×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Zorgprogramma geestelijke gezondheidszorg - voor professionals

INFORMATIE VOOR ZORG-PROFESSIONALS

Ketenzorg en zorgprogramma’s

klik hier
Psychische klachten komen relatief veel voor, ruim 4 op de 10 mensen hebben ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad (Trimbosinstituut). Psychische klachten zijn bijvoorbeeld depressieve klachten, stress, angst, somberheid, werk- of opvoedingsproblemen. 

Ook wanneer er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals bijvoorbeeld een overlijden, scheiding of verslavingsproblematiek kan dit zorgen dat mensen zich niet fijn voelen en dat ze niet meer alles kunnen en willen doen. Ook een lichamelijke aandoening of beperking kan leiden tot psychische klachten. Vaak gaan deze gevoelens samen met problemen in het dagelijks leven op gebied van werk, relaties en zorg.

De huisarts en de POH-GGZ

Meditta heeft POH’ers GGZ in dienst die de huisarts ondersteunen op het gebied van psychische- en psychosociale zorg. Beiden beschikken over informatie, kennis en vaardigheden om de patiënt in zijn kracht te zetten en uit te gaan van de mogelijkheden van de patiënt. Samenwerking binnen en buiten de huisartsenpraktijk is essentieel om goede zorg te leveren. De uitgangspunten van de GGZ in de huisartsenpraktijk zijn:

Herstelondersteuning

Herstel is een uniek en persoonlijk proces, dat voor elk mens anders is. Aan herstel werken doen mensen zelf, met ondersteuning van onder andere de huisarts en de POH-GGZ die aansluit bij het persoonlijke proces van de patiënt. Belangrijk voor die ondersteuning is dat de leefwereld, het levensverhaal, de wensen, behoeften, krachten en mogelijkheden van de patiënten die werken aan hun herstel leidend zijn.

Positieve gezondheid

Met deze bredere benadering wordt bijgedragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Positieve gezondheid: met deze bredere benadering wordt bijgedragen aan het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Gezond leven verkleint de kans op ziekten.

Het zorgprogramma voor geestelijke gezondheidszorg en de POH GGZ

VERMINDER KLACHTEN

Inhoud van werkzaamheden

De werkzaamheden van de POH-GGZ passen binnen de huisartsgeneeskundige zorg van de desbetreffende huisartsenpraktijk waar het de zorg voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten betreft. 

Direct patiëntgebonden activiteiten

Hieronder worden in ieder geval de volgende zorgactiviteiten begrepen:

Probleemverheldering

Probleemverheldering betreft het nader analyseren en uitdiepen van de hulpvraag en klachten. De POH-GGZ krijgt in een of meerdere gesprekken inzicht in de problematiek gezien vanuit het perspectief van de patiënt, zijn context, behoefte, motivatie en mogelijkheden. De POH-GGZ maakt hierbij gebruik van de 4DKL en de vragenlijst Positieve Gezondheid. Eventueel kunnen andere instrumenten worden ingezet.

Signalering

De POH-GGZ weet binnen de context van de patiënt te beoordelen wat ‘gewoon’ en ‘niet gewoon’ is. De POH-GGZ herkent mogelijke vormen van psychopathologie, (somatische) co-morbiditeit en is in staat gevaar, een onveilige thuissituatie en problematische armoede in te schatten.

Opstellen en bespreken van vervolgstappen

Naar aanleiding van de probleemverheldering bespreekt de POH-GGZ de mogelijkheden voor begeleiding voor deze klachten binnen of buiten de huisartsenpraktijk met de patiënt en overlegt waar nodig met de huisarts. In een proces van gedeelde besluitvorming wordt er vervolgens een individueel plan van aanpak opgesteld, uitgaande van de hulpvraag van de patiënt. 

Geven van voorlichting en psycho-educatie

Psycho-educatie bestaat uit het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan de patiënt en zijn naasten over zijn klachten en/of aandoening, de mogelijke oorzaken daarvan (context), de prognose en de manier waarop daarmee om kan worden gegaan. Daarbij horen ook dagstructurering, activiteitenplanning, leefstijladviezen, beweegadviezen en zelfzorg. De POH-GGZ maakt hierbij gebruik van eHealth-toepassingen om de patiënt te ondersteunen.

Begeleide zelfhulp, ondersteuning zelfmanagement

Begeleide zelfhulp is een combinatie van gesprekken met de POH-GGZ en daarnaast een online zelfhulp methode (LIV) voor thuis met verdere uitleg en oefeningen. De POH-GGZ spreekt de zelfredzaamheid en veerkracht van de patiënt aan en laat de regie voor de behandeling waar mogelijk bij de patiënt zelf. Daarbij wordt aangesloten bij het in de regio beschikbare aanbod voor patiënten en naasten.

Interventies gericht op verbetering van het functioneren van de patiënt met psychische klachten

De POH-GGZ zet kortdurende generieke (diagnose-overstijgende) interventies in bij de patiënt met psychische klachten en/of aandoeningen. Daarbij sluit de POH-GGZ aan bij de context van de desbetreffende patiënt. Normaliseren, inventariseren, structureren en inzetten van kortdurende interventies behoren tot de functie van de POH-GGZ.

Geïndiceerde preventie

Geïndiceerde preventie-interventies hebben tot doel het ontstaan van een psychische ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen.

Zorggerelateerde preventie

Zorggerelateerde preventie-interventies richten zich op de patiënt met een (chronische) psychische ziekte of een of meerdere gezondheidsproblemen. Deze preventie heeft tot doel het individu te begeleiden en ondersteunen bij zelfredzaamheid en ziektelastreductie en verergering op tijd te signaleren c.q. te voorkomen. Dit kan ook betrekking hebben op somatische (co-)morbiditeit.

Terugvalpreventie en nazorg

Terugvalpreventie en nazorg betreft een of enkele handelingen/gesprekken met een patiënt die samenhangen met een behandeling die hij heeft ondergaan voor een psychische ziekte bij de GBGGZ of SGGZ, gericht op het door de patiënt zelf voorkomen en/of vroeg signaleren van de terugkeer van klachten. Een en ander vindt plaats op basis van een goede overdracht en advies van de GBGGZ of SGGZ.

Overbruggingszorg

Door de te lange wachttijden in de GGZ vindt er overbruggingszorg plaats door de POH-GGZ om de patiënt te ondersteunen bij het overbruggen van de wachttijd.

 

 

 

Cijfers over GGZ

  • Ongeveer 43% van alle Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar krijgt op enig moment te maken met een psychische aandoening.
  • Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen mensen hiervoor behandeld.

Het is heel fijn als je merkt dat je klachten serieus genomen worden.