×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Ketenzorg en zorgprogramma’s

Om de behandeling van chronisch zieke patiënten beter en efficiënter te laten verlopen, biedt Meditta specifieke en op de NHG-zorgstandaarden gebaseerde zorgprogramma’s aan. Bij de behandeling van een chronische aandoening kunnen diverse zorgverleners betrokken zijn. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten met één doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

"De praktijkondersteuner levert laagdrempelige hulp en protocolleerde zorg in een vertrouwde omgeving: in de huisartsenpraktijk of bij de patiënt thuis."

Zorgprogramma's

Om de behandeling van chronisch zieke patiënten beter en efficiënter te laten verlopen, biedt Meditta specifieke en op de NHG-zorgstandaarden gebaseerde zorgprogramma’s aan. Essentieel daarbij is een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners. Meditta legt contacten, maakt afspraken met medisch specialisten en zorgverzekeraars én levert praktijkondersteuners en expertteams.

Patiënteninformatie over het astma zorgprogramma

klik hier

Astma

Patiënten met astma hebben veel baat bij goede begeleiding en behandeling. Enerzijds om te voorkomen dat een astma-aanval ontstaat, anderzijds om, als er toch een aanval is ontstaan, die zo snel mogelijk ongedaan te maken. Het zorgprogramma biedt maatwerk en is afgestemd op de persoonlijke situatie. Er is veel aandacht voor het juiste gebruik van de inhalatiemedicatie, voeding en beweeggedrag. Binnen het zorgprogramma is ook een module ‘Stoppen met roken’. Huisartsen en praktijkondersteuners worden hierbij ondersteund door een expertteam bestaande uit een kaderhuisarts longziekten en een gespecialiseerd verpleegkundige, bijgestaan door een longarts.

Patiënteninformatie over het CVRM zorgprogramma

klik hier

CVRM: Risicomanagement hart- en vaatziekten

Het zorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement beoogt het risico op het krijgen van een beroerte of hartaanval te beperken. Het CVRM-programma biedt voor patiënten specifieke zorgprogramma`s zoals ‘Stoppen met roken’ en ‘Bewegen en Voeding’. Patiënten uit de risicogroep krijgen intensieve begeleiding vanuit de eigen huisartsenpraktijk. Huisartsen en praktijkondersteuners worden hierbij ondersteund door een expertteam bestaande uit een kaderhuisarts CVRM en een gespecialiseerde verpleegkundige, bijgestaan door een cardioloog.

Patiënteninformatie over het COPD zorgprogramma

klik hier

COPD

Chronisch Obstructief Longlijden (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD) is een chronisch progressieve aandoening, waarbij de longfunctie versneld achteruit gaat. Bij niet adequate behandeling en/of gebrekkig zelfmanagement leidt COPD tot invaliditeit en is de levensverwachting verminderd met ongeveer zeven jaar. Binnen het COPD-programma ligt de nadruk op tijdige diagnostiek en leefstijlinterventies zoals ‘Stoppen met roken’ en ‘Bewegen’. Huisartsen en praktijkondersteuners worden hierbij ondersteund door een expertteam bestaande uit een kaderhuisarts longziekten en een gespecialiseerde verpleegkundige, bijgestaan door een longarts.

Patiënteninformatie over het diabetes zorgprogramma

klik hier

Diabetes mellitus type 2 (DMll)

Het voornaamste doel van dit programma is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes mellitus. Huisartsen en praktijkondersteuners worden hierbij ondersteund door een expertteam bestaande uit een kaderhuisarts diabetes en een gespecialiseerde verpleegkundige, bijgestaan door een internist.

Ontdek wat de patiënt zelf al kan doen!

ga

Gecombineerde leefstijlinterventie

De GLI is een gecombineerde aanpak rondom leefstijl, voeding en gedrag en is gericht op het stapsgewijs verbeteren van de leefstijl. Mensen met obesitas of overgewicht en een extra risicofactor - zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2 - komen in aanmerking voor een GLI na een verwijzing door de huisarts. Het doel van een GLI is het bereiken én behouden van een gezonde leefstijl.

Patiënteninformatie over het GGZ zorgprogramma

klik hier

Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk

Psychische en psychosociale klachten en aandoeningen zoals stress, angststoornissen, verslaving en depressie komen relatief vaak voor. Meditta levert gekwalificeerde praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) die huisarts en patiënt deskundig en laagdrempelig ondersteunen bij taken als preventie, psycho-educatie, begeleiden van zelfmanagement, interventies en terugvalpreventie. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp, speciaal voor zorgprofessionals.

Patiënteninformatie over het zorgprogramma

klik hier

Ouderen in een kwetsbare positie

De rijksoverheid wil een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen, een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen. Een samenleving waarin ouderen blijven meedoen, langer thuis kunnen blijven wonen en zich minder eenzaam voelen. Het groeiend aantal ouderen, de stijgende zorgkosten, het tekort aan professionals en mantelzorgers vraagt daarbij om een andere inrichting van de zorg rondom ouderen.

Klik hieronder voor meer informatie over de aangesloten ketenzorgpartners.

Ketenzorg

Bij de behandeling van een chronische aandoening kunnen diverse zorgverleners betrokken zijn. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten met één doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang. Ze vormen een keten en zorgen dat de verschillende behandelingen op elkaar afgestemd zijn.

DIËTIST

Voor een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies.

zoek

PODO-
THERAPEUT

Bij pijnklachten aan voeten en tijdens het lopen.

zoek

PEDICURE

Voor voetverzorging op maat.

zoek

FYSIO-
THERAPEUT

Experts in lichaam en beweging.

zoek

HUISARTS

Vind een aangesloten huisarts.

zoek

HEALTHY LIFE

bezoek

Zorgprogramma's en contracten

De zorgprogramma’s zijn gecontracteerd bij de zorgverzekeraar onder de voorwaarden van de NZA beleidsregel BR/CU-7056, Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoening. De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) financiering is hier van toepassing. Meditta biedt daarnaast de Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) HealthyLIFE aan (CooL programma uitgebreid met beweeggedeelte en Positieve Gezondheid als uitgangspunt).

Meditta Zorg spreekt als hoofdcontractant (zorggroep) met de zorgverzekeraar af welke zorg aan deze patiënten geboden zal worden tegen welk tarief per patiënt. Vervolgens maakt Meditta Zorg afspraken met onderaannemers over de kwaliteit van zorg, geleverde prestaties en de financiering. Onderaannemers zijn bijvoorbeeld huisartsen, diëtisten, podotherapeut, pedicures en Meditta Diagnostiek.

Bij downloads vindt u het algemene deel van het contract Meditta Zorg en de kwaliteitscriteria onderaannemers Meditta Zorg. Deze documenten zijn onderdeel van de overeenkomst die Meditta Zorg sluit met haar zorgaanbieders en zijn gelijk voor alle deelnemers.

Projectvoorstel Zorginnovatie Eerstelijn, 2021

In het kader van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg diende Meditta in 2021 het Projectvoorstel Zorginnovatie Eerstelijn in bij zorgverzekeraar CZ. De doelstelling van het project is vierledig:

  • verbeteren van de kwaliteit van zorg
  • het vergroten van het werkplezier van de zorgprofessional
  • het verhogen van de gezondheid en het welbevinden van de patiënt
  • en het verlagen van de zorgkosten.


Raadpleeg hier het complete projectvoorstel.