrum
 • Crisisoverleg Zuyderland
 • Risico inventarisatie week 53
 • Besmettingscijfers Corona regionaal
 • Overleg HaROP-coödinatoren
 • Informatie over vaccinatie Covid-19
 • Diagnostiek

Noodtoestand Zuyderland Medisch Cetrum

Zoals jullie verderop in deze nieuwsbrief kunnen lezen is de nood in Zuyderland onveranderd hoog. Daarbij is de uitstroom van patiënten naar een VVT-instelling bemoeilijkt vanwege het hoge verzuimpercentage onder het personeel. 
 
Dit heeft automatisch ook invloed op de toegankelijkheid voor onze patiënten vanuit de eerstelijns gezondheidszorg. 
Samen met Zuyderland hebben wij, als verantwoordelijke zorgpartners in de hele keten, overleg gehad hoe we de druk op het ziekenhuis kunnen verlagen.

Dit heeft geresulteerd in een aantal maatregelen gericht op het zoveel mogelijk beperken van de instroom van patiënten zodat de toegang tot de SEH zo goed mogelijk wordt gestroomlijnd. 

1. Proactief benaderen van positief geteste patiënten door de huisartsenpraktijk
Op dit moment bellen veel COVID positief geteste patiënten bij een toename van klachten rechtstreeks 112. Dit leidt tot een toename van niet getrieerde patiënten op de SEH. Om dit te voorkomen vragen wij alle huisartsenpraktijken in de beide regio’s om vanaf heden proactief alle positief geteste patiënten, waarvan u van de GGD bericht ontvangt, telefonisch te benaderen.
Belangrijkste boodschap is dat patiënten bij verergering van klachten te allen tijde eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk of in de ANW-situatie met de huisartsenpost en niet zelf 112 bellen.

2. Overleg ambulanceverpleegkundige met huisarts (praktijk of HAP) bij een 112-melding voor een COVID (verdachte) patiënt
Indien de ambulance arriveert na een 112-melding voor een COVID (verdachte) patiënt zal de ambulanceverpleegkundige overleggen met de eigen huisarts of huisartsenpost om zo een goede afweging te maken of de patiënt ingestuurd dient te worden.

3. Registreren Vroegtijdige Zorgplanning / ACP in episodelijst HIS
Het registreren in de episodelijst van uw HIS van Vroegtijdige Zorgplanning / ACP is in deze periode nóg crucialer. Deze informatie is via de LSP-koppeling zowel op de huisartsenpost als op de SEH toegankelijk en kan de triage verder bespoedigen.

4. Aangepast formulier in ZorgDomein voor verwijzen patiënten naar SEH Zuyderland  
Geleerd vanuit de situatie van dit voorjaar bij de huisartsenpost in Urmond is het verwijsformulier in ZorgDomein voor patiënten naar de SEH Zuyderland aangepast. Aanvullend wordt aan de huisartsen gevraagd om keuze voor beademing, reanimeren en de Clinical Frailty Scale in te vullen.

5. Overleg huisarts – specialist Zuyderland
Een huisarts die twijfelt mag te allen tijde contact opnemen met de specialist voor overleg, Covid of niet-Covid gerelateerd. De specialist zal zo goed mogelijk advies geven voor veilige zorg voor de patiënt. Dit kan betekenen dat er een behandeladvies wordt gegeven (uit te voeren door de huisarts) of verwijzing naar de SEH.

Naast bovenstaande maatregelen zijn er aanvullende afspraken gemaakt om de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis te bespoedigen. Deze maatregelen zullen na komend weekend van start gaan.

 • Triage op de SEH en verantwoord verwijzing terug naar huis
  In geval van verwijzing volgt er triage op de SEH, waarbij het in geval van Covid-19 klachten kan leiden tot opname of tot verantwoord terug naar huis met thuismonitoring en zuurstof. Bekijk HIER het Protocol SEH uitstroom Covid-19 patienten. Daarbij zal er volgens protocol worden voorzien in veilige en verantwoorde zorg en behandeling thuis. Klik HIER voor de observatielijst. Mocht er een verslechtering in de situatie van de patiënt optreden kan er opnieuw overlegd worden met de specialist.
   
 • Vervroegd ontslag van patiënten met COVID vanuit de cohortafdeling naar huis
  Verder worden patiënten met Covid-19 die op de cohortafdeling liggen, sinds kort vervroegd naar huis ontslagen, ook met thuismonitoring en zuurstof thuis. Ook alleen in die gevallen waarin dit verantwoord en veilig is, dus dezelfde voorwaarden als hierboven benoemd en ook volgens protocol (klik HIER voor protocol Cohort afdeling uitstroom Covid-19 patienten)
De protocollen en bijlages voor het thuis behandelen van patiënten met zuurstof vinden jullie bijgevoegd in dit bericht en zullen ook in de werkafspraken app van HOZL/MCC Omnes geplaatst worden.
 
Wij realiseren ons dat dit een extra beroep is op ons als huisartsen, in onrustige tijden. Toch hebben we hieraan meegewerkt omdat we als huisartsen ook wel degelijk grote problemen krijgen als de zorg in het Zuyderland ziekenhuis verstopt. Niet alleen voor Covid-19 patiënten, maar ook voor andere moeilijk uitstelbare zorg.  
 
Covid raakt ons allemaal, als zorgverlener, mogelijk ook zelf als patiënt. Laten we daarom als zorgverleners in deze zorgelijke en moeilijke tijden zoveel mogelijk samenwerken, en daardoor meehelpen aan een gunstiger beloop van de crisis. 
 
Dank aan allen die samenwerken in praktijken, huisartsenposten en andere samenwerkingsverbanden. Samen komen we er!
 
Kay Liedekerken namens HACoWest
Bem Bruls en Luc Harings namens HuisartsenOZL

Crisisoverleg Zuyderland

Stand van zaken 07-01-2021 COVID-19 in regio Zuyderland-Mijnstreken
Door het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten uit de eigen regio, een hoog ziekteverzuim en door knelpunten bij de uitplaatsing van patiënten naar de VVT-aanbieders neemt de druk in het ziekenhuis helaas opnieuw nadrukkelijk toe!
Er is daarnaast grote zorg dat de situatie mede t.g.v. de nieuwe variant van het virus verder verslechtert. Om te voorkomen dat in het ziekenhuis de reguliere zorg (acuut en semi-acuut) verder afgeschaald moet worden, moeten we gezamenlijk de toestroom naar het ziekenhuis beperken tot wat absoluut noodzakelijk is.
 
Aanscherpen samenwerking huisartsen en Zuyderland: instroom, doorstroom en uitstroom COVID

Naast COVID-patiënten blijft, in tegenstelling tot de eerste golf, ook de toestroom van zieke non COVID-patiënten doorlopen. Dat is enerzijds goed nieuws, anderzijds leidt dit in toenemende mate tot de ongewenste situatie dat er ingewikkelde keuzes gemaakt moeten worden over welke zorg geleverd kan worden in het ziekenhuis. Dat betekent dat ook voor non COVID-patiënten kritisch gekeken moet worden in onderlinge afstemming vooraf tussen huisarts en medisch specialist of een patiënt al dan niet ingestuurd moet worden. De protocollen die hiervoor ontwikkeld zijn vindt u in de bijlage. (zie artikel 1: Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum)
 
De beide huisartsenorganisaties en Zuyderland zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de instroom in de ziekenhuizen van met name COVID-patiënten zoveel mogelijk te beperken.
 
Hoewel het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio’s OZL en WM toeneemt, kan door ieders extra inspanning, de reguliere HA-zorg als de spoedzorg op de HAP gelukkig nog steeds doorgang vinden.
Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe en de thuiszorg staat onder grote druk waardoor uitplaatsen naar de VVT vrijwel onmogelijk is.
 

Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden tot nadere bericht:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Long oncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in ACUTE NOOD is op de HAP in Sittard), dan ziet d.d. SEH arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. Cruciaal is dat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor non-covid eerst overlegd wordt met de dd longarts, internist of geriater; 088-459 9112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de d.d. internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld)
 7. Dit geldt al helemaal voor covid verdachte of positieve patiënten! dan dient overlegd te worden voor de locatie Heerlen met de dd longarts en voor de locatie Sittard met de dd internist; 088-459 9112. Zij weten net zoals in de eerste covid periode waar plaats is voor covid patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid patiënten.
 8. Spreid het aanbod naar de SEH zo veel mogelijk over de dag; zo voorkomen we een “time out” op de SEH!

Risico inventarisatie week 53

Ondanks dat de landelijke cijfers omtrent besmettingen niet dalen, zien we dat de zorg in de huisartsenpraktijken nog steeds geleverd wordt.
In enkele praktijken is een ziekmelding, al dan niet corona-gerelateerd, of gaan medewerkers in quarantaine, maar zoals aangegeven, loopt de huisartsenzorg nog steeds door.

Besmettingscijfers Corona regionaal

In Limburg spreken we nog steeds van een zeer ernstige situatie met in Zuid-Limburg in week 53 een besmettingsgraad van 344 op 100.000 inwoners. Limburg-Noord staat landelijk op de 2de plaats met 430 besmettingen op 100.000 inwoners. Twente gaat hier nog bovenuit en staat op de 1ste plaats. Aken en Luik tellen respectievelijk 116 en 77 besmettingen op 100.000 inwoners.

Verder is het opvallend hoe de variant, afkomstig van Groot-Brittannië, zich snel verspreidt en inmiddels Nederland is binnengedrongen. De kans is klein dat we in het zuiden hiervan gespaard blijven, aldus de kenners. Dit zou zo maar kunnen betekenen dat we in plaats van een daling waarop we zitten te wachten, medio februari weer een toename van de cijfers zullen gaan zien.

Overleg HaROP-coödinatoren

Vandaag is het maandelijks overleg geweest met de HaROP coördinatoren. Zij hebben informatie gekregen over vervroegde uitstroom en de ombuiging pre-hospitaal van Covid-19 patiënten en de Covid-19 vaccinaties.

Voorkom verrassingen: geef belangrijke wijzigingen rondom de praktijk ten aanzien van COVID-19 tijdig door aan uw coördinator zodat deze op de hoogte is van nieuwe situaties.

Informatie over vaccinatie Covid-19

Op dit moment lijkt het erop dat voor de huisartsenpraktijken het Moderna vaccin beschikbaar komt omdat dit vaccin bij ‘slechts’ -20C bewaard hoeft te worden en na ontdooien nog 30 dagen in de koelkast bewaard kan worden.
Zoals jullie vernomen hebben is deze week gestart met de vaccinatie van zorgmedewerkers en artsen in de ziekenhuizen en VVT-sector.  In Zuyderland zijn dat degenen die werken op de IC/SEH/AOA/CCU en de Covid-afdelingen. De ambulancemedewerkers en VVT-zorgmedewerkers worden door de GGD gevaccineerd.

Vragen die vooraf door zorgmedewerkers gesteld werden zijn door Zuyderland gebundeld en aan ons ter beschikking gesteld. Immers, wij (en onze patiënten) zullen naar alle waarschijnlijkheid dezelfde vragen hebben.
De vragen met antwoorden, en ook de strikte/tijdelijke en relatieve contra-indicatie zijn HIER te vinden.

Op het moment dat wij meer informatie hebben over de vaccinatie voor huisartsenpraktijken en hun patiënten zullen we jullie zo snel mogelijk berichten.

Vooralsnog blijft het advies: neem geen eigen initiatieven ten aanzien hiervan. Het is wachten op een landelijk draaiboek. Kay Liedekerken vertegenwoordigt hierin de huisartsen van Limburg.

Diagnostiek

Het kan zijn dat Zuyderland de eerstelijnsdiagnostiek (gedeeltelijk) stopzet om voorrang te geven aan noodzakelijke diagnostiek voor Covid patiënten. We willen jullie erop attenderen dat Meditta Medisch Centrum Echt geopend blijft voor röntgendiagnostiek, echo en MRI. Ook MMC Echt houdt zich aan de landelijke richtlijnen, neem daarom eerst telefonisch contact op: 0475-384150.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2020
31 DECEMBER 2020
 • Extra nieuwsbrief COVID 31 december

Extra nieuwsbrief COVID 31 december

Beste huisartsen,

Gezien de noodsituatie in Zuyderland is besloten om een gezamenlijke COVID nieuwsbrief op te stellen voor de huisartsen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.
Wij informeren u over de laatste stand van zaken in de regio én in het ziekenhuis samen met de aanvullende afspraken die er tussen Zuyderland en de huisartsen in de Mijnstreek is gemaakt.

Doelstelling van deze maatregelen zijn om:
 • De instroom van COVID verdachte patiënten in Zuyderland zoveel mogelijk te verkleinen
 • De uitstroom van COVID verdachte patiënten in Zuyderland zoveel mogelijk te vergroten
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om CODE ZWART in het ziekenhuis te voorkomen. Code zwart betekent dat insturen van patiënten niet meer mogelijk is.
Namens het crisisteam HuisartsenOZL en HACoWest/ Meditta Westelijke Mijnstreek.

Situatie Zuid-Limburg

Coronadashboard Rijksoverheid

Besmettingsgraad in Zuid-Limburg blijf onveranderd hoog. Uit de laatste getallen van de GGD blijkt dat 14,2% van de afgenomen GGD testen positief waren. Landelijk is dit percentage 13%.
Situatie per gemeente in Zuid-Limburg.
Top 3 gemeenten met het hoogst aantal positief geteste mensen zijn:
 • Simpelveld 123 positief geteste mensen per 100.000 inwoners
 • Landgraaf en Kerkrade 69 positief geteste mensen per 100.000 inwoners
 • Brunssum 68 positief geteste mensen per 100.000 inwoners


Beeld in de huisartsenpraktijken en huisartsenpost

Het aanbod van COVID 19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio OZL blijft redelijk stabiel, in de Westelijke Mijnstreek is echter sprake van een toename. Daarnaast is er in beide regio’s een lichte stijging van het ziekteverzuim onder personeel maar zowel de reguliere huisartsenzorg als de spoedzorg (HAP) kan gewoon doorgaan. De continuïteit van de huisartsgeneeskundige zorg is niet in gevaar en verdere opschaling van huisartsenzorg is nu niet aan de orde.  
Zuyderland Medisch Centrum
Beeldvorming
Er liggen nu 120 COVID-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis, 24 december waren dat er 103;
 • 95 COVID + (waarvan 14 op de IC’s en 5 op de MC en 76 op de cohort afdelingen)
 • 25 COVID verdachte patiënten (met name op cohortafdelingen).
Daarnaast liggen er nog een aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels ‘genezen/herstellende’ zijn maar nog zeer ernstig ziek zijn.
 
Het ziekteverzuim blijft stabiel hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit.  Zuyderland heeft een oproep gedaan aan medewerkers uit ondersteunende diensten om bij te springen in de directe zorg.
 
Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe. De thuiszorg staat onder grote druk, uitplaatsen door Zuyderland naar de VVT is vrijwel onmogelijk geworden.
Er zijn grote zorgen dat de situatie verder verslechtert mede t.g.v. de nieuwe variant van het virus!

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis:

De COVID (verdachte) patiënten verdringen meer en meer de reguliere zorg.
Zuyderland neemt momenteel geen COVID-19 gerelateerde patiënten meer over vanuit andere regio’s maar plaatst zowel patiënten van de cohort afdelingen als IC-patiënten binnen en buiten de regio uit. Uitplaatsing gaat echter steeds moeizamer!
 
De capaciteit voor reguliere zorg is verder afgeschaald;
 • Momenteel zijn nog slechts 8 van de 19 OK’s beschikbaar, verdere reductie is in voorbereiding.
 • Spoed en semi-spoed gaan vooralsnog nog door.
 • IC capaciteit wordt uitgebreid.
 • Er zijn op dit moment >100 cohort bedden ingericht.
 • De AOA in Heerlen blijft gereduceerd tot 12 bedden t.b.v. een medium care van 10 bedden.
 • De SEH Sittard-Geleen heeft momenteel de capaciteit naar 22 behandelkamers opgeschaald.
 

Wat betekent dit voor de huisartsen in onze regio?

 • Voor de spoedstroom voor de komende weken zijn vorige week aanvullende afspraken gemaakt met en geaccordeerd door partijen in- en extern, met name met de beide huisartsenorganisaties (afspraken onder aan deze brief).
 • Poliklinische zorg is deels afgeschaald zodat poliklinische zorg personeel kan worden vrijgespeeld t.b.v. de cohort afdelingen.
 • Diagnostiek loopt vooralsnog door.
 • Geplande klinische zorg is verder gereduceerd waardoor patiënten langer moeten wachten op hun ingreep.
 
 

Aanvullende afspraken Zuyderland en huisartsen Mijnstreek

Maatregelen om de instroom van COVID patiënten naar het Zuyderland ziekenhuis zoveel mogelijk te verkleinen.

1.       Proactief benaderen van positief geteste patiënten door de huisartsenpraktijk.
De meldkamer krijgt de laatste weken relatief veel 112 meldingen binnen van COVID positieve patiënten met toenemende benauwdheidsklachten. Deze patiënten bellen niet de huisarts, maar rechtstreeks 112. 
Dat levert ook extra belasting op voor de SEH, omdat deze patiënten volgens protocol van de RAV met spoed beoordeeld moeten worden en vaak ook naar de SEH doorgaan, terwijl dit echt niet altijd nodig is.
Om dit te voorkomen vragen wij alle huisartsenpraktijken in de beide regio’s om vanaf heden proactief alle positief geteste patiënten, waarvan u van de GGD bericht ontvangt, telefonisch te benaderen.

Vanuit huisartsenpraktijken kan hier met behulp van instructies aan patiënten verbetering in aangebracht worden. Daarom hebben wij een stroomschema voor jullie ontwikkeld, dat ingezet kan worden bij COVID positieve patiënten die gemeld worden via de GGD.
In bijgevoegd stroomschema ziet u hoe u dit in uw praktijk kunt vormgeven. 

Het is van groot belang dat patiënten bij verergering van klachten ten alle tijdens eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk of in de ANW-situatie met de huisartsenpost!!


2.       Registreren Vroegtijdige Zorgplanning / ACP in episodelijst HIS
Het registreren in de episodelijst van uw HIS van Vroegtijdige Zorgplanning / ACP is in deze periode nog crucialer dan voorheen. Deze informatie is via de LSP-koppeling zowel op de huisartsenpost als op de SEH toegankelijk en kan de triage verder bespoedigen.

 
3.       Apart formulier in zorgdomein voor verwijzen patiënten naar SEH Zuyderland
Geleerd vanuit de situatie van dit voorjaar bij de huisartsenpost in Urmond, wordt er hard gewerkt om een apart formulier in ZorgDomein in te richten om verwijzingen naar de SEH Zuyderland van COVID positieve patiënten verder te standaardiseren. In het formulier zullen aanvullende gegevens gevraagd worden die helpen bij de triage in het ziekenhuis.

Maatregelen om de uitstroom van COVID patiënten uit het Zuyderland zoveel mogelijk te vergroten

1.       Protocol Uitstroom COVID-19 patiënten met zuurstof naar huis, Regio Zuyderland
In gezamenlijkheid hebben de huisartsen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek, de medisch specialisten in Zuyderland, de VVT organisaties en de werkgroep Topat (Transmuraal Ondersteunend Palliatie en Advies Team) een protocol ontwikkeld.

Dit protocol is gericht op patiënten die nog zuurstofafhankelijk zijn, maar klinisch wel stabiel zijn, onder regie van de huisarts met ondersteuning van mantelzorg en indien nodig wijkverpleging, thuis worden gemonitord tijdens verder herstel (gemiddeld 4- 5 dagen).

Lees HIER de verkorte versie van het protocol en HIER het observatieformulier thuis.

Deze patiënten ontvangen via Zuyderland bij ontslag een zuurstofconcentrator. Zuurstofflessen en een toolkit voor thuismetingen worden thuis geleverd. Op termijn kan door een  gespecialiseerde verpleegkundigen en huisarts HAP in ANW-uren op afstand gemonitord worden hoe de waardes zich ontwikkelen.
Monitoren van COVID patiënten thuis:
 • Patiënt zelf krijgt instructie om bij verslechtering direct contact op te nemen met de huisarts/HAP.
 • Patiënt kan zuurstofwaardes meten en bloeddruk en het noteren op de observatielijsten.
 • Huisarts belt 1x dag met de patiënt om te vragen hoe het gaat en vraagt naar de waardes.

Reminder eerder gemaakte afspraken spoedstroom Zuyderland

 
Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden in principe tot 13 januari 2021:
 • De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 • De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 • De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Sittard.
 • Long oncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 • Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in acute nood is op de HAP in Sittard), dan ziet d.d. SEH arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 • Cruciaal is dat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor NON COVID er eerste overlegd wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater 088-459 9112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de d.d. internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld).
 • Indien een COVID verdachte of positieve patiënt ingestuurd wordt voor COVID dan dient overlegd te worden voor de locatie Heerlen met de dienstdoende longarts en voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist. 088-459 9112.
 • Zij weten net zoals in de eerste COVID periode waar plaats is voor COVID patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische COVID patiënten.

24 DECEMBER 2020
 • Risico inventarisatie week 52
 • Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum
 • Vaccinatie COVID-19
 • BIG-nummer verplicht publiceren
 • Zuyderland Medische Centrum & regio: 22-12-2020

Risico inventarisatie week 52

We blijven meldingen ontvangen van praktijken die te kampen hebben met personeel welke positief testen op COVID-19. We krijgen hierover vragen, vooral om te checken hoe de inzet van personeel verantwoord is en blijft. De enorme bereidwilligheid om mee te denken in de problemen die hierdoor ontstaan maakt dat praktijken ‘overeind’ blijven.

Chapeau!

Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum

Het zal niemand zijn ontgaan dat de druk in Zuyderland dusdanig hoog is dat er nog meer actie vereist is dan nu al het geval is, van alle partijen in de keten.
Naast het feit dat de cohortafdelingen vol liggen evenals de IC’s zijn er nu zelfs COVID positieve patiënten buiten deze afdelingen geplaatst.
Om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden vinden er op dit moment belangrijke overleggen plaats tussen Zuyderland en huisartsen Westelijke Mijnstreek samen met de HOZL. Vorige week hebben we gecommuniceerd dat er gedacht wordt aan vroegtijdige uitstroom naar huis, zelfs voor patiënten die op dat moment nog zuurstofbehoeftig zijn.
Zodra de cohortafdelingen vol liggen en de IC over de maximum grens heen is spreken we van een zeer ernstige situatie. Dit komt overeen met de huidige stand van zaken en laat ons daarom geen andere keus dan de protocollen uit te werken en ons voor te bereiden op de volgende fase, vervroegde uitstroom en zo weinig mogelijk instroom.  
In de regio's Amsterdam en Twente is eerder dit jaar gestart met het vroegtijdig ontslag van patiënten die nog zuurstof behoeftig zijn.
 
Vanuit het regionale zorgoverleg van de GHOR/GGD is gevraagd om een soortgelijk protocol te ontwikkelen voor de Mijnstreekregio gebaseerd op elders geleerde lessen.
Let wel, het is niet de bedoeling dat de COVID zorg volledig naar de eerste lijn verplaatst wordt. Er wordt onderzocht welke ondersteuning er mogelijk geboden kan worden vanuit de eerste lijn.
 
Het transpalliatief team van de Mijnstreekregio heeft een inhoudelijke protocol gemaakt en alle benodigdheden hiervoor in kaart gebracht. Dit team is hetzelfde palliatief team dat ons in aanvang van de 1e  golf heeft voorzien van een uitstekend protocol dat nu zelfs nationaal gevolgd wordt door diverse huisartsenorganisaties.

Daarnaast is een transmuraal samengestelde werkgroep (met vertegenwoordiging uit beide subregio's) bezig met de organisatie rondom vroegtijdig ontslag. Voor MUMC vindt een vergelijkbare exercitie plaats.
Deze processen vragen om aandacht en hierin is zorgvuldigheid zeer belangrijk. Wij streven naar een praktisch en duidelijk toepasbaar protocol en hopen de vervroegde uitstroom samen met jullie te realiseren met ingang van maandag 28 december aanstaande. Omdat we veel positieve reacties ontvangen van huisartsen op de door het crisisteam genomen initiatieven verwachten we dat we in het belang van alle patiënten én zorgverleners iedereen bereid is ook hierin te ondersteunen.
U ontvangt via de mail het beleid hierover samen met de gemaakte afspraken. Zodra we van start gaan sturen we een bericht mét een samenvatting over de werkafspraken.

Vaccinatie COVID-19

Rondom de COVID-19 vaccinatie wordt op Zuid-Limburgs niveau samengewerkt door GGD, VVT en huisartsen. Kay Liedekerken heeft zitting in deze stuurgroep en vertegenwoordigt hiermee huisartsen van de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. De plannen zijn al redelijk ver gevorderd.

Zorgpersoneel van de verpleeghuizen zal als eerste gevaccineerd worden. VWS bepaalt de volgorde van vaccineren en dit heeft te maken met het aantal beschikbare Pfizer-vaccin en de logistiek daaromtrent .

Deze eerste vaccinatie zal plaatsvinden in de XL-testraat te Maastricht op 18 januari aanstaande. In de komende weken wordt meer duidelijk over beschikbaarheid van andere vaccins en leverdata.

BIG-nummer verplicht publiceren

Voorlopig hoeven zorgverleners nog niet hun BIG-nummer te vermelden.
Door de coronacrisis en de samenhangende vertraging van een voorlichtingscampagne zal het ministerie van VWS nog niet controleren of artsen het nummer vermelden.
Het ministerie van VWS nam eerder dit jaar een besluit over de verplichte vermelding van het BIG-nummer. Zorgverleners moeten patiënten over hun BIG-nummer informeren wanneer zij daar om vragen, het nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden.

Zorgverleners krijgen minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Dit hebben beroeps- en brancheorganisaties eerder met VWS afgesproken. Officieel gaat deze regelgeving in op 1 januari 2021, maar VWS geeft aan dat zij handhaving uitstellen door de coronacrisis. Om misverstanden te voorkomen daarom dit bericht: zorgverleners mogen wel, maar hoeven nu nog niets te doen.

Zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis maakt VWS bekend wanneer het half jaar om aan de verplichting te voldoen ingaat. Ook geeft het ministerie dan meer uitleg over de verplichting met een voorlichtingscampagne.

Zuyderland Medische Centrum & regio: 22-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de spoedposten in de regio is sinds 17-12-2020 redelijk stabiel. Het aantal covid gerelateerde consulten lijkt iets te zijn afgenomen, het aantal covid gerelateerde visites lijkt wat te zijn toegenomen.
Het ziekteverzuim blijft stabiel. De beschikbaarheid van PBM’s is geen probleem. Het aanvragen van ELV bedden is in OZL uitgevraagd: 8 HAGRO’s hebben twee van de twee plaatsingen kunnen realiseren.

Op de spoedpost is nu geen toename in het ziekteverzuim te zien, wel uitdagingen in personele bezettingen. WM ervaart meer telefonische consulten, ook vragen en bezorgdheid over het gemuteerde virus.
De druk in het ziekenhuis is hoog en het is VOL.

Er liggen nu 105 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis, vorige week waren dat er 103:
 • 89 covid-19 positieve patiënten (waarvan 17 op de IC’s)
 • 16 covid-19 verdachte patiënten
De cohortafdelingen liggen vrijwel vol en er zijn daarom zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdelingen geplaatst!

Daarnaast liggen er nog 11 covid-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels weliswaar negatief getest zijn maar nog zeer ernstig ziek zijn. Feitelijk liggen er dus ca 116 covid-19 gerelateerde patiënten in het ziekenhuis!

Het ziekteverzuim blijft stabiel hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit. Zuyderland heeft een oproep gedaan aan medewerkers uit ondersteunende diensten om bij te springen in directe zorg. Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe. De thuiszorg staat onder grote druk, uitplaatsen naar de VVT is vrijwel onmogelijk geworden.

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 116 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen meer en meer de reguliere klinische zorg.
Zuyderland neemt momenteel geen covid-19 gerelateerde patiënten over vanuit andere regio’s maar plaatst zowel patiënten van de cohortafdelingen als IC-patiënten binnen én buiten de regio uit.

De capaciteit voor reguliere zorg is verder afgeschaald:
 • Momenteel zijn 9  van de 19 OK’s beschikbaar
 • Spoed en semi-spoed gaan wel gewoon door
 • Er zijn op dit moment 90 cohort bedden ingericht
 • De AOA in Heerlen blijft gereduceerd tot 12 bedden t.b.v. een medium care van 10 bedden
 • De SEH Sittard/Geleen heeft momenteel de capaciteit naar 22 behandelkamers opgeschaald

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Om de opvang van covid-patiënten in het ziekenhuis te kunnen blijven waarborgen zijn aanvullende afspraken over de spoedstroom voor de komende weken gemaakt met en geaccordeerd door partijen in- en extern, met name met de beide huisartsenorganisaties. Alle partijen in- en extern, zoals Regionale Ambulance Vervoer, zijn hierover geïnformeerd.

Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden in principe tot 13 januari 2021:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Longoncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in ACUTE NOOD is op de HAP in Sittard), dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. CRUCIAAL IS DAT ALVORENS EEN PATIENT INGESTUURD WORDT VOOR NON-COVID EERST OVERLEGD WORDT MET DE DE DIENSTDOENDE LONGARTS, INTERNIST OF GERIATER; 088-4599112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de de dienstdoende internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld)
 7. Dit geldt al helemaal voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten! Dan dient overlegd te worden 088-4599112
  - voor de locatie Heerlen met de dienstdoende longarts
  - voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist.
  Zij weten net zoals in de eerste covid-periode waar plaats is voor covid-patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.
 • poliklinische zorg is deels afgeschaald zodat poliklinische zorg personeel kan worden vrijgespeeld t.b.v. de cohort afdelingen
 • diagnostiek loopt vooralsnog door
 • geplande klinische zorg is verder gereduceerd waardoor patiënten langer moeten wachten op hun ingreep.
De komende weken wordt, ondanks de feestdagen, de afstemming tussen de huisartsen en Zuyderland onverminderd voortgezet en zal er desgewenst bijgestuurd worden. Hierover zullen wij u via deze berichtgeving op de hoogte houden.

18 DECEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie: week 51
 • Verwijzen naar Zuyderland
 • Vroegtijdig ontslag
 • Cijfers in onze regio: zeer ernstig
 • Meld problemen bij uw HaROP-coördinator
 • Advies en tips
 • Covid-verdachte patiënten in dienstapotheek
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 17-12-2020

Risico-inventarisatie: week 51

Zoals reeds per mail aangegeven, verkeren we momenteel in een fase waarin het aantal covid-19-besmettingen fors toeneemt. Ook in de huisartsenpraktijken zien we meer besmettingen en thuisquarantaine vanwege besmette familieleden en collega’s. Ondanks dat weten praktijken toch de voortgang van de werkzaamheden te bewaken. Voor een enkele praktijk is dat niet eenvoudig geweest en was het passen en meten.

Verwijzen naar Zuyderland

Zuyderland heeft een belangrijk beroep op ons gedaan met betrekking tot verwijzen en vooral niet-verwijzen:

 • Verwijzing? Bel niet met de SEH!
 • Cruciaal is dat vóór het insturen van een non-covidpatiënt naar de longarts, internist of geriater, eerst overleg wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater: 088 – 45 99 112.
  (Mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. Geriatrie heeft namelijk geen continue dienstbezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
   
 • Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient overlegd te worden (088 – 45 99 112):

  - voor de locatie Heerlen: met de dienstdoende longarts
  - voor de locatie Sittard: met de dienstdoende internist
  Zij weten, net zoals in de eerste covid-periode, waar plaats is voor covid-patiënten. Dat geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.
 • Het belangrijk om, waar mogelijk, heel goed te overwegen een patiënt al dan niet in te sturen. Overleg te allen tijde met de dienstdoende specialist en overweeg alle mogelijkheden om thuis zorg in te zetten waarbij u als huisarts de zorg monitort. Hierbij hoort ook zuurstof toedienen. Meditta zal hierbij ondersteunen door het uitlenen van saturatiemeters waardoor monitoring op afstand mogelijk wordt gemaakt.

Vroegtijdig ontslag

Omdat de nood dusdanig hoog is én er actie is gevraagd van onze kant om de toegang tot het ziekenhuis überhaupt weer mogelijk te maken en te behouden, zal Zuyderland patiënten daar waar mogelijk eerder dan gebruikelijk naar huis ontslaan. Ook als het gaat om patiënten die (nog) zuurstof nodig hebben. Een en ander zal gaan in goed overleg met de eigen huisarts van de patiënt.

Cijfers in onze regio: zeer ernstig

Om de nood duidelijk te maken hier een duiding van de cijfers in onze regio:
 • We spreken van een ernstige situatie wanneer er 200 patiënten op 100.000 inwoners zijn besmet.
 • In onze regio staat de teller op 348 besmette patiënten per 100.000 inwoners.
Dit betekent dat de classificatie ruim boven zéér ernstig genoemd mag worden. Hierbij is in de gemeente Beek de hoogste concentratie, namelijk 400 besmette patiënten op 100.000 inwoners.

Meld problemen bij uw HaROP-coördinator

Op dit moment houdt het Crisisteam nauw contact met de HaROP-coördinatoren. Meld problemen rondom covid-19 bij uw HaROP-coördinator. Zo ondersteunt u de HaROP-coördinator om het beeld binnen de hagro actueel te houden.

Advies en tips

Ons advies: probeer zo lang als mogelijk met een zo klein mogelijke bezetting te werken.
 
Hoe minder mensen, des te kleiner de kans op besmetting en hoe groter de kans dat er handen beschikbaar blijven om dit traject te handhaven. Deze situatie houdt vooralsnog enige tijd aan!
 
Verder enkele tips: 
 • Maak een schema voor de komende periodes en denk daarbij aan verlof en vakantie van huisartsen en personeel.
 • Zorg dat bekend is welk hagro-lid wel of niet beschikbaar is.
 • Dat geldt ook voor de diensten: probeer te voorkomen dat we een achterwacht moeten inzetten.
 • Lever zoveel mogelijk zorg op afstand. Denk daarbij aan voorzieningen als beeldbellen of aan telefonische consulten.

Covid-verdachte patiënten in dienstapotheek

Ondanks herhaald waarschuwen zijn er de afgelopen week meerdere keren covid-verdachte patiënten in de dienstapotheek geweest.
 
Covid-verdachte patiënten moeten erop gewezen worden dat ze direct naar huis moeten gaan. Op het recept kan MCB (Mogelijk Covid Besmet) vermeld worden. De dienstapotheek draagt dan zorg voor de aflevering van het recept aan huis.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 17-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio neemt fors toe. Ook zijn er in toenemende mate huisartsen en praktijkondersteuners positief getest en in thuisquarantaine. Thuiswerken wordt steeds meer gepromoot. Desondanks kan de reguliere huisartsenzorg vooralsnog gewoon doorgaan.
De druk op het ziekenhuis neemt verder toe: in twee weken tijd is het aantal covid-patiënten met circa 60% gestegen.
 
Er liggen nu 103 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 83). Daarvan zijn:
 • 83 covid-19 positieve patiënten (waarvan 14 op de IC’s)
 • 20 covid-19 verdachte patiënten.
 
De cohortafdelingen liggen vrijwel vol. Daarom zijn zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdelingen geplaatst.
Daarnaast liggen er nog circa 20 covid-patiënten in het ziekenhuis die inmiddels weliswaar negatief getest zijn, maar nog zeer ernstig ziek zijn. Feitelijk liggen er dus circa 123covid-gerelateerde patiënten in het ziekenhuis.
 
Het ziekteverzuim neemt, mede door quarantainemaatregelen bij medewerkers thuis, verder toe en heeft impact op de beschikbare capaciteit. Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe. De thuiszorg staat onder grote druk, uitplaatsen naar de VVT is vrijwel onmogelijk geworden.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis:
De 123 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen meer en meer reguliere klinische zorg.
 
Op dit moment staat de opvang van de acute zorg - met name bij de locatie Sittard - fors onder druk. Omdat de IC en de cohortafdelingen in Sittard op dit moment vol liggen, wordt getracht patiënten over te plaatsen van Sittard naar Heerlen.
 
Het blijkt helaas niet mogelijk om covid-patiënten rechtstreeks vanaf de SEH aan te bieden aan andere ziekenhuizen in de regio; ook overplaatsen via LCPS is niet mogelijk.
 
De capaciteit voor reguliere zorg wordt daarom verder drastisch afgeschaald:
 • met ingang van komende week worden 11 à 12 OK’s gereduceerd,  waardoor er nog maar 7 à 8 van de 19 OK’s beschikbaar zijn.
 • dit heeft uiteraard forse consequenties voor geplande ingrepen; spoed en semi-spoed gaan wel gewoon door
 • er zijn op dit moment 90 cohortbedden ingericht (en vrijwel direct weer vol)
 • de AOA in Heerlen blijft gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Om de opvang van covid-patiënten in het ziekenhuis te kunnen blijven waarborgen, zijn aanvullende afspraken over de spoedstroom voor de komende weken gemaakt met in- en externe partijen, met name met de beide huisartsenorganisaties. Alle in- en externe partijen, zoals de Regionale Ambulancevoorziening, zijn hierover geïnformeerd.
 
Onderstaande afspraken over de spoedstroom gelden in principe tot 13 januari 2021:
 1. De klinische bedden longziektengaan, met uitzondering van de long-oncologie, per 16 december 2020 om 17.00 uur volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziektenwordt, zowel overdag als in de ANW-uren, volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de patiënt in acute nood is), dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt met de longartsachterwacht in Heerlen.
  Opnames voor reguliere longziektenkunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 4. De spoedstroom Interne en Geriatriewordt zowel overdag als in de ANW- uren volledig omgebogen naar Sittard. (Dit zou nu al het geval moeten zijn, maar soms gaat het nog verkeerd.)
 5. Longoncologiepatiëntenkunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vergt echter in de dienst eerst overleg met de dienstdoende longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 6. Cruciaalis dat vóór het insturen van een non-covidpatiëntnaar de longarts, internist of geriater, eerst overleg wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater: 088 – 45 99 112.
  (Mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. Geriatrie heeft namelijk geen continue dienstbezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
 7. Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient overlegd te worden (
  088 – 45 99 112):
  - voor de locatie Heerlen: met de dienstdoende longarts
  - voor de locatie Sittard: met de dienstdoende internist.
  Zij weten, net zoals in de eerste covid-periode, waar plaats is voor covid-patiënten. Dat geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.
De poliklinische zorg en diagnostiek lopen vooralsnog gewoon door. Wel wordt onderzocht of er door afschaling van poliklinische zorg personeel kan worden vrijgespeeld voor de cohortafdelingen.
 
De geplande klinische zorg wordt helaas verder gereduceerd waardoor patiënten langer moeten wachten op hun ingreep.
 
De komende weken wordt, ondanks de feestdagen, de afstemming tussen de huisartsen en Zuyderland onverminderd voortgezet en zal er desgewenst bijgestuurd worden. Hierover zullen wij u via deze berichtgeving op de hoogte houden.

11 DECEMBER 2020
 • Projectteam covid-vaccinaties Zuid-Limburg
 • Risico-inventarisatie: week 49
 • Quarantaine-richtlijnen huisarts
 • Regionaal Overleg Acute Zorg: stand van zaken
 • Vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-12-2020

Projectteam covid-vaccinaties Zuid-Limburg

Op 10 december is het eerste grote wekelijkse overleg over covid-vaccinaties geweest tussen alle zorgorganisaties van Zuid-Limburg. Naast de GGD en de GHOR waren ook de VVT, ziekenhuizen, GGZ, MEE, Koraal en de huisartsen vertegenwoordigd.
 
Het projectteam heeft in het overleg de vragen en opmerkingen van de zorgorganisaties over de covid-vaccinaties verzameld. Vanuit het projectteam
is intensief contact met het RIVM en de overheid. De informatie vanuit de overheid wordt dagelijks aangevuld en vernieuwd.
 
Relevante informatie rondom covid-vaccinaties wordt accuraat en tijdig met alle betrokkenengedeeld

Risico-inventarisatie: week 49

Het gaat goed in de huisartsenpraktijken binnen onze regio. Er zijn geen knelpunten, de patiëntenzorg is niet in het gedrang. In het overleg met de HaROP-coördinatoren is om die reden afgesproken dat we geen wekelijkse stand van zaken meer opvragen.
 
Indien er knelpunten zijn of dreigen te ontstaan, dan zien we graag een melding per e-mail vanuit de praktijk naar de betreffende HaROP-coördinator en naar de crisis-coördinator Westelijke Mijnstreek (Marianne Verkuylen). Op die manier behouden we het overzicht in onze regio

Quarantaine-richtlijnen huisarts

Het handhaven van de 1,5 meter in combinatie met het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker en handschoenen tijdens een patiëntencontact van korter dan 15 minuten, maakt dat een quarantaine voor de huisarts niet noodzakelijk is als achteraf blijkt dat een patiënt covid-19 positief is.
 
Als één van die voorwaarden niet is nageleefd en derhalve quarantaine nodig is, dan is vanwege de incubatietijd minimaal 5 dagen quarantaine noodzakelijk.

Regionaal Overleg Acute Zorg: stand van zaken

De landelijke cijfers laten zien dat het niet goed gaat met het aantal covid-19 besmettingen. Specifiek in de regio Zuid-Limburg zien we een verdubbeling van het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week. We kunnen de toestand op dit moment ernstig noemen.
Rond de patiënten die verblijven op de IC zijn er ook zorgen: op dit moment lijken patiënten met covid-besmettingen weer een langere ligduur dan eerder dit najaar nodig te hebben. Daarnaast is de ligduur op de IC van patiënten uit de reguliere zorg ook langer. Dit lijkt te maken te hebben met het effect van uitgestelde zorg: patiënten hebben ernstiger gezondheidsproblemen.
 
De verwachting is dat rond de feestdagen de druk op de SEH en ziekenhuizen zal toenemen.
 
De testcapaciteit wordt volgende week door de start van de XL-teststraat in Limburg groter, en zal in januari 2021 bijna verdubbeld zijn. Dit is ook nodig omdat nu ook mensen getest worden die in dag 5 van de quarantaine zitten.

Vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht

Ondanks onze publicatie van vorige week krijgen huisartsen signalen van patiënten dat er mogelijk collega’s zijn die vrijwaringsverklaringen voor de mondkapjesplicht afgeven.
 
Het advies vanuit het Crisisteam aan huisartsen is en blijft om géén vrijwaringsverklaringen te verstrekken.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten blijft zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties stabiel waardoor de reguliere huisartsenzorg gewoon kan doorgaan.
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis neemt echter weer toe en heeft dus ook nog steeds impact op de reguliere zorg.
Er liggen nu 83 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 71). Daarvan zijn:
 • 64 covid-19 positieve patiënten (waarvan 11 op de IC’s).
 • 19 covid-19 verdachte patiënten.
 
De cohortafdeling in Sittard-Geleen ligt vol. Daarom zijn zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling geplaatst.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis:
De 83 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft daarom gehandhaafd:
 • 6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • op dit moment wordt de inrichting van een extra cohort afdeling voorbereid
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • er worden nu zelfs patiënten uitgeplaatst vanaf de cohortafdelingen naar regionale ziekenhuizen om ruimte te creëren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland medici.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De opvang van acute zorg is goed mogelijk met als kanttekening dat de cohortafdeling in Sittard/Geleen vol ligt en er daarom zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling zijn geplaatst.
 
Daarom zijn voor dit moment de volgende afspraken gemaakt:
 1. Géén overnames vanuit RCPS/LCPSnaar geheel Zuyderland.
 2. Allecorona positieve/verdachte patiënten (ook vanuit regio Westelijke Mijnstreek) worden tot nader bericht préhospitaal omgeleid naar Heerlen.
 3. De insturend huisarts overlegt hierover met de dienstdoende covid-arts in Heerlen (longarts).
 4. Deze tijdelijke situatie wordt dagelijks gemonitord en indien mogelijk z.s.m. bijgesteld.
 
De poliklinische zorgloopt door.
 
Geplande klinische zorgis nog steeds gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

04 DECEMBER 2020
 • Covid-vaccinaties
 • Apart bericht over onduidelijkheden testbeleid bij medewerkers/huisartsen
 • Geen vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 48
 • Corona-verdachte contacten Spoedpost Westelijke Mijnstreek: november 2020
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 03-12-2020
 • Carnavalsmaandag 2021

Covid-vaccinaties

De LHV heeft op 24 november besloten dat huisartsen een bijdrage kunnen leveren aan het vaccineren van een specifiek deel van de bevolking tegen covid-19. Het is een extra taak op het al volle bord van de huisarts, maar het grote maatschappelijk belang gaf de doorslag.
Inmiddels zijn de gesprekken met de overheid in volle gang. Via de website van de LHV worden huisartsen op de hoogte gehouden. Lees hier het LHV-artikel: ‘Nog veel te doen voor COVID-vaccinaties kunnen starten’.
 
Projectgroep Zuid-Limburg covid-vaccinaties
Vandaag is in het bestuurlijk overleg van ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Zuid-Limburg afgesproken dat een regionale projectgroep de organisatie van de covid-vaccinaties zal gaan voorbereiden. Naast de GHOR en GGD nemen vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen en de VVT hieraan deel. De huisartsen in de Westelijke Mijnstreek worden vertegenwoordigd door Kay Liedekerken.
 
Begin januari 2021 is het projectplan covid-vaccinaties in concept klaar.
In de komende weken vindt er afstemming plaats tussen de huisartsenorganisaties ZIO/HOZL/HACo West en tussen de andere zorgorganisaties onderling.
 
Het streven is om één gezamenlijke communicatie voor heel Zuid-Limburg op te zetten rondom de covid-vaccinaties.
 
In het overleg is ook besproken op welke termijn de covid-vaccinaties kunnen plaatsvinden. Gezien de beperkte beschikbaarheid van het eerste vaccin en de logistieke uitdagingen rondom dit specifieke vaccin is geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat in de regio Zuid-Limburg al vanaf 4 januari 2021 gevaccineerd kan worden.
 
Verdere informatie van de projectgroep covid-vaccinaties volgt.

Apart bericht over onduidelijkheden testbeleid bij medewerkers/huisartsen

Uit het overleg met de HaROP-coördinatoren blijkt dat er onduidelijkheden zijn ten aanzien van het testbeleid bij medewerkers/huisartsen die in contact geweest zijn met covid-19 verdachte patiënten of collega’s werkzaam in de praktijk. Om die onduidelijkheden weg te nemen, zal hierover een apart bericht volgen.

Geen vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht

Er komen steeds meer verzoeken tot vrijwaring voor het dragen van een mondmasker. Het Crisisteam heeft besloten om het advies van de LHV hierin te volgen. De LHV adviseert, gezien het risico op verspreiding, géén verklaringen voor vrijwaring te ondertekenen.
 
LHV, woensdag 2 december 2020:
‘In de publieksvoorlichting van de overheid wordt de suggestie gewekt dat mensen die onder de uitzonderingsregels vallen bij de huisarts kunnen aankloppen voor een briefje om dat te verklaren.
 
We hebben duidelijk aangegeven, bij VWS en als advies aan leden, dat huisartsen geen verklaringen hiervoor gaan en moeten afgeven. Een patiënt kan zelf verklaren, bijvoorbeeld met behulp van dit kaartje, dat hij/zij onder de uitzonderingsregel valt. Daar is geen artsenverklaring voor nodig.
 
We hebben VWS hierop meerdere keren aangesproken en geëist dat ze de tekst hierop aanpassen. Huisartsen worden nu platgebeld met vragen hierover en dat moet ophouden. Zodra het bericht van de overheid is aangepast, zullen wij u hier via een update over informeren. De KNMG steunt ons hierin en heeft dat ook aan VWS laten weten.’

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 48

In onze regio zijn geen problemen of een dreiging waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Corona-verdachte contacten Spoedpost Westelijke Mijnstreek: november 2020Afgelopen november zijn er 112 contacten met de Spoedpost geweest waarbij er sprake was van verdenking op covid-19. De grafiek geeft een weergave per dag. Hiervan zijn 36 patiënten voorzien van een zelfzorgadvies, 76 patiënten hebben fysiek contact gehad met de Spoedpost.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 03-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten blijft zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties stabiel waardoor de reguliere huisartsenzorg gewoon kan doorgaan.
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis fluctueert maar heeft nog steeds impact op de reguliere zorg.

Er liggen nu 71 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 67). Daarvan zijn:
 • 51 covid-19 positieve patiënten (waarvan 14 op de IC’s)
 • 20 covid-19 verdachte patiënten.

De cohortafdeling in Sittard/Geleen ligt vol. Daarom zijn zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling geplaatst!

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis

De 71 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft daarom vooralsnog gehandhaafd:
 • 6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland medici.

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?

De opvang van acute zorg is goed mogelijk met als kanttekening dat de cohortafdeling in Sittard/Geleen vol ligt en er daarom zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling zijn geplaatst.

Daarom zijn voor dit moment de volgende afspraken gemaakt:
 1. Géén overnames vanuit RCPS/LCPS naar geheel Zuyderland tot en met maandag 7-12.
 2. Alle corona positieve/verdachte patiënten (ook vanuit regio Westelijke Mijnstreek) worden tot zaterdagochtend 5-12 préhospitaal omgeleid naar Heerlen.
 3. De insturend huisarts overlegt hierover met de dienstdoende covid-arts in Heerlen (longarts).
 4. Deze tijdelijke situatie wordt dagelijks gemonitord en indien mogelijk z.s.m. bijgesteld.

De poliklinische zorg loopt door.

Geplande klinische zorg is nog steeds gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

Carnavalsmaandag 2021

Normaliter is carnavalsmaandag in het ziekenhuis een verplichte vrije dag.
 
In 2021 zal deze dag - maandag 15 februari 2021- voor de ziekenhuismedewerkers niet verplicht vrij zijn en zullen (de meeste) poliklinieken geheel danwel deels open zijn.
 
De huisartsenorganisaties hebben besloten op deze dag wél de Spoedposten overdag open te stellen. Met andere woorden: Carnavalsmaandag is voor de huisartsenpraktijken een vrije dag!

27 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 47
 • Quarantainecriteria van de VVT-instellingen inzake toelating tot een ELV-bed
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 26-11-2020

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 47

In onze regio zijn geen problemen of een dreiging waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Quarantainecriteria van de VVT-instellingen inzake toelating tot een ELV-bed

Werkafspraken Covid-Plus 26-11-2020 (update)
Instellingen en hun criteria

Cicero Zorggroep
Binnen Cicero Zorggroep wordt de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 1. Als het kan: thuis 7 dagen in quarantaine
 2. Als dit niet kan, nemen we cliënten op

Ze gaan dan bij Cicero een aantal dagen in quarantaine waarbij de gezondheid actief gevolgd wordt. De behandeling wordt in principe normaal ingezet - op de kamer van de cliënt.

Hiervoor is een opnameschema gemaakt vanwege het feit dat niet alleen voor de ELV, maar ook voor de GRZ en WLZ afspraken zijn gemaakt. Dit is afgestemd met de Specialisten Ouderengeneeskunde Oostelijk Zuid-Limburg.

Zuyderland Medisch Centrum
Er vinden regelmatig wijzigingen in het beleid plaats in verband met het schuiven van cohortafdelingen.

Advies: op de dag dat de huisarts gebruik wenst te maken van een ELV-bed voor een patiënt s.v.p. bellen met Zuyderland en de actualiteit van het beleid opvragen.

Vivantes
Testen gebeurt structureel op de dag van opname of dag ervoor als quarantaine lastig is voor de cliënt. Wegens de toename van besmettingen in de regio wordt er ook vooraf aanvullend een zorgvuldige risicoanalyse verricht. Bij twijfel bespreken we de casus in monitoringsoverleg.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 26-11-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten blijft zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties stabiel waardoor de reguliere huisartsenzorg gewoon doorgang kan vinden. Mede door de adequate triage door de huisartsen blijft de druk op de SEH hanteerbaar.
 
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis fluctueert, maar heeft nog steeds impact op de reguliere zorg.
 
Er liggen nu 67 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 81). Daarvan zijn:
 • 48 covid-19 positieve patiënten (waarvan 12 op de IC’s)
 • 19 covid-19 (verdachte)patiënten.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
 
De 67 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft daarom vooralsnog gehandhaafd:
 •  6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 •  er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 •  de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 •  uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland medici.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
 
De opvang van acute zorg is goed mogelijk.
 
De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.
 
De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht om patiënten die ingestuurd worden voor reguliere zorg goed te informeren over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.
 
Geplande klinische zorgis op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

20 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 46
 • Sneltesten
 • Corona-contacten Spoedpost
 • Toolkit 2.0 Palliatieve zorg voor covid-19-patiënten thuis
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 19-11-2020
 • Spoedpost tijdens de feestdagen

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 46

Ook deze week was er wederom een hoge respons - waarvoor dank. In geen enkele praktijk zijn er dusdanige problemen dat de patiëntenzorg in het gedrang komt.

Sneltesten

De samenstelling van de sneltesten laat op dit moment niet toe dat we een sneltest mee kunnen geven naar huis.
Het beleid van de Spoedpost:
Zijn er voorafgaand aan een dienst klachten (ZONDER koorts/benauwdheid/hoesten), dan kan desgewenst via de Spoedpost een sneltest worden geregeld. De test kan worden afgenomen door de consultarts op de Spoedpost. De betreffende medewerker of huisarts wordt benaderd als covid-19 verdacht in de daartoe ingerichte spreekkamers. Is de uitslag positief, dan verlaat de betreffende medewerker of huisarts de post. De consultarts zal de EVA/triagist hiervan op de hoogte stellen zodat de planning kan worden aangepast. Bij een negatieve uitslag kán er geïsoleerd gewerkt worden vanuit kamer 6 of 7. De telefonie is dusdanig aangepast dat vanuit deze spreekkamer geautoriseerd kan worden. Ook telefonische triage door triagisten kan hier plaatsvinden.
 
Onze voorkeur gaat uit naar een PCR-test zodat niemand naar de post komt bij verdenking van covid-19. Dit kan tegenwoordig heel snel via de eigen huisarts. Van een test die vóór 9.00 uur ‘s ochtends in Zuyderland is, is dezelfde dag de uitslag bekend.

Corona-contacten Spoedpost

Bovenstaande grafiek is een weergave van het aantal covid-19 verdachte contacten op de Spoedpost in de afgelopen maanden. Gemiddeld zien we per week (7 dagen) 25 patiënten met een mogelijke verdenking.


Toolkit 2.0 Palliatieve zorg voor covid-19-patiënten thuis

De toolkit bevat diverse hulpmiddelen voor professionals in de eerste lijn voor zowel symptoombestrijding, verwijstrajecten als gesprekvoering ten behoeve van covid-19-patiënten die wegens co-morbiditeit(en) niet worden ingestuurd voor klinische behandeling.

Uiteraard zijn alle afspraken inzake de toolkit terug te vinden in de werkafspraken-app van MCC Omnes.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 19-11-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte)patiënten is de afgelopen week zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties gestabiliseerd. Uitval van zorgverleners als gevolg van covid-19 is op dit moment beperkt.

Compliment voor de huisartsen in onze regio: het triëren van patiënten gaat op dit moment zo goed, dat de druk op de SEH mede daardoor goed hanteerbaar is. Blijf dit zo doen!
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis is de afgelopen week - mede door overname van patiënten uit andere regio’s (3) - weer toegenomen. Op dit moment zijn er 81 covid-19 (verdachte)patiënten opgenomen (vorige week waren dat er nog 59). Daarvan zijn:
 • 54 covid-19 positieve patiënten (waarvan 12 op de IC’s)
 • 27 covid-19 (verdachte)patiënten.
Het voornemen om de capaciteit voor de opvang van covid-19-patiënten langzaam af te schalen is daarom niet geëffectueerd.

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 81 covid-19 (verdachte)patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg:
 • 6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.

De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht om patiënten die ingestuurd worden voor reguliere zorg goed te informeren over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.

De opvang van acute zorg is goed mogelijk.

Geplande klinische zorg is op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

Spoedpost tijdens de feestdagen

De planning voor de kerstdagen en de jaarwisseling op de Spoedpost is op de gebruikelijke wijze gemaakt. Op alle dagen zijn extra consultartsen aanwezig. Zoals de vooruitzichten nu zijn, zien we op dit moment geen noodzaak om deze planning uit te breiden.

13 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 45
 • Sneltesten voor medewerkers Spoedpost
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 12-11-2020
 • Vaccinaties corona
 • Samenvattingskaart COVID-19

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 45


Uit de risico-inventarisatie van week 45 blijkt dat momenteel in onze regio geen enkele praktijk kampt met risico’s of een dreiging waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Sneltesten voor medewerkers Spoedpost

Zelf thuis afnemen en uitsluitend bij milde klachten.
Het Crisisteam Westelijke Mijnstreek heeft besloten om sneltesten via Meditta beschikbaar te stellen voor medewerkers werkzaam op de Spoedpost. De sneltest is bedoeld om thuis zélf af te nemen en uitsluitend bij milde klachten. De distributie van de sneltesten vindt plaats op de Spoedpost. Het testbeleid wordt meegegeven bij het uitreiken van de test.

MCC Omnes geeft via 'Omnieuws digitaal' verdere informatie over het actuele testbeleid, testen van eigen personeel en de privacy daarvan.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 12-11-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte)patiënten uit de eigen regio is de afgelopen dagen zowel bij de huisartsenpraktijken als bij de Huisartsenposten op beide locaties afgenomen. De reguliere zorg komt daar op dit moment niet in het gedrang. De druk op de SEH neemt mede af door de adequate triage door huisartsen.
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis neemt nu ook verder af: op dit moment zijn er 59 covid-19 (verdachte)patiënten opgenomen, waarvan:
 • 43 covid-19 positieve patiënten (waarvan 13 op de IC’s)
 • 16 covid-19 (verdachte)patiënten.
Daardoor krijgt Zuyderland ook vanuit het LCPS de ruimte om de capaciteit voor de opvang van covid-19-patiënten langzaam af te schalen: van 69 naar 60 bedden. Die capaciteit zal weer worden ingezet voor reguliere zorg.

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 59 covid-19 (verdachte)patiënten verdringen echter nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft vooralsnog gehandhaafd:
 • 6 van de 19 OK’s zijn nog steeds gereduceerd. Afhankelijk van de huidige ontwikkelingen en mogelijk aanbod vanuit het LCPS worden volgende week wellicht weer 2 van deze 6 OK’s in gebruik genomen voor reguliere zorg.
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.
Wat betekent dit voor de huisartsen in onze regio?
De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.

De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht patiënten regulier in te sturen en in te lichten over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.

De opvang van acute zorg is weer goed mogelijk. Het verzoek aan huisartsen om strikt te triageren voordat ze patiënten insturen naar het ziekenhuis blijft echter vooralsnog gehandhaafd.

Geplande klinische zorg is op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

Vaccinaties corona

Het Ministerie van VWS heeft aan de LHV de opdracht gegeven bij huisartsen de mogelijkheden te inventariseren om coronavaccinaties te organiseren in de huisartsenpraktijken. Huisartsen kunnen hun mening hierover kenbaar maken via HAweb.

Samenvattingskaart COVID-19

Bekijk hier dit handig overzicht.

06 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie week 44
 • Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 05-11-2020
 • Maandelijks overleg met HaROP-coördinatoren
 • Informatiepunt Samen Sterk
 • Ontwerp Fasering Testen

Risico-inventarisatie week 44

Eén praktijk heeft een dreigende situatie vanwege uitval huisarts (corona-gerelateerd). Er vindt echter geen stagnatie plaats in de zorgverlening.
 
Een enkele praktijk ziet een toename van positieve covid-19-patiënten. Doorgaans zijn de werkzaamheden goed uit te voeren.


Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 05-11-2020

Het aanbod van covid-19-(verdachte)patiënten uit de eigen regio is de afgelopen dagen enigszins gestabiliseerd.
Hoewel er in de afgelopen weken met name in de Westelijke Mijnstreek een aanzienlijke toename is gesignaleerd van covid-19 positieve patiënten in de leeftijdscategorie tussen 25 en 50 jaar, neemt de druk op het ziekenhuis op dit moment af: ten opzichte van dinsdag is het aantal opgenomen covid-19 positieve patiënten gedaald van 76 naar 66.
 
De druk op het ziekenhuis is echter mede door eerdere overnames uit andere regio’s nog groot. Op dit moment zijn er 90 covid-19-(verdachte)patiënten opgenomen, waarvan:
 • 66 covid-19 positieve patiënten (waarvan 19 op de IC’s, deels van buiten onze regio overgenomen)
 • 24 covid-19-(verdachte)patiënten.
Met deze aantallen voldoet Zuyderland aan de landelijk afgesproken verdeling. Zuyderland heeft in Limburg het grootste aantal covid-19-patienten van elders overgenomen. Daarom zullen deze week géén patiënten uit andere regio’s meer overgenomen worden.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 90 covid-19-(verdachte)patiënten verdringen op dit moment de overige klinische zorg. De IC ligt op dit moment vrijwel vol, met covid- en non-covid-patiënten. Uitbreiding van capaciteit is niet mogelijk. Op de locatie Heerlen is de druk op dit moment het grootst: de IC ligt daar nagenoeg vol met covid-19-patienten. Door interne verschuivingen in het OK-programma tussen de beide ziekenhuislocaties wordt getracht de druk op de bedden bij de locatie Heerlen te verminderen.
 
Om deze aantallen op te kunnen vangen, is de reguliere zorg zoals vorige week reeds bericht deels afgeschaald:
 • in Heerlen zijn 4 OK’s gereduceerd, in Sittard 2
 • er zijn 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen is gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.
Wat betekent dit voor de huisartsen in onze regio?
 • Poliklinische zorg. De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.
 • Toegangstijden ZorgDomein. De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht patiënten regulier in te sturen en in te lichten over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.
 • Laboratorium- en beeldvormende diagnostiek. De faciliteiten voor laboratorium- en beeldvormende diagnostiek zijn gewoon beschikbaar en toegankelijk.
 • Opvang van acute zorg. De opvang van acute zorg is precair vanwege het grote aantal bezette (IC-) bedden ten gevolge van covid-19 en de afschaling van onder meer de AOA. Het dringende verzoek aan huisartsen om strikt te triageren voordat ze patiënten insturen naar het ziekenhuis blijft daarom gehandhaafd.
 • Geplande klinische zorg. De geplande klinische zorg is op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep. Als gevolg van de overvolle IC komen op dit moment ook (semi) acute en oncologische ingrepen in de knel.
Om adequaat geïnformeerd te blijven in te kunnen spelen op de ontwikkelingen wordt de wekelijkse afstemming tussen de huisartsen en het ziekenhuis opgeschaald naar 2 keer per week.


Maandelijks overleg met HaROP-coördinatoren

Maandelijks is er overleg gepland met de HaROP-coördinatoren. Via de coördinatoren peilen we de eventueel voorgenomen opschaalplannen (die momenteel gelukkig nog niet aan de orde zijn).
 
In deze overleggen komt vooral de huidige stand van zaken in de praktijken ter sprake. Ook geven de coördinatoren signalen gerelateerd aan de praktijk of de Spoedpost door. Belangrijke punten met betrekking tot covid-19 kunt u dus ook kenbaar maken via de HaROP-coördinator.

Informatiepunt Samen Sterk

Door de aangescherpte coronamaatregelen hebben veel mensen het opnieuw zwaar. Niet alleen ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen die in de zorg of supermarkten werken of mensen die (alleen) in quarantaine moeten.
Kent u mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken?
Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, het ophalen van medicijnen of het uitlaten van de hond? Informatiepunt Samen Sterk helpt.
 
Kent u iemand die zelf wil helpen?
Door maaltijden te bezorgen, een luisterend oor te bieden of mensen wegwijs te maken op hun computer, tablet of gsm?
 
Informatiepunt Samen Sterk
Dit is dé plek waar vraag en aanbod samenkomen, waar we onze krachten bundelen en elkaar helpen om deze periode samen goed door te komen. Hulp nodig? Of hulp bieden?

Bel op werkdagen tijdens kantooruren met Partners in Welzijn (046 – 457 57 00) of bezoek de website van Partners in Welzijn voor een overzicht van alle initiatieven.
 
Informatiepunt Samen Sterk is opgezet door de gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn. Behalve inwoners van de gemeente Sittard-Geleen kunnen nu ook inwoners van de gemeenten Beek en Stein bij het Informatiepunt Samen Sterk terecht.

Ontwerp Fasering Testen

De rijksoverheid heeft een Ontwerp Fasering Testen beschikbaar gesteld. Dit document geeft inzicht in de ambitie voor het testbeleid in Nederland in de komende periode. Het document is in te zien via deze link.
 
Het Crisisteam Westelijke Mijnstreek heeft besloten de reactie van de NHG af te wachten. Uiteraard staat het u vrij het document te raadplegen en/of te volgen.

30 OKTOBER 2020
 • Risico-inventarisatie week 43
 • Toch geen sneltesten voor huisartsen en personeel
 • Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 27-10-2020

Risico-inventarisatie week 43

Momenteel zijn er geen praktijken die dreigen een dusdanig risico te lopen dat er geen zorg geleverd kan worden. Een enkele praktijk heeft ziekteverzuim, overwegend niet corona-gerelateerd.

Dank voor de hoge respons!


Toch geen sneltesten voor huisartsen en personeel

Helaas moeten we terugkomen op het bericht van vorige week inzake sneltesten voor huisartsen en personeel. De Abbott PanBio COVID-19 IgG/IgM is onvoldoende betrouwbaar bij een negatieve uitslag. Op aandringen van de LHV en de NHG is de richtlijn aangepast voor het testen van praktijkmedewerkers en professionals.
 
Het Crisisteam heeft besloten om de test in te zetten mét een kanttekening: indien de test negatief is, volgt een PCR-test via de eigen huisarts.

Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 27-10-2020

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten uit de eigen regio is de afgelopen dagen zowel bij huisartsen als bij de Huisartsenposten en de SEH’s relatief laag.
 
De druk op het ziekenhuis wordt op dit moment vooral veroorzaakt door overgenomen COVID-19 patiënten uit andere regio’s, voornamelijk vanuit de Randstad:
 • op dit moment zijn er 56 COVID-19 positieve patiënten en 18 COVID-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis opgenomen;
 • op de IC liggen 20 COVID-19 patiënten (90% van buiten onze regio overgenomen).
Desondanks blijft de druk op het ziekenhuis om meer patiënten uit andere regio’s over te nemen vanuit het LCPS hoog. Lastig is dat bij het aanbod van patiënten geen onderscheid meer wordt gemaakt of het om een IC-patiënt gaat of een reguliere klinische opname. Om deze aantallen op te kunnen vangen, is de reguliere zorg deels afgeschaald:

 • in Heerlen 4 OK’s gereduceerd en in Sittard 2
 • er zijn inmiddels 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen is gereduceerd tot 12 bedden om een medium care te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.
Het dringende verzoek aan de huisartsen om strikt te triageren voordat ze patiënten insturen naar het ziekenhuis, blijft gehandhaafd.


23 OKTOBER 2020
 • Risico-inventarisatie week 42
 • Sneltesten voor huisartsen en personeel
 • Toename covid-19 opnames Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen
 • Griepvaccinaties
 • Corona Onderzoek Limburg

Risico-inventarisatie week 42

Afgelopen week hebben we een covid-19 risico-inventarisatie gedaan. Niet alle praktijken hebben de lijst ingevuld, maar desondanks constateren we dat de praktijken op dit moment nog geen forse problemen ervaren. Dat kan vanzelfsprekend veranderen. De ingevulde lijst is al aan iedereen per mail geretourneerd.
 
Oproep
Volgende week zal de lijst opnieuw rouleren. We doen een dringende oproep de Excellijst adequaat in te vullen zodat we optimaal kunnen monitoren.


Sneltesten voor huisartsen en personeel

Meditta heeft Abbott PanBio COVID-19 IgG/IgM sneltesten ingekocht. In het Crisisteam is besloten deze testen op indicatie ter beschikking te stellen voor medewerkers en huisartsen die tijdens het weekend ingepland staan op de Spoedpost.
 
Doelgroep
Medewerkers en huisartsen die op zaterdag of zondag ingepland staan voor een dienst bij de Spoedpost Westelijke Mijnstreek en waarbij tevens een ernstige verdenking op covid-19 bestaat.
 
Er is een beperkte voorraad sneltesten aanwezig op de Spoedpost. De test wordt uitsluitend uitgevoerd door de regie-arts. Het beleid hieromtrent is beschikbaar op de Spoedpost.
 
De Abbott-test is een IgG/IgM-sneltest en geeft een voorlopig testresultaat. De sensitiviteit (terecht positieve uitslagen bij zieken) is 93,3% en de specificiteit (terecht negatieve uitslagen bij niet zieken) 99,4%. Dat betekent dat er een (kleine) kans is dat de test vals negatief is.
 
Bij een negatieve uitslag kan de dienst zoals gepland op de Spoedpost verricht worden vanuit een spreekkamer die daarvoor is ingericht. Vanuit deze spreekkamer kan naast regulier spreekuur door de huisarts ook worden getrieerd door een triage-assistent. De huisarts/triagist maakt dan gebruik van PBM’s in contacten met patiënten en collega’s.

Toename covid-19 opnames Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen

De druk op het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen door de instroom van covid-19-patiënten vanuit de eigen regio neemt op dit moment gestaag toe. Tot het afgelopen weekend was er vooral sprake van overnames van IC- patiënten uit de rest van Nederland.

De actuele situatie op donderdagmiddag 22-10-2020
 • Op dit moment is er slechts één IC-bed beschikbaar.
 • De IC-capaciteit wordt opgeschaald door het inrichten van Medium Care bedden op beide locaties, te weten Heerlen en Sittard-Geleen.
 • Dientengevolge is de AOA in Heerlen per direct gesloten. Spoedopnames worden nu rechtstreeks op de verpleegafdelingen gedaan.
 • De reguliere zorg wordt met 30-50% afgeschaald.
 • 50% van de OK's wordt per 22-10-2020 afgezegd om personeel vrij te maken om op covid-afdelingen te ondersteunen.
 • Er is er geen bed meer vrij op de locatie Heerlen.
 • Het aantal cohort-afdelingen wordt opgeschaald van 2 naar 4 (op elke locatie 2).
 • Patiënten voor interne geneeskunde worden opgenomen in Sittard.
 • Patiënten voor longgeneeskunde worden geplaatst op díe locatie waar plaats is.
 • Het aantal besmettingen onder het personeel neemt toe.
 • Dringend verzoek aan huisartsen: triageer strikt voordat u patiënten instuurt naar het ziekenhuis!

Griepvaccinaties

Volgens het RIVM is het op dit moment niet duidelijk of er een tekort aan griepprikken ontstaat. Het RIVM monitort dit nauwkeurig. Raadpleeg onderstaande link voor het laatste nieuws van 22-1-2020.

rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/eerlijke-verdeling-griepprik

Corona Onderzoek Limburg

De GGD Zuid-Limburg heeft deze week het startschot gegeven voor het project Corona Onderzoek Limburg (COL). Dit is een samenwerking tussen de Limburgse GGD-en, het Maastricht UMC+ en de provincie Limburg. Het doel is om volwassen Limburgers een antistoffenonderzoek aan te bieden waarbij op SARS-CoV-2 antistoffen wordt getest. De brief over dit onderzoek is reeds via Meditta naar alle huisartsen verstuurd.


15 OKTOBER 2020
 • Opschaalplan tweede infectiegolf
 • Advies: zet corona-app uit tijdens het werk
 • PBM
 • Sneltesten
 • Reanimatie
 • Wekelijks beeld van de praktijken

Opschaalplan tweede infectiegolf

Zoals afgesproken is het opschaalplan in elke hagro besproken.

In de Westelijke Mijnstreek concluderen we dat de hagro’s de opvang voor patiënten, zowel covid- als non-covid-patiënten, zelf organiseren

De inzet van de Spoedpost als dagpraktijk
Dit is alleen wenselijk als de hagro de zorg niet (meer) kan leveren. Een korte overzichtelijke beschrijving hiervan ontvangt elke praktijk tevens per mail.


Advies: zet corona-app uit tijdens het werk

We hebben verscheidene vragen gekregen over het gebruik van de corona-app (de ‘CoronaMelder’). Het is aan eenieder om daarin zelf een afweging te maken, maar wat we jullie wel ter overweging willen meegeven: als je tijdens je werk in contact komt met een covid-patiënt zal een bericht volgen, mogelijk ook bij mensen waarmee jij daarna in contact komt. Dus ons advies is: zet de corona-app tijdens het werk uit.


PBM

Gebruik schorten
Een witte schort met korte mouw is op de Spoedpost voorradig. Zorgvuldige handhygiëne tot aan de elleboog verdient aanbeveling bij gebruik van deze schort.

Mondneusmaskers
Gebruik enkel een FFP2-masker bij covid-19 verdachte patiënten. In alle overige situaties volstaat een chirurgisch mondneusmasker.

Denk aan je voorraad!
Zorg voor een maximale voorraad in de praktijk. De ervaring leert dat je met de toename van het aantal besmettingen snel door je voorraad heen bent. Het is heel belangrijk daar rekening mee te houden.

Sneltesten

Zoals in het nieuws is geweest, zijn er sneltesten gevalideerd. Bij een lage virusload kunnen deze testen eerder vals-negatief uitvallen dan de PCR-test. We hebben MCC Omnes gevraagd om de ontwikkeling van deze sneltesten te monitoren. Zodra de sneltesten voor onze medewerkers ingezet kunnen worden, ontvangen de praktijken bericht.

Reanimatie

De Nederlandse Reanimatieraad adviseert first responders (waaronder de huisarts) sinds 9 oktober om bij volwassenen (>18 jr) alléén borstcompressies te geven. Geen beademing, ook niet ‘op de kap’/’met de ballon’.

Voorschrift op de Spoedpost
 • Bij kinderen: volledige reanimatie.
 • Bij volwassenen (>18 jaar): alleen borstcompressies, geen beademing.
 • Geen verneveling. Voorzetkamers zijn net zo effectief en minder riskant.

Wekelijks beeld van de praktijken

Om goed voorbereid te zijn en zoveel mogelijk onverwachte wendingen te voorkomen, is het noodzakelijk de status van onze regio goed in beeld te hebben en te houden. Het gaat er vooral om of er voldoende mensen en middelen voorradig zijn om veilige zorg te kunnen blijven bieden. Daarom heeft het Crisisteam besloten wekelijks centraal het beeld van de praktijken op te vragen. Dat gaat in nauwe samenspraak met de HaROP-coördinatoren die dan gelijk het beeld van de eigen hagro in kaart hebben.

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG ROERMOND
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2021
30 NOVEMBER 2021
 • Boostervaccinatie Spoedposten
 • Boostervaccinatie Huisartsenzorg

Boostervaccinatie Spoedposten

Voor het Spoedpostpersoneel en waarnemers met een aansluitcontract bij de Spoedposten Weert of Roermond zijn de volgende vaccinatiemomenten ingeregeld.
 • Woensdag 1 december Weert: 10.00 - 12.00 uur
 • Vrijdag 3 december Roermond: 10.00 - 15.00 uur
 • Woensdag 8 december Weert: 09.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 8 december Roermond: 13.00 - 16.00 uur
Hiervoor geldt een vrije inloop, je hoeft je dus niet van tevoren te melden. Wel vragen wij om een gezondheidsverklaring en toestemming registratie bij RIVM. Deze formulieren zijn op de post aanwezig.

Boostervaccinatie Huisartsenzorg

Zoals eenieder heeft gemerkt zijn de vaccins toch eerder geleverd, met dank aan de GGD Noord-Limburg. De vaccins zijn maandag 29 november naar de praktijken gebracht. Het betreft het BioNTech/Pfizer vaccin. Ten aanzien van dit vaccin gelden de volgende aanwijzingen.
 • De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik en de pneumokokkenprik geldt dat deze 2 weken voor of na de boostervaccinatie gegeven kan worden.
 • Houdbaarheid van een onaangebroken flacon is maximaal 1 maand.
Specifieke informatie is te vinden op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#5-specifieke-informatie-per-vaccin

25 NOVEMBER 2021
 • Rectificatie: Inzet personeel op de Spoedpost
 • Boostervaccinatie niet-mobiele thuiswonenden

Rectificatie: Inzet personeel op de Spoedpost

Er is veel onrust ontstaan omtrent de berichtgeving dat bij kritische capaciteitsproblemen bij de chauffeurs de visite-arts zelf zou moeten rijden.
Deze situatie is momenteel zeker niet aan de orde. Ook zullen we deze situatie in de avond en de nacht te allen tijde proberen te vermijden. Hierbij zal een ruiling met een dagdienst een eerste optie zijn.

Bij deze de stappen die worden gezet in kritische situaties, waarbij er dus geen oplossing is met de eigen chauffeurs:
 • U1 naar de meldkamer
 • Inzet van taxichauffeur
 • Opschalen van de visitedienst over twee regio’s

Boostervaccinatie niet-mobiele thuiswonenden

De niet-mobiele thuiswonenden krijgen de boostervaccinatie vanuit de GGD.
Hiervoor dient de huisarts de aanmelding te doen op www.vaccinatie-nietmobielethuiswonenden.nl

24 NOVEMBER 2021
 • Boostervaccinatie Huisartsenzorg
 • Boostervaccinatie Spoedposten

Boostervaccinatie Huisartsenzorg

De planning van de levering van de vaccins loopt minder snel dan eerder aangegeven.
De vaccins komen maandag 6 december aan en zullen op dinsdag 7 december naar de praktijken worden gebracht.

Bij de praktijken worden de flacons gekoeld aangeleverd. We kiezen hiervoor, zodat de praktijk zijn eigen planning kan voeren in de vaccinatie van de eigen medewerkers. Er zal hierdoor echter ook sprake zijn van spillage. Wij gaan ervan uit dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat deze worden ingezet voor de kwetsbare patiënten.

Het betreft het BioNTech/Pfizer vaccin. Ten aanzien van dit vaccin gelden de volgende aanwijzingen:
 • De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik en de pneumokokkenprik geldt dat deze 2 weken voor of na de boostervaccinatie gegeven kan worden.
 • Houdbaarheid van een onaangebroken flacon is maximaal 1 maand (vanaf 5 december).
 • Specifieke informatie is te vinden op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#5-specifieke-informatie-per-vaccin

Boostervaccinatie Spoedposten

Voor het Spoedpostpersoneel en waarnemers met een aansluitcontract bij de Spoedposten Weert of Roermond worden op de volgende dagen vaccinatiemomenten ingeregeld:
 • Woensdag 8 december: Weert en Roermond
 • Dinsdag 14 december: Roermond
 • Woensdag 15 december: Weert

23 NOVEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Inzet personeel op de Spoedpost
 • Testafspraak maken zorgmedewerker via prioriteitslijn
 • Boostervaccinatie Huisartsenzorg
 • Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en boostervaccinatie

Beeld in de regio

De besmettingen blijven oplopen in de regio. Noord-Limburg is met Zuid-Limburg de koploper in het aantal positief geteste mensen.
Het gemiddelde aantal positief geteste mensen per 100.000 is nu 144 en het percentage is gestegen naar 26,6%.
Daarnaast is de druk op de zorg groot. Om richtlijnen te geven hoe medewerkers in het kader van Covid toch ingezet kunnen worden bij kritische capaciteitsproblemen geven we de volgende richtlijnen. Beleid inzet personeel ikv capaciteitsproblemen.

Inzet personeel op de Spoedpost

Triagisten
Voor de triagefunctie hebben we op beide posten een zogenaamde snotterkamer.
Deze worden ingezet bij kritische capaciteitsproblemen onder triagisten.

Chauffeurs
Bij kritische capaciteitsproblemen bij de chauffeurs zal de visite-arts geacht worden zelf te rijden.

Testafspraak maken zorgmedewerker via prioriteitslijn

Bel het speciale landelijke coronatest-prioriteitsnummer van de GGD: 0800 - 8101 (vanuit het buitenland: +31 88 220 2700). Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur.

De GGD-medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Houd uw BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat u in de zorg werkt;
 • Houd de naam van uw werkgever bij de hand;
 • De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar u zich kunt melden voor de test en vertelt u welk bewijsstuk u meeneemt naar de testafspraak.

Boostervaccinatie Huisartsenzorg

Voor de boostervaccinatie voor de huisartsen en hun medewerkers hebben wij kunnen afspreken dat we al volgende week vaccins kunnen krijgen, welke dan naar de praktijken worden gebracht. Daarmee kunnen jullie zelf de medewerkers van de praktijk een vaccinatie geven.

Om te weten hoeveel ampullen jullie nodig hebben, moeten wij per omgaande het aantal medewerkers weten die een vaccinatie willen krijgen.

Om alles goed te kunnen organiseren moeten de aantallen per mail worden gestuurd aan corona@meditta.nl

Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en boostervaccinatie

Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt.

Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en boostervaccinatie
De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik en de pneumokokkenprik geldt dat deze 2 weken voor of na de boostervaccinatie gegeven kan worden.

18 NOVEMBER 2021
 • Uitnodigingsbrief 80-plusser

Uitnodigingsbrief 80-plusser

Vanaf 18 november zal de uitnodigingsbrief voor 80-plussers op de mat gaan vallen.
80-plussers die eerder thuis gevaccineerd zijn voor de coronaprik en die niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-locatie kunnen komen, krijgen nog een aanvullend bericht voor vaccinatie aan huis. Zij hoeven nu nog niets te doen.
80-plussers die zelf naar een GGD-priklocatie kunnen komen, krijgen advies om een afspraak te maken bij de GGD. Zij zijn zo sneller aan de beurt.

 
Meer informatie voor de niet-mobiele thuiswonenden volgt dus nog. Zodra het portal online is, kan deze groep wel al door jullie aangemeld worden voor vaccinatie door de GGD aan huis.

Klik hier voor de uitnodigingsbrief [PDF]

17 NOVEMBER 2021
 • Extra bericht inzake inzet praktijkondersteuners voor assistententaken

Extra bericht inzake inzet praktijkondersteuners voor assistententaken

Diverse praktijken worden geconfronteerd met problemen door ziekte. Dit kan zijn van huisartsen, praktijkassistentes en van praktijkondersteuners of een combinatie van medewerkers. Hier moeten we ons op voorbereiden.
Over het algemeen is het bij bezettingsproblemen het belangrijkst om de acute-zorgfunctie overeind te houden. Dat betekent dat de opvang en triage door de assistente aan de telefoon en de opvang door de huisarts verzekerd moeten zijn. De chronisch zorg, zoals praktijkondersteuners die leveren, heeft minder prioriteit.

Daarom komt het crisisteam tot het volgende advies:

School de POH-S in assistentewerkzaamheden, zodat de POH de assistente kan vervangen.

Het ligt in de meeste gevallen voor de hand dat de POH als eerste de werkzaamheden in de behandelkamer over te laten nemen, zodat die assistente aan de telefoon kan invallen. Maar ook andere keuzes zijn mogelijk, afhankelijk van de praktijksituatie.

Feitelijk adviseren we dus om ons voor te bereiden op het afschalen van de chronische zorg, maar ook om nu al even iets af te schalen en die tijd te gebruiken voor aanvullende scholing.

Wij vinden het verstandig dat de POH al op zeer korte termijn (dagen) op deze manier wordt bijgeschoold. Nu hebben de meesten van ons nog tijd om dit te doen. Als een bezettingsprobleem er eenmaal is, is dit niet meer mogelijk.
 
Uiteraard zijn er praktijken voor wie dit advies te laat komt. Uiteraard zijn er praktijken waarbij ook of juist de POH uitvalt. Maar als iedere praktijk in onze regio hiermee aan de slag gaat, kunnen we ons als geheel wapenen voor problemen.

Als Crisisteam willen we met deze maatregel beter voorbereid zijn. En verder willen we de inzet van de POH voor deze taken “legitimeren”.

Crisisteam Midden-Limburg

15 NOVEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Extra regiearts op de Spoedpost
 • Vernevelen op de Spoedpost
 • Huisartsenkoppeling positieve testuitslagen tijdelijk stopgezet
 • Spoedpoli Internisten LZR

Beeld in de regio

Het aantal positief geteste personen in onze regio blijft oplopen en we zitten nu op 115 per 100.000.
Het percentage positieve testen ligt op 21,7%, wat betekent dat het werkelijke aantal mensen met COVID met grote waarschijnlijkheid nog veel hoger is.
Dit maakt dat we op de spoedposten zorgvuldig moeten blijven met onze maatregelen en de al verkondigde maatregelen moeten naleven.

Extra regiearts op de Spoedpost

De druk op de Spoedposten wordt steeds groter.
Derhalve heeft het crisisteam besloten om voor de komende weekenden een extra regiearts voor de Spoedposten Weert en Roermond in te gaan zetten tussen 13.00 en 19.00 uur.
Deze extra regiearts zal vooralsnog vanuit Roermond óf Weert de dienst doen, maar wel voor beide posten. We zijn aan het onderzoeken of er mogelijkheden liggen dat deze dienst eventueel ook vanuit eigen huis gedaan kan worden.

Vernevelen op de Spoedpost

Er zijn veel vragen gekomen ivm het al dan niet vernevelen op de HAP.
Afgelopen week heeft daarover overleg plaatsgevonden met een kinderarts van het SJG Weert. Zij adviseren, gezien COVID, niet meer te vernevelen op de HAP.
Ter overweging; de kinderartsen gebruiken een behandelkamer 2 uur niet na vernevelen bij COVID verdachte of bewezen patiënt.
 
Adviezen:
 • Bij pseudocroup dexamethason oraal of parenteraal, werking binnen 20-30 minuten, even snel als via verneveling.
 • Bij bronchospasme salbutamol dosisaerosol via voorzetkamer, ruim gedoseerd (1x vernevelen = 20+ doses salbutamol). Werkt dit onvoldoende dan is er meestal een verwijsindicatie.
Over volwassenen wordt volgende week overlegd, tot dan wordt er op de HAP niet verneveld. Salbutamol met voorzetkamer kan gewoon gebruikt worden. Thuis kan verneveld worden met PBM, aan de mantelzorg dient risico uitgelegd te worden. Wij houden u op de hoogte!

Huisartsenkoppeling positieve testuitslagen tijdelijk stopgezet

Sinds 19 april 2021 worden positieve testuitslagen door de GGD’en aan huisartsen doorgegeven via een geautomatiseerde koppeling. Dit gebeurt alleen wanneer de betreffende, geteste persoon daar toestemming voor heeft gegeven op coronatest.nl of via het Landelijke Call Center (LCC). De koppeling waarmee testuitslagen automatisch worden doorgezet aan huisartsen is tijdelijk stopgezet.
Begin november constateerde GGD GHOR Nederland dat enkele positieve testuitslagen van mensen, die deze gegevens niet met de huisarts wilden delen, toch aan de huisarts zijn doorgezet. Toen dit werd geconstateerd, is direct onderzoek naar de koppeling gedaan. Het probleem blijkt te spelen bij mensen die hun vaccinatiegegevens wél met de huisarts wilden delen, maar de positieve testuitslag niet. Het proces ging uit van één toestemmingsveld voor zowel vaccinatie- als testgegevens. De verwachting was dit deze week hersteld zou zijn, maar dat is niet het geval. Daarom informeren we jullie in dit bericht nader over de status van de huisartsenkoppeling.
 
Genomen maatregelen
Na de constatering heeft GGD GHOR Nederland de koppeling waarmee testuitslagen worden doorgezet aan de huisarts uitgezet. Vaccinatiegegevens waarvoor toestemming is gegeven worden nog wel gewoon doorgestuurd aan huisartsen. Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing, zodat wanneer de koppeling weer aan staat zowel een controle op de correcte doorvoer van de testuitslag als die van de vaccinatieregistratie los van elkaar wordt uitgevoerd. Bij hoeveel mensen de positieve testuitslag zonder toestemming aan de huisarts is doorgezet, is niet bekend. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is melding gemaakt van bovenstaande en ook zijn de huisartsen op de hoogte gebracht via de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
 
Oplossingsrichting
Er wordt hard gewerkt om de koppeling zo snel én veilig mogelijk weer aan te zetten. Dit moet eerst worden afgerond voordat herstelacties kunnen worden uitgevoerd. Een deel van de vaccinatie- en testgegevens is namelijk nog niet bij de huisartsen aangeleverd. Het gaat om vier groepen gegevens. De eerste groep (1) zijn gegevens van voordat de koppeling ontwikkeld werd. De tweede groep (2) zijn vaccinaties én positieve testuitslagen die door een fout in het systeem verkeerd zijn geïnterpreteerd (tussen 27 april en 28 mei) en de derde groep (3) betreft mogelijk ontbrekende vaccinaties én positieve testuitslagen van begin juni. Daar komt nu een vierde groep (4) bij van positieve uitslagen die nagestuurd moeten worden vanwege het tijdelijk stopzetten van de koppeling. Zodra de koppeling weer aan staat, worden de gegevens uit groepen één en vier eerst nagestuurd. Voor de gegevens uit groepen twee en drie is het niet duidelijk welk deel wel en welk deel niet bij huisartsen is aangekomen. GGD GHOR Nederland is nu in gesprek met de beheerders van de Huisarts Informatie Systemen (HIS) over een oplossing waarmee wordt voorkomen dat gegevens dubbel in de HIS-sen komen te staan. Al wel is duidelijk hoe we voorkomen dat gegevens dubbel in HPzone komen te staan.
 
De GGD stuurt ons een update zodra de koppeling weer aan staat en ze weten wanneer welke herstelacties worden uitgevoerd. Meer informatie lees je op de website van GGD GHOR Nederland.

Spoedpoli Internisten LZR

We willen jullie graag op de hoogte stellen van het starten van een PILOT geïnitieerd vanuit de SEH van het Laurentiusziekenhuis.
Het betreft een spoedpoli voor acute beschouwende patiënten met als voornaamste doel de patiëntenstroom te verbeteren op de SEH.

De internisten acute geneeskunde zullen vanaf maandag 15 november dagelijks van 9.00 -16.30 uur de spoedpoli bemensen. Hiervoor zullen ze gebruik gaan maken van een kamer op de HAP.

Wat verandert er voor u? Niets. U belt de SEH-arts of poortspecialist voor een spoedverwijzing van een patiënt zoals u gewend bent. Telefonisch wordt in samenspraak besproken of patiënt getrieerd kan worden naar de spoedpoli voor ofwel dezelfde dag ofwel de volgende dag.

05 NOVEMBER 2021
 • COVID-maatregelen op de Spoedpost
 • Vernevelen op de Spoedpost
 • Opname/presentatiestop
 • Verzoek ziekenhuizen bij verwijzing
 • Bijeenkomsten/overleggen/thuiswerken
 • Scholingen/trainingen

COVID-maatregelen op de Spoedpost

Aangezien de huidige situatie binnen de regio Midden Limburg nog steeds zorgwekkend is zullen de huidige maatregelen op de spoedposten van kracht blijven. De spoedposten kunnen de patiëntenstroom nog bedienen zonder dat er sprake is van een noodsituatie. Op basis van de huidige situatie zijn er dan ook geen signalen om extra maatregelen te treffen.

Vernevelen op de Spoedpost

Met betrekking tot het vernevelen zullen we naar aanleiding van een aantal vragen in overleg treden met de SEH’s van het LZR en SJG om de huidige werkwijze te bespreken en af te stemmen. Vooralsnog blijft de huidige werkwijze van kracht!

Opname/presentatiestop

Naar aanleiding van de opname/presentatiestops in het SJG blijkt dat er behoefte is om duidelijke afspraken te maken met de ziekenhuizen in het kader van communicatie en werkafspraken. We zullen dan ook op korte termijn in overleg treden met de beide ziekenhuizen LZR en SJG om te komen tot goede communicatie en werkafspraken.

Verzoek ziekenhuizen bij verwijzing

Op verzoek van de ziekenhuizen willen wij jullie vragen om bij een verwijzing zo compleet mogelijke patiënteninformatie aan te reiken. Speciaal m.b.t. de volgende punten:
 • Wel/niet reanimeren;
 • Wel/niet intuberen;
 • Wel/niet beademen;
 • Wel/niet naar de IC.

Bijeenkomsten/overleggen/thuiswerken

Vanuit het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) wordt het volgende verzoek aan de gezondheidszorginstellingen gedaan betreffende bijeenkomsten/overleggen:
Alles wat mogelijk is moet gedaan worden om verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Dat betekent dat in de gezondheidszorginstellingen in Limburg geldt:
 • 1½ mtr. afstand houden;
 • Gebruik mondneusmaskers;
 • Was of ontsmet handen zo vaak als mogelijk;
 • Als het maar enigszins kan, kies dan voor thuiswerken;
 • Laat je testen bij klachten, óók als je gevaccineerd bent;
 • Kom in ieder geval niet naar een gezondheidszorginstelling als je coronaklachten hebt.
Als crisisteam willen we jullie ook vragen om kritisch te kijken naar de overleggen die je hebt. Bijvoorbeeld toetsgroepbijeenkomsten, nascholingen, FTO’s etc.
Doe digitaal wat kan en fysiek alleen wat echt moet.

Scholingen/trainingen

Scholingen/trainingen zullen doorgang vinden in het kader van borging van de kwaliteit van zorg met de volgende uitgangspunten:
 1. Indien mogelijk dan wordt de scholing digitaal verzorgd;
 2. Indien fysieke aanwezigheid noodzakelijk is dan worden de voorzorgsmaatregelen in acht genomen:
  a. 1½ mtr. afstand houden;
  b. Gebruik mondneusmaskers;
  c. Was of ontsmet handen zo vaak als mogelijk;
 3. Indien fysieke aanwezigheid noodzakelijk is en de voorzorgmaatregelen kunnen niet gegarandeerd worden dan zal de scholing/training niet doorgaan.

29 OKTOBER 2021
 • COVID-maatregelen op de Spoedpost

COVID-maatregelen op de Spoedpost

Het crisisteam is weer bij elkaar gekomen, gezien het oplopende aantal besmettingen in de regio en de druk op de zorg die sterk aan het toenemen is. Dit zie je ook terug in de cijfers van de spoedpost. De communicatie met de Hagro-coördinatoren zal dan ook weer structureel worden ingezet, via de app en via geplande teamsoverleggen.
Zo willen we goed zicht blijven houden op de regio. Dus mochten er zieken in de praktijken zijn, dit dan graag melden bij de Hagro-coördinator. Dan kunnen wij deze meldingen meenemen in onze overleggen in de keten als ook in het crisisteam.

COVID-maatregelen
Gezien de toenemende positieve testen willen we op de spoedpost weer volledige veiligheid.
Als aanvulling op de aangescherpte maatregelen van afgelopen vrijdag willen we dan ook in de auto het mondkapje weer invoeren, alsook het dragen van de witte jas bij visites.

Hieronder het overzicht van de maatregelen.

Mondkapjesplicht
Visite
 • Het dragen van een (chirurgisch) mondkapje in de auto (aangezien hier geen 1,5 meter kan worden gewaarborgd) willen we weer verplicht gaan stellen.
 • Bij het naar binnen gaan bij een huisbezoek zal een mondkapje gedragen moeten worden. Het borgen van de 1,5 meter is niet gegarandeerd en de vaccinatiegraad is niet bekend.
Spoedpost
 • Bij verplaatsingen op de spoedpost dient een chirurgisch mondkapje gedragen te worden.
 • Patiënten dienen een mondkapje te dragen bij betreden van de spoedpost.
COVID-kamer en -spreekuur
De COVID-kamer én het COVID-spreekuur gaan we ook weer strakker inregelen. Hiermee beogen wij een bundeling van de consulten, waarbij de huisarts zich geheel beschermd moet kleden.
Hierbij geldt voor COVID-consulten
 • Witte jas
 • Schort
 • Mondkapje FFP2 (advies)
 • Handschoenen
Alle kinderen met koorts moeten ook weer op het COVID-spreekuur gezien worden.

Wachtkamer
Voor COVID-verdachte patiënten blijft de auto de wachtkamer.
Niet COVID-verdachte patiënten mogen in lijn met de regels van LZR maximaal één begeleider meenemen, mits er voldaan wordt aan de 1,5 meter in de wachtkamer.
Dragen van mondkapje is verplicht.

Witte Jassen
Vooralsnog willen wij het dragen van de aanwezige witte jassen nog handhaven.
Ook bij visites adviseren wij het dringend om een witte jas te dragen.

Vernevelen op de spoedpost
Gezien de te grote risico’s vooralsnog niet meer vernevelen op de spoedpost.
Thuis vernevelen bij uitzondering na negatieve sneltest en na informeren van medebewoners over de risico’s.

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG ROERMOND
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2021
02 JULI 2021
 • COVID-maatregelen op de Spoedpost
 • Corona-vaccinatie

COVID-maatregelen op de Spoedpost

De regering heeft landelijk de COVID-maatregelen aangepast. Op de Spoedposten Roermond en Weert zullen we ook aanpassingen gaan doen omtrent deze maatregelen.
Mondkapjesplicht

Visite
 • Het dragen van een (chirurgisch) mondkapje in de auto (aangezien hier geen 1,5 meter kan worden gewaarborgd) willen we aan de betreffende huisarts en chauffeur laten. Zij mogen in onderling overleg besluiten om géén mondkapje te dragen.
 • Bij het naar binnen gaan bij een huisbezoek zal wel een mondkapje gedragen moeten worden. Het borgen van de 1,5 meter is niet gegarandeerd en de vaccinatiegraad is niet bekend.
Spoedpost
 • Bij verplaatsingen op de Spoedpost dient een chirurgisch mondkapje gedragen te worden.
 • Patiënten dienen een mondkapje te dragen bij betreden van de Spoedpost.
 

COVID kamer en spreekuur

De COVID-kamer én het COVID-spreekuur blijven gehandhaafd. Hiermee beogen wij een bundeling van de consulten, waarbij de huisarts zich geheel beschermd moet kleden.

Hierbij geldt voor COVID-consulten:
 • Witte jas
 • Schort
 • Mondkapje FFP2 (advies)
 • Handschoenen
Alle kinderen met koorts blijven op het COVID-spreekuur gezien worden.

 
Wachtkamer

Voor COVID-verdachte patiënten blijft de auto de wachtkamer.
Niet COVID-verdachte patiënten mogen in lijn met de regels van LZR een begeleider meenemen, mits er voldaan wordt aan de 1,5 meter in de wachtkamer.

 
Witte Jassen

Vooralsnog willen wij het dragen van de aanwezige witte jassen nog handhaven.
 
 
Vernevelen op de Spoedpost

Op indicatie van de huisarts mag er verneveld worden. Hierbij is het wel aan de medewerker om aan te geven of het voor hem/haar akkoord is. Eventueel kan de medewerker verzoeken dit bij een collega die dit wel wil te leggen.

Verder gelden de volgende richtlijnen bij het vernevelen:
 • Voorafgaand aan het vernevelen dient er een sneltest bij de patiënt te worden afgenomen.
 • Alleen in de COVID-kamer
 • Dragen van FFP2 masker 
Indien er op visite verneveld gaat worden, dienen de medebewoners over de risico's geïnformeerd te worden.

Corona-vaccinatie

Het crisisteam heeft besloten om de veegronde met het AstraZeneca-vaccin aan de HAGRO en praktijk over te laten. 

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG ROERMOND
APRIl, MEI, JUNI 2021
04 JUNI 2021
 • Beeld in de regio
 • Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal
 • Technische problemen geconstateerd rondom vaccinatieregistratie
 • Afschaling crisisoverleg

Beeld in de regio

Het aantal Covid-besmettingen in de regio daalt sterk. Ook op de Spoedpost en in het aantal ziekenhuisopnames is dit terug te zien.

Momenteel liggen er 9 coronapatiënten in het LZR:
 • 5 patiënten in de kliniek
 • 4 patiënten op de Intensive Care
De reguliere zorg in het ziekenhuis zal dan ook weer opgeschaald worden en er worden plannen gemaakt voor inhaalzorg, die per september gestart zal worden.

Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal

 • Astra Zenica weigeraars kunnen vanaf 5 juni een afspraak maken via het landelijk callcenter van de GGD.
   
 • Janssen weigeraars kunnen ook hun afspraak verzetten naar een MrNA vaccin.
   
 • Mochten er nog mensen uit de doelgroep ‘met medische indicatie’ onverhoopt gemist zijn, dan kan men contact opnemen met de SNPG over de mogelijkheden.
  https://www.snpg.nl/contact/
   
 • De GGD stopt half juni met het vaccineren met Astra Zeneca.
   
 • In de vaccinatielocatie Roermond wordt alleen het Moderna vaccin ingezet; ca. 1000 prikken per dag.
   
 • De spillagelijst is ver leeg, dus graag mensen aanmelden voor de lijst via corona@meditta.nl
   
 • Veegronde Astra Zeneca. Mochten er patiënten de vaccinatie op de praktijk gemist hebben, dan kan er altijd nog per flacon een nabestelling gedaan worden via covid19@snph.nl
   
 • Ook zullen wij vaccinatiemomenten op de Spoedposten organiseren. Hierover zal nog nadere informatie volgen.

Technische problemen geconstateerd rondom vaccinatieregistratie

Het blijkt dat de registratie bij het RIVM niet altijd goed is gegaan.

Huisartsen kunnen eventueel zichzelf nog registreren via de BRBA met de eigen UZI-pas.

Voor alle andere problemen rondom de registratie verzoeken wij om dit bij de regiomanager te melden. Dan kunnen wij dit analyseren en eventueel vanuit het collectief een actie ondernemen.

Afschaling crisisoverleg

Gezien de goede ontwikkelingen rondom de crisis is besloten om de vergaderfrequentie van het crisisoverleg Midden-Limburg aan te passen naar vierwekelijks.

21 MEI 2021
 • Beeld in de regio
 • Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal
 • Inzet extra regie-arts beëindigd
 • Afschaling crisisoverleg

Beeld in de regio

Het lijkt nu ook in onze regio de goede kant op te gaan. Hemelvaartsdag was het nog erg druk, zowel op de Spoedpost als in het ziekenhuis. Echter vanaf het weekend lijkt de daling zichtbaar te worden.

Momenteel liggen er 21 coronapatiënten in het LZR:
 • 16 patiënten in de kliniek,
 • 5 patiënten op de Intensive Care.

Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal

 • Er is nog steeds geen landelijk besluit genomen omtrent zorgmedewerkers die door omstandigheden de 1e prik niet hebben ontvangen. De afspraak die we met de GGD hebben afgesproken omtrent de spillagelijsten blijven dan ook gehandhaafd:
  1. medisch personeel binnen huisartsenpraktijk met rechtstreeks patiënten contact;
  2. kwetsbare patiënten.

  De twee lijsten worden afwisselend ingezet, zodat beide groepen evenredig bediend worden. Voor beide lijsten kan men mensen aanmelden via corona@meditta.nl
  Meditta biedt deze lijsten vervolgens aan bij de GGD. Hierbij willen we wel nogmaals benadrukken dat het geen garantie geeft dat men wordt opgeroepen. Het is alleen een kans om eerder aan de beurt te komen. De lijst met kwetsbare patiënten is nog steeds erg lang, maar doordat de leeftijdsgroepen nu zo snel gaan, is de doorloop vele malen groter dan eerst.
   
 • Op 30 april hebben we gemeld dat er vanuit het RIVM de vraag is gekomen om met mobile teams de vaccinaties voor GGZ WLZ patiënten te verzorgen. In onze regio blijken echter de GGZ instellingen deze patiëntengroep al gevaccineerd te hebben. Degene die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld, willen we bij deze hartelijk danken.

Inzet extra regie-arts beëindigd

Mede gezien de daling van het aantal COVID-contacten heeft het crisisteam besloten om de inzet van de extra regie-arts op de Spoedposten Roermond en Weert te beëindigen.
COVID-contacten week 19 Spoedposten Roermond én Weert

Afschaling crisisoverleg

De vergaderfrequentie van het crisisoverleg Midden-Limburg is aangepast naar tweewekelijks.

07 MEI 2021
 • Beeld in de regio
 • Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal
 • Verlenging: ondersteuning met extra regie-arts
 • Duitse werknemers

Beeld in de regio

Limburg is voor de vijfde week op rij, de provincie met relatief de meeste besmettingen waarbij er in de plaats: Beesel het hoogst aantal besmettingen zijn.
Dit heeft o.a. als gevolg gehad dat Zuyderland MC een opnamestop heeft moeten afkondigen.

Momenteel liggen er 21 coronapatiënten in het LZR:
 • 15 patiënten in de kliniek;
 • 6 patiënten op de Intensive Care.

Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal

 • Landelijk is er nog geen besluit genomen omtrent zorgmedewerkers die door omstandigheden de 1e prik niet hebben ontvangen (denk hierbij aan zwangeren, nieuw personeel of AIOSsen).

  In overleg met de GGD is regionaal afgesproken dat er
  2 spillagelijsten komen:

  1. medisch personeel binnen huisartsenpraktijk met rechtstreeks patiënten contact;
  2. kwetsbare patiënten (dit is de lijst die al in gebruik is).

  De twee lijsten worden afwisselend ingezet, zodat beide groepen evenredig bediend worden.

  Vooralsnog staan er nog voldoende mensen op de lijst voor de kwetsbare patiënten. We melden het via deze weg als er weer patiënten kunnen worden aangemeld.

  Voor de lijst van de medewerkers kan men nu mensen aanmelden via corona@meditta.nl

  Meditta biedt deze lijst vervolgens aan bij de GGD.
   
 • Het geboortejaar 1962 heeft deze week een oproep vanuit het RIVM ontvangen.

Verlenging: ondersteuning met extra regie-arts

De komende twee weekenden én Hemelvaartsdag wordt er een extra regiearts ingezet voor de Spoedposten Roermond en Weert, in een dienst van 12.00-20.00 uur.

Doel van deze extra regie-arts is de supervisie van de assistentes (en dus ook de autorisatie) en de triage, zodat de WE1 arts en AVRO1w arts zich alleen op de consulten kan richten gedurende deze uren. Om deze functie voor beide Spoedposten goed te kunnen vervullen, zal deze arts op een post fysiek aanwezig zijn en met de andere post via telefoon en/of beeldbellen (iPad) contact hebben.

De volgende diensten zijn nog niet ingevuld:
 • donderdag 13-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
 • zaterdag 15-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
 • zondag 16-05-2021 van 12.00-20.00 uur.

Er staat een tarief van € 93,- per uur voor deze dienst.

Indien je beschikbaar bent, graag aanmelden via twanregli@meditta.nl of jolandebult@meditta.nl

Duitse werknemers

Mensen die geïmmuniseerd zijn, mogen met bewijs en zonder te testen naar Duitsland reizen of andersom.
Volgens de Duitse autoriteiten zijn er 3 manieren waarop volledige bescherming tegen corona kan worden aangetoond:
 
 1. Met bewijs van een volledige vaccinatie tegen corona met een vaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie en dat minstens 14 dagen geleden is voltooid. Dit kan middels het registratiekaartje van de coronavaccinatie of het ingevulde gele vaccinatieboekje.
   
 2. Met bewijs van een officieel positief testresultaat zoals de PCR-test dat dateert van minimaal 28 dagen en maximaal zes maanden.
   
 3. Met bewijs van een positief testresultaat zoals bij nummer 2, samen met bewijs van toediening van ten minste één vaccindosis tegen corona met een vaccin dat ten minste 14 dagen geleden in de Europese Unie is goedgekeurd.
 
Bron: Gleichstellung von vollständig Geimpften und Genesenen | Das Landesportal Wir in NRW

30 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal
 • Ondersteuning met extra regie-arts
 • Prikkers voor de vaccinatiestraten van de GGD
 • Spillagelijst GGD Limburg-Noord

Beeld in de regio

De druk op de zorg wordt steeds meer voelbaar. Zowel in de ziekenhuizen, alsook op de Spoedpost. Daarom heeft het crisisteam ML besloten om de komende twee weekenden een extra regie-arts in te zetten. Hierover volgt onder punt 3, meer informatie

Momenteel liggen er 23 coronapatiënten in het LZR: 18 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care. 

Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal

 • Het geboortejaar 1961 heeft deze week een oproep vanuit het RIVM ontvangen.
   
 • De GGD heeft de opdracht ontvangen om een grote opschaling te realiseren en wekelijks 1,7 miljoen prikken te zetten.
   
 • Vanuit het RIVM is de vraag gekomen richting de HAP’s om de vaccinatie voor GGZ WLZ patiënten onder huisartsenzorg, via mobiele teams te verzorgen. Het gaat hierbij om enkele HAP’s die dan de uiteindelijke vraag zullen krijgen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
   
 • Administratieve afhandeling van de vaccinatierondes aan de bewoners van instellingen en kleinschalige woonvormen door de mobiele teams:
  - iedereen die gevaccineerd is, is gemeld bij de RIVM: met dank aan Caroline Norg,
  - de toestemmingsformulieren zijn aan de huisartsenpraktijken gestuurd,
  - de informatie over welke patiënten wanneer gevaccineerd zijn zal z.s.m. aan de praktijken gestuurd worden.
   
 • Veegrondes worden landelijk gecoördineerd door Thuisvaccinatie.nl.
   
 • 2e prik spillagepatiënten:
  - hiervoor hebben de betreffende praktijken een mail met brief voor de patiënt ontvangen,
  - het verzoek aan de praktijken om deze brief op naam aan de patiënt sturen,
  - de patiënt kan via de GGD de 2e vaccinatie ontvangen.
  Er is gemeld dat via deze weg de patiënten soms werden terug verwezen naar de huisarts, aangezien het genoemde nummer alleen voor zorgpersoneel zou zijn.
  Dit is gemeld bij de GGD en zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we dit delen.
   
 • Extra informatie:
  - Astra Zeneca wordt niet op 6 mei maar op 7 mei a.s. geleverd.

  - Casuïstiek waarbij een niet-mobiele 60-plusser die mRNA-vaccin nodig heeft, kan worden voorgelegd aan RIVM.
  Echter denk hierbij ook aan mogelijkheden om deze mensen toch naar de GGD te laten gaan via Omnibus of Rode Kruis.

  - Patiënten die de 1e prik via de GGD hebben ontvangen, maar nu niet meer mobiel zijn, kunnen door de huisarts aangemeld worden bij de mobiele vaccinatieteams. Bijgesloten: de werkwijze en aanmeldformulier.

  - De mogelijkheid om voor zorgmedewerkers die nog geen vaccinatie hebben ontvangen (denk hierbij aan zwangeren, nieuw personeel of AIOSsen) toch op korte termijn een vaccinatie te kunnen verzorgen, is voorgelegd aan het RIVM. Ook hierover zullen we jullie informeren als er meer duidelijkheid is.

Ondersteuning met extra regie-arts

Vanuit het Meditta Crisisteam Midden-Limburg is besloten om de komende twee weekenden, een extra regiearts in te zetten voor de Spoedposten Roermond en Weert, in een dienst van 12.00-20.00 uur.
Doel van deze extra regiearts is de supervisie van de assistentes (en dus ook de autorisatie) en de triage, zodat de WE1 arts en AVRO1w arts zich alleen op de consulten kan richten gedurende deze uren. Om deze functie voor beide Spoedposten goed te kunnen vervullen zal deze arts op een post fysiek aanwezig zijn en met de andere post via telefoon en/of beeldbellen (iPad) contact hebben.

Het betreft de volgende diensten;
- zaterdag 01-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
- zondag 02-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
- zaterdag 08-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
- zondag 09-05-2021 van 12.00-20.00 uur.

Er staat een tarief van € 93,- per uur voor deze dienst.

Aanstaande zondag 2 mei 2021 hebben we nog geen invulling kunnen vinden. Indien je beschikbaar bent, graag aanmelden via twanregli@meditta.nl of jolandebult@meditta.nl

Prikkers voor de vaccinatiestraten van de GGD

De GGD Noord-Limburg staat een grote uitdaging te wachten. Ze moeten in korte tijd veel vaccinaties verzorgen in de regio. Ze hebben hiervoor 7 dagen in de week, twee teams per dag nodig en zijn dringend op zoek naar gekwalificeerde prikkers.

Vind je het leuk om hieraan een bijdrage te leveren en daarbij een zakcentje bij te verdienen geef je dan op. 
Medewerker vaccinatie locatie (ems.nl)

Spillagelijst GGD Limburg-Noord

Er zijn vanuit de regio nog veel verzoeken om mensen op de spillagelijst van de GGD te zetten.

De GGD heeft echter vooralsnog voldoende mensen op de spillagelijsten per locatie staan.  We verzoeken jullie vriendelijk vooralsnog geen nieuwe patiënten aan te leveren voor deze  lijst, om te lange wachttijden te voorkomen. Zodra er weer ruimte is, zullen wij dit communiceren.

Wel zal de GGD de mensen, die vanuit de landelijke vaccinatiestrategie (RIVM) een oproep ontvangen, van de spillagelijst verwijderen. Dit maakt dat alleen de mensen die landelijk nog niet aan de beurt zijn, voor de spillage in aanmerking komen.

Verzoek: als patiënten worden opgeven voor de spillagelijst, er uitdrukkelijk wordt aangeven dat als zij ook een oproep krijgen vanuit het RIVM, deze oproep altijd voorrang krijgt.

Mochten er toch al mensen opgeven zijn voor de spillagelijst, weet dan dat deze vooralsnog niet zullen worden doorgestuurd aan de GGD.

23 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Spillagelijst GGD Limburg-Noord
 • Prikkers voor de vaccinatiestraten van de GGD

Beeld in de regio

De weekincidentie is in onze regio blijvend hoog maar nu niet meer stijgend.

De ziekenhuizen in de regio liggen vol, de druk is dan ook zeker voelbaar.
Ook op de poli’s is het druk en het LZR ondervindt momenteel lange wachttijden. De vraag is dan ook om bij het insturen van patiënten rekening te houden met lange wachttijden, met name bij de longafdeling.

Momenteel liggen er 23 coronapatiënten in het LZR, waarvan:
• 18 patiënten in de kliniek,
•  5 patiënten op de Intensive Care.

Spillagelijst GGD Limburg-Noord

Er zijn vanuit de regio nog veel verzoeken om mensen op de spillagelijst van de GGD te zetten.

De GGD heeft echter vooralsnog voldoende mensen op de spillagelijsten per locatie staan. We verzoeken jullie vriendelijk vooralsnog geen nieuwe patiënten aan te leveren voor deze lijst, om te lange wachttijden te voorkomen. Zodra er weer ruimte is, zullen wij dit communiceren.
Wel zal de GGD de mensen, die vanuit de landelijke vaccinatiestrategie (RIVM) een oproep ontvangen, van de spillagelijst verwijderen. Dit maakt dat alleen de mensen die landelijk nog niet aan de beurt zijn, voor de spillage in aanmerking komen.

Verzoek: als patiënten worden opgeven voor de spillagelijst, er uitdrukkelijk wordt aangeven dat als zij ook een oproep krijgen vanuit het RIVM, deze oproep altijd voorrang krijgt.

Mochten er toch al mensen opgeven zijn voor de spillagelijst, weet dan dat deze vooralsnog niet zullen worden doorgestuurd aan de GGD.
 
Onderstaand bericht (Q&A) kun je gebruiken op de website van de praktijk of via Social Media.

Kan ik mij aanmelden voor een spillagelijst om eerder in aanmerking te komen voor een vaccinatie?
Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden voor een spillagelijst. De GGD en de huisartsen in de regio hebben continu overleg en bepalen in overleg wie voor spillage in aanmerking komt. De huisarts bepaalt vervolgens welke patiënten voldoen aan de gestelde criteria en nemen hierover contact op met de patiënt.

Wij verzoeken u vriendelijk hierover niet zelf contact op te nemen met de huisarts of de GGD. Heeft u vragen over vaccinaties? Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel naar het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351.  

Prikkers voor de vaccinatiestraten van de GGD

De GGD Noord-Limburg staat een grote uitdaging te wachten. Ze moeten in korte tijd veel vaccinaties verzorgen in de regio. Ze hebben hiervoor 7 dagen in de week, twee teams per dag nodig en zijn dringend op zoek naar gekwalificeerde prikkers.

Vind je het leuk om hieraan een bijdrage te leveren en daarbij een zakcentje bij te verdienen? Geef je dan op.
 

16 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Verduidelijking: testen op Covid bij kindjes jonger dan 3 mnden door huisartsen ipv de GGD
 • Noord-Limburg kan kwetsbaren met restjes blijven prikken!
 • Mail SNPG: Uitnodigen hoog risicogroepen

Beeld in de regio

De weekincidentie is in onze regio hoog maar nu niet meer stijgend. In deze derde golf is het aandeel van kinderen en hun ouders groot.

De ziekenhuizen geven aan dat de mensen die worden opgenomen zieker én jonger zijn. Ze gaan eerder naar de IC.
 
Momenteel liggen er 23 coronapatiënten in het LZR, waarvan: 
• 16 patiënten in de kliniek
• 7 patiënten op de Intensive Care.
 

Verduidelijking: testen op Covid bij kindjes jonger dan 3 mnden door huisartsen ipv de GGD

Het gaat hierbij om kindjes jonger dan 3 maanden die toch al door de huisarts gezien moeten worden. De huisarts zal dan het kindje eerst klinisch beoordelen, mocht een test noodzakelijk zijn dan neemt de huisarts de test af, zie werkinstructie.
De GGD zal de ouders van kindjes jonger dan 3 maanden doorverwijzen naar de eigen huisarts, als ze bellen voor een Covid-test. 
 
 1. Als de ouders bellen voor een test en het kindje heeft voor Covid-verdachte klachten, dan adviseert de GGD aan de ouders om de eigen huisarts te bellen. 
 2. Als de ouders bellen voor een test om het kindje uit quarantaine te laten komen, dan adviseert de GGD de ouders om het kindje tot 10 dagen na de laatste blootstelling in quarantaine te houden ipv testen op dag 5. 
 3. Als ouders van kindjes < 3 maanden oud bellen omdat hun kindje cat. 2 of cat. 3 contact is en ze staan op voor een test, verwijzen de GGD ze ook door naar hun eigen huisarts.
 
De ouders zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afgifte van de test bij het ziekenhuis.
 
In principe is het beste een midturbinate swab te combineren met een orofaryngeale swab. Als 1 van beide niet lukt, is het toch nuttig de test te doen, maar wel met de mededeling dat daardoor de gevoeligheid van de test afneemt en de besmetting gemist kan worden. Hierbij het afnameprotocol en onderbouwing
 

Noord-Limburg kan kwetsbaren met restjes blijven prikken!

In Noord-Limburg zijn wij als enige regio in Nederland in staat geweest om in de samenwerking tussen GGD en de huisartsenkoepels, de kwetsbare patiënten in onze regio te vaccineren. Dit mooie initiatief wordt niet alleen binnen onze regio gewaardeerd, maar heeft zelfs Kamervragen opgeleverd.

[Klik op onderstaande afbeelding voor een video opname uit de Kamer]

De GGD Limburg Noord gaat n.a.v. de uitspraken van
minister De Jonge gisteren in de Tweede Kamer, weer werken met spillagelijsten voor kwetsbare mensen. 

De GGD heeft vooralsnog voldoende mensen op de spillagelijsten per locatie staan. We verzoeken jullie vriendelijk vooralsnog geen nieuwe patiënten aan te leveren voor de spillagelijst, om te lange wachttijden te voorkomen. Zodra er weer ruimte is zullen wij dit communiceren.

 
Onderstaand bericht (Q&A) kun je gebruiken op de website van de praktijk of via Social Media. 
 
Kan ik mij aanmelden voor een spillagelijst om eerder in aanmerking te komen voor een vaccinatie?

Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden voor een spillagelijst. De GGD en de huisartsen in de regio hebben continu overleg en bepalen in overleg wie voor spillage in aanmerking komt. De huisarts bepaalt vervolgens welke patiënten voldoen aan de gestelde criteria en nemen hierover contact op met de patiënt. Wij verzoeken u vriendelijk hierover niet zelf contact op te nemen met de huisarts of de GGD. Heeft u vragen over vaccinaties? Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel naar het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351.  

Mail SNPG: Uitnodigen hoog risicogroepen

Afgelopen woensdag 14 april is er een mail vanuit de SNPG gestuurd, waarin de praktijk werd verzocht om met spoed telefonisch en per brief de mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas, geboren vanaf 1961 tot en met 2005 uit te nodigen.

Aangezien het grootste deel van deze doelgroep al in onze regio is gevaccineerd, betreft dit voor ons alleen de 16 en 17 jarigen binnen deze doelgroep.

Daarnaast kan deze doelgroep ook na maandag 19 april op korte termijn een afspraak maken met de GGD voor een vaccinatie. 

09 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Testen op Covid bij kindjes < 3mnden door huisartsen i.p.v. de GGD
 • Covid-spreekuur op de Spoedpost
 • AstraZeneca-vaccin definitief voor 60 jaar en ouder
 • Herinnering: vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus covid-19 vaccin door GGD

Beeld in de regio

Noord Limburg staat altijd nog bovenaan in Nederland als het gaat om het aantal positieve testen. Ook zien we het aantal coronagerelateerde contacten op de Spoedpost en in de praktijken oplopen.

In het LZR schommelt het aantal patiënten deze week. Momenteel liggen er in totaal 20 coronapatiënten in het LZR;
16 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care.

Testen op Covid bij kindjes < 3mnden door huisartsen i.p.v. de GGD

Vanaf vrijdag 9 april zal de GGD, ouders van kindjes < 3 maanden doorverwijzen naar de eigen huisarts, als ze bellen voor een COVID-test.
 1. Als de ouders bellen voor een test en het kindje heeft voor COVID-verdachte klachten, dan adviseert de GGD ouders hun huisarts te bellen.
 2. Als de ouders bellen voor een test om het kindje uit quarantaine te laten komen, dan adviseert de GGD de ouders om het kindje tot 10 dagen na de laatste blootstelling in quarantaine te houden ipv testen op dag 5.
 3. Als ouders van kindjes < 3 maanden oud bellen omdat hun kindje cat. 2 of cat. 3 contact is en ze staan op voor een test, verwijzen de GGD ze ook door naar hun eigen huisarts.
 
Het gaat hierbij om kindjes die waarschijnlijk toch al door de huisarts gezien moeten worden. De huisarts zal dan het kindje eerst klinisch beoordelen, mocht een test noodzakelijk zijn dan neemt de huisarts de test af, zie werkinstructie.
 
De ouders zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afgifte van de test bij het ziekenhuis.
 
In principe is het beste een midturbinate swab te combineren met een orofaryngeale swab. Als 1 van beide niet lukt, is het toch nuttig de test te doen, maar wel met de mededeling dat daardoor de gevoeligheid van de test afneemt en de besmetting gemist kan worden. Hierbij het afnameprotocol en onderbouwing.

Covid-spreekuur op de Spoedpost

Het oplopende aantal corona gerelateerde contacten maakt ook dat we de afspraken rondom het Covid-spreekuur op de Spoedpost willen toelichten.

In principe zal de 2e consultarts het Covid-spreekuur voor zijn rekening nemen. Mocht het aantal Covid-contacten het vereisen dan kan de tweede Covidkamer voor de verpleegkundig specialist (of de arts die deze dienst heeft overgenomen) gepland gaan worden. Daarnaast kan men in onderlinge afstemming kiezen om het Covid-spreekuur tussen beide diensten te verdelen.

De 1e consultarts blijft hiermee beschikbaar voor de noodzakelijke regiefunctie.

Mocht de druk op de Spoedpost verder toenemen zullen we wederom een extra regie-arts inzetten over de Spoedposten Roermond en Weert. De extra regie-arts is nu nog niet ingeroosterd.

AstraZeneca-vaccin definitief voor 60 jaar en ouder

Gisteren is bekend geworden dat mensen onder de 60 jaar niet meer met AstraZeneca gevaccineerd zullen worden. Huisartsen kunnen doorgaan met het gebruik van dit vaccin voor de doelgroep van 60 jaar en ouder.

De minister zegt dit besluit te hebben genomen op advies van de Gezondheidsraad en na bestudering door het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

Herinnering: vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus covid-19 vaccin door GGD

Aan het einde van de dag zijn er bij de GGD-vaccinatielocaties regelmatig enkele vaccinaties over. Het geniet de voorkeur om kwetsbare patiënten in aanmerking te laten komen voor het restantvaccin. Meditta, Cohesie en de GGD Limburg-Noord gaan samenwerken om dit te realiseren.

Door de huisartsen worden patiënten geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. Voor de Meditta regio betreft het de vaccinatielocaties Weert en Roermond.
 
Werkwijze:
 • Aan het einde van de dag wordt door de GGD locaties geïnventariseerd hoeveel vaccins er over zijn.
 • De dagcoördinator van de betreffende locatie geeft dit door aan het regionale callcenter van de GGD Limburg-Noord. Het callcenter is in het bezit van de lijsten met daarop de contactgegevens van de patiënten die zijn aangedragen door zowel Meditta als Cohesie.
 • Vervolgens belt het GGD callcenter tussen 15:00u en 16:45u de patiënten in de volgorde van de lijst. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt na het telefoontje direct in staat is om naar de betreffende GGD locatie te komen.
 • De patiënt kan zich melden op de afgesproken locatie, waar ook direct de afspraak voor de tweede prik gepland zal worden. Op locatie dient er nog een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Bijlage: Gezondheidsverklaring Covid.

Voorwaarden:
 • De huisarts levert per patiënt de naam, geboorte datum, telefoonnummer en de voorkeurslocatie aan.
 • De huisarts licht de patiënt in over bovenstaande werkwijze. Daarbij is van belang dat er geen garantie kan worden gegeven op een vaccin. Er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van de patiënt en dit kan hem of haar een vroegere vaccinatie opleveren.
 • De huisarts vraagt aan de betrokken patiënten toestemming om hun gegevens te delen met de GGD Limburg-Noord.
 • De huisarts geeft aan of de patiënt in aanmerking komt voor een MRNA vaccin (65+ jaar) of de patiënt gerechtigd is voor AstraZeneca (<65 jaar).
De gegevens kunnen worden doorgemaild aan: corona@meditta.nl o.v.v. spillagelijst GGD.

Informatievoorziening en communicatie:
 • De GGD gebruikt de spillagelijsten die beheerd worden door Meditta en Cohesie.
 • De GGD neemt geen verzoeken in behandeling van patiënten die op de lijst vermeld willen worden.
 • De GGD verwijst huisartsen met vragen over deze regeling naar Meditta en Cohesie.
Contactpersonen:
Naam Organisatie Telefoon Email
Jolande Bult Meditta 06-43695052 jolandebult@meditta.nl
Twan Regli Meditta 06-14557632 twanregli@meditta.nl

02 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Dragen van mondmaskers op de Spoedposten
 • Herinnering: Vaccinatie beschermd wonen GGZ
 • Tweede vaccinatie ronde van mobiele teams met BioNTech/Pfizer vaccin
 • GGD biedt maatwerk voor mensen met huisarts in buitenland
 • Uitstroom COVID-19 patiënten met zuurstof naar huis (regio Roermond)
 • Herinnering: Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin door GGD

Beeld in de regio

Afgelopen week is er een stijging van 26% geconstateerd in het aantal positieve testen. De druk op de ziekenhuizen stijgt en de druk op de IC en de COVID afdeling is groot. Hierdoor is er ook al de noodzaak geweest om patiënten over te plaatsen.

Momenteel liggen er in totaal 22 coronapatiënten in het LZR;
15 patiënten in de kliniek en 7 patiënten op de Intensive Care. 
 

Dragen van mondmaskers op de Spoedposten

Vanuit de Spoedposten is de vraag gekomen of het mogelijk zou zijn om het dragen van de mondmaskers in de HAP-auto af te schaffen.

Het Crisisteam ML heeft besloten om het dragen van de mondmaskers te handhaven tot de vaccinatiegraad groter is. Mede omdat we een voorbeeldfunctie vervullen en hiermee wordt ook het advies van de RIVM gehandhaafd.

Herinnering: Vaccinatie beschermd wonen GGZ

In principe is er vanuit het RIVM het besluit genomen dat cliënten beschermd wonen, via de huisartsen gevaccineerd zullen worden. Hoe hiervoor de werkwijze zal zijn, is nog niet duidelijk.
In onze regio heeft METggz aangeboden om, vooruitlopend op bovenstaande, zelf de covid-vaccinaties te bestellen en te geven aan de patiënten, die vallen onder de huisartsenzorg. 

Hiervoor zullen zij contact opnemen met de huisarts waarbij de betreffende patiënt is ingeschreven voor het opvragen van contra-indicaties.
 

Tweede vaccinatie ronde van mobiele teams met BioNTech/Pfizer vaccin

Afgelopen week zijn de mobiele teams wederom met groot succes langs de instellingen en kleinschalige woonvormen gegaan. Met vier teams per dag zijn in drie dagen
74 instellingen/kleinschalige woonvormen bezocht om 1400 bewoners hun vaccinatie te geven.

Ze zijn ook dit keer door de instellingen hartelijk ontvangen en de deelnemers van de teams zijn met mooie hartverwarmende verhalen teruggekomen op de Spoedposten.

Ook hebben we nog vele patiënten blij kunnen maken met een vaccinatie vanuit de spillage.

Bij deze willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit te realiseren, hartelijk danken.

GGD biedt maatwerk voor mensen met huisarts in buitenland

Thuiswonende mensen in de leeftijd van 60 tot en met 64 jaar worden momenteel in Noord- en Midden-Limburg  gevaccineerd door hun huisarts. In Limburg zijn er mensen met een huisarts in België of Duitsland.

Zij ontvangen geen uitnodiging van hun huisarts voor een coronavaccinatie. Daarom kunnen Limburgers  met een Belgische of Duitse huisarts vanaf vandaag een afspraak maken voor een coronavaccinatie op één van de vier vaccinatielocaties van de GGD Limburg-Noord: Venray, Venlo, Weert en Roermond. De voorwaarde is dat je geboren bent  in 1956 of 1957 (mensen die geboren zijn in  1958 of 1959 volgen  later en komen  nu nog  niet  in aanmerking).

Voor het maken van een afspraak bel: 088 – 11 91 990. 

Uitstroom COVID-19 patiënten met zuurstof naar huis (regio Roermond)

Inmiddels duurt de COVID-19 pandemie al meer dan een jaar en dreigen we nu in de derde golf terecht te komen. De toename van het aantal COVID-patiënten in de regio kan ook in het ziekenhuis tot overbelasting van mankracht en middelen leiden. Reeds geplande zorg maar ook mogelijkheden voor nieuwe verwijzingen, diagnostiek en consultatie vanuit de eerstelijn kunnen opnieuw in het gedrang komen. 

Daarom is een protocol ontwikkeld om uitstroom van COVID-19 patiënten uit het ziekenhuis te bevorderen. Dit betreft patiënten die nog zuurstofafhankelijk zijn, maar wel klinisch stabiel zijn en onder regie van de huisarts, met ondersteuning mantelzorg en zo nodig wijkverpleging, thuis worden gemonitord tijdens verder herstel (gemiddeld 4-5 dagen). Het te verwachten aantal patiënten is 1 à 5 per week in de regio, dit is met name afhankelijk van de meest recente COVID incidentiecijfers.
 
Hoe werkt het?
De COVID-arts van het ziekenhuis belt de huisarts met de vraag of een patiënt van diens praktijk over 24 uur met zuurstof ontslagen kan worden en door de huisarts begeleid kan worden bij verder herstel en afbouw zuurstof. Mondelinge afstemming met de COVID-arts leidt tot verdere organisatie van ontslag door het ziekenhuis.
Eenmaal thuis geldt:
 • Indien thuiszorg: Thuiszorg (wijkverpleegkundige) komt op dag 1 van ontslag thuis checken of alles helder is.
 • De huisarts belt minstens 2x per week, zo nodig dagelijks met patiënt ter monitoring.
 • Patiënt en mantelzorg voeren 3x daags SpO2 meting uit met uit ziekenhuis meegekregen saturatiemeter.
 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het protocol in de MCC MiLo app. De afspraken vindt u onder: Longgeneeskunde, Zuurstoftherapie thuis.
U kunt de afspraken en bijlagen ook inzien of downloaden via de website: https://milo-werkafspraken.nl/werkafspraken
 

Herinnering: Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin door GGD

Aan het einde van de dag zijn er bij de GGD-vaccinatielocaties regelmatig enkele vaccinaties over. Het geniet de voorkeur om kwetsbare patiënten in aanmerking te laten komen voor het restantvaccin. Meditta, Cohesie en de GGD Limburg-Noord gaan samenwerken om dit te realiseren.
 
Door de huisartsen worden patiënten geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. Voor de Meditta regio betreft het de vaccinatielocaties Weert en Roermond.
 
Werkwijze:
 • Aan het einde van de dag wordt door de GGD locaties geïnventariseerd hoeveel vaccins er over zijn. 
 • De dagcoördinator van de betreffende locatie geeft dit door aan het regionale callcenter van de GGD Limburg-Noord. Het callcenter is in het bezit van de lijsten met daarop de contactgegevens van de patiënten die zijn aangedragen door zowel Meditta als Cohesie. 
 • Vervolgens belt het GGD callcenter tussen 15:00u en 16:45u de patiënten in de volgorde van de lijst. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt na het telefoontje direct in staat is om naar de betreffende GGD locatie te komen. 
 • De patiënt kan zich melden op de afgesproken locatie, waar ook direct de afspraak voor de tweede prik gepland zal worden. Op locatie dient er nog een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Bijlage: Gezondheidsverklaring Covid.
 
Voorwaarden:
 • De huisarts levert per patiënt de naam, geboorte datum, telefoonnummer en de voorkeurslocatie aan.
 • De huisarts licht de patiënt in over bovenstaande werkwijze. Daarbij is van belang dat er geen garantie kan worden gegeven op een vaccin. Er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van de patiënt en dit kan hem of haar een vroegere vaccinatie opleveren.
 • De huisarts vraagt aan de betrokken patiënten toestemming om hun gegevens te delen met de GGD Limburg-Noord.
 • De huisarts geeft aan of de patiënt in aanmerking komt voor een MRNA vaccin (65+ jaar) of de patiënt gerechtigd is voor AstraZeneca (<65 jaar). 
 • De gegevens kunnen worden doorgemaild aan: corona@meditta.nl o.v.v. spillagelijst GGD.
 
Informatievoorziening en communicatie:
 • De GGD gebruikt de spillagelijsten die beheerd worden door Meditta en Cohesie.
 • De GGD neemt geen verzoeken in behandeling van patiënten die op de lijst vermeld willen worden.
 • De GGD verwijst huisartsen met vragen over deze regeling naar Meditta en Cohesie.

Contactpersonen:
Jolande Bult - Meditta - 06-43695052  - jolandebult@meditta.nl
Twan Regli   - Meditta - 06-14557632  - twanregli@meditta.nl
 
 

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG ROERMOND
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2021
26 MAART 2021
 • Beeld in de regio
 • Start vaccineren hoog risico patiënten door ziekenhuizen
 • Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin door GGD
 • Mobiele teams start volgende week met 2e vaccinatie Pfizer!
 • Wil jij meehelpen met het bestrijden van Corona?

Beeld in de regio

Het aantal positieve testen is nog steeds aan het stijgen. De derde piek begint nu echt vorm te krijgen. Vooral in het ziekenhuis ziet men een toename van het aantal corona patiënten.

Momenteel liggen er in totaal 20 coronapatiënten in het LZR:
15 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care.
 

Start vaccineren hoog risico patiënten door ziekenhuizen

Zoals geadviseerd door de Gezondheidsraad starten ziekenhuizen binnenkort met het vaccineren van hoog risico patiënten. De betreffende patiënten krijgen binnenkort een oproep voor vaccinatie in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. 

De hoog risicopatiënten zijn:
• Patiënten met een hematologische maligniteit;
• Patiënten met ernstig nierfalen;
• Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie;
• Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis;
• Patiënten met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is gecompromitteerd.

Patiënten worden hier telefonisch voor uitgenodigd. Het kan zijn dat de patiënten die ze oproepen al gevaccineerd zijn of al een oproep hebben gehad van de GGD of huisarts. 

Deze patiënten wordt geadviseerd gebruik te maken van de eerste uitnodiging die ze ontvangen.

Het crisisteam heeft het verzoek bij het ziekenhuis neergelegd om een terugkoppeling te geven aan de huisartsen wanneer een patiënt is gevaccineerd.

Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin door GGD

Aan het einde van de dag zijn er bij de GGD-vaccinatielocaties regelmatig enkele vaccinaties over. Het geniet de voorkeur om kwetsbare patiënten in aanmerking te laten komen voor het restantvaccin. Meditta, Cohesie en de GGD Limburg-Noord gaan samenwerken om dit te realiseren.
 
Door de huisartsen worden patiënten geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. Voor de Meditta regio betreft het de vaccinatielocaties Weert en Roermond.
 
Werkwijze:
Aan het einde van de dag wordt door de GGD locaties geïnventariseerd hoeveel vaccins er over zijn. 
De dagcoördinator van de betreffende locatie geeft dit door aan het regionale callcenter van de GGD Limburg-Noord. Het callcenter is in het bezit van de lijsten met daarop de contactgegevens van de patiënten die zijn aangedragen door zowel Meditta als Cohesie. 
Vervolgens belt het GGD callcenter tussen 15:00u en 16:45u de patiënten in de volgorde van de lijst. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt na het telefoontje direct in staat is om naar de betreffende GGD locatie te komen. 
De patiënt kan zich melden op de afgesproken locatie, waar ook direct de afspraak voor de tweede prik gepland zal worden. Op locatie dient er nog een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Bijlage: Gezondheidsverklaring Covid.
 
Voorwaarden:
De huisarts levert per patiënt de naam, geboorte datum, telefoonnummer en de voorkeurslocatie aan.
De huisarts licht de patiënt in over bovenstaande werkwijze. Daarbij is van belang dat er geen garantie kan worden gegeven op een vaccin. Er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van de patiënt en dit kan hem of haar een vroegere vaccinatie opleveren.
De huisarts vraagt aan de betrokken patiënten toestemming om hun gegevens te delen met de GGD Limburg-Noord.
De huisarts geeft aan of de patiënt in aanmerking komt voor een MRNA vaccin (65+ jaar) of de patiënt gerechtigd is voor AstraZeneca (<65 jaar). 
De gegevens kunnen worden doorgemaild aan: corona@meditta.nl o.v.v. spillagelijst GGD.
 
Informatievoorziening en communicatie:
De GGD gebruikt de spillagelijsten die beheerd worden door Meditta en Cohesie.
De GGD neemt geen verzoeken in behandeling van patiënten die op de lijst vermeld willen worden.
De GGD verwijst huisartsen met vragen over deze regeling naar Meditta en Cohesie.

Contactpersonen:
Naam Organisatie Telefoon Email
Jolande Bult Meditta 06-43695052 jolandebult@meditta.nl
Twan Regli Meditta 06-14557632 twanregli@meditta.nl

Mobiele teams start volgende week met 2e vaccinatie Pfizer!


Wil jij meehelpen met het bestrijden van Corona?

De GGD is op zoek naar medewerkers voor de vaccinatielocaties in Roermond, Weert, Venray en Venlo. Op deze locaties worden vanaf januari dagelijks honderden personen gevaccineerd tegen het Covid-19 virus.
 
De GGD is op zoek naar:
Artsen, verpleegkundig specialisten AGZ en Physician Assistants.
 
Zie voor meer informatie: vacature ggd

19 MAART 2021
 • Beeld in de regio
 • Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin
 • Hopelijk snel meer duidelijkheid over thuisvaccinaties!
 • Vaccinatie met AstraZeneca-vaccin wordt hervat

Beeld in de regio

Vanaf 22 maart is ook de vaccinatielocatie in Herten-Roermond geopend.  
De week incidentie van positieve testen is aan het stijgen. We staan aan het begin van een derde piek.

In het LZR is er een stijging van de ziekenhuisbezetting met name bij patiënten met de leeftijd 50 tot 75 jaar.

Momenteel liggen er in totaal 19 coronapatiënten in het LZR:
 • 6 patiënten op de Intensive Care
 • 13 patiënten in de kliniek.

Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin

Aan het einde van de dag zijn er bij de GGD-vaccinatielocaties regelmatig enkele vaccinaties over. Het geniet de voorkeur om kwetsbare patiënten in aanmerking te laten komen voor het restantvaccin. Meditta, Cohesie en de GGD Limburg-Noord gaan samenwerken om dit te realiseren.

Door de huisartsen worden patiënten geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. Voor de Meditta regio betreft het de vaccinatielocaties Weert en Roermond.
 
Werkwijze:
 • Aan het einde van de dag wordt door de GGD locaties geïnventariseerd hoeveel vaccins er over zijn.
 • De dagcoördinator van de betreffende locatie geeft dit door aan het regionale callcenter van de GGD Limburg-Noord. Het callcenter is in het bezit van de lijsten met daarop de contactgegevens van de patiënten die zijn aangedragen door zowel Meditta als Cohesie.
 • Vervolgens belt het GGD callcenter tussen 15:00u en 16:45u de patiënten in de volgorde van de lijst. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt na het telefoontje direct in staat is om naar de betreffende GGD locatie te komen.
 • De patiënt kan zich melden op de afgesproken locatie, waar ook direct de afspraak voor de tweede prik gepland zal worden. Op locatie dient er nog een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Bijlage: gezondheidsverklaring Covid
   
Voorwaarden:
 • De huisarts levert per patiënt de naam, geboorte datum, telefoonnummer en de voorkeurslocatie aan.
 • De huisarts licht de patiënt in over bovenstaande werkwijze. Daarbij is van belang dat er geen garantie kan worden gegeven op een vaccin. Er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van de patiënt en dit kan hem of haar een vroegere vaccinatie opleveren.
 • De huisarts vraagt aan de betrokken patiënten toestemming om hun gegevens te delen met de GGD Limburg-Noord.
 • De huisarts geeft aan of de patiënt in aanmerking komt voor een MRNA vaccin (65+ jaar) of de patiënt gerechtigd is voor AstraZeneca (<65 jaar).
 • De gegevens kunnen worden doorgemaild aan: corona@meditta.nl o.v.v. spillagelijst GGD.
   
Informatievoorziening en communicatie:
 • De GGD gebruikt de spillagelijsten die beheerd worden door Meditta en Cohesie.
 • De GGD neemt geen verzoeken in behandeling van patiënten die op de lijst vermeld willen worden.
 • De GGD verwijst huisartsen met vragen over deze regeling naar Meditta en Cohesie.

Contactpersonen:
Naam Organisatie Telefoon Email
Jolande Bult Meditta 06-43695052 jolandebult@meditta.nl
Twan Regli Meditta 06-14557632 twanregli@meditta.nl

Hopelijk snel meer duidelijkheid over thuisvaccinaties!

Een deel van de ouderen die zijn uitgenodigd voor vaccinatie door de GGD is niet mobiel genoeg om naar een GGD-vaccinatielocatie te worden gebracht. Ook niet met de extra vervoersondersteuning die wordt geboden. VWS en RIVM hebben eerder al gevraagd of de huisartsen deze thuisvaccinaties zouden kunnen oppakken. 

We zijn als LHV met het RIVM al langere tijd in overleg hoe dit kan worden uitgevoerd. Dat gaat over:
- Om hoeveel mensen gaat het (per praktijk)?
- Gaat het alleen om niet-mobiele ouderen of worden hierin ook niet-mobiele medische hoog-risicogroepen meegenomen? 
- Hoe weet de praktijk om welke mensen het gaat?
- Welk vaccin is geschikt voor deze doelgroep(en) en is dat vaccin dan geschikt (te maken) voor de huisartsenpraktijk?
 
We verwachten dat we binnenkort een antwoord hebben op al deze vragen. We houden er rekening mee dat ook deze thuisvaccinaties per regio zullen worden uitgerold, vanwege de nog altijd beperkte beschikbaarheid van vaccins, waardoor het aanleveren voor heel Nederland in één keer waarschijnlijk niet zal lukken. Houd onze berichtgeving in de gaten voor nieuws hierover. 
 
Voor wat betreft Limburg: mogelijk hebben sommigen van u meegekregen dat de KNMP een uitvraag heeft gedaan onder apothekers of zij een rol kunnen spelen in de distributie van vaccins voor deze thuisvaccinaties. Deze mailing is niet afgestemd met de LHV, dus wij werden hierdoor verrast. In deze uitvraag zijn details genoemd die nog niet zeker zijn, zoals het beoogde startmoment. 
We zouden u graag nu al meer zekerheid bieden, maar op dit moment is daarvoor nog teveel onduidelijk. We hopen komende week meer duidelijkheid over bovenstaande vragen te hebben en zullen u dan informeren.  

Namens Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
LHV-Bureau Zuidoost-Nederland

Vaccinatie met AstraZeneca-vaccin wordt hervat

Vanaf volgende week zal in Nederland, net als in een aantal andere Europese landen, de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin weer worden hervat. Dit heeft de minister van VWS besloten. Volgens het EMA en het CBG is er tussen normale trombose en het vaccin geen verband gevonden. Een verband tussen stolselvorming in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes en het vaccin is nog niet uit te sluiten. Hiervoor is verder onderzoek nodig. In de productinformatie voor zorgverleners (SmPC) en de bijsluiter voor patiënten zal over deze klachten een waarschuwing worden opgenomen. Het EMA en het CBG zijn van oordeel dat de voordelen van vaccineren opwegen tegen de nadelen en dat de klachten dusdanig zeldzaam zijn dat gesproken kan worden van een veilig en effectief vaccin.

12 MAART 2021
 • Beeld in de regio
 • Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Beeld in de regio

In de regio lijkt er momenteel een stabilisatie te zijn van het aantal positieve testen, maar er blijft een race gaande tussen het virus en de vaccinatie.

Momenteel liggen er 18 corona patiënten in het LZR: 6 patiënten op de Intensive Care en 12 patiënten in de kliniek. De aantallen nemen deze week wat toe, deels door een Covid-uitbraak op de cardiologie.

Om een goed beeld te houden en tijdig te kunnen acteren, wil het Crisisteam graag via de Hagro-coördinatoren op de hoogte gehouden worden als praktijken in de problemen komen door uitval van hun personeel.

Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

AIOSsen
De AIOSsen die 1 maart gestart zijn dienen via de huisartspraktijk meegenomen te worden bij de vaccinatie met Astra Zeneca. Mocht dit door omstandigheden niet meer lukken, kijk dan eerst binnen de Hagro naar mogelijkheden. Mocht ook dit niet lukken, neem dan contact op met Jolande Bult: jolandebult@meditta.nl
 
Vaccinatie beschermd wonen GGZ
In principe is er vanuit het RIVM het besluit genomen dat cliënten beschermd wonen, via de huisartsen gevaccineerd zullen worden. Hoe hiervoor de werkwijze zal zijn, is nog niet duidelijk.
In onze regio heeft METggz aangeboden om, vooruitlopend op bovenstaande, zelf de covid-vaccinaties te bestellen en te geven aan de patiënten, die vallen onder de huisartsenzorg. Hiervoor zullen zij contact opnemen met de huisarts waarbij de betreffende patiënt is ingeschreven voor het opvragen van contra-indicaties.
 
2e ronde vaccinaties instellingen en kleinschalig wonen
De mobiele teams starten in de week van 29 maart met
de 2e ronde covid-vaccinaties (BioNTech/Pfizer) voor de bewoners van instellingen en kleinschalige woonvormen. De voorbereidingen voor deze tweede ronde zijn in volle gang.

05 MAART 2021
 • Beeld in de regio
 • Vaccinatiestrategie
 • Zuurstoftherapie thuis

Beeld in de regio

Vanuit de veiligheidsregio worden plannen gemaakt ter voorbereiding van een mogelijk zwart scenario. Hierbij worden de plannen van de verschillende ketenpartners samengevoegd tot één gezamenlijk plan voor de hele regio. Dit plan rust op vier pijlers:
 1. centraliseren van zorg (deelname Roelf Norg)
 2. gemeenschappelijke triage (deelname Erik Dekker)
 3. uitval van personeel zoveel mogelijk opvangen door een gezamenlijke pool voor de VVT en ziekenhuizen
 4. goede informatieoverdracht.
 
Momenteel liggen er 13 coronapatiënten in het LZR, waarvan:
 • 10 patiënten in de kliniek
 • 3 patiënten op de Intensive Care.

Vaccinatiestrategie

Het Crisisteam heeft na peilingen bij de achterban besloten het vervolg van de vaccinatiestrategie op praktijkniveau te willen uitvoeren.

Zuurstoftherapie thuis

De regio Roermond gaat starten met zuurstoftherapie thuis. Het doel daarvan is: opname in het ziekenhuis voorkomen en ontslag uit het ziekenhuis versnellen.

26 FEBRUARI 2021
 • Beeld in de regio
 • Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Beeld in de regio

Net als vorige week is Limburg niet de zwaarst getroffen provincie. Vergeleken met landelijk staan we op de 5e plek.
 
Momenteel liggen er 15 coronapatiënten in het LZR: 10 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september 2020 zijn er 228 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 74 patiënten zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling, 40 patiënten zijn helaas overleden. 

Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

BioNTech/Pfizer voor bewoners van instellingen en kleinschalig wonen
Deze week zijn de mobiele teams met groot succes langs de instellingen en kleinschalige woonvormen gegaan. De teams zijn heel enthousiast ontvangen en ze hebben veel mensen blij mogen maken.

 
AstraZeneca via de huisartsenpraktijken
Vanaf deze week zijn de huisartsenpraktijken in de 3 zuidelijke provincies (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland) voorzien van AstraZeneca-vaccins om o.a. hun praktijkpersoneel te vaccineren. Het crisisteam adviseert het praktijkpersoneel gefaseerd te vaccineren. Rekening houdend met bijwerkingen van het vaccin.
 
Moderna-vaccin voor huisartsen
We hebben uit andere regio's vernomen dat er na de tweede vaccinatie met het Moderna vaccin frequent koorts en malaise gemeld wordt. Dit ontstaat dan na 24-48 uur en houdt 24-48 uur aan.
Dat zou voor ons dus in dit weekeinde vallen.
Om de continuïteit op de Spoedpost te garanderen hebben we extra achterwachten ingezet. Een mogelijk knelpunt ontstaat bij de chauffeurs. Mocht er teveel uitval zijn in die groep, dan zou het kunnen zijn dat er een visitedienst zonder chauffeur gereden zou moeten worden. Dat kan met de eigen auto of met de HAP-auto.
De ambulancedienst is ervan op de hoogte gesteld dat het kan gebeuren dat we tijdelijk geen U1-visites kunnen rijden.

19 FEBRUARI 2021
 • Beeld in de regio
 • Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Beeld in de regio

Het aantal positief geteste mensen blijft dalen. Ook het percentage blijft dalen, vergeleken met landelijk staan we op de derde plek.
 
Het Crisisteam wil graag via de Hagro-coördinatoren op de hoogte gehouden worden als praktijken in de problemen komen door uitval van personeel.
 
Er liggen nu 18 covid positieve patiënten in het Laurentius Ziekenhuis Roermond, waarvan:
 • 14 in de kliniek
 • 4 op de IC.
Vanuit het LZR komt het bericht dat de covid-patiënten zieker lijken dan tijdens de aanvang van de 2e golf.

Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

BioNTech/Pfizer voor bewoners van instellingen en kleinschalig wonen
Op dinsdag 23 februari starten in Midden-Limburg de mobiele teams met de vaccinaties. De laatste vaccinaties zullen op donderdag 25 februari gezet worden.
 
Het gebruik van het Pfizer-vaccin voor deze doelgroep betekent echter ook dat er sprake zal zijn van spillage. Hiervoor is een reservelijst opgesteld.
 

Vaccinatie AstraZeneca via huisartsenpraktijken
De huisartsenpraktijken in Limburg zijn voorzien van covid-19-vaccins van AstraZeneca. De eerste praktijken zijn reeds gestart met vaccinatie! Er is zelfs regionale aandacht van L1 geweest.De doelgroepen van deze vaccinatie zijn:
 1. het personeel van de eigen praktijk inclusief de Meditta-medewerkers
 2. patiënten geboren in 1956 en 1957 (AstraZeneca wordt aangeraden voor 65-minners)
 3. morbide obese patiënten (BMI > 40), geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en 64 jaar) 
 4. thuiswonende patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en de 64 jaar).
 
Tip: deze doelgroep is te selecteren in VIP Calculus.
 
Geef plaats en datum vaccinatie door
Graag de plaats en datum van geplande vaccinatie doorgeven aan corona@meditta.nl. Wij geven dit door aan de politie. Die wil graag op de hoogte zijn zodat ze – mochten er problemen zijn met actievoerders - snel met voldoende mensen ter plaatse kunnen zijn.


Moderna-vaccin voor huisartsen
De tweede ronde van de vaccinatie van huisartsen met het Moderna-vaccin in het VieCuri staat gepland op donderdag 25 en vrijdag 26 februari van 12.00-20.00 uur.
 
Aanstaande maandag zal iedereen die in de eerste ronde een vaccin heeft ontvangen een mail krijgen om zich via een link in te schrijven voor de tweede ronde. Deze inschrijf-link sluit woensdag 24 februari om 12.00 uur.


Omgaan met vragen over type vaccin
Patiënten verzoeken regelmatig om vaccinaties met een bepaald type vaccin. De vragen komen bij de praktijken alsook bij de GGD waarbij men naar elkaar verwijst. In overleg met de GGD hebben we afgesproken hierin uniform op te treden en niet naar elkaar te verwijzen.
Er is geen keuze voor welk type vaccin men krijgt, dit is landelijke beleid.

12 FEBRUARI 2021
 • Beeld in de regio
 • Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Beeld in de regio

Het aantal positief geteste mensen blijft dalen. Ook het percentage blijft dalen, maar vergeleken met landelijk blijven wij erg hoog.

We worden graag, via de Hagro-coördinatoren, op de hoogte gehouden als praktijken in de problemen komen door uitval van personeel.

Deze week zijn we wederom met onze ketenpartners in overleg geweest om zwarte scenario’s door te spreken.
 
Momenteel liggen er 14 coronapatiënten in het LZR: 9 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care.

Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Vaccinatie huisartsen
De tweede ronde van de vaccinatie van de huisartsen met het Moderna-vaccin in het Viecuri staat gepland voor
donderdag 25 februari en vrijdag 26 februari aanstaande.

Komende week zal iedereen die in de eerste ronde een vaccin heeft ontvangen een mail krijgen om zich via een link in te schrijven voor de 2e ronde.

Bewoners van instellingen en kleinschalig wonen
Voor deze doelgroep is door het RIVM aan ons het BioNTech/Pfizer vaccin toegewezen. Dit betekent dat we
vanaf 22 februari a.s. kunnen starten met de vaccinatie met behulp van de mobiele teams.
Het gebruik van het Pfizer vaccin voor deze doelgroep betekent echter ook dat er sprake zal zijn van spillage op bijna iedere locatie waar we gaan vaccineren.
 
Om de spillage toch zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, hebben we een reservelijst opgesteld. Deze lijst willen we nog graag aanvullen met medewerkers van de praktijken die 65+ zijn en derhalve niet met het AstraZeneca vaccin gevaccineerd kunnen worden.
 
Bij deze dan ook de oproep om deze medewerkers, mits ze gevaccineerd willen worden, aan te melden bij corona@meditta.nl. Vermeld erbij of ze VKA gebruiken.

 
AstraZeneca via de huisartsenpraktijken
Onverwacht snel heeft het RIVM aan de LHV gemeld dat zij de huisartsenpraktijken in Limburg kunnen voorzien van Covid-19 vaccins van AstraZeneca.
 
Doelgroep
1. Personeel eigen praktijk inclusief de Meditta medewerkers. Denk hierbij ook aan de AIOS die per 01-03-2021 in de praktijk start.

2. Patiënten geboren in 1956 en 1957, omdat AstraZeneca wordt aangeraden voor 65-minners.

3. De bekende morbide obese patiënten (BMI > 40), geboren in de periode van 01-01-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en 64 jaar). 

4. De thuiswonende patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 01-01-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en de 64 jaar).

Hoe deze doelgroep te selecteren in het HIS?
ad. 2. Let op, de Covid module van de meeste Hissen gebruikt niet 1 januari maar 1 april als afkapdatum voor de leeftijd. Hier gaat het echt om mensen geboren tussen 01-01-1956 en
31-12-1957. Maak deze selectie dus zo nodig buiten de Covid-module.

ad. 3. Er wordt niet van ons verwacht een uitgebreide zoektocht in het HIS te verrichten naar deze mensen. Meestal kennen we deze mensen wel en kunnen de namen zo noemen. Zet deze mensen ‘handmatig’ in de oproeplijst. Via de media kunnen mensen zich nog melden en kunnen op de lijst erbij gezet worden. Een query maken MAG natuurlijk wel, maar HOEFT dus niet. Als iemand vergeten wordt, komt hij later alsnog aan de beurt bij zijn leeftijdsgroep.

ad. 4. Deze mensen zijn op ICPC-code A90.01 te vinden in het HIS. Let wel op of ze thuis wonen. Wonen ze bij Daelzicht, PSW of andere instelling dan worden ze door de mobiele teams gevaccineerd.

Voor alle groepen geldt dat ze niet ernstig immuun-gecompromiteerd mogen zijn. Dan hebben ze namelijk ‘recht op’ een mRNA-vaccin. Dit zal over het algemeen via hun behandelend specialist gaan. Ook hier wordt geen directe actie van ons verwacht, want dit is erg lastig uit het HIS te halen. De mensen die we uitnodigen krijgen de gezondheidsvragenlijst toegestuurd bij de uitnodiging en zullen vanzelf contact met ons opnemen. Overleg met de specialist bij twijfel.
 
Wellicht nog ten overvloede: in tegenstelling tot de landelijke berichten van de NOS en dergelijke wordt de derde hoog-risicogroep die de Gezondheidsraad in haar advies benoemde, patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is, niet door de huisarts gevaccineerd. Deze groep is voor huisartsen niet gemakkelijk te identificeren binnen de patiëntenpopulatie maar wel goed in beeld bij hun behandelend specialist in het ziekenhuis. Daarom zullen mensen binnen deze patiëntgroep door de medisch specialist worden uitgenodigd voor vaccinatie.
 

Bestellen 
Bestellen gaat per verpakking van 110 vaccins. Probeer in Hagro verband gezamenlijk een zo optimaal mogelijk aantal vaccins te bestellen. 
Zijn er toch vaccins over, gebruik deze dan door ook 62-jarige patiënten (dus geboren in 1958) uit te nodigen. Er wordt uitgegaan van een hoge opkomst.
 
Uitnodigen
U heeft de keuze om datum en tijdstip voor het 2e vaccin dat in de eerste week van mei geleverd wordt meteen door te geven. Dan kan alles in 1 mailing. Als nog geen zicht is op de planning voor die tijd kan het ook in een tweede mailing tzt.
 
Geef de plaats en datum van geplande vaccinatie door aan corona@meditta.nl
Wij geven dit door aan de politie. Zij willen graag op de hoogte zijn, mochten er problemen met actie-voerders komen, om snel met voldoende mensen ter plaatse te zijn.

05 FEBRUARI 2021
 • Beeld in de regio
 • Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Beeld in de regio

Het absolute aantal positief geteste mensen neemt af. Wel ziet men een stijging van het percentage positieve testen, wat duidt op een lage testbereidheid. De opmars van de Britse variant levert veel onzekerheden.

Deze onzekerheid is goed te zien in onderstaande afbeelding. Met name het prognosemodel van het aantal bezette bedden geeft aan dat als de Britse variant doorzet het grote problemen zal opleveren.We blijven in de regio dan ook wekelijks in gesprek met onze ketenpartners om de verschillende scenario’s te monitoren.

In het LZR liggen momenteel er 18 coronapatiënten: 11 patiënten in de kliniek en 7 patiënten op de Intensive Care.

Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Bewoners van instellingen en kleinschalige woonvormen

Positief nieuws!
In de Egthe zijn al 95 patiënten gevaccineerd. Dit doordat de Egthe gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de spilling te gebruiken voor de bewoners die vallen onder de huisartsenzorg.
Voor alle andere instellingen hebben wij op basis van de uitgevoerde inventarisatie op 3 februari jl. het benodigd aantal vaccins doorgegeven aan Ineen. Ineen draagt verder zorg voor het, in overleg met het RIVM, toekennen van de vaccins. Wij hopen dat we op korte termijn een leverdatum mogen ontvangen zodat we concreet aan de slag kunnen met het plannen van de vaccinaties.

De tijd tot aan de daadwerkelijke levering van de vaccins zullen wij gebruiken om de mobiele vaccinatieteams samen te stellen en de concept planning te maken betreffende de routes van deze vaccinatieteams.

Oproep
We zoeken huisartsen die een dag met een mobiel team de vaccinatie wil helpen verzorgen. Als voldoende huisartsen zich melden, zullen we ons inspannen om de route dan in de eigen regio te plannen. Aanmelden: info@haco-milo.nl

Vaccinatie 80+
Deze week zijn de brieven vanuit het RIVM aan de 85+ uitgegaan. De tijdsloten bij de GGD worden met deze doelgroep echter niet geheel gevuld, waardoor er de mogelijkheid is dat 80+, zonder dat zij een brief hebben ontvangen, een afspraak kunnen maken bij de GGD. Afsprakennummer: 0800-7070

Ouderen hoeven niet meer zelf aan de telefoon te komen. Mantelzorger/kind/zorgmedewerker die over juiste informatie beschikt kan de afspraak maken.

29 JANUARI 2021
 • Beeld in de regio
 • Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?
 • Oproep: signaleer knelpunten in de palliatieve zorg

Beeld in de regio

Het 5-daags gemiddelde van positief geteste mensen neemt licht af evenals het overlijden. Wel blijft de regio Limburg Noord koploper in het land wat betreft positief geteste mensen.
 
In het LZR liggen er nu 16 coronapatiënten: 11 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care. Door dat er meer lucht is op de OK’s kan er meer reguliere zorg doorgang vinden, dit blijft uiteraard goed gemonitord.
 
De inzet van de regie-arts de afgelopen drie weekenden bij de spoedposten in Roermond en Weert is geëvalueerd door het Crisisteam.
 
De huidige drukte bij de spoedposten is zodanig dat de extra inzet van de regie-arts in het weekend vooralsnog niet nodig is. Maar de drukte bij de spoedposten zal per week worden beoordeeld zodat indien nodig op korte termijn weer een extra regie-arts kan worden ingezet.
 
Voor de komende periode kiest het Crisisteam ervoor de spoedposten elkaar laagdrempelig te laten ondersteunen. Bijvoorbeeld: in een situatie waarbij de consultarts op de ene post met PBM een patiënt moet beoordelen, kan voor het beoordelen van foto’s of het beantwoorden van de vragen de hulp van de consultarts van de andere spoedpost ingeroepen worden.

Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Afgelopen week zijn we samen met Cohesie en VieCuri druk bezig geweest om de vaccinatie van de huisartsen, waarnemers, aiossen en chauffeurs vorm te geven. De vaccinaties zijn donderdag van start gegaan waarbij L1 aanwezig was.
 
Vanuit meerdere huisartsen zijn er complimenten gegeven over de wijze waarop dit alles was georganiseerd. Dit positief geluid is overgebracht naar VieCuri.
Vaccinatie van de 85+
Deze doelgroep krijgt vanuit het RIVM de uitnodiging om naar de GGD straten te komen. Ook de mensen die in verzorgingshuizen wonen. Mochten hier vragen over komen; de mobiele teams zal ook deze doelgroep in het verzorgingshuis prikken.
 
Aanbod Rode Kruis
Het Rode Kruis gaat ondersteunen bij vervoer naar vaccinatielocaties. Mensen kunnen na een afspraak te hebben gemaakt bij de GGD ook een mogelijke vervoersbehoefte bespreken. Voor meer informatie zie: rodekruis.nl

Oproep: signaleer knelpunten in de palliatieve zorg

Mochten er knelpunten zijn om palliatieve patiënten op te laten nemen binnen hospices dan vernemen wij deze graag. Vanuit het Crisisteam kan er dan  gerichte actie worden ondernomen.

22 JANUARI 2021
 • Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

De vaccinatiestrategie zoals vermeld op 15-01-2021 is voor de 1e groep verder uitgewerkt. Deze groep: bewoners van verpleeghuizen, de bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking welke onder de hoofdbehandeling van een huisarts vallen, incl. ELV Laag, worden met het Moderna-vaccin gevaccineerd.
De instellingen sturen rechtstreeks aan de huisartsenpraktijk een overzicht van hun bewoners die bij deze huisarts ingeschreven staan. Na controle op contra-indicaties en aandachtspunten wordt dit overzicht uiterlijk donderdag 28 januari 2021 doorgestuurd naar Meditta: corona@meditta.nl
In de bijlagen hebben wij de volledige werkwijze uitgewerkt.


Informatie aan bewoners door de instellingen

Ten behoeve van het uitvragen van de toestemmingsverklaring hebben de instellingen de patiënten van informatie voorzien. Deze documenten treft u hieronder aan.

 

Vaccinatiestrategie volgende patiëntgroepen

 1. Voor de niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar (de zogenaamde ‘thuisprikkers’) hebben wij een vraag uitgezet naar de LHV om deze doelgroep mee te mogen nemen in de eerste groep: intramurale en kleinschalige woonvormen.
   
 2. Voor de doelgroep 90+ wordt de huisarts verzocht de mobiele groep uit te nodigen om een afspraak te maken voor vaccinatie door de GGD. Zie hiervoor de ontvangen mail van het SNPG.  Mocht u te weinig brieven hebben ontvangen om aan deze groep door te sturen: de PDF’s komen ook op onze crisissite te staan, print deze zelf uit.

  NB: registreer deze mensen NIET in de COVID module. De niet mobiele groep in het HIS oormerken als thuisprikker.
   
 1. De groep tussen de 85 en 90-jarigen krijgen waarschijnlijk ook komende week een uitnodigingsbrief van het RIVM. In deze brief staat vermeld dat zij, wanneer zij niet in staat zijn naar de centrale priklocatie te komen, contact op moeten nemen met de huisarts.

  Het advies vanuit het crisisteam is om deze doelgroep te motiveren om toch naar de centrale priklocatie te gaan. Het Pfizer-vaccin is namelijk meer geëigend voor deze doelgroep. De priklocaties zijn in Herten, Weert, Venray en Blerick. De begeleider mag mee naar binnen/ bij het hele proces aanwezig zijn. Mocht dit echt niet lukken dan dient u de patiënt als thuisprikker te registreren.

NB: omdat de oproep in leeftijds-cohorten gaat plaatsvinden gaat het voorkomen dat echtparen niet tegelijk opgeroepen worden. Als u hier vragen over krijgt houd dan rekening met het volgende: de oudste (die als eerste een oproep krijgt) MAG wachten met het maken van een afspraak voor de vaccinatie tot de oproep voor de partner ook binnen is en dan proberen voor hen gezamenlijk een afspraak te maken. Men dient er echter rekening mee te houden dat de afspraken centraal landelijk gemaakt worden en dat er per tijdsvak en vaccinatielocatie maar een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn. 

15 JANUARI 2021
 • Vastgelegde afspraken rondom Covid-19 maatregelen
 • Inzet regie-arts
 • Vaccinatiestrategie
 • Vragenlijst CoronaMelder

Vastgelegde afspraken rondom Covid-19 maatregelen

Graag willen wij iedereen nogmaals attenderen op alle vastgelegde afspraken rondom de maatregelen voor Covid-19. Hierbij willen wij specifiek aandacht vragen voor de PBM maatregelen op de Spoedpost en de bijbehorende protocollen zoals deze hiervoor zijn opgesteld.

Indien er sprake is van een Covid-test door een (waarnemend) huisarts voor aanvang van de dienst, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de Spoedpost voor overleg en afstemming.

Inzet regie-arts

Naar aanleiding van de ervaren drukte op de Spoedpost, is besloten om drie weekenden een extra regie-arts in te zetten over de Spoedposten Roermond en Weert.

Afgelopen weekend is deze extra dienst voor het eerst ingezet en de evaluatie hiervan is positief. Ook uit de terugkoppeling vanuit de ingezette artsen, blijkt dat zij het positief hebben ervaren. 

We zullen natuurlijk de inzet blijven monitoren.


Vaccinatiestrategie

Het Crisisteam werkt hard om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de vaccinatiestrategie.

Vragenlijst CoronaMelder

De CoronaMelder-app helpt in de strijd tegen de verspreiding van het virus. De opbrengsten en bijeffecten van de app worden doorlopend geëvalueerd.

VWS heeft in samenwerking met NHG, LHV en InEen een korte vragenlijst opgesteld om na te gaan welke ervaringen huisartsenpraktijken tot nu toe hebben opgedaan met de CoronaMelder. Het gaat hier om een tweede meting om de betrouwbaarheid van de eerdere onderzoeksresultaten te staven.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. Helpen jullie mee?
De vragenlijst vind je hier.
Bij voorbaat dank! 


Werkt de link niet? Kopieer dan het volgende adres handmatig in de browser:
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ePCMPLIuA8d06xf

15 JANUARI 2021
 • Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?
 • Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Covid-vaccinaties, hoe staat het ervoor?

Het is frustrerend dat we enerzijds moeten wachten tot er meer duidelijkheid is over hoeveel en welke vaccins we krijgen voor welke patiëntengroepen, en anderzijds van alle kanten aangespoord worden om vooral te beginnen met ons voor te bereiden zodat we snel kunnen handelen!

Het laatste nieuws is echter weer dat we een centraal bepaalde strategie moeten afwachten…
Over het vaccineren van huisartsen en medewerkers zelf hebben we het in dit schrijven maar even niet.
Wat doet Meditta ondertussen?

Er vindt, samen met Cohesie, zeer regelmatig overleg plaats over de strategie van de COVID vaccinaties met de GGD, Veiligheidsregio, de VVT- en VG-instellingen.
Ook volgen we de informatie die onze koepels met ons delen. Zo houdt de NHG een praktijkhandleiding met veel informatie actueel: https://www.nhg.org/actueel/nieuws/nhg-praktijkhandleiding-covid-19-vaccinatie.

We zullen de huisartsen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en met name aangeven wanneer welke acties in het kader van de vaccinaties kunnen en moeten worden ondernomen.
 
Na de medewerkers in de acute zorg en de instellingen zullen nu als eerstvolgende de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt zijn.

De volgende stappen moet hiervoor gezet worden:
1.   Vaststellen van de geïndiceerde groep → (b) en (a);

2.   Het beoordelen van de eventuele contra-indicaties. 
(zie info: 8 januari “Contra-indicaties en aandoeningen die aandacht vragen bij alle COVID-19-vaccins”).
Verreweg het merendeel van de personen zal gevaccineerd kunnen worden → (a);

3.   Vragen van toestemming voor het zetten van de vaccinatie → (b);

4.   Vragen van Opt In -toestemming voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM → (b);

5.   Bestellen vaccins → (c);

6.   Uitvoering vaccinatie → (c);

7.   De registratie van de vaccinatie, met datum vaccinatie, welk vaccin, Batchnummer. Via het HIS wordt deze informatie uitgespoeld naar het RIVM → (a).

Actie door:
(a)  = huisarts van bewoner;
(b)  = instelling waar bewoner woont;
(c)  = Meditta  i.s.m. GGD.
 


De instellingen met wie wij in overleg zijn (Proteion, De Zorggroep, Land van Horne, Koraal, Daelzicht, PSW en Met GGZ) hebben aangegeven ons waar mogelijk te willen ondersteunen.
 
Ad 1-2
Op basis van de op dit moment bekende gegevens is de onderstaande voorlopige werkwijze geldend.
De instellingen (mogelijkerwijs via Meditta) zullen de huisarts een overzicht sturen van hun bewoners die bij deze huisarts ingeschreven staan.

Controleer deze lijst (compleet?) en check of er patiënten tussen staan die een (relatieve) contra-indicatie hebben.
 • Niet compleet? → contact met instelling om te checken;
 • Contra-indicatie? → registreren in HIS, contact opnemen met patiënt/ contactpersoon/ EVV-er;
 • Lijst doorsturen naar Meditta (LET OP: emailadres volgt nog!!!);
 • Let op als er tussen het doorsturen van de lijst en de daadwerkelijk vaccinatie alsnog een (tijdelijke) contra-indicatie ontstaat (denk bv aan doorgeschoten INR) → afstemmen met Meditta via secretariaat (046 – 426 23 22);
 • Geef mensen die in de tussentijd opgenomen worden/verhuizen ook door!
De huisarts wordt tijdig op de hoogte gesteld van de datum van vaccinatie.

Ad 3-4
Tevens willen de instellingen op zeer korte termijn beginnen met het vragen van toestemming voor de vaccinatie en Opt In voor het delen van vaccinatie-informatie met het RIVM. Dit is fijn omdat zij inzichtelijk hebben wie hierover zelf wils-en handelingsbekwaam is en bij wie ze hiervoor de wettelijk vertegenwoordiger moeten benaderen. Zij zullen de toestemmingen aan de huisarts doen toekomen. Meditta zal hierin een coördinerende rol vervullen.

Ad 5-6
Zodra hier meer over bekend is, komen we er op terug.

Ad 7
Dit gebeurt via de COVID-module in de HISsen.
 
Tot zover de informatie nu over deze eerste groep. Als er vragen zijn graag mailen naar info@meditta.nl
 
Namens de werkgroep Corona-vaccinaties van Meditta Midden-Limburg, 
Caroline Norg-Schulpen,
CMIO

Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Bericht LHV, 14-01-2021

We hebben vanavond met onze Ledenraad de teleurstellende reactie van de minister gedeeld, die we net voor de bijeenkomst per brief ontvingen. De Ledenraad gaf daarop een niet mis te verstane boodschap af: hier nemen we geen genoegen mee. Minister De Jonge geeft op geen enkele manier blijk dat hij de urgentie van de situatie inziet. Het is onbegrijpelijk dat de minister zo omgaat met een beroepsgroep die zo cruciaal is voor de COVID-zorg, voor de zorg voor onder andere al die thuiswonende ouderen en voor de spoedzorg.


08 JANUARI 2021
 • Beeld in de regio
 • Zuurstoftherapie thuis
 • Gezondheidsverklaring t.b.v. corona-vaccinatie
 • Contra-indicaties en aandoeningen die aandacht vragen bij alle COVID-19-vaccins
 • Ondersteuning met extra regie-arts
 • Samen kunnen we het doen!

Beeld in de regio

De aantallen positief geteste mensen is evenals in de rest van het land ook in de regio Limburg Noord gedaald. Echter is ook het aantal geteste mensen gedaald, wat maakt dat de cijfers als niet betrouwbaar worden benoemd. Het percentage positieve geteste mensen is wel heel hoog (22%), waarmee wordt aangegeven dat we zeker niet alle positieve gevallen in beeld hebben.
 
De druk in de ziekenhuizen en in de VVT instellingen blijft onveranderd hoog, maar men geeft aan dat het nog wel te doen is. Er is in de regio een overleg tussen LZR, Proteion en Meditta geïnitieerd om snel en accuraat te kunnen handelen mocht dit nodig zijn.
 
In het LZR liggen nu 23 corona-patiënten, waarvan 5 op de IC. Vanuit de cijfers is goed te zien dat de tweede golf veel langer aanhoudt dan de eerste golf.

Woensdag is de vaccinatie begonnen van het personeel en de artsen van de IC, SEH en de corona-afdeling. 

De rijksoverheid heeft een globale planning gemaakt wanneer welke groep in het vaccinatieproces aan de beurt is.

Zuurstoftherapie thuis

Afgelopen week zijn we druk bezig geweest om te kijken of het protocol: Uitstroom COVID-19 patiënten met zuurstoftherapie naar huis, ook in onze regio uitgerold zou kunnen worden. Er is een inventarisatie gedaan om te kijken of er bij de huisartsen voldoende steun zou zijn voor een dusdanig protocol. Het blijkt dat er voldoende steun is om in ieder geval verder te gaan met de ontwikkeling van het protocol. Wel zijn uit deze inventarisatie aandachtspunten naar boven gekomen die zeker in het protocol verwerkt zullen worden.

Vooralsnog is er vanuit het LZR geen behoefte om dit protocol te effectueren. Mocht hierin verandering komen, zullen we hierover gelijk communiceren.

Wel blijft er de vraag vanuit het LZR aan de huisartsen om goed te blijven triëren. Ook kan eventueel vanuit de 1e lijn de zuurstoftherapie ingezet worden, met als doel opname in het ziekenhuis te voorkomen. 

Gezondheidsverklaring t.b.v. corona-vaccinatie

Mensen die opgeroepen worden om zich te laten vaccineren, dienen een vragenlijst in te vullen: een gezondheidsverklaring. In deze verklaring wordt aangegeven dat men overlegt met de huisarts als er vragen met 'Ja' worden beantwoord.

Om hier als huisarts goed op te kunnen acteren, verwijzen wij jullie naar de LCI richtlijn waarin onder andere de contra-indicaties voor te vaccineren zijn uitgewerkt.

Van de contra-indicaties hebben wij een korte samenvatting gemaakt, die kunt u hier lezen.

Contra-indicaties en aandoeningen die aandacht vragen bij alle COVID-19-vaccins

Absolute contra-indicaties
 • Aangetoonde ernstige allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin
 • Aangetoonde ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin
Relatieve contra-indicaties
 • Koorts
 • COVID-19
 • Klachten passend bij  COVID-19
 • Positieve testuitslag
 • Bloed- en plasmaproducten
 • Geplande volledige anesthesie
 • Epilepsie
 • Zwangerschap
 • Ernstige immuunstoornissen en hiv
 • Verhoogde bloedingsneiging
Geen contra-indicaties
 • Verkoudheid, lichte infectie bovenste luchtwegen, lichte maagdarminfectie zonder koorts
 • Borstvoeding
 • Antibioticagebruik
 • Stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie
 • Chronische aandoeningen, met uitzondering van immuundeficiënties
 • Stofwisselingsstoornissen
 • Astma, eczeem, allergie
 • Ondervoeding
 • Kippeneiwitallergie
 • Hartafwijkingen
 • Lokale en milde systemische bijwerkingen na een vorige vaccinatie
Deze contra-indicaties zijn uitgebreid terug te lezen in een achtergronddocument, lees meer.

Ondersteuning met extra regie-arts

Vanuit het crisisteam Midden-Limburg van Meditta is afgesproken dat, vanwege de Covid-drukte tijdens de komende drie weekenden, een extra regiearts wordt ingezet voor beide Spoedposten, in een dienst van 12.00-20.00 uur.

Doel van deze extra regiearts is de supervisie van de assistentes (en dus ook de autorisatie) en de triage, zodat de WE1 arts en AVRO1w arts zich op alleen de consulten kan richten gedurende deze uren. Om deze functie voor beide Spoedposten goed te kunnen vervullen, is een beeldverbinding geregeld.

Samen kunnen we het doen!


CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG ROERMOND
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2020
30 DECEMBER 2020
 • Beeld in de regio
 • Inzet Zuurstoftherapie Thuis
 • Contact met de Hagro-coördinator
 • Bericht van dank!

Beeld in de regio

Ook deze week heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord weer het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners van Nederland en wel 679 positieve testen.
 
De druk in de ziekenhuizen en in de VVT instellingen blijft onveranderd hoog.
 
In het LZR liggen nu 21 corona-patiënten, waarvan 4 op de IC. Er wordt verder opgeschaald naar maximaal 24 resp. 6 bedden. Luc van den Akker, voorzitter Raad van Bestuur LZR, geeft aan dat de ontwikkelingen zorgelijk zijn. De druk op de IC-capaciteit en de klinische bedden neemt dagelijks toe. De vraag vanuit het LZR aan de huisarts is dan ook om hiermee rekening te houden bij het insturen van patiënten. Wees je bewust van de situatie op de SEH en in de kliniek. 

Inzet Zuurstoftherapie Thuis

De nood is hoog in de zorg. Vooral in de V&V sector wordt het nijpend en kunnen patiënten niet meer goed doorstromen vanuit het ziekenhuis. 
 
Samen met het ziekenhuis en de V&V sector zijn we aan het kijken hoe we vanuit de huisartsenzorg kunnen bijdragen aan de zorg rondom de corona-patiënten. 
 
Het gaat hierbij om die mensen die nog zuurstoftherapie nodig hebben, maar niet persé ziekenhuiszorg. 
 
Evenals in andere regio’s in Nederland is in de regio Westelijke Mijnstreek/Oostelijk Zuid Limburg samen met het Zuyderland een protocol ontwikkeld voor zuurstoftherapie thuis. 
 
Naar aanleiding van dit protocol zal bekeken worden of we ook in onze regio zuurstoftherapie thuis kunnen gaan organiseren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Contact met de Hagro-coördinator

Het crisisteam houdt nauw contact met de Hagro-coördinatoren, waarbij we nu zelfs wekelijks een overleg hebben via MS teams. 
 
Mocht er behoefte zijn voor meer informatie of zijn er problemen die in het crisisteam besproken moeten worden, neem dan contact op met de eigen Hagro-coördinator. 
 
We zullen het samen moeten doen! 

Bericht van dank!

Het jaar 2020 was een zeer bewogen jaar. De Covid-19 pandemie zette de zorg in zijn volle breedte, van huisarts tot kliniek, zeer zwaar onder druk. Dankzij de inzet van velen kon de noodzakelijke zorg geleverd blijven worden. We hopen natuurlijk dat dit ook de komende dagen en weken zal lukken. Namens de Raad van Commissarissen van Meditta willen wij alle medewerkers in de zorg enorm bedanken voor hun tomeloze inzet en energie in de aanpak van de Covid crisis. Wij hebben zeer grote waardering voor de belangeloze paraatheid, vaak bij nacht en ontij, en de onderlinge samenwerking in deze onverwachte opgave, zowel bij de eerste als inmiddels de tweede Covid-golf.


Heel, heel hartelijk dank hiervoor!

En voor allen van ons een gezond 2021 gewenst.

Raad van Commissarissen Meditta,
Maria Jansen, Dennis Lymandt en Martijn Rutten


24 DECEMBER 2020
 • Beeld in de regio
 • Thuistesten door GGD

Beeld in de regio

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft nog steeds het hoogste besmettingspercentage van het land met tussen de 500 en 535 positieve tests per dag. In de VVT instellingen en ziekenhuizen is de druk hoog. Met name door ziekteverzuim van personeel ontstaat er een knelpunt in beschikbare bedden. In de huisartsenpraktijken blijft het beeld stabiel. Op de Spoedpost Roermond is het rustig en is er nog geen reden om op te schalen.

Thuistesten door GGD

Voor inwoners voor wie het onmogelijk is om naar de teststraat te komen, kan de GGD bij hoge uitzondering mensen thuis testen. Na een succesvolle pilot in het verzorgingsgebied Peel en Maas wordt dit regionaal uitgerold. Een thuisbemonstering kan ingepland worden door tussenkomst van een huisarts. Hierbij wordt rechtstreeks contact gelegd met de regionale GGD (triagecoördinator). Als een huisarts merkt dat er bij een cliënt behoefte is aan een thuisbemonstering dan kan de arts of zijn assistente bellen met de triagelijn van de GGD (nummer 088-1191 990). Dit kan 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur. Lees hier meer over de werkwijze. 

18 DECEMBER 2020
 • Vaccinatie
 • Werkwijze visites Spoedpost
 • Wat te doen met programmatische zorg in de huisartsenpraktijk?

Vaccinatie

Het is nu nog onduidelijk wanneer de huisartsen met het vaccinatieprogramma kunnen starten en met welk vaccin dit zal gaan gebeuren.

Wel is de vaccinatiestrategie door het ministerie bepaald.

Voor huisartsen betekent dit dat zij een rol hebben in de vaccinatie voor: (bron: LHVsite)
 1. Kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking
  Begin 2021 komt het Moderna-vaccin beschikbaar. Huisartsen zullen met dit vaccin de bewoners van verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen vaccineren, die bij hen in de praktijk ingeschreven staan. Dit overeenkomstig hoe dat bij de griepvaccinatie gaat. Dit is een deel van de in totaal 155.000 kwetsbare mensen die onder deze groep vallen. Mensen die verblijven in een verpleeghuis worden door de instelling zelf gevaccineerd. 
   
 2. 60+ met en zonder medische indicatie en 60- met medische indicatie
  Het is op dit moment nog niet bekend wanneer welk vaccin voor de andere doelgroepen van de huisarts beschikbaar (ongeveer 6 miljoen patiënten) komt. Het lijkt op dit moment het meest waarschijnlijk dat hiervoor de Oxford- en Janssen-vaccins worden ingezet, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komen.  

Voor beiden groepen gaan wij scenario's uitwerken om jullie als huisarts zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Dit plan zal worden vormgegeven door een projectgroep.

Werkwijze visites Spoedpost

In de auto dragen de chauffeur én de visite-arts en/of AIOS een chirurgisch mondmasker.
 
Niet verdachte COVID patiënt
 • De visite-arts draag een witte doktersjas met korte mouwen. Hieroverheen kan tegen de kou een jas met lange mouwen gedragen worden.
 • De visite-arts draagt een chirurgisch mondmasker én handschoenen.
 • De chauffeur mag mee naar binnen en draagt dan een chirurgisch mondmasker en handschoenen.
 • De patiënt krijgt een chirurgisch masker aangereikt.
 • Chauffeur verricht een korte meting en blijft daarna op afstand van de patiënt.
 
Verdachte COVID patiënt
 • Bij een visite aan een verdachte COVID patiënt, dient de visite-arts over de witte doktersjas een schort met lange mouwen te dragen, handschoenen, FFP2 masker én bril.
  De PBM kan in deze gevallen binnen (op de gang of op minimaal 1,5 meter van de patiënt) worden aangetrokken, nadat de overjas is uitgedaan. Er is dan nog géén sprake van patiëntcontact.
 • De chauffeur kan mee naar binnen met FFP2 masker, bril, schort lange mouwen en handschoenen.
 • De patiënt krijgt een chirurgisch masker aangereikt.
 • De chauffeur vermijdt patiëntencontact (de auto blijft schoon!). De chauffeur blijft op minimaal 1,5 meter afstand en verricht geen metingen, zoals glucose-, saturatie- en temperatuur meting. Wel kan de chauffeur de arts ondersteunen voor de fysieke veiligheid, o.a. om contact te houden met de Spoedpost.
 • Na visite dient de huisarts de bril te desinfecteren. Schort, mondkapje en handschoenen dienen in de vuilniszak bij de patiënt achtergelaten te worden. Zo keert de huisarts schoon terug de visite auto in.

Wat te doen met programmatische zorg in de huisartsenpraktijk?

Advies van het crisisteam Midden-Limburg:
Consulten op afstand tenzij het echt niet anders kan!

03 DECEMBER 2020
 • Zorgmedewerkers: bel bij klachten de GGD voor een advies op maat
 • Advies: geef geen uitzonderingverklaring mondkapjesplicht
 • Stand van zaken bij het Laurentius Ziekenhuis Roermond

Zorgmedewerkers: bel bij klachten de GGD voor een advies op maat

Huisartsen en andere zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijken zijn geneigd om, als zijzelf coronaverdachte klachten hebben, direct de richtlijnen van het RIVM toe te passen.
 
Het advies van het Crisisteam Midden-Limburg is: bel bij klachten de GGD voor een advies op maat. Zo kan wellicht onnodige uitval worden voorkomen.

Advies: geef geen uitzonderingverklaring mondkapjesplicht

Er geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. In de publieksvoorlichting van de overheid wordt de suggestie gewekt dat mensen die onder de uitzonderingsregels vallen bij de huisarts kunnen aankloppen voor een briefje om dat te verklaren.
 
Het Crisisteam sluit zich in deze aan bij het advies van de LHV: dit is niet de taak van de huisarts.
 
De LHV stelt dat een patiënt zelf kan verklaren dat hij onder de uitzonderingsregel valt; daar is geen artsverklaring voor nodig. Daarbij kan de patiënt gebruik maken van een speciaal kaartje, onder meer te downloaden via de website van het Longfonds.

Stand van zaken bij het Laurentius Ziekenhuis Roermond

Momenteel liggen er in het LZR in totaal 12 coronapatiënten: 8 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care.19 NOVEMBER 2020
 • PBM
 • Het testen van medewerkers Spoedpost en huisartsenpraktijk
 • Quarantainebeleid medewerkers
 • Afschaling Crisisteam Midden-Limburg

PBM

Er is ruim voldoende voorraad. Hieronder vindt u de handleiding voor het bestellen van PBM via www.medbis.nl.
Aanvraag persoonlijke beschermingsmiddelen
Door covid-19 is er een enorme vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen. De Nederlandse overheid heeft hiervoor een landelijke aanpak vastgesteld. Producten die Mediq tijdelijk niet op voorraad heeft én landelijk worden ingekocht, kunt u aanvragen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via Mijn MedBIS. Alleen zorgorganisaties die zijn vastgesteld door het Ministerie van VWS komen hiervoor in aanmerking.
 
Registreren
Om ervoor te zorgen dat de producten op de juiste plek terechtkomen, heeft de overheid strikte regels vastgesteld. U moet zich daarom registreren voor het aanvraagformulier. Hiervoor heeft u het AGB- en KVK-nummer van uw praktijk nodig. Klik hier om u te registreren.
 
Aanvragen
Heeft u na uw registratie toegang gekregen tot het aanvraagformulier en zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen die u wilt bestellen tijdelijk niet leverbaar bij Mediq? Dan kunt u een aanvraag plaatsen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Klik hier om uw aanvraag te plaatsen.

Het testen van medewerkers Spoedpost en huisartsenpraktijk

De testcapaciteit van de GGD is ook voor zorgmedewerkers uitgebreid en goed toegankelijk via de teststraten in Roermond en Weert. Testuitslagen worden binnen 24 uur gecommuniceerd.
Bijkomend voordeel is dat de uitslag gecommuniceerd wordt via Mijn DigiD en niet alleen naar de eigen huisarts.

Het Crisisteam Midden-Limburg adviseert een testafspraak in te plannen via het prioriteitsnummer GGD : 0800 - 8101.

Quarantainebeleid medewerkers

Voor medewerkers die positief zijn getest of een positief geteste huisgenoot hebben, geldt een afwijkend advies met betrekking tot quarantaine.

Het Crisisteam Midden-Limburg adviseert om in deze situatie contact op te nemen met de GGD voor een persoonlijk quarantaine-advies.


Afschaling Crisisteam Midden-Limburg

Omdat de laatste weken de cijfers rondom covid-19 redelijk stabiel zijn, is vanochtend besloten de vergaderfrequentie van het Crisisteam Midden-Limburg te wijzigen van wekelijks naar tweewekelijks. Indien nodig kan snel opgeschaald worden.

12 NOVEMBER 2020
 • Tijdelijke opvangmogelijkheden Covid-19 positief geteste patiënten
 • Griepvaccinaties: overschot of tekort?
 • Reminder: Corona-sneltesten op de Spoedpost Roermond

Tijdelijke opvangmogelijkheden Covid-19 positief geteste patiënten

Land van Horne, Proteïon en De Zorggroep hebben besloten om de tijdelijke opvangmogelijkheden niet centraal te organiseren, maar decentraal in de drie VVT organisaties.
Voor welke patiënten is de tijdelijke opvangmogelijkheid bedoeld?
De tijdelijke opvangmogelijkheid is bedoeld als versterking van de eerste lijn. De medische eindverantwoordelijkheid voor patiënten van de tijdelijke opvangmogelijkheid is belegd bij de specialist ouderengeneeskunde van de betreffende zorgorganisatie. Tijdelijke opvang is uitsluitend bedoeld voor patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria.
  
Aanmelden van patiënten
Indien u een Covid-19 positieve patiënt wilt aanmelden voor een tijdelijke opvangmogelijkheid dan kan dat rechtstreeks bij de afzonderlijke zorgorganisaties zoals vermeld in bijgesloten schrijven!
 
Hierbij treft u het schrijven van de 3 VVT organisaties aan met de aanvullende informatie. 
 

Griepvaccinaties: overschot of tekort?

Vanuit reacties uit de regio komt naar voren dat sommige praktijken vaccinaties over hebben, terwijl andere praktijken tekorten hebben. 
 
Graag willen wij als Meditta deze praktijken met elkaar verbinden.
 
Daarom bij deze het verzoek om een overschot of te kort te melden aan: secretariaat@meditta.nl


Reminder: Corona-sneltesten op de Spoedpost Roermond

Het ministerie heeft de eerste corona-sneltesten goedgekeurd en Meditta heeft enkele Abbott testen ingekocht.
 
In het crisisteam is besloten om op de Spoedposten beperkt deze sneltesten ter beschikking te stellen, enkel voor de visiste-diensten. Dit om een specifieke doelgroep toch te kunnen testen, waarvoor het van belang is.
 
We kiezen hierbij voor de sneltesten, zodat we in de ANW-uren niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een laboratorium.
  
Doelgroep
- Patiënten die géén mogelijkheid hebben om naar de teststraat
  te gaan,
- én patiënten met een gerede verdenking op Covid-19,
- én een positieve uitslag dat het beleid van zorg voor de patiënt
  zal beïnvloeden (denk hierbij ook aan inzet thuiszorg /
  mantelzorg).
 
De Abbott test is een Antigeen-sneltest waarbij de betrouwbaarheid niet is gegarandeerd. De test heeft een hoge specificiteit en sensitiviteit bij ernstige klachten en hoge virale titers.
  
Advies vanuit het crisisteam ML is dan ook om géén sneltest te doen bij:
- Pre- of asymptomatische patiënten
- Patiënten met milde klachten
- Patiënten die slechts enkele dagen symptomen vertonen.
  Symptomatische patiënten hebben gemiddeld na 8 dagen
  de hoogste virustiter in de bovenste luchtwegen.
 
Daarbij dient de test altijd door een huisarts te worden afgenomen. 

05 NOVEMBER 2020
 • Opnamebeleid van de samenwerkingspartners
 • Landelijke doorontwikkeling van testbeleid
 • Reminder: Beleid gebruik PBM op het onderdeel visitedienst

Opnamebeleid van de samenwerkingspartners

Voorafgaand aan iedere opname wordt een risico-inschatting gemaakt om te bepalen of iemand een hoog of laag risico heeft op besmetting met het coronavirus. Aan de hand van die inschatting wordt bepaald waar een cliënt het beste kan worden opgenomen.

 • Een cliënt met een laag risico wordt zoveel mogelijk opgenomen binnen een reguliere afdeling.
 • Een cliënt met een verhoogd risico kan worden opgenomen op een reguliere afdeling, maar wordt dan in quarantaine geplaatst.
 • Een cliënt die positief getest is of iemand met verhoogd risico waarbij quarantaine niet mogelijk is (bijv. PG met loopdrang), kan terecht op een speciaal daarvoor ingerichte COVID-19-afdeling.
Voor COVID-19 patiënten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, zijn met Land van Horne en Proteïon afspraken gemaakt om opvangmogelijkheden te bieden op de COVID-19 afdelingen.

In alle gevallen geldt dat ze kijken naar wat een cliënt nodig heeft en kunnen doelgroepgerichte oplossingen worden geboden op het gebied van somatiek, dementie, geriatrische revalidatiezorg en palliatieve zorg.

Bijlage: Brief samenwerkingspartner opnames

Landelijke doorontwikkeling van testbeleid

Het landelijk testbeleid is momenteel behoorlijk in ontwikkeling en is opgedeeld in drie sporen. Hieronder worden deze sporen toegelicht, inclusief een regionale doorkijk.


Spoor 1: basis infrastructuur van de overheid

Binnen dit spoor vallen de “publieke testfaciliteiten”. Deze bestaan uit:
 • Reguliere teststraten van de GGD. Vanuit deze teststraten worden PCR-testen afgenomen. Burgers melden zich aan via landelijk callcenter of coronatest.nl. De totale landelijke capaciteit is in december 90.000 testen per dag (~2.600 in Limburg-Noord).
 • Verdeeld over Nederland worden een (waarschijnlijk) tiental XL-teststraten ingericht. Dit is een initiatief van VWS en VNO-NCW. Defensie ondersteunt bij de inrichting. Bemensing en dagelijkse aansturing zal (waarschijnlijk) plaatsvinden door GGD. Onbekend of er een XL-locatie voorzien is in Limburg. Wel in Eindhoven en Arnhem/Nijmegen.
 • Verdeeld over Nederland worden 25 sneltestlocaties ingericht. Dit initiatief is een samenwerking tussen VWS en VNO-NCW. Naar verwachting komt er ook een sneltestlocatie in Limburg-Noord. Waar en wanneer is onbekend. Mogelijk valt locatie straks onder aansturing van regionale GGD.
 • Op dit moment wordt enkel getest bij klachten. Als GGD-teststraten voldoende overcapaciteit hebben, dan wordt testbeleid waarschijnlijk verbreed naar asymptomatisch testen.
Spoor 2: werkgevers spoor (instellingen en bedrijven) is in ontwikkeling.
 
Spoor 3: thuistesten is in ontwikkeling.

 
Regionale situatie
Vanuit de huidige locaties Venlo en Roermond kunnen gezamenlijk 1.790 testen per dag uitgevoerd worden, waarvan er 140 bestemd zijn voor PRIO (zorg & onderwijs). Medio november wordt een derde teststraat geopend in Weert (extra capaciteit van 390 testen per dag). De testcapaciteit overstijgt nu ruim de testvraag. Dit is een landelijk beeld. De wachttijden voor een test zijn hierdoor erg kort geworden (vaak nog testen op dezelfde dag). Ook zijn de verwerkingstijden van het laboratorium flink terug gebracht (~24 uur). Binnen de PRIO-teststraat ontvangt de cliënt nog dezelfde dag de uitslag.
 
Testen personeel Meditta Spoedposten
Om ook het personeel van de Spoedposten snel te kunnen testen, maken wij voor deze doelgroep gebruik van de regionale afspraken. Gepubliceerd in de nieuwsmail d.d. 22-10-2020.

Weert
De medewerkers van de Spoedpost Weert kunnen zich tijdens de diensturen op de Spoedpost laten testen. Hiervoor zijn enkele testen ter beschikking gesteld. De dienstdoende huisarts neemt dan de test af.

Roermond
De medewerkers van de Spoedpost Roermond kunnen zich melden bij de eigen huisarts, mits deze huisarts is gevestigd in de regio Roermond.
Hierbij kunnen de huisartsen gebruik maken van de testen die voor eigen personeel ter beschikking zijn gesteld. Deze kunnen natuurlijk altijd worden bijbesteld.
Mocht de medewerker geen huisarts in de regio hebben, kunnen zij gebruik maken van de huisartspraktijk Norg-Norg-Schulpen of huisartsenpraktijk Maasniel.

Reminder: Beleid gebruik PBM op het onderdeel visitedienst

Werkwijze visites Spoedpost
 • In de auto dragen de chauffeur én de visite-arts en/of AIOS een chirurgisch mondmasker.
 • De visite-arts draag of een witte doktersjas met korte mouwen of een halterschort met daaronder korte mouwen. Zonder witte doktersjas of halterschort is in deze geen optie.
 • Hieroverheen kan tegen de kou een jas met lange mouwen gedragen worden.
 • Bij een visite bij een verdachte COVID patiënt dient de visite-arts (over de witte doktersjas) een schort met lange mouwen te dragen, handschoenen, FFP2 masker én bril. De PBM kan in deze gevallen binnen (gang of minimaal 1,5 meter van patiënt) worden aangedaan, nadat de overjas is uitgedaan. Er is dan nog géén sprake van patiëntcontact.
 • De patiënt krijgt een chirurgisch masker aangereikt.
 • De chauffeur kleedt zich enkel om indien dit noodzakelijk wordt geacht door de huisarts bij een onstabiele patiënt of reanimatie-setting.
 • De chauffeur vermijdt patiëntencontact (de auto blijft schoon). De chauffeur blijft op minimaal 1,5 meter afstand en verricht geen metingen, zoals glucose-, saturatie- en temperatuur meting. Wel kan de chauffeur de arts ondersteunen voor de fysieke veiligheid, om contact te houden met de HAP etc.
 • Na visite dient huisarts de bril te desinfecteren. Denk ook aan het desinfecteren van overige gebruikte instrumenten zoals de saturatiemeter, bloeddrukmeter, thermometer, etc.
 • De schort, het mondkapje en de handschoenen dienen in de vuilniszak bij de patiënt achtergelaten te worden. Zo keert de huisarts schoon terug de visite auto in.
Link: Procedure handboek Spoedpost Roermond en Weert

02 NOVEMBER 2020
 • Update van LZR en stand van zaken HAP/SEH

Update van LZR en stand van zaken HAP/SEH

Opschaling COVID-zorg (klinisch)
Met ingang van maandag 2 november schaalt het ziekenhuis op naar fase 5 van het Crisisplan (klinische bedden). er zijn dan maximaal 25 bedden beschikbaar op afdeling A2 om positieve patiënten op te vangen. Om deze extra druk op te kunnen vangen is de polizorg deels gereduceerd. Ook wordt rekening gehouden rekening met een verdere opschaling van de IC-capaciteit en bereidt men ons voor op fase 6 van het plan.
 
Opschaling Covid-zorg (Spoedzorg, HAP en SEH)
Op de SEH en de HAP is het nog relatief rustig. Wel zijn de voorbereidingen in gang gezet om geïntegreerd te kunnen gaan werken. Maar dit is nog niet in gang gezet. 

De werkplekken van de triagistes zijn niet ver genoeg uiteen in het weekeinde. Enkele werkplekken zullen - waarschijnlijk voor het weekeinde - naar een andere plek in het ziekenhuis worden verplaatst.

Via beeldbelverbinding kan dan overlegd worden met de dienstdoende consult/regie-arts.


Dringende oproep om de hygiëne maatregelen te blijven opvolgen.
De hygiëne maatregelen zijn er deels ter bescherming voor jezelf en deels ter bescherming van de andere medewerkers.

Houd je eraan, zelfs als je het voor jezelf niet zo belangrijk vindt. We moeten het samen doen!
 
Knelpunten in de zorg
Met de hagro-coördinatoren is afgesproken dat we wekelijks kijken of even via Teams afstemming plaats kan vinden tussen de hagro-coördinatoren en het crisisteam.

Ontmoet je problemen in de zorgverlening? Koppel het dan terug. Bijvoorbeeld met de personele bezetting in de praktijken, het testen van medewerkers, de toegankelijkheid van de poli's in de periode van afgeschaalde zorg, berichtgeving vanuit GGD en ziekenhuis etc. etc.

We kunnen met deze informatie bekijken of er processen te verbeteren zijn.

29 OKTOBER 2020
 • Standpunt Crisisteam Midden-Limburg inzake commerciële sneltesten
 • Covid-19 update met Hagro-coördinatoren
 • Opschaling Spoedpost Roermond
 • Coronacijfers Spoedposten Weert en Roermond
 • Meld knelpunten via de Hagro-coördinatoren!

Standpunt Crisisteam Midden-Limburg inzake commerciële sneltesten

Het Crisisteam Midden-Limburg adviseert huisartsen om patiënten via de reguliere weg (de GGD) te verwijzen voor een covid-19-test. Verbind jezelf als huisarts niet aan commerciële partijen.
Het is een trend om commerciële (snel)teststraten op te zetten, bijvoorbeeld voor werknemers van bedrijven. In deze straten worden sneltesten van het type Abbot gebruikt, dat wil zeggen: een verpleegkundige neemt middels een swab keel- en neusmateriaal af. Binnen 15 minuten is het resultaat van deze test bekend.
 
Deze testen zijn helaas alleen betrouwbaar bij een hoge virusload. De maximale virusload wordt in de bovenste luchtwegen bereikt na acht dagen besmetting met klachten. Bij een lage virusload, bij mensen met a-symptomatische klachten of mensen met recente klachten is de test een stuk minder betrouwbaar. Hierbij is een hoog risico op fout negatieve testuitslagen. Mensen worden gerustgesteld dat ze geen covid-19 hebben terwijl dat niet altijd het geval hoeft te zijn.


Testen via de GGD zijn altijd betrouwbaar omdat daar wel rekening wordt gehouden met het moment waarop een PCR-test of een sneltest ingezet dient te worden. Testen via de GGD is bovendien gratis. Voor de testen in een commerciële (snel)teststraat wordt tussen de € 59,- en € 75,- in rekening gebracht (ex. btw). De kostprijs van een sneltest bedraagt tussen de € 6,- en € 8,-. Vanuit deze marge worden de verpleegkundigen betaald, maar commerciële partijen proberen ook huisartsen te benaderen om zich aan hen te verbinden. De huisarts wordt dan financieel gecompenseerd.
 
Let goed op
Gratis geld bestaat niet, ben je bewust van het risico van de gevolgen van fout negatieve uitslagen en van mogelijke (juridische) consequenties. Ons advies is dus: doe het niet.

Covid-19 update met Hagro-coördinatoren

Op de crisispagina Midden-Limburg van Meditta staat deze presentatie: Covid-19 update van 28-10-2020 met de Hagro-coördinatoren. Enkele belangrijke punten zijn onder andere:
 • Update vanuit de Veiligheidsregio
 • Update vanuit het LZR
 • Update vanuit HAP
 • Update vanuit het Crisisteam Midden-Limburg

Opschaling Spoedpost Roermond


De Spoedpost wordt opgeschaald naar fase 2: integratie SEH-HAP.

Coronacijfers Spoedposten Weert en Roermond

De Covid-19 gerelateerde contacten op de Spoedpost naar aanleiding van de door de NHG gekwalificeerde ICPC codes kunt u hier bekijken.

Meld knelpunten via de Hagro-coördinatoren!


22 OKTOBER 2020
 • Testen personeel Spoedposten
 • Corona-sneltesten op de Spoedposten Roermond en Weert
 • Advies LHV inzake corona-app
 • Corona Onderzoek Limburg

Testen personeel Spoedposten

Om ook het personeel van de spoedposten snel te kunnen testen, maken wij voor deze doelgroep gebruik van de overeenstemming die we in de regio hebben afgesproken. Hierbij is er een ander beleid voor de regio Weert en Roermond.


Spoedpost Weert

De medewerkers van de Spoedpost Weert kunnen zich tijdens de diensturen op de Spoedpost laten testen. Hiervoor zijn enkele testen ter beschikking gesteld. De dienstdoende huisarts neemt dan de test af.
 
Spoedpost Roermond
De medewerkers van de Spoedpost Roermond kunnen zich melden bij de eigen huisarts, mits deze huisarts is gevestigd in de regio Roermond. Hierbij kunnen de huisartsen gebruik maken van de testen die voor eigen personeel ter beschikking zijn gesteld. Deze kunnen natuurlijk altijd worden bijbesteld. Mocht de medewerker geen huisarts in de regio hebben dan kunnen zij gebruik maken van huisartsenpraktijk Norg en Norg-Schulpen in Haelen of Groepspraktijk 't Raadhuis Maasniel.

Corona-sneltesten op de Spoedposten Roermond en Weert

Het ministerie heeft de eerste corona-sneltesten goedgekeurd en Meditta heeft enkele Abbott testen ingekocht.

In het crisisteam is besloten om op de Spoedposten beperkt deze sneltesten ter beschikking te stellen, enkel voor de visiste-diensten. Dit om een specifieke doelgroep toch te kunnen testen, waarvoor het van belang is.

We kiezen hierbij voor de sneltesten, zodat we in de ANW-uren niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een laboratorium.
 
Doelgroep
- Patiënten die géén mogelijkheid hebben om naar de teststraat te gaan,
- én patiënten met een gerede verdenking op Covid-19,
- én een positieve uitslag dat het beleid van zorg voor de patiënt zal beïnvloeden (denk hierbij ook aan inzet thuiszorg/mantelzorg).
 
De Abbott test is een Antigeen-sneltest waarbij de betrouwbaarheid niet is gegarandeerd. De test heeft een hoge specificiteit en sensitiviteit bij ernstige klachten en hoge virale titers.

Advies vanuit het crisisteam ML is dan ook om géén sneltest te doen bij
- Pre- of asymptomatische patiënten
- Patiënten met milde klachten
- Patiënten die slechts enkele dagen symptomen vertonen. Symptomatische patiënten hebben gemiddeld na 8 dagen de hoogste virustiter in de bovenste luchtwegen.

Daarbij dient de test altijd door een huisarts te worden afgenomen.  

Advies LHV inzake corona-app

Zet corona-app uit tijdens Covid-spreekuren en visites!
Als u als huisarts de Coronamelder heeft gedownload, dan raden we u aan de app uit te zetten door bluetooth uit te schakelen tijdens uw Covid-spreekuren. Dit om te voorkomen dat u onnodig meldingen krijgt vanwege de patiënten die u in beschermende middelen heeft gezien.


Corona Onderzoek Limburg

Graag informeren we u over het Corona Onderzoek Limburg (COL), een samenwerking tussen de Limburgse GGD’en, Maastricht UMC+ en de Provincie Limburg.
 
Het doel van dit onderzoek is om volwassen Limburgers een antistoffenonderzoek aan te bieden waarbij op SARS-CoV-2 antistoffen wordt getest. Hierbij wordt tevens een online vragenlijst afgenomen om meer kennis te verkrijgen over verspreiding en determinanten van COVID-19 in Limburg.
 
Vrijdag 23 oktober wordt het onderzoek toegankelijk voor deelname door inwoners van onze regio.
 
Graag verwijzen we u naar deze brief voor meer informatie over dit Corona Onderzoek Limburg.
 
Noor Bouwmeester,
Arts Infectieziektebestrijding KNMG en arts Maatschappij en Gezondheid i.o.

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG WEERT E.O.
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2021
30 NOVEMBER 2021
 • Boostervaccinatie Spoedposten
 • Boostervaccinatie Huisartsenzorg

Boostervaccinatie Spoedposten

Voor het Spoedpostpersoneel en waarnemers met een aansluitcontract bij de Spoedposten Weert of Roermond zijn de volgende vaccinatiemomenten ingeregeld.
 • Woensdag 1 december Weert: 10.00 - 12.00 uur
 • Vrijdag 3 december Roermond: 10.00 - 15.00 uur
 • Woensdag 8 december Weert: 09.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 8 december Roermond: 13.00 - 16.00 uur
Hiervoor geldt een vrije inloop, je hoeft je dus niet van tevoren te melden. Wel vragen wij om een gezondheidsverklaring en toestemming registratie bij RIVM. Deze formulieren zijn op de post aanwezig.

Boostervaccinatie Huisartsenzorg

Zoals eenieder heeft gemerkt zijn de vaccins toch eerder geleverd, met dank aan de GGD Noord-Limburg. De vaccins zijn maandag 29 november naar de praktijken gebracht. Het betreft het BioNTech/Pfizer vaccin. Ten aanzien van dit vaccin gelden de volgende aanwijzingen.
 • De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik en de pneumokokkenprik geldt dat deze 2 weken voor of na de boostervaccinatie gegeven kan worden.
 • Houdbaarheid van een onaangebroken flacon is maximaal 1 maand.
Specifieke informatie is te vinden op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#5-specifieke-informatie-per-vaccin

25 NOVEMBER 2021
 • Rectificatie: Inzet personeel op de Spoedpost
 • Boostervaccinatie niet-mobiele thuiswonenden

Rectificatie: Inzet personeel op de Spoedpost

Er is veel onrust ontstaan omtrent de berichtgeving dat bij kritische capaciteitsproblemen bij de chauffeurs de visite-arts zelf zou moeten rijden.
Deze situatie is momenteel zeker niet aan de orde. Ook zullen we deze situatie in de avond en de nacht te allen tijde proberen te vermijden. Hierbij zal een ruiling met een dagdienst een eerste optie zijn.

Bij deze de stappen die worden gezet in kritische situaties, waarbij er dus geen oplossing is met de eigen chauffeurs:
 • U1 naar de meldkamer
 • Inzet van taxichauffeur
 • Opschalen van de visitedienst over twee regio’s

Boostervaccinatie niet-mobiele thuiswonenden

De niet-mobiele thuiswonenden krijgen de boostervaccinatie vanuit de GGD.
Hiervoor dient de huisarts de aanmelding te doen op www.vaccinatie-nietmobielethuiswonenden.nl

24 NOVEMBER 2021
 • Boostervaccinatie Huisartsenzorg
 • Boostervaccinatie Spoedposten

Boostervaccinatie Huisartsenzorg

De planning van de levering van de vaccins loopt minder snel dan eerder aangegeven.
De vaccins komen maandag 6 december aan en zullen op dinsdag 7 december naar de praktijken worden gebracht.

Bij de praktijken worden de flacons gekoeld aangeleverd. We kiezen hiervoor, zodat de praktijk zijn eigen planning kan voeren in de vaccinatie van de eigen medewerkers. Er zal hierdoor echter ook sprake zijn van spillage. Wij gaan ervan uit dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat deze worden ingezet voor de kwetsbare patiënten.

Het betreft het BioNTech/Pfizer vaccin. Ten aanzien van dit vaccin gelden de volgende aanwijzingen:
 • De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik en de pneumokokkenprik geldt dat deze 2 weken voor of na de boostervaccinatie gegeven kan worden.
 • Houdbaarheid van een onaangebroken flacon is maximaal 1 maand (vanaf 5 december).
 • Specifieke informatie is te vinden op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#5-specifieke-informatie-per-vaccin

Boostervaccinatie Spoedposten

Voor het Spoedpostpersoneel en waarnemers met een aansluitcontract bij de Spoedposten Weert of Roermond worden op de volgende dagen vaccinatiemomenten ingeregeld:
 • Woensdag 8 december: Weert en Roermond
 • Dinsdag 14 december: Roermond
 • Woensdag 15 december: Weert

23 NOVEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Inzet personeel op de Spoedpost
 • Testafspraak maken zorgmedewerker via prioriteitslijn
 • Boostervaccinatie Huisartsenzorg
 • Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en boostervaccinatie

Beeld in de regio

De besmettingen blijven oplopen in de regio. Noord-Limburg is met Zuid-Limburg de koploper in het aantal positief geteste mensen. Het gemiddelde aantal positief geteste mensen per 100.000 is nu 144 en het percentage is gestegen naar 26,6%.
Daarnaast is de druk op de zorg groot. Om richtlijnen te geven hoe medewerkers in het kader van Covid toch ingezet kunnen worden bij kritische capaciteitsproblemen geven we de volgende richtlijnen. Beleid inzet personeel ikv capaciteitsproblemen.

Inzet personeel op de Spoedpost

Triagisten
Voor de triagefunctie hebben we op beide posten een zogenaamde snotterkamer.
Deze worden ingezet bij kritische capaciteitsproblemen onder triagisten.

Chauffeurs
Bij kritische capaciteitsproblemen bij de chauffeurs zal de visite-arts geacht worden zelf te rijden.

Testafspraak maken zorgmedewerker via prioriteitslijn

Bel het speciale landelijke coronatest-prioriteitsnummer van de GGD: 0800 - 8101 (vanuit het buitenland: +31 88 220 2700). Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur.

De GGD-medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Houd uw BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat u in de zorg werkt;
 • Houd de naam van uw werkgever bij de hand;
 • De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar u zich kunt melden voor de test en vertelt u welk bewijsstuk u meeneemt naar de testafspraak.

Boostervaccinatie Huisartsenzorg

Voor de boostervaccinatie voor de huisartsen en hun medewerkers hebben wij kunnen afspreken dat we al volgende week vaccins kunnen krijgen, welke dan naar de praktijken worden gebracht. Daarmee kunnen jullie zelf de medewerkers van de praktijk een vaccinatie geven.

Om te weten hoeveel ampullen jullie nodig hebben, moeten wij per omgaande het aantal medewerkers weten die een vaccinatie willen krijgen.

Om alles goed te kunnen organiseren moeten de aantallen per mail worden gestuurd aan corona@meditta.nl

Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en boostervaccinatie

Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt.

Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en boostervaccinatie
De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik en de pneumokokkenprik geldt dat deze 2 weken voor of na de boostervaccinatie gegeven kan worden.

18 NOVEMBER 2021
 • Uitnodigingsbrief 80-plusser

Uitnodigingsbrief 80-plusser

Vanaf 18 november zal de uitnodigingsbrief voor 80-plussers op de mat gaan vallen.
80-plussers die eerder thuis gevaccineerd zijn voor de coronaprik en die niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-locatie kunnen komen, krijgen nog een aanvullend bericht voor vaccinatie aan huis. Zij hoeven nu nog niets te doen.
80-plussers die zelf naar een GGD-priklocatie kunnen komen, krijgen advies om een afspraak te maken bij de GGD. Zij zijn zo sneller aan de beurt.

 
Meer informatie voor de niet-mobiele thuiswonenden volgt dus nog. Zodra het portal online is, kan deze groep wel al door jullie aangemeld worden voor vaccinatie door de GGD aan huis.

Klik hier voor de uitnodigingsbrief [PDF]

17 NOVEMBER 2021
 • Extra bericht inzake inzet praktijkondersteuners voor assistententaken

Extra bericht inzake inzet praktijkondersteuners voor assistententaken

Diverse praktijken worden geconfronteerd met problemen door ziekte. Dit kan zijn van huisartsen, praktijkassistentes en van praktijkondersteuners of een combinatie van medewerkers. Hier moeten we ons op voorbereiden.
Over het algemeen is het bij bezettingsproblemen het belangrijkst om de acute-zorgfunctie overeind te houden. Dat betekent dat de opvang en triage door de assistente aan de telefoon en de opvang door de huisarts verzekerd moeten zijn. De chronisch zorg, zoals praktijkondersteuners die leveren, heeft minder prioriteit.

Daarom komt het crisisteam tot het volgende advies:

School de POH-S in assistentewerkzaamheden, zodat de POH de assistente kan vervangen.

Het ligt in de meeste gevallen voor de hand dat de POH als eerste de werkzaamheden in de behandelkamer over te laten nemen, zodat die assistente aan de telefoon kan invallen. Maar ook andere keuzes zijn mogelijk, afhankelijk van de praktijksituatie.

Feitelijk adviseren we dus om ons voor te bereiden op het afschalen van de chronische zorg, maar ook om nu al even iets af te schalen en die tijd te gebruiken voor aanvullende scholing.

Wij vinden het verstandig dat de POH al op zeer korte termijn (dagen) op deze manier wordt bijgeschoold. Nu hebben de meesten van ons nog tijd om dit te doen. Als een bezettingsprobleem er eenmaal is, is dit niet meer mogelijk.
 
Uiteraard zijn er praktijken voor wie dit advies te laat komt. Uiteraard zijn er praktijken waarbij ook of juist de POH uitvalt. Maar als iedere praktijk in onze regio hiermee aan de slag gaat, kunnen we ons als geheel wapenen voor problemen.

Als Crisisteam willen we met deze maatregel beter voorbereid zijn. En verder willen we de inzet van de POH voor deze taken “legitimeren”.

Crisisteam Midden-Limburg

15 NOVEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Extra regiearts op de Spoedpost
 • Vernevelen op de Spoedpost
 • Huisartsenkoppeling positieve testuitslagen tijdelijk stopgezet

Beeld in de regio

Het aantal positief geteste personen in onze regio blijft oplopen en we zitten nu op 115 per 100.000.
Het percentage positieve testen ligt op 21,7%, wat betekent dat het werkelijke aantal mensen met COVID met grote waarschijnlijkheid nog veel hoger is.
Dit maakt dat we op de spoedposten zorgvuldig moeten blijven met onze maatregelen en de al verkondigde maatregelen moeten naleven.

Extra regiearts op de Spoedpost

De druk op de Spoedposten wordt steeds groter.
Derhalve heeft het crisisteam besloten om voor de komende weekenden een extra regiearts voor de Spoedposten Weert en Roermond in te gaan zetten tussen 13.00 en 19.00 uur.
Deze extra regiearts zal vooralsnog vanuit Roermond óf Weert de dienst doen, maar wel voor beide posten. We zijn aan het onderzoeken of er mogelijkheden liggen dat deze dienst eventueel ook vanuit eigen huis gedaan kan worden.

Vernevelen op de Spoedpost

Er zijn veel vragen gekomen ivm het al dan niet vernevelen op de HAP.
Afgelopen week heeft daarover overleg plaatsgevonden met een kinderarts van het SJG Weert. Zij adviseren, gezien COVID, niet meer te vernevelen op de HAP.
Ter overweging; de kinderartsen gebruiken een behandelkamer 2 uur niet na vernevelen bij COVID verdachte of bewezen patiënt.
 
Adviezen:
 • Bij pseudocroup dexamethason oraal of parenteraal, werking binnen 20-30 minuten, even snel als via verneveling.
 • Bij bronchospasme salbutamol dosisaerosol via voorzetkamer, ruim gedoseerd (1x vernevelen = 20+ doses salbutamol). Werkt dit onvoldoende dan is er meestal een verwijsindicatie.
Over volwassenen wordt volgende week overlegd, tot dan wordt er op de HAP niet verneveld. Salbutamol met voorzetkamer kan gewoon gebruikt worden. Thuis kan verneveld worden met PBM, aan de mantelzorg dient risico uitgelegd te worden. Wij houden u op de hoogte!

Huisartsenkoppeling positieve testuitslagen tijdelijk stopgezet

Sinds 19 april 2021 worden positieve testuitslagen door de GGD’en aan huisartsen doorgegeven via een geautomatiseerde koppeling. Dit gebeurt alleen wanneer de betreffende, geteste persoon daar toestemming voor heeft gegeven op coronatest.nl of via het Landelijke Call Center (LCC). De koppeling waarmee testuitslagen automatisch worden doorgezet aan huisartsen is tijdelijk stopgezet.
Begin november constateerde GGD GHOR Nederland dat enkele positieve testuitslagen van mensen, die deze gegevens niet met de huisarts wilden delen, toch aan de huisarts zijn doorgezet. Toen dit werd geconstateerd, is direct onderzoek naar de koppeling gedaan. Het probleem blijkt te spelen bij mensen die hun vaccinatiegegevens wél met de huisarts wilden delen, maar de positieve testuitslag niet. Het proces ging uit van één toestemmingsveld voor zowel vaccinatie- als testgegevens. De verwachting was dit deze week hersteld zou zijn, maar dat is niet het geval. Daarom informeren we jullie in dit bericht nader over de status van de huisartsenkoppeling.
 
Genomen maatregelen
Na de constatering heeft GGD GHOR Nederland de koppeling waarmee testuitslagen worden doorgezet aan de huisarts uitgezet. Vaccinatiegegevens waarvoor toestemming is gegeven worden nog wel gewoon doorgestuurd aan huisartsen. Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing, zodat wanneer de koppeling weer aan staat zowel een controle op de correcte doorvoer van de testuitslag als die van de vaccinatieregistratie los van elkaar wordt uitgevoerd. Bij hoeveel mensen de positieve testuitslag zonder toestemming aan de huisarts is doorgezet, is niet bekend. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is melding gemaakt van bovenstaande en ook zijn de huisartsen op de hoogte gebracht via de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
 
Oplossingsrichting
Er wordt hard gewerkt om de koppeling zo snel én veilig mogelijk weer aan te zetten. Dit moet eerst worden afgerond voordat herstelacties kunnen worden uitgevoerd. Een deel van de vaccinatie- en testgegevens is namelijk nog niet bij de huisartsen aangeleverd. Het gaat om vier groepen gegevens. De eerste groep (1) zijn gegevens van voordat de koppeling ontwikkeld werd. De tweede groep (2) zijn vaccinaties én positieve testuitslagen die door een fout in hetsysteem verkeerd zijn geïnterpreteerd (tussen 27 april en 28 mei) en de derde groep (3) betreft mogelijk ontbrekende vaccinaties én positieve testuitslagen van begin juni. Daar komt nu een vierde groep (4) bij van positieve uitslagen die nagestuurd moeten worden vanwege het tijdelijk stopzetten van de koppeling. Zodra de koppeling weer aan staat, worden de gegevens uit groepen één en vier eerst nagestuurd. Voor de gegevens uit groepen twee en drie is het niet duidelijk welk deel wel en welk deel niet bij huisartsen is aangekomen. GGD GHOR Nederland is nu in gesprek met de beheerders van de Huisarts Informatie Systemen (HIS) over een oplossing waarmee wordt voorkomen dat gegevens dubbel in de HIS-sen komen te staan. Al wel is duidelijk hoe we voorkomen dat gegevens dubbel in HPzone komen te staan.
 
De GGD stuurt ons een update zodra de koppeling weer aan staat en ze weten wanneer welke herstelacties worden uitgevoerd. Meer informatie lees je op de website van GGD GHOR Nederland.


05 NOVEMBER 2021
 • COVID-maatregelen op de Spoedpost
 • Vernevelen op de Spoedpost
 • Opname/presentatiestop
 • Verzoek ziekenhuizen bij verwijzing
 • Bijeenkomsten/overleggen/thuiswerken
 • Scholingen/trainingen

COVID-maatregelen op de Spoedpost

Aangezien de huidige situatie binnen de regio Midden Limburg nog steeds zorgwekkend is zullen de huidige maatregelen op de spoedposten van kracht blijven. De spoedposten kunnen de patiëntenstroom nog bedienen zonder dat er sprake is van een noodsituatie. Op basis van de huidige situatie zijn er dan ook geen signalen om extra maatregelen te treffen.

Vernevelen op de Spoedpost

Met betrekking tot het vernevelen zullen we naar aanleiding van een aantal vragen in overleg treden met de SEH’s van het LZR en SJG om de huidige werkwijze te bespreken en af te stemmen. Vooralsnog blijft de huidige werkwijze van kracht!

Opname/presentatiestop

Naar aanleiding van de opname/presentatiestops in het SJG blijkt dat er behoefte is om duidelijke afspraken te maken met de ziekenhuizen in het kader van communicatie en werkafspraken. We zullen dan ook op korte termijn in overleg treden met de beide ziekenhuizen LZR en SJG om te komen tot goede communicatie en werkafspraken.

Verzoek ziekenhuizen bij verwijzing

Op verzoek van de ziekenhuizen willen wij jullie vragen om bij een verwijzing zo compleet mogelijke patiënteninformatie aan te reiken. Speciaal m.b.t. de volgende punten:
 • Wel/niet reanimeren;
 • Wel/niet intuberen;
 • Wel/niet beademen;
 • Wel/niet naar de IC.

Bijeenkomsten/overleggen/thuiswerken

Vanuit het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) wordt het volgende verzoek aan de gezondheidszorginstellingen gedaan betreffende bijeenkomsten/overleggen:
Alles wat mogelijk is moet gedaan worden om verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Dat betekent dat in de gezondheidszorginstellingen in Limburg geldt:
 • 1½ mtr. afstand houden;
 • Gebruik mondneusmaskers;
 • Was of ontsmet handen zo vaak als mogelijk;
 • Als het maar enigszins kan, kies dan voor thuiswerken;
 • Laat je testen bij klachten, óók als je gevaccineerd bent;
 • Kom in ieder geval niet naar een gezondheidszorginstelling als je coronaklachten hebt.
Als crisisteam willen we jullie ook vragen om kritisch te kijken naar de overleggen die je hebt. Bijvoorbeeld toetsgroepbijeenkomsten, nascholingen, FTO’s etc.
Doe digitaal wat kan en fysiek alleen wat echt moet.

Scholingen/trainingen

Scholingen/trainingen zullen doorgang vinden in het kader van borging van de kwaliteit van zorg met de volgende uitgangspunten:
 1. Indien mogelijk dan wordt de scholing digitaal verzorgd;
 2. Indien fysieke aanwezigheid noodzakelijk is dan worden de voorzorgsmaatregelen in acht genomen:
  a. 1½ mtr. afstand houden;
  b. Gebruik mondneusmaskers;
  c. Was of ontsmet handen zo vaak als mogelijk;
 3. Indien fysieke aanwezigheid noodzakelijk is en de voorzorgmaatregelen kunnen niet gegarandeerd worden dan zal de scholing/training niet doorgaan.

29 OKTOBER 2021
 • COVID-maatregelen op de Spoedpost

COVID-maatregelen op de Spoedpost

Het crisisteam is weer bij elkaar gekomen, gezien het oplopende aantal besmettingen in de regio en de druk op de zorg die sterk aan het toenemen is. Dit zie je ook terug in de cijfers van de spoedpost. De communicatie met de Hagro-coördinatoren zal dan ook weer structureel worden ingezet, via de app en via geplande teamsoverleggen.
Zo willen we goed zicht blijven houden op de regio. Dus mochten er zieken in de praktijken zijn, dit dan graag melden bij de Hagro-coördinator. Dan kunnen wij deze meldingen meenemen in onze overleggen in de keten als ook in het crisisteam.

COVID-maatregelen
Gezien de toenemende positieve testen willen we op de spoedpost weer volledige veiligheid.
Als aanvulling op de aangescherpte maatregelen van afgelopen vrijdag willen we dan ook in de auto het mondkapje weer invoeren, alsook het dragen van de witte jas bij visites.

Hieronder het overzicht van de maatregelen.

Mondkapjesplicht
Visite
 • Het dragen van een (chirurgisch) mondkapje in de auto (aangezien hier geen 1,5 meter kan worden gewaarborgd) willen we weer verplicht gaan stellen.
 • Bij het naar binnen gaan bij een huisbezoek zal een mondkapje gedragen moeten worden. Het borgen van de 1,5 meter is niet gegarandeerd en de vaccinatiegraad is niet bekend.
Spoedpost
 • Bij verplaatsingen op de spoedpost dient een chirurgisch mondkapje gedragen te worden.
 • Patiënten dienen een mondkapje te dragen bij betreden van de spoedpost.
COVID-kamer en -spreekuur
De COVID-kamer én het COVID-spreekuur gaan we ook weer strakker inregelen. Hiermee beogen wij een bundeling van de consulten, waarbij de huisarts zich geheel beschermd moet kleden.
Hierbij geldt voor COVID-consulten
 • Witte jas
 • Schort
 • Mondkapje FFP2 (advies)
 • Handschoenen
Alle kinderen met koorts moeten ook weer op het COVID-spreekuur gezien worden.

Wachtkamer
Voor COVID-verdachte patiënten blijft de auto de wachtkamer.
Niet COVID-verdachte patiënten mogen in lijn met de regels van LZR maximaal één begeleider meenemen, mits er voldaan wordt aan de 1,5 meter in de wachtkamer.
Dragen van mondkapje is verplicht.

Witte Jassen
Vooralsnog willen wij het dragen van de aanwezige witte jassen nog handhaven.
Ook bij visites adviseren wij het dringend om een witte jas te dragen.

Vernevelen op de spoedpost
Gezien de te grote risico’s vooralsnog niet meer vernevelen op de spoedpost.
Thuis vernevelen bij uitzondering na negatieve sneltest en na informeren van medebewoners over de risico’s.

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG WEERT E.O.
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2021
02 JULI 2021
 • COVID-maatregelen op de Spoedpost
 • Corona-vaccinatie

COVID-maatregelen op de Spoedpost

De regering heeft landelijk de COVID-maatregelen aangepast. Op de Spoedposten Weert en Roermond zullen we ook aanpassingen gaan doen omtrent deze maatregelen.
Mondkapjesplicht

Visite
 • Het dragen van een (chirurgisch) mondkapje in de auto (aangezien hier geen 1,5 meter kan worden gewaarborgd) willen we aan de betreffende huisarts en chauffeur laten. Zij mogen in onderling overleg besluiten om géén mondkapje te dragen.
 • Bij het naar binnen gaan bij een huisbezoek zal wel een mondkapje gedragen moeten worden. Het borgen van de 1,5 meter is niet gegarandeerd en de vaccinatiegraad is niet bekend.
Spoedpost
 • Bij verplaatsingen op de Spoedpost dient een chirurgisch mondkapje gedragen te worden.
 • Patiënten dienen een mondkapje te dragen bij betreden van de Spoedpost.
 

COVID kamer en spreekuur

De COVID-kamer én het COVID-spreekuur blijven gehandhaafd. Hiermee beogen wij een bundeling van de consulten, waarbij de huisarts zich geheel beschermd moet kleden.

Hierbij geldt voor COVID-consulten:
 • Witte jas
 • Schort
 • Mondkapje FFP2 (advies)
 • Handschoenen
Alle kinderen met koorts blijven op het COVID-spreekuur gezien worden.

 
Wachtkamer

Voor COVID-verdachte patiënten blijft de auto de wachtkamer.
Niet COVID-verdachte patiënten mogen in lijn met de regels van SJG een begeleider meenemen, mits er voldaan wordt aan de 1,5 meter in de wachtkamer.

 
Witte Jassen

Vooralsnog willen wij het dragen van de aanwezige witte jassen nog handhaven.
 
 
Vernevelen op de Spoedpost

Op indicatie van de huisarts mag er verneveld worden. Hierbij is het wel aan de medewerker om aan te geven of het voor hem/haar akkoord is. Eventueel kan de medewerker verzoeken dit bij een collega die dit wel wil te leggen.

Verder gelden de volgende richtlijnen bij het vernevelen:
 • Voorafgaand aan het vernevelen dient er een sneltest bij de patiënt te worden afgenomen.
 • Alleen in de COVID-kamer
 • Dragen van FFP2 masker 
Indien er op visite verneveld gaat worden, dienen de medebewoners over de risico's geïnformeerd te worden.

Corona-vaccinatie

Het crisisteam heeft besloten om de veegronde met het AstraZeneca-vaccin aan de HAGRO en praktijk over te laten. 

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG WEERT E.O.
APRIl, MEI, JUNI 2021
04 JUNI 2021
 • Beeld in de regio
 • Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal
 • Technische problemen geconstateerd rondom vaccinatieregistratie
 • Afschaling crisisoverleg

Beeld in de regio

Het aantal Covid-besmettingen in de regio daalt sterk. Ook op de Spoedpost en in het aantal ziekenhuisopnames is dit terug te zien.

De reguliere zorg in het ziekenhuis zal dan ook weer opgeschaald worden en er worden plannen gemaakt voor inhaalzorg, die per september gestart zal worden.

Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal

 • Astra Zenica weigeraars kunnen vanaf 5 juni een afspraak maken via het landelijk callcenter van de GGD.
   
 • Janssen weigeraars kunnen ook hun afspraak verzetten naar een MrNA vaccin.
   
 • Mochten er nog mensen uit de doelgroep ‘met medische indicatie’ onverhoopt gemist zijn, dan kan men contact opnemen met de SNPG over de mogelijkheden.
  https://www.snpg.nl/contact/
   
 • De GGD stopt half juni met het vaccineren met Astra Zeneca.
   
 • In de vaccinatielocatie Roermond wordt alleen het Moderna vaccin ingezet; ca. 1000 prikken per dag.
   
 • De spillagelijst is ver leeg, dus graag mensen aanmelden voor de lijst via corona@meditta.nl
   
 • Veegronde Astra Zeneca. Mochten er patiënten de vaccinatie op de praktijk gemist hebben kan er altijd nog per flacon een nabestelling gedaan worden via covid19@snph.nl
   
 • Ook zullen wij vaccinatiemomenten op de Spoedposten organiseren. Hierover zal nog nadere informatie volgen.

Technische problemen geconstateerd rondom vaccinatieregistratie

Het blijkt dat de registratie bij het RIVM niet altijd goed is gegaan.

Huisartsen kunnen eventueel zichzelf nog registreren via de BRBA met de eigen UZI-pas.

Voor alle andere problemen rondom de registratie verzoeken wij om dit bij de regiomanager te melden. Dan kunnen wij dit analyseren en eventueel vanuit het collectief een actie ondernemen.

Afschaling crisisoverleg

Gezien de goede ontwikkelingen rondom de crisis is besloten om de vergaderfrequentie van het crisisoverleg Midden-Limburg aan te passen naar vierwekelijks.

21 MEI 2021
 • Beeld in de regio
 • Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal
 • Inzet extra regie-arts beëindigd
 • Afschaling crisisoverleg

Beeld in de regio

Het lijkt nu ook in onze regio de goede kant op te gaan. Hemelvaartsdag was het nog erg druk, zowel op de Spoedpost als in het ziekenhuis. Echter vanaf het weekend lijkt de daling zichtbaar te worden.

Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal

 • Er is nog steeds geen landelijk besluit genomen omtrent zorgmedewerkers die door omstandigheden de 1e prik niet hebben ontvangen. De afspraak die we met de GGD hebben afgesproken omtrent de spillagelijsten blijven dan ook gehandhaafd:
  1. medisch personeel binnen huisartsenpraktijk met rechtstreeks patiënten contact;
  2. kwetsbare patiënten.

  De twee lijsten worden afwisselend ingezet, zodat beide groepen evenredig bediend worden. Voor beide lijsten kan men mensen aanmelden via corona@meditta.nl
  Meditta biedt deze lijsten vervolgens aan bij de GGD. Hierbij willen we wel nogmaals benadrukken dat het geen garantie geeft dat men wordt opgeroepen. Het is alleen een kans om eerder aan de beurt te komen. De lijst met kwetsbare patiënten is nog steeds erg lang, maar doordat de leeftijdsgroepen nu zo snel gaan, is de doorloop vele malen groter dan eerst.
   
 • Op 30 april hebben we gemeld dat er vanuit het RIVM de vraag is gekomen om met mobile teams de vaccinaties voor GGZ WLZ patiënten te verzorgen. In onze regio blijken echter de GGZ instellingen deze patiëntengroep al gevaccineerd te hebben. Degene die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld, willen we bij deze hartelijk danken.

Inzet extra regie-arts beëindigd

Mede gezien de daling van het aantal COVID-contacten heeft het crisisteam besloten om de inzet van de extra regie-arts op de Spoedposten Roermond en Weert te beëindigen.
COVID-contacten week 19 Spoedposten Roermond én Weert

Afschaling crisisoverleg

De vergaderfrequentie van het crisisoverleg Midden-Limburg is aangepast naar tweewekelijks.

07 MEI 2021
 • Beeld in de regio
 • Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal
 • Verlenging: ondersteuning met extra regie-arts
 • Duitse werknemers

Beeld in de regio

Limburg is voor de vijfde week op rij, de provincie met relatief de meeste besmettingen waarbij er in de plaats: Beesel het hoogst aantal besmettingen zijn.

Dit heeft o.a. als gevolg gehad dat Zuyderland MC een opnamestop heeft moeten afkondigen.

Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal

 • Landelijk is er nog geen besluit genomen omtrent zorgmedewerkers die door omstandigheden de 1e prik niet hebben ontvangen (denk hierbij aan zwangeren, nieuw personeel of AIOSsen).

  In overleg met de GGD is regionaal afgesproken dat er
  2 spillagelijsten komen:

  1. medisch personeel binnen huisartsenpraktijk met rechtstreeks patiënten contact;
  2. kwetsbare patiënten (dit is de lijst die al in gebruik is).

  De twee lijsten worden afwisselend ingezet, zodat beide groepen evenredig bediend worden.

  Vooralsnog staan er nog voldoende mensen op de lijst voor de kwetsbare patiënten. We melden het via deze weg als er weer patiënten kunnen worden aangemeld.

  Voor de lijst van de medewerkers kan men nu mensen aanmelden via corona@meditta.nl

  Meditta biedt deze lijst vervolgens aan bij de GGD. 
 • Het geboortejaar 1962 heeft deze week een oproep vanuit het RIVM ontvangen.

Verlenging: ondersteuning met extra regie-arts

De komende twee weekenden én Hemelvaartsdag wordt er een extra regiearts ingezet voor de Spoedposten Roermond en Weert, in een dienst van 12.00-20.00 uur.

Doel van deze extra regie-arts is de supervisie van de assistentes (en dus ook de autorisatie) en de triage, zodat de WE1 arts en AVRO1w arts zich alleen op de consulten kan richten gedurende deze uren. Om deze functie voor beide Spoedposten goed te kunnen vervullen, zal deze arts op een post fysiek aanwezig zijn en met de andere post via telefoon en/of beeldbellen (iPad) contact hebben.

De volgende diensten zijn nog niet ingevuld:
 • donderdag 13-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
 • zaterdag 15-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
 • zondag 16-05-2021 van 12.00-20.00 uur.

Er staat een tarief van € 93,- per uur voor deze dienst.

Indien je beschikbaar bent, graag aanmelden via twanregli@meditta.nl of jolandebult@meditta.nl

Duitse werknemers

Mensen die geïmmuniseerd zijn, mogen met bewijs en zonder te testen naar Duitsland reizen of andersom.
Volgens de Duitse autoriteiten zijn er 3 manieren waarop volledige bescherming tegen corona kan worden aangetoond:
 
 1. Met bewijs van een volledige vaccinatie tegen corona met een vaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie en dat minstens 14 dagen geleden is voltooid. Dit kan middels het registratiekaartje van de coronavaccinatie of het ingevulde gele vaccinatieboekje.
   
 2. Met bewijs van een officieel positief testresultaat zoals de PCR-test dat dateert van minimaal 28 dagen en maximaal zes maanden.
   
 3. Met bewijs van een positief testresultaat zoals bij nummer 2, samen met bewijs van toediening van ten minste één vaccindosis tegen corona met een vaccin dat ten minste 14 dagen geleden in de Europese Unie is goedgekeurd.
 
Bron: Gleichstellung von vollständig Geimpften und Genesenen | Das Landesportal Wir in NRW
 

30 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal
 • Ondersteuning met extra regie-arts
 • Prikkers voor de vaccinatiestraten van de GGD
 • Spillagelijst GGD Limburg-Noord

Beeld in de regio

De druk op de zorg wordt steeds meer voelbaar. Zowel in de ziekenhuizen, alsook op de Spoedpost. Daarom heeft het crisisteam besloten om de komende twee weekenden een extra regie-arts in te zetten. Hierover volgt onder punt 3 meer informatie

Stand van zaken: vaccinatiestrategie landelijk-regionaal

 • Het geboortejaar 1961 heeft deze week een oproep vanuit het RIVM ontvangen.
   
 • De GGD heeft de opdracht ontvangen om een grote opschaling te realiseren en wekelijks 1,7 miljoen prikken te zetten.
   
 • Vanuit het RIVM is de vraag gekomen richting de HAP’s om de vaccinatie voor GGZ WLZ patiënten onder huisartsenzorg, via mobiele teams te verzorgen. Het gaat hierbij om enkele HAP’s die dan de uiteindelijke vraag zullen krijgen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
   
 •  Administratieve afhandeling van de vaccinatierondes aan de bewoners van instellingen en kleinschalige woonvormen door de mobiele teams:
  - iedereen die gevaccineerd is, is gemeld bij de RIVM: met dank aan Caroline Norg,
  - de toestemmingsformulieren zijn aan de huisartsenpraktijken gestuurd,
  - de informatie over welke patiënten wanneer gevaccineerd zijn zal z.s.m. aan de praktijken gestuurd worden.
   
 • Veegrondes worden landelijk gecoördineerd door Thuisvaccinatie.nl.
   
 • 2e prik spillagepatiënten:
  - hiervoor hebben de betreffende praktijken een mail met brief voor de patiënt ontvangen,
  - het verzoek aan de praktijken om deze brief op naam aan de patiënt sturen,
  - de patiënt kan via de GGD de 2e vaccinatie ontvangen.
  Er is gemeld dat via deze weg de patiënten soms werden terug verwezen naar de huisarts, aangezien het genoemde nummer alleen voor zorgpersoneel zou zijn.
  Dit is gemeld bij de GGD en zodra hierover meer duidelijkheid is zullen we dit delen.
   
 • Extra informatie:
  - Astra Zeneca wordt niet op 6 mei maar op 7 mei a.s. geleverd.

  - casuïstiek waarbij een niet-mobiele 60-plusser die mRNA-vaccin nodig heeft, kan worden voorgelegd aan RIVM.
  Echter denk hierbij ook aan mogelijkheden om deze mensen toch naar de GGD te laten gaan via Omnibus of Rode Kruis.

  - Patiënten die de 1e prik via de GGD hebben ontvangen, maar nu niet meer mobiel zijn, kunnen door de huisarts aangemeld worden bij de mobiele vaccinatieteams. Bijgesloten: de werkwijze en aanmeldformulier.

  - De mogelijkheid om voor zorgmedewerkers die nog geen vaccinatie hebben ontvangen (denk hierbij aan zwangeren, nieuw personeel of AIOSsen) toch op korte termijn een vaccinatie te kunnen verzorgen, is voorgelegd aan het RIVM. Ook hierover zullen we jullie informeren als er meer duidelijkheid is.

Ondersteuning met extra regie-arts

Vanuit het Meditta Crisisteam Midden-Limburg is besloten om de komende twee weekenden, een extra regiearts in te zetten voor de Spoedposten Roermond en Weert, in een dienst van 12.00-20.00 uur.

Doel van deze extra regiearts is de supervisie van de assistentes (en dus ook de autorisatie) en de triage, zodat de WE1 arts en AVRO1w arts zich alleen op de consulten kan richten gedurende deze uren. Om deze functie voor beide Spoedposten goed te kunnen vervullen zal deze arts op een post fysiek aanwezig zijn en met de andere post via telefoon en/of beeldbellen (iPad) contact hebben.

Het betreft de volgende diensten;
- zaterdag 01-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
- zondag 02-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
- zaterdag 08-05-2021 van 12.00-20.00 uur;
- zondag 09-05-2021 van 12.00-20.00 uur.

Er staat een tarief van € 93,- per uur voor deze dienst.

Aanstaande zondag 2 mei 2021 hebben we nog geen invulling kunnen vinden. Indien je beschikbaar bent, graag aanmelden via twanregli@meditta.nl of jolandebult@meditta.nl

Prikkers voor de vaccinatiestraten van de GGD

De GGD Noord-Limburg staat een grote uitdaging te wachten. Ze moeten in korte tijd veel vaccinaties verzorgen in de regio. Ze hebben hiervoor 7 dagen in de week, twee teams per dag nodig en zijn dringend op zoek naar gekwalificeerde prikkers.

Vind je het leuk om hieraan een bijdrage te leveren en daarbij een zakcentje bij te verdienen geef je dan op. 
Medewerker vaccinatie locatie (ems.nl)

Spillagelijst GGD Limburg-Noord

Er zijn vanuit de regio nog veel verzoeken om mensen op de spillagelijst van de GGD te zetten.

De GGD heeft echter vooralsnog voldoende mensen op de spillagelijsten per locatie staan.  We verzoeken jullie vriendelijk vooralsnog geen nieuwe patiënten aan te leveren voor deze  lijst, om te lange wachttijden te voorkomen. Zodra er weer ruimte is, zullen wij dit communiceren.

Wel zal de GGD de mensen, die vanuit de landelijke vaccinatiestrategie (RIVM) een oproep ontvangen, van de spillagelijst verwijderen. Dit maakt dat alleen de mensen die landelijk nog niet aan de beurt zijn, voor de spillage in aanmerking komen.

Verzoek: als patiënten worden opgeven voor de spillagelijst, er uitdrukkelijk wordt aangeven dat als zij ook een oproep krijgen vanuit het RIVM, deze oproep altijd voorrang krijgt.

Mochten er toch al mensen opgeven zijn voor de spillagelijst, weet dan dat deze vooralsnog niet zullen worden doorgestuurd aan de GGD.

23 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Spillagelijst GGD Limburg-Noord
 • Protocol Zuurstoftherapie in SJG
 • SJG geeft de gevaccineerde hoog risico patiënten door aan de huisarts
 • Prikkers voor de vaccinatiestraten van de GGD

Beeld in de regio

De weekincidentie is in onze regio blijvend hoog maar nu niet meer stijgend.

De ziekenhuizen in de regio liggen vol, de druk is dan ook zeker voelbaar. Ook op de poli’s is het druk. 

Spillagelijst GGD Limburg-Noord

Er zijn vanuit de regio nog veel verzoeken om mensen op de spillagelijst van de GGD te zetten.

De GGD heeft echter vooralsnog voldoende mensen op de spillagelijsten per locatie staan. 
We verzoeken jullie vriendelijk vooralsnog geen nieuwe patiënten aan te leveren voor deze  lijst, om te lange wachttijden te voorkomen. Zodra er weer ruimte is, zullen wij dit communiceren.
Wel zal de GGD de mensen, die vanuit de landelijke vaccinatiestrategie (RIVM) een oproep ontvangen, van de spillagelijst verwijderen. Dit maakt dat alleen de mensen die landelijk nog niet aan de beurt zijn, voor de spillage in aanmerking komen.

Verzoek: als patiënten worden opgeven voor de spillagelijst, er uitdrukkelijk wordt aangeven dat als zij ook een oproep krijgen vanuit het RIVM, deze oproep altijd voorrang krijgt.

Mochten er toch al mensen opgeven zijn voor de spillagelijst, weet dan dat deze vooralsnog niet zullen worden doorgestuurd aan de GGD.
 
Onderstaand bericht (Q&A) kun je gebruiken op de website van de praktijk of via Social Media.

Kan ik mij aanmelden voor een spillagelijst om eerder in aanmerking te komen voor een vaccinatie?
Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden voor een spillagelijst. De GGD en de huisartsen in de regio hebben continu overleg en bepalen in overleg wie voor spillage in aanmerking komt. De huisarts bepaalt vervolgens welke patiënten voldoen aan de gestelde criteria en nemen hierover contact op met de patiënt.

Wij verzoeken u vriendelijk hierover niet zelf contact op te nemen met de huisarts of de GGD. Heeft u vragen over vaccinaties? Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel naar het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351.  

Protocol Zuurstoftherapie in SJG

Het SJG is gestart met het project zuurstof thuis.
Bijgesloten treft u de uitleg over het project: 'Zuurstoftherapie thuis' van het SJG aan:

SJG geeft de gevaccineerde hoog risico patiënten door aan de huisarts

Het SJG voert het verzoek van het crisisteam uit m.b.t. de terugkoppeling aan de huisartsen wanneer een patiënt is gevaccineerd.

Prikkers voor de vaccinatiestraten van de GGD

De GGD Noord-Limburg staat een grote uitdaging te wachten. Ze moeten in korte tijd veel vaccinaties verzorgen in de regio. Ze hebben hiervoor 7 dagen in de week, twee teams per dag nodig en zijn dringend op zoek naar gekwalificeerde prikkers.

Vind je het leuk om hieraan een bijdrage te leveren en daarbij een zakcentje bij te verdienen geef je dan op. Medewerker vaccinatie

16 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Verduidelijking: testen op Covid bij kindjes jonger dan 3mnden door huisartsen ipv de GGD
 • Noord-Limburg kan kwetsbaren met restjes blijven prikken!
 • Mail SNPG: Uitnodigen hoog risicogroepen

Beeld in de regio

De weekincidentie is in onze regio hoog maar nu niet meer stijgend. In deze derde golf is het aandeel van kinderen en hun ouders groot.

De ziekenhuizen geven aan dat de mensen die worden opgenomen zieker én jonger zijn. Ze gaan eerder naar de IC.
 

Verduidelijking: testen op Covid bij kindjes jonger dan 3mnden door huisartsen ipv de GGD

Het gaat hierbij om kindjes jonger dan 3 maanden die toch al door de huisarts gezien moeten worden. De huisarts zal dan het kindje eerst klinisch beoordelen, mocht een test noodzakelijk zijn dan neemt de huisarts de test af, zie werkinstructie.
De GGD zal de ouders van kindjes jonger dan 3 maanden doorverwijzen naar de eigen huisarts, als ze bellen voor een Covid-test. 
 
 1. Als de ouders bellen voor een test en het kindje heeft voor Covid-verdachte klachten, dan adviseert de GGD aan de ouders om de eigen huisarts te bellen. 
 2. Als de ouders bellen voor een test om het kindje uit quarantaine te laten komen, dan adviseert de GGD de ouders om het kindje tot 10 dagen na de laatste blootstelling in quarantaine te houden ipv testen op dag 5. 
 3. Als ouders van kindjes < 3 maanden oud bellen omdat hun kindje cat. 2 of cat. 3 contact is en ze staan op voor een test, verwijzen de GGD ze ook door naar hun 
 4. igen huisarts.
 
De ouders zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afgifte van de test bij het ziekenhuis.
 
In principe is het beste een midturbinate swab te combineren met een orofaryngeale swab. Als 1 van beide niet lukt, is het toch nuttig de test te doen, maar wel met de mededeling dat daardoor de gevoeligheid van de test afneemt en de besmetting gemist kan worden. Hierbij het afnameprotocol en onderbouwing

Noord-Limburg kan kwetsbaren met restjes blijven prikken!

In Noord-Limburg zijn wij als enige regio in Nederland in staat geweest om in de samenwerking tussen GGD en de huisartsenkoepels de kwetsbare patiënten in onze regio te vaccineren. Dit mooie initiatief wordt niet alleen binnen onze regio gewaardeerd, maar heeft zelfs Kamervragen opgeleverd.

[Klik op onderstaande afbeelding voor een video opname uit de Kamer]

De GGD Limburg Noord gaat n.a.v. de uitspraken van
minister De Jonge gisteren in de Tweede Kamer, weer werken met spillagelijsten voor kwetsbare mensen. 

De GGD heeft vooralsnog voldoende mensen op de spillagelijsten per locatie staan. We verzoeken jullie vriendelijk vooralsnog geen nieuwe patiënten aan te leveren voor de spillagelijst, om te lange wachttijden te voorkomen. Zodra er weer ruimte is zullen wij dit communiceren.
 
Onderstaand bericht (Q&A) kun je gebruiken op de website van de praktijk of via Social Media. 
 
Kan ik mij aanmelden voor een spillagelijst om eerder in aanmerking te komen voor een vaccinatie?

Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden voor een spillagelijst. De GGD en de huisartsen in de regio hebben continu overleg en bepalen in overleg wie voor spillage in aanmerking komt. De huisarts bepaalt vervolgens welke patiënten voldoen aan de gestelde criteria en nemen hierover contact op met de patiënt. Wij verzoeken u vriendelijk hierover niet zelf contact op te nemen met de huisarts of de GGD. Heeft u vragen over vaccinaties? Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel naar het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351.  
 

Mail SNPG: Uitnodigen hoog risicogroepen

Afgelopen woensdag 14 april is er een mail vanuit de SNPG gestuurd, waarin de praktijk werd verzocht om met spoed telefonisch en per brief de mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas, geboren vanaf 1961 tot en met 2005 uit te nodigen.

Aangezien het grootste deel van deze doelgroep al in onze regio is gevaccineerd, betreft dit voor ons alleen de 16 en 17 jarigen binnen deze doelgroep.

Daarnaast kan deze doelgroep ook na maandag 19 april op korte termijn een afspraak maken met de GGD voor een vaccinatie. 
 

09 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Testen op Covid bij kindjes < 3mnden door huisartsen ipv de GGD
 • Covid-spreekuur op de Spoedpost
 • AstraZeneca-vaccin definitief voor 60 jaar en ouder
 • Herinnering: vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus covid-19 vaccin door GGD

Beeld in de regio

Noord Limburg staat altijd nog bovenaan in Nederland als het gaat om het aantal positieve testen. Ook zien we het aantal coronagerelateerde contacten op de Spoedpost en in de praktijken oplopen.

Testen op Covid bij kindjes < 3mnden door huisartsen ipv de GGD

Vanaf vrijdag 9 april zal de GGD, ouders van kindjes < 3 maanden doorverwijzen naar de eigen huisarts, als ze bellen voor een COVID-test.
 1. Als de ouders bellen voor een test en het kindje heeft voor COVID-verdachte klachten, dan adviseert de GGD ouders hun huisarts te bellen.
 2. Als de ouders bellen voor een test om het kindje uit quarantaine te laten komen, dan adviseert de GGD de ouders om het kindje tot 10 dagen na de laatste blootstelling in quarantaine te houden ipv testen op dag 5.
 3. Als ouders van kindjes < 3 maanden oud bellen omdat hun kindje cat. 2 of cat. 3 contact is en ze staan op voor een test, verwijzen de GGD ze ook door naar hun eigen huisarts.
 
Het gaat hierbij om kindjes die waarschijnlijk toch al door de huisarts gezien moeten worden. De huisarts zal dan het kindje eerst klinisch beoordelen, mocht een test noodzakelijk zijn dan neemt de huisarts de test af, zie werkinstructie.
 
De ouders zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afgifte van de test bij het ziekenhuis.
 
In principe is het beste een midturbinate swab te combineren met een orofaryngeale swab. Als 1 van beide niet lukt, is het toch nuttig de test te doen, maar wel met de mededeling dat daardoor de gevoeligheid van de test afneemt en de besmetting gemist kan worden. Hierbij het afnameprotocol en onderbouwing.

Covid-spreekuur op de Spoedpost

Het oplopende aantal corona gerelateerde contacten maakt ook dat we de afspraken rondom het Covid-spreekuur op de Spoedpost willen toelichten.

In principe zal de 2e consultarts het Covid-spreekuur voor zijn rekening nemen. Mocht het aantal Covid-contacten het vereisen dan kan de tweede Covidkamer voor de verpleegkundig specialist (of de arts die deze dienst heeft overgenomen) gepland gaan worden. Daarnaast kan men in onderlinge afstemming kiezen om het Covid-spreekuur tussen beide diensten te verdelen.

De 1e consultarts blijft hiermee beschikbaar voor de noodzakelijke regiefunctie.

Mocht de druk op de Spoedpost verder toenemen zullen we wederom een extra regie-arts inzetten over de Spoedposten Roermond en Weert. De extra regie-arts is nu nog niet ingeroosterd.

AstraZeneca-vaccin definitief voor 60 jaar en ouder

Gisteren is bekend geworden dat mensen onder de 60 jaar niet meer met Astra Zeneca gevaccineerd zullen worden. Huisartsen kunnen doorgaan met het gebruik van dit vaccin voor de doelgroep van 60 jaar en ouder.

De minister zegt dit besluit te hebben genomen op advies van de Gezondheidsraad en na bestudering door het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

Herinnering: vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus covid-19 vaccin door GGD

Aan het einde van de dag zijn er bij de GGD-vaccinatielocaties regelmatig enkele vaccinaties over. Het geniet de voorkeur om kwetsbare patiënten in aanmerking te laten komen voor het restantvaccin. Meditta, Cohesie en de GGD Limburg-Noord gaan samenwerken om dit te realiseren.

Door de huisartsen worden patiënten geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. Voor de Meditta regio betreft het de vaccinatielocaties Weert en Roermond.
 
Werkwijze:
 • Aan het einde van de dag wordt door de GGD locaties geïnventariseerd hoeveel vaccins er over zijn.
 • De dagcoördinator van de betreffende locatie geeft dit door aan het regionale callcenter van de GGD Limburg-Noord. Het callcenter is in het bezit van de lijsten met daarop de contactgegevens van de patiënten die zijn aangedragen door zowel Meditta als Cohesie.
 • Vervolgens belt het GGD callcenter tussen 15:00u en 16:45u de patiënten in de volgorde van de lijst. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt na het telefoontje direct in staat is om naar de betreffende GGD locatie te komen.
 • De patiënt kan zich melden op de afgesproken locatie, waar ook direct de afspraak voor de tweede prik gepland zal worden. Op locatie dient er nog een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Bijlage: Gezondheidsverklaring Covid.
Voorwaarden:
 • De huisarts levert per patiënt de naam, geboorte datum, telefoonnummer en de voorkeurslocatie aan.
 • De huisarts licht de patiënt in over bovenstaande werkwijze. Daarbij is van belang dat er geen garantie kan worden gegeven op een vaccin. Er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van de patiënt en dit kan hem of haar een vroegere vaccinatie opleveren.
 • De huisarts vraagt aan de betrokken patiënten toestemming om hun gegevens te delen met de GGD Limburg-Noord.
 • De huisarts geeft aan of de patiënt in aanmerking komt voor een MRNA vaccin (65+ jaar) of de patiënt gerechtigd is voor AstraZeneca (<65 jaar).
De gegevens kunnen worden doorgemaild aan: corona@meditta.nl o.v.v. spillagelijst GGD.


Informatievoorziening en communicatie:
 • De GGD gebruikt de spillagelijsten die beheerd worden door Meditta en Cohesie.
 • De GGD neemt geen verzoeken in behandeling van patiënten die op de lijst vermeld willen worden.
 • De GGD verwijst huisartsen met vragen over deze regeling naar Meditta en Cohesie.
Contactpersonen:
Naam Organisatie Telefoon Email
Jolande Bult Meditta 06-43695052 jolandebult@meditta.nl
Twan Regli Meditta 06-14557632 twanregli@meditta.nl

02 APRIL 2021
 • Beeld in de regio
 • Dragen van mondmaskers op de Spoedposten
 • Herinnering: Vaccinatie beschermd wonen GGZ
 • Tweede vaccinatie ronde van mobiele teams met BioNTech/Pfizer vaccin
 • GGD biedt maatwerk voor mensen met huisarts in buitenland
 • Herinnering: Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin door GGD

Beeld in de regio

Afgelopen week is er een stijging van 26% geconstateerd in het aantal positieve testen. De druk op de ziekenhuizen stijgt en de druk op de IC en de COVID afdeling is groot. Hierdoor is er ook al de noodzaak geweest om patiënten over te plaatsen.

Dragen van mondmaskers op de Spoedposten

Vanuit de Spoedposten is de vraag gekomen of het mogelijk zou zijn om het dragen van de mondmaskers in de HAP-auto af te schaffen. 
 
Het Crisisteam ML heeft besloten om het dragen van de mondmaskers te handhaven tot de vaccinatiegraad groter is. Mede omdat we een voorbeeldfunctie vervullen en hiermee wordt ook het advies van de RIVM gehandhaafd.
 

Herinnering: Vaccinatie beschermd wonen GGZ

In principe is er vanuit het RIVM het besluit genomen dat cliënten beschermd wonen, via de huisartsen gevaccineerd zullen worden. Hoe hiervoor de werkwijze zal zijn, is nog niet duidelijk.
In onze regio heeft METggz aangeboden om, vooruitlopend op bovenstaande, zelf de covid-vaccinaties te bestellen en te geven aan de patiënten, die vallen onder de huisartsenzorg. 

Hiervoor zullen zij contact opnemen met de huisarts waarbij de betreffende patiënt is ingeschreven voor het opvragen van contra-indicaties.
 

Tweede vaccinatie ronde van mobiele teams met BioNTech/Pfizer vaccin

Afgelopen week zijn de mobiele teams wederom met groot succes langs de instellingen en kleinschalige woonvormen gegaan. Met vier teams per dag zijn in drie dagen 
74 instellingen/kleinschalige woonvormen bezocht om 1400 bewoners hun vaccinatie te geven.

Ze zijn ook dit keer door de instellingen hartelijk ontvangen en de deelnemers van de teams zijn met mooie hartverwarmende verhalen teruggekomen op de spoedposten.

Ook hebben we nog vele patiënten blij kunnen maken met een vaccinatie vanuit de spillage.

Bij deze willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit te realiseren, hartelijk danken.

GGD biedt maatwerk voor mensen met huisarts in buitenland

Thuiswonende mensen in de leeftijd van 60 tot en met 64 jaar worden momenteel in Noord- en Midden-Limburg  gevaccineerd door hun huisarts. In Limburg zijn er mensen met een huisarts in België of Duitsland. Zij ontvangen geen uitnodiging van hun huisarts voor een coronavaccinatie. Daarom kunnen Limburgers  met een Belgische of Duitse huisarts vanaf vandaag een afspraak maken voor een coronavaccinatie op één van de vier vaccinatielocaties van de GGD Limburg-Noord: Venray, Venlo, Weert en Roermond. De voorwaarde is dat je geboren bent  in 1956 of 1957 (mensen die geboren zijn in  1958 of 1959 volgen  later en komen  nu nog  niet  in aanmerking).

Voor het maken van een afspraak bel: 088 – 11 91 990. 

Herinnering: Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin door GGD

Aan het einde van de dag zijn er bij de GGD-vaccinatielocaties regelmatig enkele vaccinaties over. Het geniet de voorkeur om kwetsbare patiënten in aanmerking te laten komen voor het restantvaccin. Meditta, Cohesie en de GGD Limburg-Noord gaan samenwerken om dit te realiseren.
 
Door de huisartsen worden patiënten geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. Voor de Meditta regio betreft het de vaccinatielocaties Weert en Roermond.
 
Werkwijze:
 • Aan het einde van de dag wordt door de GGD locaties geïnventariseerd hoeveel vaccins er over zijn. 
 • De dagcoördinator van de betreffende locatie geeft dit door aan het regionale callcenter van de GGD Limburg-Noord. Het callcenter is in het bezit van de lijsten met daarop de contactgegevens van de patiënten die zijn aangedragen door zowel Meditta als Cohesie. 
 • Vervolgens belt het GGD callcenter tussen 15:00u en 16:45u de patiënten in de volgorde van de lijst. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt na het telefoontje direct in staat is om naar de betreffende GGD locatie te komen. 
 • De patiënt kan zich melden op de afgesproken locatie, waar ook direct de afspraak voor de tweede prik gepland zal worden. Op locatie dient er nog een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Bijlage: Gezondheidsverklaring Covid.
 
Voorwaarden:
 • De huisarts levert per patiënt de naam, geboorte datum, telefoonnummer en de voorkeurslocatie aan.
 • De huisarts licht de patiënt in over bovenstaande werkwijze. Daarbij is van belang dat er geen garantie kan worden gegeven op een vaccin. Er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van de patiënt en dit kan hem of haar een vroegere vaccinatie opleveren.
 • De huisarts vraagt aan de betrokken patiënten toestemming om hun gegevens te delen met de GGD Limburg-Noord.
 • De huisarts geeft aan of de patiënt in aanmerking komt voor een MRNA vaccin (65+ jaar) of de patiënt gerechtigd is voor AstraZeneca (<65 jaar). 
 • De gegevens kunnen worden doorgemaild aan: corona@meditta.nl o.v.v. spillagelijst GGD.
 
Informatievoorziening en communicatie:
 • De GGD gebruikt de spillagelijsten die beheerd worden door Meditta en Cohesie.
 • De GGD neemt geen verzoeken in behandeling van patiënten die op de lijst vermeld willen worden.
 • De GGD verwijst huisartsen met vragen over deze regeling naar Meditta en Cohesie.
 
Contactpersonen:
Jolande Bult - Meditta - 06-43695052  - jolandebult@meditta.nl
Twan Regli   - Meditta - 06-14557632  - twanregli@meditta.nl
 

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG WEERT E.O.
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2021
26 MAART 2021
 • Beeld in de regio
 • Start vaccineren hoog risico patiënten door ziekenhuizen
 • Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin door GGD
 • Mobiele teams start volgende week met 2e vaccinatie Pfizer!
 • Wil jij meehelpen met het bestrijden van Corona?

Beeld in de regio

Het aantal positieve testen is nog steeds aan het stijgen. De derde piek begint nu echt vorm te krijgen. Vooral in het ziekenhuis ziet men een toename van het aantal corona patiënten.

Start vaccineren hoog risico patiënten door ziekenhuizen

Zoals geadviseerd door de Gezondheidsraad starten ziekenhuizen binnenkort met het vaccineren van hoog risico patiënten. De betreffende patiënten krijgen binnenkort een oproep voor vaccinatie in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. 

De hoog risicopatiënten zijn:
 • Patiënten met een hematologische maligniteit;
 • Patiënten met ernstig nierfalen;
 • Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie;
 • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis;
 • Patiënten met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is gecompromitteerd.

Patiënten worden hier telefonisch voor uitgenodigd. Het kan zijn dat de patiënten die ze oproepen al gevaccineerd zijn of al een oproep hebben gehad van de GGD of huisarts. 

Deze patiënten wordt geadviseerd gebruik te maken van de eerste uitnodiging die ze ontvangen.
 
Het crisisteam heeft het verzoek bij het ziekenhuis neergelegd om een terugkoppeling te geven aan de huisartsen wanneer een patiënt is gevaccineerd.
 

Vaccineren van kwetsbare patiënten met surplus COVID-19 vaccin door GGD

Aan het einde van de dag zijn er bij de GGD-vaccinatielocaties regelmatig enkele vaccinaties over. Het geniet de voorkeur om kwetsbare patiënten in aanmerking te laten komen voor het restantvaccin. Meditta, Cohesie en de GGD Limburg-Noord gaan samenwerken om dit te realiseren.
 
Door de huisartsen worden patiënten geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. Voor de Meditta regio betreft het de vaccinatielocaties Weert en Roermond.
 
Werkwijze:
 • Aan het einde van de dag wordt door de GGD locaties geïnventariseerd hoeveel vaccins er over zijn. 
 • De dagcoördinator van de betreffende locatie geeft dit door aan het regionale callcenter van de GGD Limburg-Noord. Het callcenter is in het bezit van de lijsten met daarop de contactgegevens van de patiënten die zijn aangedragen door zowel Meditta als Cohesie. 
 • Vervolgens belt het GGD callcenter tussen 15:00u en 16:45u de patiënten in de volgorde van de lijst. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt na het telefoontje direct in staat is om naar de betreffende GGD locatie te komen. 
 • De patiënt kan zich melden op de afgesproken locatie, waar ook direct de afspraak voor de tweede prik gepland zal worden. Op locatie dient er nog een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Bijlage: Gezondheidsverklaring Covid.
 
Voorwaarden:
 • De huisarts levert per patiënt de naam, geboorte datum, telefoonnummer en de voorkeurslocatie aan.
 • De huisarts licht de patiënt in over bovenstaande werkwijze. Daarbij is van belang dat er geen garantie kan worden gegeven op een vaccin. Er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van de patiënt en dit kan hem of haar een vroegere vaccinatie opleveren.
 • De huisarts vraagt aan de betrokken patiënten toestemming om hun gegevens te delen met de GGD Limburg-Noord.
 • De huisarts geeft aan of de patiënt in aanmerking komt voor een MRNA vaccin (65+ jaar) of de patiënt gerechtigd is voor AstraZeneca (<65 jaar). 
 • De gegevens kunnen worden doorgemaild aan: corona@meditta.nl o.v.v. spillagelijst GGD.
 
Informatievoorziening en communicatie:
 • De GGD gebruikt de spillagelijsten die beheerd worden door Meditta en Cohesie.
 • De GGD neemt geen verzoeken in behandeling van patiënten die op de lijst vermeld willen worden.
 • De GGD verwijst huisartsen met vragen over deze regeling naar Meditta en Cohesie.

Contactpersonen:
Naam Organisatie Telefoon Email
Jolande Bult Meditta 06-43695052 jolandebult@meditta.nl
Twan Regli Meditta 06-14557632 twanregli@meditta.nl

Mobiele teams start volgende week met 2e vaccinatie Pfizer!


Wil jij meehelpen met het bestrijden van Corona?

De GGD is op zoek naar medewerkers voor de vaccinatielocaties in Roer