×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Omgangsregels?
Kaart ze aan!

Meditta wil ambities waarmaken met de mensen die zich dagelijks hiervoor inzetten. Huisartsen, bestuurders, triagisten, stagiairs, operators, managers en office-medewerkers: iedereen heeft een rol. 

Goed luisteren naar wat er gevraagd wordt; goed kijken naar mogelijkheden, maar ook door hartelijk en professioneel te zijn. Kortom: een prettige manier van samenwerken, met oog voor elkaar. Respect, luisteren en waardering voor iedereen waarmee je in aanraking komt. Elke dag weer kwaliteit leveren vanuit jouw rol als professional, collega, medewerker of leidinggevende.

Meditta’s omgangsregels zijn niet bedoeld als wetboek maar als een leidraad waarmee leidinggevenden en medewerkers aan de slag kunnen. Hoewel, als je in strijd handelt met deze omgangsregels, dit arbeidsrechtelijke consequenties kan hebben. 

Bij interpretatieverschillen is het belangrijk om hierover onderling in gesprek te gaan om met elkaar tot een oplossing te komen. Als dit niet tot resultaat leidt, kan gebruik worden gemaakt van de reguliere klachtenprocedure voor medewerkers. Hiermee creëren we een open en respectvol werkklimaat en hebben we houvast bij het maken van afwegingen in ons handelen, zowel in- als extern.

Meer dan regels 

De scheidslijn tussen positief en negatief is niet altijd duidelijk. Er kan sprake zijn van normen en waarden die strijdig met elkaar zijn. Waarheid en eerlijkheid zijn primair. Hoe de code in de praktijk functioneert hangt af van de situatie. Het beleid is gericht op wederkerigheid. Het gesprek dat we aangaan en hoe je handelt.

Onze visie op omgang met betrekking tot zorg en gezondheid is verwoord in vijf houdingen waarvan de eerste letters samen het woord KAART vormen.

Een geheugensteun als oproep om pro-actief te zijn, met als slogan: ‘Kaart ze aan!’. Toepasbaar naar patiënt en klant maar ook naar collega en relatie.

1. Klantgericht

Denk en handel vanuit patiënt en klant, de huisarts(-praktijk) en interne organisatie. Acteer professioneel, adequaat en trefzeker. Wees je ervan bewust dat de kwaliteit van dienstverlening afhankelijk is van de inzet en samenwerking tussen alle collega’s. Luister en herken specifieke behoeften en anticipeer.

2. Aanspreekbaar

Dit is feitelijk ‘verantwoordelijk zijn’ voor je gedrag; bewust zijn van je keuzes die je kan motiveren naar klant en collega. Je bent je bewust van de verantwoordelijkheden die bij je functie horen en bereid om je te verantwoorden. 

3. Actief

Pro-actief zijn. Niet afwachten, maar initiërend om het gesprek aan te gaan over wensen en behoeften. Zet je talent in voor klant en collega.

4. Respectvol

Houd rekening met elkaar. Wees hartelijk en ga op een respectvolle manier om met iedereen waarmee je acteert. Zowel intern als extern.

5. Trotse teamspirit

Met elkaar bereik je meer dan alleen. Andersgezegd, alleen ga je sneller maar samen kom je verder omdat wijsheid en expertise in de groep geborgd zijn. Acteer op basis van samenwerking en teamspirit. Met teamgeest creëren we trots, intern en extern. Vier de successen.

Omgangsregels

Neem de juiste rol en acteer hiertoe

Bij Meditta hebben we te maken met verschillende soorten rollen. Soms zijn er meerdere rollen op jezelf van toepassing. Zo ben je altijd collega voor anderen maar ook medewerker. Het eerste is vanuit een meer sociaal perpectief, het andere vanuit zakelijk perpectief. Sommigen zijn ook leidinggevende en/of tegelijkertijd zorgprofessional. Lees deze omgangsregels daarom vanuit het juiste perspectief.

Feitelijk maken wij per rol geen onderscheid in gedrag en hechten heel veel belang aan een goede relatie. Dit draait om respect, vertrouwen, betrokkenheid en goede communicatie. Serieus acteren, begrijpbaar communiceren en gewaarborgde privacy. 

Naast hartelijkheid, zorg op maat en begrip voor ieders cultuur geldt in het algemeen voor ons allen:

 • Kom afspraken na.
 • Wees aanspreekbaar en toetsbaar.
 • Sta open voor advies en feedback.
 • Wees loyaal en vermijd negatieve uitlatingen.
 • Gebruik geen alcohol en drugs tijdens werk en verschijn niet onder invloed op het werk.
 • Vermijd een levensstijl die conflicteert met de door Meditta gevraagde werkzaamheden.   
 • Doe niet mee aan pesten, gewelddadige, racistische, discriminerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen.
 • Neem geen geld, geschenken of anderszins aan. Een geschenk van geringe waarde is toegestaan. Stem dit af met je leidinggevende.
 • Respecteer ter beschikking gestelde materialen en middelen en gebruik deze alleen in de context van je functie.
 • Voorkom fraude, ongewenste omgangsvormen en bescherm vertrouwelijke of privacy-gevoelige gegevens.


Zorgprofessional

Iedereen die een bijdrage levert aan het professionele zorgproces ofwel informele zorg verleent en hierin is opgeleid. We hechten waarde aan een veilige omgeving en komen afspraken na om te werken aan vertrouwen. Patiënten zijn meestal begripvol als een afspraak vertraagt of als de huisarts wordt weggeroepen, mits we dit blijven motiveren. Agressief gedrag van klanten of hun verwanten wordt niet geaccepteerd.


Hoe acteer je als zorgprofessional?

 • Verstrek informatie over behandeltrajecten en beantwoord vragen op een begrijpelijke manier.
 • Acteer open en respectvol en uit dit in taalgebruik, kleding(keuze) en persoonlijke hygiëne.
 • Tijdens je werk vertegenwoordig je Meditta én jezelf. Handel hiernaar.
 • Voer je werk uit conform de beroepsstandaard.
 • Hanteer geheimhouding en respecteer privacy volgens de regels ‘Omgaan met privacygevoelige informatie’.
 • Leidend is maatschappelijke aanvaardbaarheid en weerhouding van eigen normen.
 • Tijdens je werk is de rol van zorgverlener niet gelinkt met je privé-persoon.
 • Zorg voor een veilige werkomgeving en meld direct fouten/gebreken en ongewenste omgangsvormen aan leidinggevende, vertrouwenspersoon of procedure ‘Veilig Incident Melden’ (VIM).
 • Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens en voorkom onbevoegd toegang tot het klantendossier. Meld een datalek direct bij de functionaris gegevensbescherming via ‘Meldingen’ in het kwaliteitssysteem of aan datalek@meditta.nl.
 • Neem verantwoordelijkheid voor het gebruik van social media. Deel geen privacygevoelige informatie. Als ambassadeur van Meditta handel je volgens de ‘omgangsregels internet- en e-mailgebruik’ (cao Huisartsenzorg).

Medewerker

Samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken, ook als je niet in de zorg bent opgeleid en een andere functie vervult. Alle medewerkers spelen een onmisbare rol bij het bereiken van de doelen van Meditta. Betrouwbaarheid en loyaliteit zijn daarbij van belang.

Hoe acteer je als medewerker?

 • Werk mee aan verbetering van zorg- en dienstverlening. Sta open voor tips en nascholing. 
 • Stel je op de hoogte van interne procedures en voorschriften en volg deze op.
 • Respecteer geheimhouding met betrekking tot gevoelige gegevens en data.
 • Vermijd het gesprek in het openbaar over opdrachtgevers, klanten en collega’s.
 • Post geen berichten en/of foto’s van je werkplek via social media.
 • Wees je bewust van de risico’s die gebruik van social media met zich meebrengen. Deel geen informatie over klant, collega, opdrachtgever, concurrent, leverancier zonder toestemming.
 • Onderscheid de belangen van werkgever, klant en privé.
 • Stimuleer een goede communicatie en samenwerking met Meditta als werkgever.
 • Neem je verantwoordelijkheid tot meldplicht bij (seksueel) misbruik door collega’s of derden.

 

Collega

Collegialiteit is een voorwaarde om goed te functioneren; verbondenheid met elkaar vormt de basis. Ook de huisarts wordt als collega gezien. Alles draait om samenwerken en kennis delen, want samen kom je verder. Wees verantwoordelijk en respectvol, sta open voor commentaar. Irritaties bespreek je alleen met de betrokkene(n).

 

Hoe acteer je als collega?

 • Praat niet over collega’s maar met henzelf indien afspraken niet worden nagekomen.
 • Treed collega’s met respect tegemoet. Hartelijkheid, humor, belangstelling en waardering.
 • Respecteer opvattingen en expertise van collega’s door te luisteren en vragen te stellen. 
 • Stel je grenzen.
 • Draag bij aan een effectieve multidisciplinaire samenwerking en ketenzorg.
 • Werk op een constructieve wijze samen met collega’s, ook buiten team of afdeling.
 • Spreek collega’s aan op gedrag dat niet overeenstemt met de omgangsregels.

Leidinggevende

De leidinggevende acteert als werkgever waarvoor diensten worden uitgevoerd en hiervoor goede arbeidsvoorwaarden biedt in een gezonde veilige werksituatie. Correcte communicatie is essentieel: stimuleer een goede samenwerking en sta open voor kritiek. Bevorder betrokkenheid door stimulering van werkoverleg en medezeggenschap door professionele kwaliteiten aan te wenden.

Hoe acteer je als leidinggevende?

 • Voorkom elke vorm van misbruik van positie en functie als leidinggevende.
 • Stimuleer een hoge kwaliteit van het werkproces en bevorder het nemen van verantwoordelijkheid voor iedereen.
 • Als sterke schakel in de dienstverlening en creëer ruimte tot ontplooien.
 • Draag bij aan goede omgangsvormen: agressie en (seksuele) intimidatie wordt tegengegaan.
 • Bevorder collegialiteit.
 • Stimuleer betrokkenheid, participatie en medezeggenschap.
 • Toon interesse in collega’s en wees een inspirator.
 • Communiceer helder en open.
 • Voorkom een relatie met een medewerker.
 • Wees complimenteus en geef regelmatig positieve feedback.
 • Werk volgens het principe van coachend leiderschap.

VERTROUWENS- PERSOON

Kaart iets aan!

contact

MAAK EEN MELDING

Kaart iets aan!

procedure

INTEGRITEITS- CODE

bekijk
Animatie campagne KAART