×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Nieuwsarchief

De weergave in dit dossier is per regio en chronologisch gerangschikt. Raadpleeg ook de websites van RIVM, NHG en Zorgdashboard Limburg voor andere belangrijke informatie.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2022
23 DECEMBER 2022
 • Update GGD Zuid Limburg
 • Kerstwens

Update GGD Zuid Limburg

Graag willen we u meenemen in de wijzigingen van het gebruik mondmaskers en respiratoire klachten. Eveneens is er een wijziging in het test- en inzetbeleid van zorgmedewerkers.

 

Klik hier voor de update vanuit de GGD – Zuid Limburg.


Kerstwens

Het Crisisteam Westelijke Mijnstreek wenst u Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2023.


28 OKTOBER 2022
 • Corona
 • Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers
 • Ebola

Corona

Blijf op de hoogte! Actuele cijfers, griepprik en herhaalprik COVID-19.


Zoals bekend dalen momenteel de cijfers voor wat betreft het aantal besmettingen van het COVID-19 virus. Ondanks deze dalingen adviseren we regelmatig de RIVM site te raadplegen, evenals de site van de LHV, NHG en de Rijksoverheid.


Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers

Eerder heeft de Gemeente Sittard-Geleen aangegeven dat er nieuwe vluchtelingen ons land zouden bereiken. De HaROP-coördinatoren van Sittard en Geleen zijn hierover in kennis gesteld. We hebben nog geen nieuwe informatie.


Ebola

Zoals inmiddels bekend is er een Ebola uitbraak in Oeganda. We zijn hier ooit eerder mee geconfronteerd, in 2014 in andere delen van Afrika.

Ebola is een zeldzame én ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt en vaak gepaard gaat met bloedingen in het lichaam. De ziekte heet officieel Ebola Hemorragische koorts. Deze wordt veroorzaakt door een virus (ebolavirus, een van de filo-virussen). Andere virussen die hemorragische koorts kunnen veroorzaken zijn onder meer het marburgvirus en het Lassavirus.

 

Voorkom risico’s: Raadpleeg uw protocollen en geef de assistentes in de praktijk heldere uitleg.

 

Advies: 

 • Communiceer de risico’s!
 • Toets of iedereen op de juiste manier is geïnformeerd.
 • Blijf alert bij onaangekondigde patiënten. 
 • Triage met verdenking op Ebola: maak afspraken hierover ‘hoe te handelen’.
 • Visite? Check vóóraf of er verdenkingen zijn op Ebola, bij twijfel neemt de huisarts eerst telefonisch contact op met de patiënt.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2022
15 AUGUSTUS 2022
 • Oekraïense vluchtelingen
 • Organisatie van de zorg bij monkeypox virus

Oekraïense vluchtelingen

In samenspraak met de Gemeente Sittard-Geleen én de gevestigde huisartsen in Sittard worden de Oekraïense vluchtelingen die al langere tijd in ons land zijn en verblijven in Hotel Merici verdeeld en ingeschreven in de praktijken. Hierdoor is afgelopen week het structurele spreekuur voor deze vluchtelingen komen te vervallen.

Het kan zijn dat enkele vluchtelingen buiten Sittard een woningaanbod krijgen waardoor het mogelijk is dat vluchtelingen zich melden in praktijken buiten Sittard. 

Eveneens heeft Gemeente Beek ook Oekraïense vluchtelingen opgevangen. 


Organisatie van de zorg bij monkeypox virus

In de praktijk is het een paar keer voorgekomen dat een verdenking op monkeypox pas tijdens het lichamelijk onderzoek van een patiënt naar voren komt. Vandaar dat we u graag attenderen op adviezen via deze link.


05 AUGUSTUS 2022
 • Asielzoekers
 • Monkeyvirus
 • Bericht SNP Nieuw vaccinatieprogramma

Asielzoekers

Onlangs heeft gemeente Sittard-Geleen een beroep gedaan op het Crisisteam Westelijke Mijnstreek om huisartsenzorg te organiseren voor asielzoekers welke tijdelijk (3 weken) in Merici zullen verblijven. Het gaat hierbij niet om de groep Oekraïners maar asielzoekers welke reeds een periode in ons land verblijven en nu (al dan niet versneld) statushouder worden.

Het crisisteam heeft aangegeven hierin geen rol te hebben, het gaat in dit soort situaties niet meer om crisis. De gemeente Sittard-Geleen heeft verder zorggedragen voor inschrijving in een praktijk van deze asielzoekers. Heeft u vragen hierover dan staat het crisisteam uiteraard voor u ter beschikking.

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.

Zodra een asielzoeker statushouder is, dan gelden dezelfde regels als voor elke (nieuwe) inwoner in Nederland. Het crisisteam wil u graag attenderen op het feit dat het beleid welk geldt voor uw praktijk omtrent toelaten van nieuwe patiënten, correct wordt nageleefd. Hiermee willen we voorkomen dat de praktijk discriminatie van toelaten van patiënten in de praktijk wordt aangerekend. Met andere woorden: het advies is om geen speciale doelgroep(en) te weigeren.


Monkeyvirus

Afgelopen week heeft u via de GGD bericht ontvangen waarop we u graag attenderen.

Het gaat om het hiernavolgend bericht:
Zoals u wellicht al via de media vernomen heeft, starten de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD met de Imvanex vaccinaties tegen Monkeypox bij PrEP gebruikers.

Op 22 juli 2022 heeft de European Medicines Agency (EMA) geadviseerd om Imvanex® ook te registreren als vaccin voor de preventie van Monkeypox en is het ‘off-label’-gebruik niet meer van toepassing.

De GGD verzoekt de huisarts om bij patiënten aan wie de huisarts zelf PrEP voorschrijft na te gaan of zij gebruik willen maken van het Monkeypox vaccin. Patiënten die PrEP via de GGD of Stadspoli verkrijgen zullen door de GGD worden opgeroepen.

Mocht uw patiënt gevaccineerd willen worden dan verzoeken wij u uiterlijk 4 augustus a.s. de volgende gegevens van de patiënt aan ons door te geven via artsenseksuelegezondheid@ggdzl.nl

 • Naam Patiënt
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • 06-nummer


De GGD zal deze patiënten dan vanaf 5 augustus een uitnodiging voor de vaccinatie sturen. Voor meer informatie over de vaccinatiecampagne kunt u de patiënt verwijzen naar het landelijke Monkeypox vaccinatie nummer 088-7674020.

Er zijn praktijken die ervoor kiezen de verantwoordelijkheid bij de patiënt zélf te laten en hiermee dus geen gehoor geven aan de oproep van de GGD. Deze keuze is verder ook prima.


Bericht SNP Nieuw vaccinatieprogramma

Besluit minister
Op vrijdag 29 juli heeft door de minister van VWS besluitvorming plaatsgevonden over een nieuwe vaccinatiecampagne COVID-19 in het najaar.

Het OMT Vaccinatie (OMT-V) heeft geadviseerd in het najaar een herhaalprik tegen corona aan te bieden. De aanleiding hiervoor is een mogelijke toename van infecties in het najaar. Hoewel dit niet goed te voorspellen is, moet er toch rekening mee worden gehouden. Vaccineren helpt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname en verkleint de kans dat je het virus overdraagt aan anderen. Voor ouderen vanaf 60 jaar en medische risicogroepen, mensen die bij SARS-CoV-2-infectie een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte, is het van belang een herhaalprik te halen. Aanvullend krijgen ook zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten een herhaalprik tegen corona aangeboden.
Nadat deze groepen zijn uitgenodigd en de mogelijkheid hebben gekregen een afspraak te maken, wordt de herhaalprik aangeboden aan iedereen van 12-59 jaar die dat wil.

Het interval van 3 maanden na de laatste coronavaccinatie of coronabesmetting blijft bestaan, evenals de 15 minuten wachttijd na de vaccinatie.

De beoogde start van de nieuwe vaccinatieronde is half september 2022.

Bivalente vaccins
Het OMT-V adviseert om bij voorkeur de nieuwe mRNA vaccins van Pfizer en Moderna te gebruiken. Deze bivalente vaccins, gericht tegen zowel omikron als de Wuhan- virusvariant, bieden een bredere bescherming in vergelijking met de monovalente Wuhan-vaccins. Naar verwachting zullen de geüpdatete vaccins in september door de EMA goedgekeurd worden en zijn ze kort daarna beschikbaar.

Dit betekent dat mensen tussen de 12 en 60 jaar met een medische indicatie in het najaar met voorrang bij de GGD gevaccineerd kunnen worden. Dit zijn de mensen die u ook jaarlijks uitnodigt voor de griepprik. Alleen u, als huisarts, heeft deze groep in beeld. Daarom vragen wij u binnenkort om deze groep te selecteren en uit te nodigen voor vaccinatie bij de GGD.

Op dit moment werken LHV, NHG en RIVM gezamenlijk het proces uit. Hierin is de grootst mogelijke aandacht voor de belasting en belastbaarheid van de huisartsen. In week 32 ontvangt u meer informatie over hoe u deze patiënten kunt selecteren en uitnodigen. In deze alert informeren we u alvast over een aantal belangrijke punten, op dit moment hoeft u nog niets te doen.

Op hoofdlijnen:

 • Het gaat om de patiënten die jaarlijks in aanmerking komen voor de griepprik.
 • Griepweigeraars behoren tot de selectie die uitgenodigd moeten worden voor de herhaalprik.
 • Ook mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas (BMI > 40) worden geselecteerd.
 • Het is belangrijk dat de uitnodigingsbrief gepersonaliseerd wordt waarbij de opmaak behouden blijft.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de verzending van de uitnodigingssets. U kunt indien gewenst hierover afspraken maken met uw verzendhuis.
 • De tarifering wordt vastgesteld door het RIVM, VWS en LVH.

 

Samenvattend
Op dit moment hoeft u nog geen actie te ondernemen.

Wanneer u overweegt om nu al een selectie te maken voor de griepprik, dan adviseren wij u daarmee te wachten tot week 32.

Mogelijk bent u al bezig met een selectie voor de griepprik, hierbij kunt u alvast rekening houden met het aanmaken van een selectie voor de herhaalprik tegen corona. In week 32 ontvangt u middels een alert meer informatie en wordt een werkinstructie beschikbaar gesteld.

Indien u nog vragen heeft over selecteren en/of uitnodigen van de medische risicogroep, dan kunt u contact opnemen met het Logistiek CoördinatieCentrum (LCC) van het RIVM. Telefonisch via 088- 6788900 en per mail via support.lcc@rivm.nl.


CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
APRIl, MEI, JUNI 2022
24 MEI 2022
 • Monkeypox
 • Asielzoekers

Monkeypox

Het is ongetwijfeld niemand ontgaan dat er in verschillende landen van Europa, waaronder België, Duitsland én Nederland Monkeypox (apenpokken) is vastgesteld. IZB monitort de situatie, o.a. via het RIVM. Tot en met gisteren waren er nog geen gevallen van Monkeypox in Zuid Limburg.

Zoals IZB er op dit moment tegenaan kijkt is het ziektebeeld in principe niet ernstig.

In geval van verdenking verzoekt de GGD Zuid Limburg hiervan een melding te maken bij de Unit Infectieziektebestrijding. De arts infectieziektebestrijding is 24/7 bereikbaar op het volgende nummer: 088-8805075.

Naast contact met de infectieziektebestrijding verzoeken wij u te overleggen met de arts microbiologie voor het inzetten van diagnostiek en de routing van diagnostiek.

Geadviseerd wordt om diagnostiek bij patiënten waarbij Monkeypox in de differentiaaldiagnose staat (ook bij lage verdenking) niet uit te stellen tot andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, maar tegelijk met de diagnostiek naar andere potentiële verwekkers in te zetten om vertraging in eventuele maatregelen te voorkomen.

Vaccinatie
Er is een vaccin beschikbaar. Tot 1974 hebben mensen dit vaccin toegediend gekregen.
Zorgminister Kuipers meldde verder dat contacten van besmette personen die veel risico lopen, een eenmalige pokkenvaccinatie krijgen aangeboden. Nederland beschikt al over deze vaccins, die ook bescherming bieden tegen apenpokken. De prik werkt het beste als die binnen vier dagen na het contact wordt toegediend.

Symptomen

Wees voorbereid, pas de triage aan!
De verschijnselen van een besmetting met monkeypox lijken op die van een besmetting met pokken, maar verloopt in het algemeen veel milder. De ziekte begint vaak met:

 • koorts
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • gezwollen lymfeklieren
 • rillingen
 • moeheid

Na 1-3 dagen krijg je een uitslag die meestal in het gezicht begint en die daarna over het hele lichaam verschijnt. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2-3 weken van de huid afvallen.

Persoonlijke bescherming van u als zorgverlener

De belangrijkste transmissieroute is direct contact met de laesies of met besmette bezittingen van de patiënt. Raak daarom de laesies niet aan met blote handen, draag wegwerphandschoenen en streef strikte handhygiëne na. Waarschijnlijk presenteren patiënten zich in een vroeg stadium van de ziekte waardoor er een laag risico is op contaminatie van de omgeving tijdens spreekuurbezoek of tijdens lichamelijk onderzoek.


Asielzoekers

Afgelopen week zijn asielzoekers vanuit Ter Apel overgeplaatst naar Glanerbrook. Het crisisteam is benaderd voor het leveren van huisartsenzorg. 

In overleg met de Gemeente Sittard Geleen, GGD Zuid Limburg en de LHV (via Marijn van Oord) heeft het crisisteam besloten deze zorgvragen voor te leggen aan het COA (Centrum voor Asielzoekers). Deze organisatie is hierop ingericht middels GZA (Gezondheid Centrum Asielzoekers).

De COA’s kunnen wél een beroep doen op huisartsen echter niet verplicht stellen.

Zodra de asielzoekers wederom worden overgeplaatst zal Glanerbrook worden opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen.


13 MEI 2022
 • COVID-19
 • Oekraïense vluchtelingen

COVID-19

Het aantal besmettingen rondom COVID-19 neemt af maar is (nog) niet weg.

De cijfers geven voor nu geen aanleiding meer om nog frequent te communiceren via de crisispagina. Daarom adviseert het crisisteam met regelmaat kennis te nemen van de actuele situatie via de daartoe formele websites, zoals o.a. het RIVM. Volg ook de ontwikkelingen en adviezen van de NHG-site m.b.t. voorzorgsmaatregelen ter preventie covid infectie, gebruik pbm’s etc.

Wij blijven beschikbaar voor vragen en/of advies ten aanzien van COVID-19.

Zodra er belangrijke wijzigingen ontstaan of indien er ontwikkelingen zijn die consequenties hebben voor de eerstelijns huisartsenzorg, dan zullen we via de crisispagina melding hiervan maken. Voor nu hopen we in elk geval dat de koers in dalende lijn zal blijven.


Oekraïense vluchtelingen

De doorstroom in Glanerbrook verloopt voortvarend. De aantallen in deze crisisnoodopvang neemt af. Er is nauw contact met de veiligheidsregio over de doorplaatsing van vluchtelingen. Het crisisteam informeert de HaROP-coördinatoren hierover zodra er informatie bekend is.


29 APRIL 2022
 • Beeld in de regio
 • Vaccinatie Oekraïense vluchtelingen
 • Pharos infosheet

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-139, -25,6%; van 543 naar 404). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (commerciële teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-363; -36,6%, van 992 naar 629) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-177 in totaal t.o.v. vorige week). Het percentage tests dat positief uitvalt is gestegen (van 50,5% naar 51,5%).
 • Van het totaal aantal gemelde positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 80,2% afgelopen week in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de week ervoor.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Vaals (119 per 100.000 inwoners, 12 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 98 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (68 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (67,9 per 100.000 inwoners) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland.
 • De kiemsurveillance MUMC+ is niet aangevuld.
 • Er is nog altijd sprake van een griepepidemie in Nederland.
 • In week 16 zijn er meer vaccinaties gezet dan in week 15. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 49 eerste prikken en 64 tweede prikken. De kindervaccinaties zijn in deze cijfers meegenomen. De herhaalprikken zijn momenteel het grootste aandeel, gevolgd door de boosterprikken.
 • Aangezien het aantal testen ≤ 600 per 100.000 is in Nederland, wordt er door de ECDC geen kleurcode toegekend.

Vaccinatie Oekraïense vluchtelingen

De ECDC adviseert om ook volwassenen te vaccineren tegen DTP en BMR. Volwassenen zouden volgens het advies van de ECDC daarnaast ook tegen COVID-19 gevaccineerd moeten worden, en vaccinatie tegen hepatitis B, pneumokokken, waterpokken en influenza zou optioneel overwogen moeten worden. 

Nederland geeft vooralsnog uitsluitend prioriteit aan kinderen en jongeren. Alle vluchtelingen in de leeftijdsgroep 0 tot 18 jaar komen in aanmerking voor (gratis) vaccinatie conform RVP (zie ook de handreiking Vluchtelingen Oekraïne en infectieziekten). Zij kunnen via de jeugdgezondheidszorg van de GGD’en worden gevaccineerd. 

Anders dan bijvoorbeeld in Duitsland (waar volwassen vluchtelingen uit Oekraïne vaccinatie tegen DKTP krijgen aangeboden, en diegenen die na 1970 geboren zijn ook tegen BMR) ontbreekt een soortgelijk aanbod in Nederland. Dit komt overigens geheel overeen met het Nederlandse beleid bij asielzoekers – ook in deze groep worden alleen kinderen van 0-18 jaar gratis gevaccineerd conform RVP. Overwegingen als kosteneffectiviteit, een hoge vaccinatie- en beschermingsgraad in de autochtone bevolking alsmede een verwacht lagere animo en acceptatie t.a.v. vaccinaties onder vluchtelingen zullen hierbij een rol gespeeld hebben.

Dit neemt niet weg dat het standpunt van de ECDC valide blijft. In afwachting van een veranderend beleid in Nederland kunnen volwassen vluchtelingen zich, als zij dat zelf willen, uiteraard ook via andere routes laten vaccineren. Deze vaccinaties worden echter niet landelijk vergoed, en de vraag is dan ook in hoeverre vluchtelingen hiervan gebruik zullen maken.


Pharos infosheet

Op de website van Pharos wordt uitgebreid aandacht besteed aan de zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen. De pagina bevat belangrijke punten van aandacht bij de eerste opvang van vluchtelingen: 

 • De toegang tot zorg en vergoeding zorgkosten;
 • Informatie over hoe de zorg geregeld is in Nederland;
 • Vroege signalering en passende hulp bij psychische klachten;
 • Aandacht voor gezondheid bij het bieden van oplossingen en ondersteuning;
 • Aandacht voor jeugd;
 • Inzet van tolken.

22 APRIL 2022
 • Spreek met iedereen, in je eigen taal
 • Crisisnoodopvang Glanerbrook
 • Vluchtelingenstroom in Nederland 20-04-2022

Spreek met iedereen, in je eigen taal

Installeer de app Pryv.it.

Een belangrijk en zinvol hulpmiddel dat de zorgverlening ten goede komt voor wat betreft de kwaliteit én het tijdsaspect. Zodra deze app is geïnstalleerd op de telefoon vindt er een directe vertaling plaats van het gesprek.
 
De vluchtelingenstroom houdt aan vanwege de ongewijzigde oorlogsstrategie in Rusland. We dienen ook rekening te houden met de volgelopen opvanglocaties in buurlanden waardoor een grote instroom van vluchtelingen te verwachten is. Tevens is er sprake van Russische migratie door onvrede/angst in eigen land of het ontwijken van de dienstplicht.

Blijf de ontwikkelingen volgen en raadpleeg de daarvoor beschikbare sites: RIVM en GGD GHOR.

Draag zorg voor een goede voorbereiding en bespreek het thema ‘Oekraïense vluchtelingen’. Maak samen met de HAROP-coördinator afspraken over het verlenen van zorg, medicatieverstrekking, verloskundige zorg of psychosociale hulpverlening.


Crisisnoodopvang Glanerbrook

Zoals reeds eerder vermeld is in Glanerbrook de 2e crisisnoodopvang gerealiseerd. De komende periode zal de instroom van vluchtelingen dagelijks plaatsvinden. Het crisisteam Westelijke Mijnstreek staat hierover in nauw contact met de gemeente Sittard-Geleen. Tevens is deze locatie voorzien van een regieteam onder leiding van de gemeente Sittard-Geleen.

Klik hier voor de aanrijroute Glanerbrook Geleen.


Vluchtelingenstroom in Nederland 20-04-2022


15 APRIL 2022
 • Crisiscommunicatie
 • Beeld in de regio
 • Oekraïense vluchtelingen

Crisiscommunicatie

Sedert enige tijd proberen we u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de bestrijding daarvan. Ondanks dat er nog steeds een aantal maatregelen geldt en het coronavirus zeker nog niet weg is, is het crisisteam Westelijk Mijnstreek van mening dat een wekelijkse update via de crisispagina niet meer direct noodzakelijk is. 

Indien er belangrijke wijzigingen in de situatie ontstaan, of signalen zijn die het noodzakelijk maken om te communiceren zullen we u per omgaande hiervan in kennis stellen. Hiermee stopt vooralsnog de wekelijkse communicatie via de crisispagina omtrent COVID-19.


Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-1.749, -50,3 %; van 3.480 naar 1.731). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (commerciële teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-2.619; -49,9%, van 5.248 naar 2.629) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-1.623 in totaal t.o.v. vorige week). Het percentage tests dat positief uitvalt is gedaald (van 58,3% naar 54,7%).      
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 83,0% afgelopen week in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de week ervoor.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein (366 per 100.000 inwoners, 91 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 317 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (291,3 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (304,6 per 100.000 inwoners) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Noord- en Oost-Gelderland de hoogste weekincidentie van Nederland.
 • De kiemsurveillance MUMC+ laat zien dat uit de steekproef 100% van de nieuwe besmettingen de Omikron variant betreft in week 13, waarvan 8% BA.1 variant en 92% BA.2 variant. Deze kiemsurveillance bevat een kleinere groep van alle besmettingen en is hierdoor niet een goede representatie van de algemene bevolking in Zuid-Limburg.
 • In week 14 zijn er meer vaccinaties gezet dan in week 13. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 43 eerste prikken en 171 tweede prikken. De kindervaccinaties zijn in deze cijfers meegenomen. De herhaalprikken zijn momenteel het grootste aandeel, gevolgd door de boosterprikken.
 • Er is een griepepidemie in Nederland.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Oekraïense vluchtelingen

De vluchtelingenstroom zal in onze regio zeker toenemen. Op dit moment houdt het crisisteam nauw contact met de GHOR/GGD en communiceert met de HaROP-coördinatoren over de laatste stand van zaken en wat er zoal verwacht wordt vanuit de 1ste lijn.

Het opvangen van vluchtelingen is een delicaat proces. Voor veiligheid en praktische zaken zoals registratie moet voldoende aandacht zijn. Gemeenten gaan zelf aan de slag met het gereedmaken van opvanglocaties, informeren van omwonenden en maken ook zelf bekend welke opvanglocaties opengaan.

Zorg op maat bij doorstroomlocaties
Zowel de veiligheidsregio Noord als Zuid hebben gekozen voor het inrichten van zogenoemde ‘doorstroomlocaties’. Hier worden mensen kortstondig opgevangen. Bij de intake wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Zo wordt er bijvoorbeeld geprobeerd families zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Hierdoor wordt direct de best mogelijke plek voor langere tijd bekeken om zo extra reisbewegingen en onrust voor de vluchtelingen te voorkomen. Zodra de vluchteling een plaats krijgt aangewezen voor langere tijd, is de kans groot dat u hiermee te maken krijgt in de huisartsenpraktijk. Elke vluchteling krijgt ná plaatsing uitleg over de gezondheidszorg in Nederland én het adres van de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk. Wees hierop voorbereid en denk o.a. aan de mogelijkheden van een tolkentelefoon. Zie ook eerder berichten op de crisispagina rondom declaraties en voorschrijven van medicatie.

Grotere doorstroomlocaties zijn inmiddels ingericht in de Gemeente Maastricht, Horst aan de Maas, Sittard-Geleen en Bergen. Op overige plekken worden op kleinere schaal locaties met een kort verblijf geregeld, zoals in Venlo.

Glanerbrook te Geleen zal volgende week operationeel zijn. Het crisisteam is hierover zoals eerder aangegeven, in contact met de HaROP-coördinatoren uit deze plaats. 


08 APRIL 2022
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Wijziging testbeleid per 11 april
 • Beeld in de regio
 • Extra vaccinaties internationale eisen
 • Stand van zaken vaccinaties
 • Stand van zaken opnames landelijk
 • Oekraïense vluchtelingen

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Er zijn geen meldingen ten aanzien van COVID-19.


Wijziging testbeleid per 11 april

Voor het testen bij klachten komt de verantwoordelijkheid meer bij mensen zelf te liggen. Vanaf 11 april hoeft u na een positieve zelftest geen confirmatietest meer te doen bij de GGD. De zelftest is een betrouwbaar en snel middel en wordt op dit moment al veel gebruikt. Ook komt er een zelfzorgadvies beschikbaar om mensen te helpen als zij of iemand in hun omgeving een positieve testuitslag krijgt. Het blijft voorlopig mogelijk om te testen bij de GGD voor een herstelbewijs. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om te reizen. Ook blijft de GGD-test beschikbaar voor kwetsbare mensen en mensen die geen zelftest kunnen gebruiken.


Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-2.620, -43,0 %; van 6.100 naar 3.480). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (commerciële teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-3.123; -37,3%, van 8.371 naar 5.248) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-2.235 in totaal t.o.v. vorige week). Het percentage tests dat positief uitvalt is gedaald (van 63,3% naar 58,3%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 87,9% afgelopen week in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de week ervoor.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Simpelveld (744,5 per 100.000 inwoners, 78 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 617 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (585,6 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord 614,2 per 100.000 inwoners) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Noord- en Oost-Gelderland de hoogste weekincidentie van Nederland.
 • De kiemsurveillance MUMC+ laat zien dat uit de steekproef 100% van de nieuwe besmettingen de Omikron variant betreft in week 12, waarvan 11% BA.1 variant en 89% BA.2 variant. Deze kiemsurveillance bevat een kleinere groep van alle besmettingen en is hierdoor niet een goede representatie van de algemene bevolking in Zuid-Limburg.  
 • Er is sprake van een griepepidemie in Nederland.
 • In week 13 zijn er meer vaccinaties gezet dan in week 12. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 23 eerste prikken en 346 tweede prikken. De kindervaccinaties zijn in deze cijfers meegenomen. De herhaalprikken zijn momenteel het grootste aandeel, gevolgd door de boosterprikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Extra vaccinaties internationale eisen

In verband met internationale eisen extra vaccinaties: mogelijkheid voor individuele uitzonderingssituaties.

Soms krijgen GGD’en een verzoek voor een aanvullende vaccinatie in verband met internationaal reizen en de vereisten voor het DCC (digitaal corona certificaat) in het buitenland. Deze eisen wijken soms af van de Nederlandse vaccinatiestrategie. Hieronder worden enkele voorbeelden van dit soort situaties genoemd.

Basisserie bestaat uit één vaccinatie na doorgemaakte infectie
Mensen die na een Covid-19 infectie zijn gestart met de basisserie vaccinatie Covid-19 kregen volgens de geldende landelijke richtlijn 1 vaccinatie om de basisserie af te ronden. Daarna komen zij in aanmerking voor een boostervaccinatie. Indien jonger dan 60 jaar, komen zij niet in aanmerking voor een 2e boostervaccinatie (herhaalvaccinatie), waardoor het totaal op 2 vaccinaties komt. In sommige landen, waaronder Duitsland, wordt dit schema niet als voldoende beschouwd en zijn er voor deze mensen extra vaccinaties nodig. Dit kan in Nederland worden opgelost door na de boostervaccinatie nog een aanvullende vaccinatie te geven. Bij voorkeur tenminste 3 maanden ná de boostervaccinatie of doorgemaakte Covid-infectie.

Basisserie met het COVID-19 vaccin van Janssen
Eenzelfde probleem doet zich voor bij mensen die in de basisserie gevaccineerd zijn met het eenmalig COVID-19-vaccin van Janssen. Niet alle landen beschouwen dit als voldoende. Een 2e mRNA boostervaccinatie lost dit probleem op. 


Stand van zaken vaccinaties

Tot en met afgelopen weekend zijn er ruim 1 miljoen herhaalprikken toegediend. Voor de herhaalprik komen mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand in aanmerking. Zij kunnen de herhaalprik 3 maanden na hun laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting krijgen. In deze rapportage is sinds deze week ook de vaccinatiegraad en de grafiek naar leeftijd van de herhaalprik opgenomen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers ligt op dit moment op 22,4%.


Stand van zaken opnames landelijk

Afgelopen week daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 met 32% en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC (intensive care) daalde met 35%, vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen was ook lager (-42%) ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal ligt onder de 1.


Oekraïense vluchtelingen

Vorige week hebben we reeds vermeld dat er vluchtelingen in onze regio geplaatst zijn. Bij de opvang is er sprak van twee types opvang. Het MECC in Maastricht is een crisisnoodopvang evenals Glanerbrook te Geleen in onze regio. Vanuit daar volgt uitplaatsing naar een noodopvang. 

Vluchtelingen ontvangen een brief over huisartsenzorg zodra ze worden overgeplaatst naar een noodopvang. De crisisnoodopvang omhelst opvang voor gedurende 2 tot 3 dagen. Noodopvang voor de gemiddeld lange termijn zou een termijn van maximaal 6 maanden kunnen betekenen. 

Het MECC wordt gesloten met ingang van 23 april aanstaande. De Rodahal is bezet en Glanerbrook zal met ingang van 23 april aanstaande als crisisnoodopvang actief zijn. Zoals de berichten nú zijn zou deze locatie beschikbaar zijn tot 21 juli aanstaande. Uiteraard houdt het crisisteam hierover nauw contact met de HaROP-coördinatoren.

De noodopvang Hotel Merici heeft via het crisisteam uitleg ontvangen over huisartsenzorg in onze regio waarbij tevens de zorg tijdens kantooruren en tijdens ANW uren is toegelicht. Deze informatie zal door het regieteam van de Gemeentes op de andere locaties gedeeld worden.

Het crisisteam denkt tevens na over de zorg aan vluchtelingen tijdens ANW uren. Zodra hierover ontwikkelingen zijn te melden ontvangt u hierover bericht.

Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen

In samenwerking met de GGD/GHOR en het crisisteam zijn afspraken gemaakt over de inzet van het consultatiebureau en het rijksvaccinatieprogramma jeugdigen voor Oekraïense vluchtelingen. 

Deze afspraken zijn van toepassing voor vluchtelingen die worden opgevangen in de (crisis)noodopvang én voor vluchtelingen die zich in uw praktijk melden.

U kunt kindjes jonger dan 3 maanden & oudere kindjes waarvan de ouders vragen hebben rondom vaccinaties, per mail aanmelden bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit kunt u doen door een beveiligde mail (met patiëntgegevens en telefoonnummer/mailadres ouders) te sturen naar: Berry.Heijman@ggdzl.nl. Vermeld in het onderwerp van de mail: aanmelding JGZ – kindje Oekraïne.

Raadpleeg deze link om de voorwaarden voor subsidieregeling in te zien: CAK - Wat zijn de voorwaarden? U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerde. Ook heeft u bepaald dat deze persoon geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen. www.hetcak.nl
 


01 APRIL 2022
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Nieuwe openingstijden vaccinatielocaties
 • Oekraïense vluchtelingen

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Er zijn ten aanzien van COVID-19 geen bijzonderheden te melden.


Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een 
afname van het totaal aantal positief geteste personen (-4.594, -43,0 %; van 10.694 naar 6.100). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (commerciële teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-5.041; -37,6%, van 13.412 naar 8.371) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-3.574 in totaal t.o.v. vorige week). Het percentage tests dat positief uitvalt is gedaald (van 66,1% naar 63,3%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 86,8% afgelopen week in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de week ervoor.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Eijsden-Margraten (1.200,8 per 100.000 inwoners, 311 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 998 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (1.026,5 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord 1.130,1 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Drenthe de hoogste weekincidentie van Nederland.
 • De kiemsurveillance MUMC+ laat zien dat uit de steekproef 100% van de nieuwe besmettingen de Omikron variant betreft in week 11, waarvan 8% BA.1 variant en 92% BA.2 variant. Deze kiemsurveillance bevat een kleinere groep van alle besmettingen en is hierdoor niet een goede representatie van de algemene bevolking in Zuid-Limburg.
 • Er is in Nederland op dit moment sprake van een griepepidemie.  
 • In week 12 zijn er meer vaccinaties gezet dan in week 11. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 74 eerste prikken en 573 tweede prikken. De kindervaccinaties zijn in deze cijfers meegenomen. De herhaalprikken zijn momenteel het grootste aandeel, gevolgd door de boosterprikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Nieuwe openingstijden vaccinatielocaties

dagelijks open van 8:15 tot 16:00u
Maastricht, Akersteenweg 10
Heerlen, Palemigerboord 401


woensdag tot en met zondag open van 8:15 tot 16:00u
Geleen, Hofkamp 31

Dit zijn dan ook meteen de tijden en dagen wanneer de huisartsen vaccins bij ons kunnen ophalen wanneer deze besteld zijn via deze link.


Oekraïense vluchtelingen

Afgelopen week zijn de HaROP-coördinatoren bij elkaar gekomen om ervaringen rondom de Oekraïense vluchtelingen te delen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het vooral duidelijk dat de huisartsenzorg voor deze doelgroep essentieel maar zeer tijdrovend is. Het streven is om via de HaROP-coördinatoren zoveel mogelijk nuttige informatie te delen. 

NB: Meld bij uw HaROP-coördinator indien u zorg aan mensen uit Oekraïne levert in opvangcentra, hotels of andere grootschalige centra. De HaROP-coördinator meldt dit vervolgens aan het crisisteam.

Het crisisteam is in overleg om afspraken te maken rondom COVID-19 vaccinaties voor vluchtelingen óp locatie/ opvangcentrum te laten verrichten door de GGD.
Verloskundige zorg is geregeld, als huisarts kunt u verwijzen. Dit geldt (nog) niet voor fysiotherapie.

Op Huisartsgeneeskunde staat een artikel te lezen dat we graag delen: Zorg voor Oekraïense vluchtelingen: hoe werkt dit?

Onderstaande belangrijke informatie heeft u vorige week reeds ontvangen. We delen het nog een keer.

Inmiddels zijn Oekraïense vluchtelingen kort- of lang verblijvend in onze regio. Zij kunnen bij gastgezinnen verblijven óf op locaties op aanwijzing van de GHOR voorlopig gevestigd in hotels (zoals o.a. Oranje Hotel Sittard). Adviseer vluchtelingen die niet via de reguliere weg ons land zijn binnengekomen zich te melden bij de Gemeente. 

Huisartsenpraktijken kunnen daardoor op verschillende manieren gevraagd worden huisartsenzorg te leveren aan de Oekraïense vluchtelingen: 

 • Vluchtelingen die zelfstandig in onze regio onderdak hebben gezocht;
 • Vluchtelingen die bij familie in onze regio zijn opgevangen;
 • Vluchtelingen die onderdak hebben gevonden bij gastgezinnen in onze regio;
 • Vluchtelingen die via de opvanglocaties binnenkomen.

Als zorgverlener gaat u ongetwijfeld hiermee te maken krijgen in uw huisartsenpraktijk. Er is aandacht vereist voor endemische aandoeningen zoals die voorkomen in Oekraïne, te weten mazelen, rode hond, polio, tuberculose en rabiës. Raadpleeg de NHG pagina hiervoor. 

Het crisisteam heeft verder essentiële informatie verzameld die u verder kan helpen ten aanzien van leveren van zorg aan vluchtelingen.
 
Algemene informatie
Informatie van de GHOR. Vluchtelingenwerk, specifiek voor Oekraïense vluchtelingen.
 
Informatie van het Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn in het Oekraïens, Russisch en Engels: 06 – 48 15 80 53.

Algemene informatielijn van het Rode Kruis voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne en voor iedereen die wil ondersteunen/helpen: 070 – 44 55 888.

Informatie van Pharos  
 
Pictogrammen Oekraïens - Nederlands voor doktersbezoek 
 
Informatie voor Oekraïense vluchtelingen over gezondheidszorg Nederland
Let op: In bovenstaande link vindt u ook adressen om mentale ondersteuning te kunnen bieden.
 
RefugeeHelp
Тут ви можете знайти загальну інформацію про нідерландську систему охорони здоров'я, а також про те, що робити, якщо ви потребуєте медичної допомоги.
www.refugeehelp.com
 
Klik hier voor de brief die vluchtelingen via de GHOR ontvangen over de uitleg rondom de huisartsenzorg in Nederland. (Brief Oekraïens)

Financiële regelingen rondom zorg voor Oekraïense vluchtelingen - Het CAK
 
Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij (huis)artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Publicatiedatum: 4 maart 2022. Laatst aangepast: 7 maart 2022. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïene wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. www.hetcak.nl 

Voor verdere informatie over de subsidieregeling. Hierin staat precies beschreven welke stappen u moet volgen. Hoe vraagt u subsidie aan? U heeft als zorgverlener medisch noodzakelijke zorg verleend aan een onverzekerde. Die kan de kosten niet (gedeeltelijk) zelf betalen.

 


CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2022
25 MAART 2022
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Belangrijke medisch inhoudelijke mededeling
 • Beeld in de regio
 • Langdurige klachten ná COVID
 • Nieuwe openingstijden vaccinatielocaties
 • Oekraïense vluchtelingen

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Er zijn geen bijzonderheden te melden.


Belangrijke medisch inhoudelijke mededeling

Er is aandacht vereist voor endemische aandoeningen zoals die voorkomen in Oekraïne, te weten mazelen, rode hond, polio, tuberculose en rabiës. Lees dit verderop in de nieuwsbrief én raadpleeg de daarbij vermelde link. De HaROP-coördinator binnen uw hagro is hiervan op de hoogte.


Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een 
afname van het totaal aantal positief geteste personen (-11.252, -51,3%; van 21.946 naar 10.694). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (commerciële teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-14.747; -50,4%, van 28.159 naar 13.412) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-10.154 in totaal t.o.v. vorige week). Het percentage tests dat positief uitvalt is gedaald (van 67,6% naar 66,1%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 82,9% afgelopen week in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de week ervoor.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Sittard-Geleen (2.016,5 per 100.000 inwoners, 1.850 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Sittard-Geleen met 1.850 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (1.799,6 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord 1.861,9 per 100.000 inwoners) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Drenthe de hoogste weekincidentie van Nederland.
 • De kiemsurveillance MUMC+ laat zien dat uit de steekproef 100% van de nieuwe besmettingen de Omikron variant betreft in week 10, waarvan 4% BA.1 variant en 96% BA.2 variant. Deze kiemsurveillance bevat een kleinere groep van alle besmettingen en is hierdoor niet een goede representatie van de algemene bevolking in Zuid-Limburg.
 • Er is in Nederland op dit moment sprake van een griepepidemie.
 • In week 11 zijn er meer vaccinaties gezet dan in week 10. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 58 eerste prikken en 48 tweede prikken. De kindervaccinaties zijn in deze cijfers meegenomen. De herhaalprikken zijn momenteel het grootste aandeel, gevolgd door de boosterprikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Langdurige klachten ná COVID

Graag attenderen we u op de nieuwe richtlijn van de NHG bij langdurige klachten ná COVID. (Actueel nieuws NHG)


Nieuwe openingstijden vaccinatielocaties

dagelijks open van 8:15 tot 16:00u (vanaf 28 maart)
Maastricht, Akersteenweg 10
Heerlen, Palemigerboord 401


woensdag tot en met zondag open van 8:15 tot 16:00u
Geleen, Hofkamp 31

Dit zijn dan ook meteen de tijden en dagen wanneer de huisartsen vaccins bij ons kunnen ophalen wanneer deze besteld zijn via deze link.


Oekraïense vluchtelingen

Eerder in de crisismail op vrijdag 18 maart jl. hebben we reeds vermeld dat GGD/GHOR, Rode Kruis/Gemeente Sittard-Geleen en crisisteam onderling intensief contact hebben met betrekking tot Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels zijn Oekraïense vluchtelingen kort- of lang verblijvend in onze regio. Zij kunnen bij gastgezinnen verblijven óf op locaties op aanwijzing van de GHOR voorlopig gevestigd in hotels (zoals o.a. Oranje Hotel Sittard).

Huisartsenpraktijken kunnen daardoor op verschillende manieren gevraagd worden huisartsenzorg te leveren aan de Oekraïense vluchtelingen: 

 • Vluchtelingen die zelfstandig in onze regio onderdak hebben gezocht;
 • Vluchtelingen die bij familie in onze regio zijn opgevangen;
 • Vluchtelingen die onderdak hebben gevonden bij gastgezinnen in onze regio;
 • Vluchtelingen die via de opvanglocaties binnenkomen.

Als zorgverlener gaat u ongetwijfeld hiermee te maken krijgen in uw huisartsenpraktijk. Er is aandacht vereist voor endemische aandoeningen zoals die voorkomen in Oekraïne, te weten mazelen, rode hond, polio, tuberculose en rabiës. Raadpleeg de NHG pagina hiervoor. 

Het crisisteam heeft verder essentiële informatie verzameld die u verder kan helpen ten aanzien van leveren van zorg aan vluchtelingen.
 
Algemene informatie
Informatie van de GHOR. Vluchtelingenwerk, specifiek voor Oekraïense vluchtelingen.
 
Informatie van het Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een WhatsApp - hulplijn in het Oekraïens, Russisch en Engels: 06 – 48 15 80 53.

Algemene informatielijn van het Rode Kruis – voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne en voor iedereen die wil ondersteunen/helpen: 070 – 44 55 888.

Informatie van Pharos  
 
Pictogrammen Oekraïens - Nederlands voor doktersbezoek 
 
Informatie voor Oekraïense vluchtelingen over gezondheidszorg Nederland
Let op: In bovenstaande link vindt u ook adressen om mentale ondersteuning te kunnen bieden.
 
RefugeeHelp
Тут ви можете знайти загальну інформацію про нідерландську систему охорони здоров'я, а також про те, що робити, якщо ви потребуєте медичної допомоги.
www.refugeehelp.com
 
Klik hier voor de brief die vluchtelingen via de GHOR ontvangen over de uitleg rondom de huisartsenzorg in Nederland. (Brief Oekraïens)

Financiële regelingen rondom zorg voor Oekraïense vluchtelingen - Het CAK
 
Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij (huis)artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden.
Publicatiedatum: 4 maart 2022. Laatst aangepast: 7 maart 2022. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïene wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. www.hetcak.nl 

Voor verdere informatie over de subsidieregeling. Hierin staat precies beschreven welke stappen u moet volgen. Hoe vraagt u subsidie aan? U heeft als zorgverlener medisch noodzakelijke zorg verleend aan een onverzekerde. Die kan de kosten niet (gedeeltelijk) zelf betalen.
 
Raadpleeg link om de voorwaarden voor subsidieregeling in te zien. Wat zijn de voorwaarden? U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerde. Ook heeft u bepaald dat deze persoon geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen.


18 MAART 2022
 • Crisiscommunicatie
 • Beeld in de regio
 • Rol van de huisarts bij 2de booster
 • Oekraïne / toestroom vluchtelingen

Crisiscommunicatie

Het crisisteam Westelijke Mijnstreek heeft geen rol in de ondersteuning van de 2de boostervaccinatie. Zie voor uitgebreide informatie ‘rol van huisarts bij 2de booster’ iets verderop in deze Nieuwsbrief!


Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-376, -1,7%; van 22.322 naar 21.946). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (commerciële teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-389; -1,4%, van 28.548 naar 28.159) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-1381 in totaal t.o.v. vorige week). Het percentage tests dat positief uitvalt is gedaald (van 71,5% naar 67,6%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 86,7% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein (4.285,4 per 100.000 inwoners, 1.066 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantallen was in gemeente Maastricht met 4.162 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (3.693 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (3.958,8 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland.
 • De kiemsurveillance MUMC+ laat zien dat uit de steekproef 100% van de nieuwe besmettingen de Omikron variant betreft in week 9, waarvan 44% BA.1 variant en 56% BA.2 variant. Deze kiemsurveillance bevat een kleinere groep van alle besmettingen en is hierdoor niet een goede representatie van de algemene bevolking in Zuid-Limburg.
 • In week 10 zijn er meer vaccinaties gezet dan in week 9. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 34 eerste prikken en 67 tweede prikken. De kindervaccinaties zijn in deze cijfers meegenomen. De herhaalprikken zijn momenteel het grootste aandeel, gevolgd door de boosterprikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Rol van de huisarts bij 2de booster

De Gezondheidsraad heeft op 17 februari 2022 een advies uitgebracht om een tweede booster aan te bieden aan de meest kwetsbare mensen. Voor deze tweede booster zal de term ‘herhaalprik tegen Corona’ gebruikt worden. De minister heeft op 24 februari 2022 het advies van de Gezondheidsraad over een tweede booster overgenomen.

 

Verdere uitgebreide info is te raadplegen via Tweede boostervaccinatie tegen COVID-19 | Advies | Gezondheidsraad.

 

Rol van huisartsen bij de herhaalprik tegen corona
Aan huisartsen wordt een bijdrage gevraagd voor de volgende groepen patiënten:

 • Niet-mobiele thuiswonende patiënten van 70 jaar en ouder en niet-mobiele thuiswonende patiënten met syndroom van Down van 18 jaar en ouder: vaccineren van deze patiënten. Als dat niet mogelijk is, deze patiënten aanmelden bij GGD.
 • Patiënten met het syndroom van Down van 18 jaar en ouder die medische zorg van hun huisarts ontvangen en thuis of in een instelling zonder medische dienst wonen: selecteren en uitnodigen van deze patiënten voor vaccinatie bij de GGD. Het gaat alleen om patiënten die bij de huisarts op naam zijn ingeschreven.
 • Mensen in instellingen die onder verantwoordelijkheid van huisarts vallen: op verzoek van instellingen aanleveren van contra-indicaties. De instelling vraagt indien nodig informatie aan u met behulp van dit formulier.

 

Niet-mobiele thuiswonende patiënten van 70 jaar en ouder

Deze patiënten ontvangen een reguliere uitnodigingsbrief van het RIVM. Daarin staat vermeld dat als zij niet mobiel zijn, zij contact kunnen opnemen met de huisarts. U kunt uw eigen patiënten aan huis vaccineren door middel van het ophalen van een opgetrokken spuit bij de GGD.
Indien u de patiënt(en) niet zelf vaccineert kunt u ze aanmelden voor thuisvaccinatie door de GGD (met toestemming van de patiënt) via het Aanmeldformulier Thuisvaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden. Patiënten kunnen mondeling toestemming geven. De GGD zal hen dan aan huis vaccineren.

 

Patiënten van 18 jaar en ouder met het syndroom van Down
Aan huisartsen wordt gevraagd de selectie van patiënten met het syndroom van Down van 18 jaar en ouder die medische zorg van de huisarts ontvangen en thuis of in een instelling zonder medische dienst wonen uit te voeren en hen uit te nodigen voor vaccinatie bij de GGD. Het gaat  alleen om patiënten die bij de huisarts op naam zijn ingeschreven. Hiervoor kunt u de brief gebruiken die onder aan de alert is toegevoegd. In de brief staat een speciaal telefoonnummer voor deze doelgroep. Dit telefoonnummer is per 26 februari bereikbaar.

 

De thuiswonende volwassenen van 18 jaar en ouder met het syndroom van Down die niet in staat zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie te komen, kunt u 3 maanden na de boostervaccinatie of na doorgemaakte COVID-19 aan huis vaccineren door middel van het ophalen van een opgetrokken spuit. Als het niet mogelijk is om deze patiënten zelf te prikken kunt u ze aanmelden voor thuisvaccinatie door de GGD via het Aanmeldformulier Thuisvaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden. Hiervoor volgt u de instructie zoals omschreven staat in de werkwijze voor niet-mobiele thuiswonende patiënten.

Mensen in instellingen die onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen
De instelling haalt in bepaalde gevallen bij de huisartsen informatie op over de contra-indicaties en/of aandachtspunten. Dit is alleen nodig als de vragen op de gezondheidsverklaring van de GGD daar aanleiding toe geven, of als de instelling niet helemaal zeker is en graag de visie van de huisarts ontvangt. Daarvoor wordt het formulier contra-indicaties gebruikt.

Bestellen van vaccins bij de GGD, klik hier voor het formulier.
Indien u de patiënt(en) niet zelf vaccineert kunt u ze aanmelden voor thuisvaccinatie door de GGD (met toestemming van de patiënt) via het Aanmeldformulier Thuisvaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden. Patiënten kunnen mondeling toestemming geven. De GGD zal hen dan aan huis vaccineren.

 

Werkwijzen en uitnodigingsmateriaal
Werkwijze herhaalprik tegen corona voor niet-mobiele thuiswonenden.
Werkwijze herhaalprik tegen corona voor mensen met syndroom van down.
Uitnodigingsmateriaal voor mensen met syndroom van Down:


Oekraïne / toestroom vluchtelingen

Het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland ook klaar staat om vluchtelingen op te vangen, zo ook in onze regio Westelijke Mijnstreek. Mogelijk bent u als huisarts reeds geïnformeerd via uw HaROP-coördinator.

Glanerbrook te Geleen is sinds 16 maart jl. de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, dat wil zeggen een opvanglocatie bedoeld als doorstroom naar een locatie waar de vluchtelingen langere tijd kunnen blijven. De huisartsenzorg, voor vluchtelingen die in Glanerbrook worden opgevangen, wordt geleverd door huisarts Boode te Geleen samen met huisarts Sulhdost. Habib Sulhdost spreekt de taal van de vluchtelingen, dit is een zeer belangrijke meerwaarde.
Over bovenstaand overlegt het crisisteam Westelijke Mijnstreek structureel met de GHOR. De GHOR is voor de organisatie hiervan in de lead. Eveneens is nauw overleg met de GGD ZL, de apothekers en gemeente Sittard-Geleen.

Inmiddels zijn er ook vluchtelingen die reeds vanuit de doorstroomlocatie onderdak hebben aangeboden gekregen vanuit de particuliere sector. De mogelijkheid bestaat dus dat deze mensen opvang hebben aangeboden gekregen bij een van uw ingeschreven patiënten. Voor uitgebreide informatie inzake zorgverlening Oekraïense burgers klik hier.

Mocht u in de praktijk reeds in aanraking komen met het verlenen van zorg aan vluchtelingen, denk dan aan de mogelijkheid tot het inzetten van de tolkentelefoon. 
Een tolk van Global Talk kan ingezet worden en kosten kunnen worden vergoed via Asf Limburg.


Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden.


11 MAART 2022
 • Crisisteam Meditta Westelijke Mijnstreek
 • Jodiumtabletten
 • Cyber
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Crisisteam Meditta Westelijke Mijnstreek

Op dit moment wordt, net zoals voor het thema COVID-19, het thema Oekraïne op de agenda van het crisisteam geplaatst. Vorige week hebben we reeds een bericht vermeld over het gebruik van jodiumtabletten.

Vanuit de GHOR wordt er aandacht besteed aan het aantal vluchtelingen in onze regio. De GHOR zal tevens de communicatie richting de burgers voor haar rekening nemen om zo ook eventuele druk bij de huisartsenpraktijken te voorkomen of weg te nemen. 

Mocht u in de praktijk reeds in aanraking komen met het verlenen van zorg aan vluchtelingen, denk dan aan de mogelijkheid tot het inzetten van de tolkentelefoon. 

Een tolk van Global Talk kan ingezet worden en kosten kunnen worden vergoed via Asf Limburg.

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden


Jodiumtabletten

Het ministerie van VWS heeft officiële woordvoering vrijgegeven die we graag met u delen:

Gaan we jodiumtabletten distribueren?
Nee, we gaan nu geen extra jodiumtabletten distribueren. De situatie in Oekraïne geeft geen extra aanleiding om de tabletten in huis te halen. Jodiumtabletten dienen enkel te worden ingenomen na een besluit van de minister, op basis van advies van de experts van het RIVM en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Dus wanneer die daartoe aanleiding zien.

VWS heeft de beschikking over een noodvoorraad jodiumtabletten, die centraal opgeslagen ligt en benut kan worden indien noodzakelijk. De minister van VWS kan dan, na het advies van deze experts, besluiten om opdracht te geven de tabletten in te nemen. Inwoners worden hiervan op de hoogte gesteld via de geëigende crisiscommunicatiekanalen in de regio of regio’s waar dat van toepassing is.

Nadat er een incident heeft plaatsgevonden, is er nog voldoende tijd om tot jodiuminname over te gaan, indien dat nodig blijkt op basis van de hierboven beschreven adviezen.

Hebben we voldoende tabletten op voorraad?
We hebben beschikking over een noodvoorraad. De hoeveelheid tabletten die nodig is hangt af van het stralingsongeval. Ook hebben veel huishoudens in Nederland al in 2017 en 2021 tabletten ontvangen. Daar is in de planvorming rekening mee gehouden.

Advies aan de apothekers
Apothekers kunnen de tabletten in principe meegeven, met vermelding van het feit dat het niet wordt aangeraden de tabletten in huis te halen in verband met de situatie in Oekraïne. Het is nog steeds bedoeld voor de doelgroep van tabletten in de nabijheid van kernreactoren in en om Nederland.


Richting landelijk is aangegeven dat de informatie niet aansluit op de zorgen die er zijn bij burgers en dat meer inhoudelijke duiding gewenst is. Hierop is aangegeven dat VWS 'publiek breed' met communicatie komt. Ook adviseren we om hierover de site van de RIVM nauwlettend te volgen.


Cyber

De GHOR Zuid Limburg is continu alert op de situatie in Oekraïne en de eventuele gevolgen daarvan die merkbaar zijn in onze regio. Planvorming rondom vluchtelingenstromen, uitval van energie en/of elektra en cyber/digitale verstoring wordt opnieuw bekeken en waar nodig geactualiseerd. 

Vanuit de GHOR ontvangen wij informatie welke, indien nodig, wordt gedeeld zodat elke praktijk daar wellicht voordeel mee zou kunnen doen. 

In de regio Westelijke Mijnstreek zal Martijn Gelissen, CMIO, samen met de afdeling ICT onderzoeken of er extra beveiliging noodzakelijk is. Daarnaast zal er een inventarisatie plaatsvinden onder onze toeleveranciers om na te gaan of er extra middelen ingezet dienen te worden.


Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Verontrustend hoog ziekteverzuim in meerdere huisartsenpraktijken waarbij sprake is van uitval van medewerkers en/of huisartsen.

De Spoedpost Westelijke Mijnstreek neemt vooralsnog GEEN afscheid van mondkapjes en 1,5 meter maatregel!


04 MAART 2022
 • Beeld in de regio
 • Berichtgeving LHV
 • Herhaalprik booster voor geïndiceerde patiënten
 • Bijwerkingen coronavaccinaties bij diabetes patiënten
 • Vragen over gebruik jodiumtabletten

Beeld in de regio

Periode: week 7 (14-02-2022 t/m 20-02-2022)

 • Afname van het totaal aantal positief geteste personen (-2.281, -24,2%; van 9.435 naar 7.154). 
 • Afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-4.743; -30,5%, van 15.533 naar 10.790) t.o.v. vorige week.
 • Het aantal positieve uitslagen nam af (-1.933 in totaal t.o.v. vorige week). Het percentage tests dat positief uitvalt is gestegen (van 53,0% naar 58,4%).
 • Relatief de meeste besmettingen in gemeente Eijsden-Margraten (1.355 per 100.000 inwoners, 351 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantallen was in gemeente Maastricht met 1.537 meldingen. 
 • 71 eerste prikken en 103 tweede prikken, 2.000 boosterprikken.
 • Besmettingen 55% thuis, 16% werk en krappe 10% respectievelijk feest, horeca en school.
 • 26 nieuwe ziekenhuisopnames afgelopen week en in totaal liggen er 60 mensen wegens corona in de ziekenhuis-klinieken en 8 op de IC's.   

  Weekincidenties
 • Zuid-Limburg (1.203,9 per 100.000 inwoners) 
 • Limburg-Noord (1.244,0 per 100.000 inwoners)
 • GGD Fryslân de hoogste weekincidentie van Nederland (2.046,6 per 100.000 inwoners)
 • Duitsland (1.000 per 100.000 inwoners)
 • Belgisch Limburg (350 per 100.000 inwoners)
 • Luik (200 per 100.000 inwoners)


Zorgorganisaties;
geen knelpunten

Ziekenhuizen

 • 63 mensen in klinieken Zuid Limburg (46 nieuwe opnames afgelopen week; 14 meer dan week ervoor) , 6 op IC.
 • In contact pt nog wel mond-neusmasker door mdw. Niet voor mdw onderling (MUMC+).

     
Langdurige zorg

 • Verenso adviseert mdw en bezoekers nog wel om mond-neusmaskers te dragen en afstand te houden.
 • Beleid in de regio:
  • Zuyderland Care/Envida/Meander/Adelante; schaffen het mond neusmasker verplichten af maar uiteraard wel dringend verzoek bij klachten verstandig te handelen (thuisblijven) en in 1 op 1 clientcontact binnen anderhalve meter; wel mond neusmasker bij mdw.
  • Koraal en GGZ; wel mondneusmasker voor medewerkers o.a. i.v.m. Carnaval; daarna bekijken hoe de situatie verloopt.

 

Huisartspraktijken en Spoedpost Westelijke Mijnstreek

 • LHV richtlijn volgen (= mond-neusmasker in praktijken).
 • Spoedpost Westelijke Mijnstreek handhaaft de mondkapjes en 1,5 meter afstand itt Zuyderland

 

Vaccinaties GGD   

 • Minder prikken gezet dan in week 6: 139 eerste prikken en 159 tweede prikken. Rond de 3.000 boosterprikken.
 • Booster na 1 Janssenprik; geen QR code in Duitsland, nog geen uitsluitsel over extra booster.
 • Waarschijnlijk nieuwe boostercampagne voor 70+ers, mensen met syndroom van Down en immuun-gecompromitteerden begin maart a.s. (minister moet nog accorderen); (45+ers onder hen krijgen Moderna, 45-ers onder hen; Pfizer).    

Berichtgeving LHV

Verkorting isolatieduur nu ook voor zorgmedewerkers bevestigd
Al langer was bekend dat de quarantainemaatregelen vanuit de overheid voor het algemene publiek werden versoepeld, en dat de isolatieduur werd verkort naar 5 dagen. Het was vervolgens voor zorgmedewerkers afwachten wat het RIVM zou besluiten voor de maatregelen voor zorgmedewerkers. Hiervoor gelden deze hele coronapandemie al eigen richtlijnen omdat in de zorg wordt gewerkt met kwetsbare mensen. Afgelopen vrijdag heeft het RIVM laten weten dat ook voor zorgmedewerkers de isolatieduur verkort wordt naar 5 dagen.

Het blijft zeer belangrijk voor zorgmedewerkers om:

 • thuis te blijven met klachten en zo snel mogelijk te laten testen (er is nog altijd de mogelijkheid om je als zorgmedewerkers met voorrang te laten testen);
 • na vastgestelde besmetting thuis in isolatie te blijven tot minimaal 5 dagen na de start van de symptomen;
 • pas weer te gaan werken als men 48 uur koortsvrij is én ten minste 24 uur symptoomvrij;
 • en bij terugkeer naar het werk tot en met dag 10 na de positieve test een mondneusmasker te dragen tijdens het werk en waar mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren tot patiënten en collega’s.

Herhaalprik booster voor geïndiceerde patiënten

SNPG-bericht dinsdag 1 maart 2022 - Herhaalprik tegen corona (tweede boostervaccinatie)


Met deze alert geven we u een overzicht van acties op het gebied van de herhaalprik tegen corona (ook wel de tweede boostervaccinatie) en hoe die u als huisarts raken.
 
Onderaan de alert vindt u alle benodigde uitnodigingsmaterialen en werkwijzen. Ook in de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie vindt u alle informatie terug.

 

Aanleiding
De Gezondheidsraad heeft op 21 februari jl. geadviseerd dat er uit voorzorg een herhaalprik tegen corona wordt ingezet voor de meest kwetsbare volwassenen. Het gaat om mensen van 70 jaar en ouder, volwassenen (18 jaar en ouder) met het syndroom van Down en volwassenen (18 jaar en ouder) met een ernstige immuunstoornis. Voor deze kwetsbare groepen is er een groter risico op ernstige ziekte en een deel van hen heeft de eerste booster zo’n drie maanden geleden gekregen, waardoor de bescherming inmiddels is afgenomen. De minister heeft op 24 februari jl. het advies overgenomen. De eerste brieven zullen vanaf 26 februari bij de groep 70-plussers op de mat vallen.

 

Rol van huisartsen bij de herhaalprik tegen corona
Aan huisartsen wordt een bijdrage gevraagd voor de volgende groepen patiënten:

 • Niet-mobiele thuiswonende patiënten van 70 jaar en ouder en niet-mobiele thuiswonende patiënten met syndroom van Down van 18 jaar en ouder: vaccineren van deze patiënten. Als dat niet mogelijk is, deze patiënten aanmelden bij GGD.
 • Patiënten met het syndroom van Down van 18 jaar en ouder die medische zorg van hun huisarts ontvangen en thuis of in een instelling zonder medische dienst wonen: selecteren en uitnodigen van deze patiënten voor vaccinatie bij de GGD. Het gaat alleen om patiënten die bij de huisarts op naam zijn ingeschreven.
 • Mensen in instellingen die onder verantwoordelijkheid van huisarts vallen: op verzoek van instellingen aanleveren van contra-indicaties. De instelling vraagt indien nodig informatie aan u met behulp van dit formulier.

 

Niet-mobiele thuiswonende patiënten van 70 jaar en ouder
Deze patiënten ontvangen een reguliere uitnodigingsbrief van het RIVM. Daarin staat vermeld dat als zij niet mobiel zijn, zij contact kunnen opnemen met de huisarts. U kunt uw eigen patiënten aan huis vaccineren door middel van het ophalen van een opgetrokken spuit bij de GGD.
Indien u de patiënt(en) niet zelf vaccineert kunt u ze aanmelden voor thuisvaccinatie door de GGD (met toestemming van de patiënt) via het Aanmeldformulier Thuisvaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden. Patiënten kunnen mondeling toestemming geven. De GGD zal hen dan aan huis vaccineren.

 

Patiënten van 18 jaar en ouder met het syndroom van Down
Aan huisartsen wordt gevraagd de selectie van patiënten met het syndroom van Down van 18 jaar en ouder die medische zorg van de huisarts ontvangen en thuis of in een instelling zonder medische dienst wonen uit te voeren en hen uit te nodigen voor vaccinatie bij de GGD. Het gaat  alleen om patiënten die bij de huisarts op naam zijn ingeschreven. Hiervoor kunt u de brief gebruiken die onder aan de alert is toegevoegd. In de brief staat een speciaal telefoonnummer voor deze doelgroep. Dit telefoonnummer is per 26 februari bereikbaar.

 

De thuiswonende volwassenen van 18 jaar en ouder met het syndroom van Down die niet in staat zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie te komen, kunt u 3 maanden na de boostervaccinatie of na doorgemaakte COVID-19 aan huis vaccineren door middel van het ophalen van een opgetrokken spuit. Als het niet mogelijk is om deze patiënten zelf te prikken kunt u ze aanmelden voor thuisvaccinatie door de GGD via het Aanmeldformulier Thuisvaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden. Hiervoor volgt u de instructie zoals omschreven staat in de werkwijze voor niet-mobiele thuiswonende patiënten.

 

Mensen in instellingen die onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen
De instelling haalt in bepaalde gevallen bij de huisartsen informatie op over de contra-indicaties en/of aandachtspunten. Dit is alleen nodig als de vragen op de gezondheidsverklaring van de GGD daar aanleiding toe geven, of als de instelling niet helemaal zeker is en graag de visie van de huisarts ontvangt. Daarvoor wordt het formulier contra-indicaties gebruikt.

 

Werkwijzen en uitnodigingsmateriaal
Werkwijze herhaalprik tegen corona voor niet-mobiele thuiswonenden.
Werkwijze herhaalprik tegen corona voor mensen met syndroom van down.
Uitnodigingsmateriaal voor mensen met syndroom van down:

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met support.lcc@rivm.nl.

 

Procedure aanvraag vaccinaties GGD-Zuid Limburg 
Aanvragen vaccins als huisartsen zelf geïndiceerde patiënten willen vaccineren.
Huisartsen kunnen via deze link bij de GGD  vaccins bestellen. Ze kunnen hierbij voor flacons of opgetrokken spuiten kiezen. Het maximum per bestelling is 10 flacons of 15 opgetrokken spuiten, mochten meer vaccins nodig zijn is dit per geval te bespreken. Op dit moment kunnen deze spuiten op onze vaste locaties worden opgehaald van woensdag tot en met zondag. Dit zal vanaf 13 maart terug veranderen naar alle dagen per week.
 
Aanmelden patienten als het voor huisartsen niet mogelijk is om de patiënt thuis te vaccineren?
Patiënten kunnen bij de GGD aangemeld worden via deze link. Op dit formulier kan ook worden ingevuld om welke vaccinatie (Pfizer of Moderna) het gaat.
 
Is er al zicht op de startdatum?
Als het goed is zouden de systemen van beide BRBA en HAS ge-update moeten zijn om op 4 maart van start te kunnen gaan met de registratie. Dit betekent dan ook dat 4 maart de startdatum is om te beginnen met de herhaalprik. Natuurlijk moet er wel rekening gehouden worden met de minimale periode van 3 maanden tussen besmetting/booster en de herhaalprik. 


Bijwerkingen coronavaccinaties bij diabetes patiënten

Lareb meldt dat Diabetespatiënten na een coronavaccin tijdelijk last kunnen hebben van schommelende bloedsuikerspiegels. Zowel verlaagde als verhoogde bloedsuikerspiegels werden gemeld. Het komt niet vaak voor.
Publiekscommunicatie te raadplegen via deze link.
Voor het meest actuele overzicht van bijwerkingen van de vaccins zie Lareb.


Vragen over gebruik jodiumtabletten

Het advies van de Rijksoverheid over het op voorraad hebben van deze tabletten in een huishouden is onveranderd. Dit advies is alleen voor mensen die binnen een bepaalde straal van een kernreactor wonen. Deze mensen zijn via de Rijksoverheid reeds in het bezit van jodiumtabletten.  

Indien mensen toch jodiumtabletten willen aanschaffen dan kan dat zonder recept bij apotheek of drogist. Mocht het nodig zijn bij een kernramp/kernaanval deze tabletten in te nemen dan komt er altijd een advies van de overheid via een NL-alert. Het innemen van deze tabletten heeft alleen zin als ze op het juiste moment worden ingenomen, het advies is dus ook heel duidelijk om ze verder niet zo maar uit voorzorg in te nemen of dagelijks te gaan slikken: baat het niet dan schaadt het mogelijk wel.

 Er is een site van de Rijksoverheid waarop alles heel duidelijk staat uitgelegd. Voor meer informatie kunt u deze link raadplegen.

 

Jodiumtabletten voor bewoners in de buurt van een kerncentrale | Straling 
Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen.


25 FEBRUARI 2022
 • Crisisteam Meditta Westelijke Mijnstreek
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Laatste stap in de maatregelen

Crisisteam Meditta Westelijke Mijnstreek

Sinds deze week veroorzaakt de omikron subvariant BA.2 de meeste besmettingen in Nederland. In de afgelopen week werden 1.149 patiënten met een SARS severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2 besmetting in het ziekenhuis opgenomen. Een daling van 18% vergeleken met de week ervoor. 

 

Op de IC intensive care daalde het aantal nieuwe opnames naar 88 (-28%). Het aantal positieve testen daalde in de afgelopen week met 22%, in vergelijking met de week ervoor. Ook daalde het aantal mensen dat zich liet testen met 15% ten opzichte van de week ervoor. Hiermee lijkt het hoogtepunt van deze besmettingsgolf achter ons te liggen.  

 

Bovenstaande landelijke berichtgeving zien we ook terug in onze regio, een daling van het aantal besmettingen. Dit heeft ertoe geleid dat we de bijeenkomsten met het crisisteam afschalen, elke twee weken vindt er overleg plaats. Hiermee passen we ook onze berichtgeving aan, uiteraard, mits er tussentijds belangrijke wijzigingen zijn.


Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Onveranderd, uitval van medewerkers en/of huisartsen blijft vooralsnog een rol spelen. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen!


Laatste stap in de maatregelen

Per vrijdag 25 februari

 • De normale openingstijden gelden weer.
 • We nemen afscheid van:
  • het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn;
  • de verplichte 1,5 meter afstand;
  • het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel;
  • een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca.

De Spoedpost Westelijke Mijnstreek neemt in tegenstelling tot bovenstaand gedurende het Carnavalsweekend vooralsnog GEEN afscheid van de mondkapjes en 1,5 meter maatregel!


18 FEBRUARI 2022
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Isolatieduur na een positieve test en basismaatregelen
 • Bezettingsproblemen in de huisartsenpraktijk
 • Alles kan weer open in 3 stappen
 • Carnaval 2022
 • Boosters
 • Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Onveranderd, er is nog steeds uitval van medewerkers en/of huisartsen.


Isolatieduur na een positieve test en basismaatregelen

In de komende anderhalve week worden de landelijke maatregelen op veel punten verder versoepeld of geheel opgeheven. Voor meer informatie hierover kunt u deze link raadplegen.


Bezettingsproblemen in de huisartsenpraktijk

Raadpleeg de link voor uitgebreide informatie.


Alles kan weer open in 3 stappen

Stap 1: per 15 februari
Het advies vervalt om thuis niet meer dan 4 mensen te ontvangen. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wijzigt in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

 

Stap 2: per 18 februari

 • Alle locaties in ons land kunnen weer open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog tot 25 februari gelden op alle locaties waar die nu al getoond moet worden. Zoals in de horeca, in bioscopen, musea en theaters en bij professionele sportwedstrijden.
 • Eenmaal binnen op deze locaties is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Ook geldt er geen bezoekersnorm meer. Op locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog wel verplicht.
 • Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort naar 5 dagen, mits iemand 24 uur geen klachten meer heeft.

Stap 3: per 25 februari

 • De normale openingstijden gelden weer.
 • We nemen afscheid van:
  • het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn;
  • de verplichte 1,5 meter afstand;
  • het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel;
  • een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca.

Carnaval 2022

De Ambtelijke Adviesgroep van de beide Limburgse veiligheidsregio's heeft op 16 februari 2022 een advies uitgebracht aan alle 31 Limburgse burgemeesters. Dit advies gaat over het al dan niet faciliteren en vergunnen van evenementen tijdens carnaval 2022.

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 is er op het gebied van evenementen tijdens carnaval weer bijna alles mogelijk. De Ambtelijke Adviesgroep heeft daarom de mogelijke activiteiten in de horeca en evenementen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden ook de risico's benoemd waar rekening mee gehouden moet worden. Risico's die worden benoemd zijn bijvoorbeeld: onvoldoende regionale testcapaciteit voor 1G (bij >500 personen binnen) of een aanzuigende (regionale) werking van een groter evenement of activiteit in de openbare ruimte met eventuele effecten op de zorg. 
 
De kernboodschap voor carnaval 2022 vanuit de Ambtelijke Adviesgroep: vier lokaal. 


Boosters

Resultaten boosters
De effectiviteit van de COVID-19-vaccins tegen ziekenhuisopname in de periode 26 januari tot en met 8 februari 2022 was 92% na de booster en 55% na basisvaccinatie. In deze periode werden veruit de meeste ziekenhuisopnames veroorzaakt door de omikronvariant. De kans op ziekenhuisopname na een boostervaccinatie was ruim 12 keer kleiner dan zonder vaccinatie. Na vaccinatie met alleen de basisserie was de kans op ziekenhuisopname ruim 2 keer kleiner dan zonder vaccinatie.

 

Boostervaccinatie veel extra bescherming tegen Omikron
Sinds december 2021 wordt een steeds groter deel van de ziekenhuisopnames door COVID-19 veroorzaakt door besmetting met de omikronvariant. Tussen 26 januari en 8 februari 2022 is naar schatting 94% van de ziekenhuisopnames door omikron veroorzaakt. Vaccinatie beschermt minder goed tegen de omikronvariant dan tegen de eerdere deltavariant. Mensen met een boostervaccinatie zijn beter beschermd tegen ziekenhuisopname dan mensen die alleen gevaccineerd zijn met de basisserie. De boostervaccinatie biedt een bescherming van 92% en de basisvaccinatie 55%. 

 

Vaccinatie effectief tegen intensive care-opname
De boostervaccinatie is ook zeer effectief tegen IC-opname, namelijk 98% in de periode tussen 26 januari en 8 februari 2022. Vaccinatie met de basisserie beschermt ook tegen IC-opname, maar minder, namelijk 74%. De kans op IC-opname na een boostervaccinatie is 50 keer kleiner dan de kans op opname zonder vaccinatie. Na vaccinatie met alleen de basisserie is de kans op IC-opname 4 keer kleiner dan zonder vaccinatie. 

 

Advies Gezondheidsraad en besluit minister boostervaccinatie adolescenten
De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over boostervaccinatie van adolescenten. De gezondheidsraad concludeert dat er op dit moment geen medisch-wetenschappelijke redenen zijn om boostervaccinatie programmatisch aan te bieden aan 12-17-jarigen. Wel adviseert de commissie om individueel maatwerk mogelijk te maken voor ernstig immuungecompromitteerde adolescenten en voor adolescenten die een booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen.


Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 15 februari 2022 COVID-19 in onze regio

 

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM valt nog steeds mee terwijl het aantal positieve mensen in de regio erg hoog is. Ondanks uitval van huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte c.q. thuisquarantaine kan de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) gewoon doorgang vinden. In de VVT is de uitval van personeel t.g.v. ziekte c.q. quarantaine dermate hoog opgelopen dat de zorg daar onder druk staat!

 

Het aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis is t.o.v. vorige week licht toegenomen. Er liggen nu 52 COVID-19 patiënten in het ziekenhuis;

 • 44 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 46) *
 • 8 COVID + op de IC ’s (fair share 4)

Daarnaast liggen er nog ca 18 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis.

 

Ook in het ziekenhuis valt het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten mee in verhouding tot het aantal positief geteste mensen in onze regio.

 

Omdat bij ca 50% van de COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis Covid een “nevendiagnose” is wordt de cohort afdeling niet verder uitgebreid. Deze patiënten worden op hun reguliere afdeling (in isolatie) verpleegd. Op dit moment zijn 17 van de 19 OK’s in gebruik voor alle verrichtingen; 2 OK’s zijn niet in gebruik vanwege een tekort aan inzetbaar personeel. Het grootste knelpunt in de hele zorgketen is op dit moment de uitval van personeel t.g.v. ziekte c.q. quarantaine. Het overleg tussen Zuyderland en de beide huisartsenorganisaties wordt op basis van deze ontwikkelingen afgeschaald naar één keer per twee weken. Ook de berichtgeving wordt voortaan tweewekelijks verstuurd.

 

* 50% hiervan is opgenomen met een andere opname-indicatie maar blijkt daarnaast COVID+ te zijn.

 


11 FEBRUARI 2022
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Het aantal besmettingen neemt toe, hiermee ook het aantal praktijken die aangeven dat de werkdruk is toegenomen vanwege uitval medewerkers en huisartsen. 


Beeld in de regio

Periode: week 5 (31-01-2022 t/m 06-02-2022)

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-1.330, -8,4%; van 15.815 naar 14.485). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (commerciële teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-2.411; -8,0%, van 30.140 naar 27.729) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+385 in totaal t.o.v. week 4). Het percentage tests dat positief uitvalt is gestegen (van 45,5% naar 50,8%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 97,2% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.    
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Simpelveld (2.329 per 100.000 inwoners, 244 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantallen was in gemeente Maastricht met 2.296 meldingen.   
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (2.437,5 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (3.074,1 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD West-Brabant de hoogste weekincidentie van Nederland (4.172,1 per 100.000 inwoners).  
 • Kiemsurveillance voor week 5 laat zien dat in Zuid-Limburg de omikron variant vrijwel alle nieuwe besmettingen betreft. De subvariant BA.2 van omikron maakt ~10-15% uit van alle nieuwe besmettingen. Kiemsurveillance van MUMC+ laat 96% omikron zien.
 • Vaccinatie: in week 5 zijn er minder prikken gezet dan in week 4. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 630 eerste prikken en 328 tweede prikken. De kindervaccinaties zijn in deze cijfers meegenomen. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel.  
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 8 februari 2022 COVID-19 in onze regio

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM valt nog steeds mee terwijl het aantal positieve mensen in de regio erg hoog is. Ondanks uitval van huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte c.q. thuisquarantaine kan de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) gewoon doorgang vinden. In de VVT is de uitval van personeel t.g.v. ziekte c.q. quarantaine dermate hoog opgelopen dat de zorg daar onder druk staat!

 

Het aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis is t.o.v. vorige week vrijwel stabiel gebleven. Er liggen nu 42 COVID-19 patiënten in het ziekenhuis;

 • 31 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 43) *
 • 11 COVID + op de IC ’s (fair share 8)

Daarnaast liggen er nog ca 4 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis.

 

Ook in het ziekenhuis valt het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten mee in verhouding tot het aantal positief geteste mensen in onze regio.

 

Afhankelijk van de instroom wordt het aantal cohort bedden opgehoogd van 40 naar 50. Op dit moment zijn 17 van de 19 OK’s in gebruik voor alle verrichtingen; 2 OK’s zijn niet in gebruik vanwege een tekort aan inzetbaar personeel.

 

* Een deel hiervan is opgenomen met een andere opname-indicatie maar blijkt daarnaast COVID+ te zijn.


04 FEBRUARI 2022
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Chipmunk
 • Bericht Zuyderland Medisch Centrum
 • Inzet Paxlovid

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Inmiddels zijn de meldingen van afgelopen week ten aanzien van de besmettingen in praktijken onder huisartsen en medewerkers behoorlijk toegenomen.

 

In diverse praktijken is de werkdruk verhoogd omwille van COVID-19. Dankzij een goede samenwerking binnen de hagro’s komt de patiëntenzorg niet in gevaar.


Beeld in de regio

Periode: week 4 (24-01-2022 t/m 30-01-2022)

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+5.926, +60,0%; van 9.889 naar 15.815). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (commerciële teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+5.590; + 22,8%, van 24.550 naar 30.140) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+4.021 in totaal t.o.v. week 1). Het percentage tests dat positief uitvalt is gestegen (van 39,4% naar 45,5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 86,6% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.  
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein (2.886 per 100.000 inwoners, 718 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was ook Sittard-Geleen met 2.502 meldingen. 
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (2.661,3 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (2.238,4 per 100.000 inwoners) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Hollands-Midden de hoogste weekincidentie van Nederland (3.816,3 per 100.000 inwoners). 
 • Kiemsurveillance voor week 4 laat zien dat in Zuid-Limburg dat de omikron variant alle nieuwe besmettingen betreft. De subvariant BA.2 van omikron maakt ~10% uit van alle nieuwe besmettingen. Kiemsurveillance van MUMC+ laat nu ook 100% omikron zien.
 • Vaccinatie: in week 4 zijn ongeveer evenveel prikken gezet als in week 3. De boosterprikken zijn gedaald (7.003 versus 8.442 in week 3) en de eerste prikken zijn juist gestegen (1.297 versus 383 in week 3). Dit heeft te maken met de start van de vaccinaties van kinderen tussen 5 en 11 jaar.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Chipmunk

Momenteel zijn er 4 patiënten actief in observatie op afstand. In totaal zijn inmiddels 29 patiënten gemonitord.


Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 2 februari 2022 COVID-19 in onze regio

Ondanks de overall forse toename van het aantal positief geteste mensen in onze regio valt het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM mee t.o.v. de verwachting. Ondanks uitval van huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte c.q. thuisquarantaine kan de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) gewoon doorgang vinden.
 
Het aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis is t.o.v. vorige week licht toegenomen.
Er liggen nu 39 COVID-19 patiënten in het ziekenhuis;

 • 31 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 35) *
 • 8 COVID + op de IC ’s (fair share 8)

Daarnaast liggen er nog ca 12 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis.
 
Ook in het ziekenhuis valt het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten vooralsnog mee in verhouding tot het aantal positief geteste mensen in onze regio.
 
Afhankelijk van de instroom wordt het aantal cohort bedden opgehoogd van 40 naar 50.

Op dit moment zijn 17 van de 19 OK’s in gebruik voor alle verrichtingen; 2 OK’s zijn niet in gebruik vanwege een tekort aan inzetbaar personeel.

* Een deel hiervan is opgenomen met een andere opname-indicatie maar blijkt daarnaast COVID+ te zijn.


Inzet Paxlovid

In de reeks nascholingen Covid-19 (georganiseerd door NHG/LHV/RIVM) van 26/1/22 is uitleg gegeven over de inzet van geneesmiddelen voor COVID-19. Met name Paxlovid is besproken omdat dit orale medicatie is die door de huisarts kan worden voorgeschreven. Dit medicijn is door de EMA goedgekeurd, maar nog niet beschikbaar in NL. De NHG werkt aan een richtlijn omtrent voorschrijven van Paxlovid, verwachting is dat de richtlijn binnen enkele weken beschikbaar is.

Als u de presentatie van de COVID-19 nascholing wil doorkijken, klik dan hier. Als u de NHG-standaard COVID-19 (juli 2021) wil nalezen, met name ook voor medicatiebeleid klik hier.


28 JANUARI 2022
 • Overleg crisisteam
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Chipmunk
 • Herziening testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis
 • Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Overleg crisisteam

Het overleg is, ondanks toename van het aantal besmettingen, afgeschaald. Momenteel overleggen we telkens tweewekelijks. Mocht er tussentijds belangrijk nieuws te melden zijn dan informeren we u uiteraard. Indien de situatie dusdanig wijzigt waardoor frequenter overleg vereist is dan passen we daarop onze agenda aan.

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Geen meldingen over bijzonderheden of knelpunten ontvangen. Verandert de situatie in de praktijk door toename verzuim of uitval van huisartsen óf anderszins, dan willen we u nogmaals erop attenderen dit te melden bij uw HaROP-coördinator.

Beeld in de regio

Periode: week 3 (17-01-2022 t/m 23-01-2022)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een sterke toename van het totaal aantal positief geteste personen (+4.708, +90,9%; van 5.181 naar 9.889). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (commerciële teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+9.981; + 68,5%, van 14.569 naar 24.550) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+4.817 in totaal t.o.v. week 1). Het percentage tests dat positief uitvalt is gestegen (van 33,1% naar 39,4%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 97,9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.  
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Meerssen (1.876 per 100.000 inwoners, 350 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was in Maastricht met 2.050 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (1.664,1 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (1.616,9 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zaanstreek/Waterland de hoogste weekincidentie van Nederland (3.206,3 per 100.000 inwoners).
 • Op dit moment zullen vrijwel alle samples de omikron variant betreffen. MUMC+ kiemsurveillance laat een sterke stijging zien maar loopt een week achter met de data en bevat een kleinere groep van alle besmettingen. De Omikron variant kan nu opgesplitst worden in 2 subvarianten (40 mutaties verschil) die in onze regio teruggevonden worden: BA.1 (vertoont S drop-out en is de dominante variant in de meeste landen) en BA.2 (vertoont geen S drop-out en is opkomend in Nederland en België en ondertussen in ca. 50% van de Deense samples).
 • Vaccinatie: in week 3 zijn er minder prikken gezet dan in week 2. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 383 eerste prikken en 364 tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel (n=8.442).
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Chipmunk

Momenteel zijn er 4 patiënten actief in observatie op afstand. In totaal zijn inmiddels 29 patiënten gemonitord. De laatste twee weken zijn er geen aanmeldingen geweest.

Herziening testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon en zorgmedewerkers die een boostervaccinatie hebben gehad of minder dan 8 weken geleden COVID-19 hebben doorgemaakt:
 • Deze zorgmedewerkers laten een PCR-test doen op dag 0 én dag 5 én als zij klachten krijgen.
 • Zorgmedewerkers die minder dan 8 weken geleden COVID-19 hebben gehad hoeven alleen te testen als zij klachten hebben.
 • Bij werkzaamheden met kwetsbare patiënten wordt geadviseerd dagelijks voor de start van de werkzaamheden een zelftest te doen.
 • De zorgmedewerkers dragen tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.
 • Zij houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.
 • Deze aanvullende maatregelen gelden tot en met dag 10 na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 25 januari 2022 COVID-19 in onze regio
Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM stabiliseert. De uitval van huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte loopt (mede door thuis quarantaine) weliswaar licht op maar de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) kunnen gewoon doorgang vinden.

De instroom van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis en de bezetting in het ziekenhuis is verder gedaald.
Er liggen nu 35 COVID-19 patiënten in het ziekenhuis;
-    30 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 31)
-    5 COVID + op de IC ’s (fair share 8)
Daarnaast liggen er nog ca 8 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis.

Het aantal cohort bedden in Zuyderland wordt afgebouwd van 60 naar 40 en zo veel mogelijk geconcentreerd in Heerlen om zodoende op locatie Sittard/Geleen ruimte te maken voor reguliere postoperatieve zorg. Op dit moment zijn 16 van de 19 OK’s in gebruik. Overwogen wordt dit verder op te schalen naar 17.

De afspraak over telefonisch contact van de huisarts met de medisch specialist vóór het insturen van COVID (verdachte) patiënten blijft gehandhaafd. Het zal in de praktijk echter vaker voorkomen dat die patiënten dan op locatie Heerlen worden opgenomen.

21 JANUARI 2022
 • Rectificatie
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Systeemevaluatie
 • Twijfels over COVID-vaccinatie? Maak deze bespreekbaar!
 • Bericht Zuyderland Medisch Centrum
 • Richtlijn quarantaine voor zorgmedewerkers
 • Webinar COVID-19 op 26 januari
 • Genezenverklaring voor buitenlandse reizen
 • Opschaalplan

Rectificatie

Bericht 18 januari - rectificatie: Wie langer dan 1 week geleden een booster heeft gehad óf korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting heeft doorgemaakt én zelf geen klachten heeft, hoeft niet langer in quarantaine als er nauw contact heeft plaatsgevonden met een besmet persoon.

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Geen meldingen over bijzonderheden of knelpunten ontvangen. We willen nogmaals benadrukken dat, indien er corona gerelateerde problematiek en/of knelpunten in uw praktijk worden geconstateerd, dit te melden bij uw HaROP-coördinator. Op deze manier komt dit terug in het ‘crisisteam overleg’.

Beeld in de regio

Periode: week 2 (10-01-2022 t/m 16-01-2022)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+1.013, +24,3%; van 4.168 naar 5.181). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+1.557; + 12,0 %, van 13.012 naar 14.569) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+1.022 in totaal t.o.v. week 52). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (33,1% versus 29,5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 93,8% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.  
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Maastricht (1.136,2 per 100.000 inwoners, 1.366 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 1.366 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (871,8 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (868,3 per 100.000 inwoners) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (2.323,9 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance laat zien dat in de zuidelijke provincies 96,1% van de COVID-positieve monsters de omikron variant betreft (dd 17/1).
 • Vaccinatie: in week 2 zijn er minder prikken gezet dan in week 52. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 329 eerste prikken en 398 tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel (week 2: 35.204).
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Systeemevaluatie

Afgelopen week heeft het crisisteam Meditta Westelijke Mijnstreek samen met de HaROP-coördinatoren de structuur en werkwijze die we hanteren tijdens crises met succes geëvalueerd onder leiding van het Netwerkcentrum.

Twijfels over COVID-vaccinatie? Maak deze bespreekbaar!

Blijft uw patiënt ondanks aanmoedigen twijfelen over de keuze dan kunt u verwijzen naar:
 • Antwoorden op veel gestelde vragen kunt u vinden op www.overvaccineren.nl.
 • Daarnaast is sinds kort de 'twijfeltelefoon' actief. De twijfeltelefoon is dagelijks bereikbaar tussen 8.30-16.30 uur via 088-7555777. Uw vragen worden beantwoord door speciaal getrainde studenten en medici.
 • Bent u zwanger? Ook dan is het veilig om u te laten vaccineren tegen COVID-19. Vragen kunt u bespreekbaar maken met uw verloskundige en/of gynaecoloog.

Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 20 januari 2022 COVID-19 in onze regio
Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM stabiliseert. De uitval van huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte loopt weliswaar licht op maar de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) kunnen gewoon doorgang vinden.

De instroom van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis en de bezetting in het ziekenhuis is verder gedaald.
Er liggen nu 35 COVID-19 patiënten in het ziekenhuis;
 • 27 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 31)
 • 8 COVID + op de IC ’s (fair share 9)
Daarnaast liggen er nog ca 10 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis.

Het aantal cohort bedden in Zuyderland wordt afgebouwd van 60 naar 40 en zo veel mogelijk geconcentreerd in Heerlen om zodoende op locatie Sittard/Geleen ruimte te maken voor reguliere postoperatieve zorg.

De afspraak over telefonisch contact van de huisarts met de medisch specialist vóór het insturen van COVID (verdachte) patiënten blijft gehandhaafd. Het zal in de praktijk echter vaker voorkomen dat die patiënten dan op locatie Heerlen worden opgenomen.

Richtlijn quarantaine voor zorgmedewerkers

Na de versoepeling van de quarantaineregels door de Rijksoverheid, heeft het RIVM nu ook de specifieke regels voor zorgmedewerkers aangepast. De regels hebben betrekking op zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot (categorie 1) of overig nauw contact (categorie 2) zijn van een positief-getest persoon.
Deze zorgmedewerkers hoeven niet in quarantaine als zij een boostervaccinatie hebben ontvangen of minder dan 8 weken geleden een covid-infectie hebben doorgemaakt. Wel moeten zij aanvullende maatregelen nemen:
 • Zich laten testen op dag 0 en dag 5 én als zij klachten krijgen.
 • Bij werkzaamheden met kwetsbare patiënten adviseert het RIVM om dagelijks voor start van de werkzaamheden een zelftest te doen.
 • Tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker dragen, ten minste type II, en zoveel mogelijk afstand houden van patiënten en collega’s.
Deze aanvullende maatregelen gelden tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Overige zorgmedewerkers die geen boostervaccinatie hebben gekregen en niet minder dan 8 weken geleden COVID-19 infectie hebben doorgemaakt, gaan wel in quarantaine.

Er zijn uitzonderingen op de richtlijn mogelijk, als de zorgcontinuïteit ernstig wordt bedreigd. Daarover leest u meer in dit afwegingskader van het RIVM.

Webinar COVID-19 op 26 januari

Op woensdag 26 januari organiseren LHV, NHG, RIVM en Medische Scholing weer een COVID-webinar. Deze keer op de agenda: antivirale medicatie, thuisbehandeling en de laatste virologische en klinische inzichten over de omikronvariant.

Inschrijven kan via MedischeScholing.nl.

Thema coronavirus
Thema COVID-vaccinatie


Genezenverklaring voor buitenlandse reizen

Bericht van de LHV
Nu de wintersportperiode is aangebroken, kloppen er geregeld patiënten aan bij de huisarts die vragen of de huisarts een ‘genezen verklaring’ kan afgeven. Met name omdat Oostenrijk daarom vraagt bij personen die recent COVID hebben gehad en door die recente besmetting nog positief testen. Met die verklaring zou een arts moeten verklaren dat iemand niet meer besmettelijk is, ondanks dat zij geen negatieve PCR-testuitslag hebben.

Voor deze – en vergelijkbare – verklaringen geldt dat het niet uw rol is als huisarts om dergelijke verklaringen af te geven. Hiervoor gelden de KNMG-regels voor het afgeven van een geneeskundige verklaring, die u vindt op de KNMG-website.

In Limburg is onder andere Ease Travel Clinic de organisatie die zorg draagt voor verklaringen buitenlandse reizen. Uitgebreide informatie vindt u hier terug: ease-travelclinic.nl.

Opschaalplan

Via een separate brief informeren de zorggroepen (ZIO – HOZL – Meditta) de individuele huisartsen over het aangepaste regionale opschaalplan gebaseerd op de verwachtingen van de toename van het aantal besmettingen door de Omikronvariant.

In het regionale plan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd

 1. Afschaling laag complexe zorg bij toename van druk in de praktijken, conform triage criteria van de NHG (geen U4 en geen U5 meer).
 2. Aandacht voor de inzet van zorg op afstand.
 3. Nuancering dat concentratie van zorg via de HAP (visites en consulten) zowel reguliere zorg als COVID zorg kan zijn (iedere regio kan hier zijn eigen afweging in maken).
 4. Toevoeging dat uitbreiding ELV capaciteit ook kan ontstaan door bestaande locaties uit te breiden.

Klik hier voor de laatste versie van het opschaalplan.


18 JANUARI 2022
 • Persconferentie
 • Quarantaine maatregelen
 • Prio-testen zorgpersoneel
 • Opschaalplan

Persconferentie

Afgelopen vrijdag hebben we aangegeven om de persconferentie af te wachten met als doel belangrijke wijzigingen te concretiseren en u te informeren via de crisispagina.
De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de omikronvariant zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. De verwachting is dat deze variant op korte termijn dominant zal zijn. Ook blijkt dat mensen minder goed beschermd zijn tegen de omikronvariant. Zij kunnen de omikronvariant van het virus krijgen terwijl zij al eerder corona hebben doorgemaakt en/of zijn gevaccineerd. Daarom is het belangrijk om meteen een zelftest en/of test bij de GGD te doen bij klachten.

Quarantaine maatregelen

Op de persconferentie werden nieuwe regels aangekondigd voor wie in quarantaine moet vanwege corona. Maar naast quarantaine heb je ook nog isolatie. Wat is nou het verschil  en hoe zit het ook alweer? Alle regels op een rij:
Booster of hersteld
Wie, minder dan 1 week geleden, een booster heeft gehad óf korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting heeft doorgemaakt én zelf geen klachten heeft, hoeft niet langer in quarantaine als er nauw contact heeft plaatsgevonden met een besmet persoon.

Cruciale beroepen
Nieuw is ook een uitzondering bij cruciale beroepen. Als een zorgverlener geen booster heeft gehad én ook niet recent een besmetting heeft doorgemaakt, mág er gewerkt worden als er contact is geweest met een besmette huisgenoot. Deze regel moet formeel nog worden afgekondigd, aldus het RIVM.

"Ze mogen hun quarantaine dan onderbreken, maar alleen als ze zelf geen klachten hebben en een negatieve zelftest hebben. Het moet dan wel gaan om een uitzonderlijke situatie, waarbij de werkgever en bedrijfsarts bepalen dat het nodig is", zegt een woordvoerder van het RIVM.

Wanneer spreekt men van een ‘nauw contact’?
Quarantaine geldt dus voor 'nauwe contacten' van positief geteste personen. Maar wanneer ben je een nauw contact? Daar heeft het RIVM meerdere categorieën voor: huisgenoten en overige nauwe contacten. Huisgenoten van een besmet persoon zijn altijd een nauw contact.

Overige nauwe contacten zijn mensen met wie je niet in één huis woont, maar bij wie je wel langer dan een kwartier dichtbij (dus op minder dan 1,5 meter) bent geweest. Dat geldt ook als je een melding in de CoronaMelder-app krijgt.

Dan is er nog een zogenoemde ‘hoog risico’ blootstelling. Als iemand bijvoorbeeld in je gezicht heeft gehoest of als je met hem of haar hebt gezoend. Je bent dan ook een 'nauw contact'. Ook als dit korter dan 15 minuten duurde.

Duur quarantaine
In principe duurt quarantaine 10 dagen, maar bij een negatieve test (zelftest of PCR) na vijf dagen mag je uit quarantaine. Meteen een zelftest doen als je quarantaine begint is het devies.
Het advies is én blijft: quarantaine voorbij? Blijf voorzichtig en voorkom contact met kwetsbare mensen.

Isolatie
Als je daadwerkelijk besmet bent, geldt de regel van isolatie. Dit betekent dat je thuis in een eigen kamer verblijft én slaapt waarbij jouw huisgenoten niet op deze kamer komen. Geen contact met huisgenoten. Dit geldt ook voor een positieve zelftest die door een test van de GGD is bevestigd.

Regels bij isolatie:
 • Ga niet naar buiten/school/winkel/werk
 • Geen bezoek met uitzondering van de huisarts
 • Alleen mensen met wie je samenwoont mogen in huis zijn
 • Knuffelen of lichamelijk contact is verboden
 • Minimaal drie maal per dag de ruimte ventileren
 • Huisdieren vermijden.

Prio-testen zorgpersoneel

Zorgmedewerkers kunnen zich melden voor een prio-test als ze klachten hebben, een positieve zelftest hebben of wanneer ze na 5 dagen in quarantaine zich willen laten testen. Met ingang van donderdag 13 januari jl. gaat onderstaande werkwijze voor zorgpersoneel in Zuid-Limburg van start.

 1. Controleer of de zorgmedewerker in aanmerking komt voor een prio-test. De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prio-testen. De lijst is niet volledig, maar een goede richting. De zorgmedewerker dient in ieder geval direct patiëntcontact te hebben of essentiële zorg te geven die zonder hem of haar geen doorgang kan vinden.
 2. Voldoet de zorgmedewerker aan bovenstaande criteria? Bel dan met het regionale afsprakennummer voor prio-testen van GGD Zuid Limburg: 088-880 5008. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30-20.00 uur. De GGD-medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of de zorgmedewerker aan de voorwaarden voldoet. Er wordt gevraagd naar de werkgever en het BSN.
 3. De GGD-medewerker geeft aan waar en wanneer de zorgmedewerker zich met prioriteit kan laten testen. De zorgmedewerker ontvangt per e-mail of SMS een bevestiging van de testafspraak. Het is belangrijk een legitimatiebewijs mee te nemen naar de testlocatie.
 4. De prio-testafspraken vinden in de ochtend tussen 8.00-11.00 uur plaats. Door vóór 11.00 uur te testen met prioriteit kan de GGD ervoor zorgen diezelfde dag nog een testuitslag te geven. De zorgmedewerkers kunnen de testuitslag bekijken door met het DigiD in te loggen via www.coronatest.nl.

Klik hier voor de brief van de GGD ten aanzien van prio-testen.


Opschaalplan

Via een separate brief informeren de zorggroepen (ZIO - HOZL - Meditta) de individuele huisartsen over het aangepaste regionale opschaalplan gebaseerd op de verwachtingen van de toename van het aantal besmettingen door de Omikronvariant.
In het regionale plan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
 1. Afschaling laag complexe zorg bij toename van druk in de praktijken, conform triage criteria van de NHG (geen U4 en geen U5 meer)
 2. Aandacht voor de inzet van zorg op afstand
 3. Nuancering dat concentratie van zorg via de HAP (visites en consulten) zowel reguliere zorg als COVID zorg kan zijn (iedere regio kan hier zijn eigen afweging in maken)
 4. Toevoeging dat uitbreiding ELV capaciteit ook kan ontstaan door bestaande locaties uit te breiden.

14 JANUARI 2022
 • Persconferentie
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof
 • Vaccinatie NMTW (Niet Mobiele Thuis Wonend)

Persconferentie

Het OMT heeft afgelopen woensdag de laatste verwachtingen van het RIVM besproken. Vrijdag 14 januari 2022 zal het kabinet een besluit nemen en zullen Mark Rutte en Ernst Kuipers (nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een persconferentie geven.
Derhalve zullen we de communicatie van deze week beperken tot het beeld in de regio zodat we aanstaande maandag de feiten uit de conferentie kunnen meenemen in de communicatie. Dit betekent dat u aanstaande maandag meer informatie via de crisispagina kunt verwachten.

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Afgelopen week zijn er diverse signalen van besmettingen onder huisartsen en hun personeel. Er zijn geen knelpunten geconstateerd rondom het leveren van zorg.

Beeld in de regio

Periode: week 1 (03-01-2022 t/m 09-01-2022)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+917, +28,2%; van 3251 naar 4168). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (4117; + 40,3 %, van 10212 naar 14329) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+1346 in totaal t.o.v. week 52). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (van 29,5% naar 30,4%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 104,5% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Meerssen (953,9 per 100.000 inwoners, 178 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 1128 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (701.4 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (687.1 per 100.000 inwoners) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (1924.7 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance laat zien dat in de zuidelijke provincies op 9 januari 91% van de samples omikron betreft.
 • Vaccinatie: in week 1 zijn er minder prikken gezet dan in week 52. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 291 eerste prikken en 667 tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof

Stand van zaken
Momenteel zijn 10 patiënten in actieve thuismonitoring. Inmiddels zijn er afgelopen periode in totaliteit 29 patiënten via Chipmunk op afstand gemonitord.

Vaccinatie NMTW (Niet Mobiele Thuis Wonend)

Voor deze doelgroep heeft de GGD afgelopen week wederom verzocht om te ondersteunen. Alle patiënten welke mogelijkerwijs nog voor een booster of een eerste/tweede prik in aanmerking zou moeten komen is via de eigen huisarts navraag over gedaan. Hierdoor hebben we de GGD kunnen voorzien in een actueel overzicht.

07 JANUARI 2022
 • Bedankt!
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Overzicht vaccinatiegraad in de regio versus opname in ziekenhuis
 • Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof

Bedankt!

Het crisisteam Westelijke Mijnstreek wil iedereen in onze regio bedanken voor de inzet het afgelopen jaar tijdens de strijd tegen corona! We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022!

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Geen knelpunten gemeld!

Beeld in de regio

Periode: week 52 (27-12-2021 t/m 02-01-2022)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+254, +8,5%; van 2997 naar 3251). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-844; - 7,6 %, van 11056 naar 10212) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+123 in totaal t.o.v. week 51). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (van 26,1% naar 29,5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 92,7% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (601,6 per 100.000 inwoners, 75 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was ook Maastricht met 717 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (547,1 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (472,2 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (855,0 per 100.000 inwoners).
 • RIVM heeft op 28/12 vastgesteld dat omikron de dominante variant is in Nederland. Het microbiologisch lab dat een groot deel van de Zuid-Limburgse monsters (plus monsters van 5 andere zuidelijke GGD regio’s) analyseert, laat bij monsters van 3/1 81% S-gen drop-out zien (= goede voorspeller van omikron).
 • Vaccinatie: in week 52 zijn er meer prikken gezet dan in week 51. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 291 eerste prikken en 667 tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Overzicht vaccinatiegraad in de regio versus opname in ziekenhuis

81% van de Limburgse volwassenen van 18 jaar en ouder is volledig gevaccineerd, aldus het RIVM.
Van de opgenomen COVID-19 patiënten is 60%* niet gevaccineerd!

* Geen formeel bronbestand, dit is aan de hand van rechtstreekse informatie van de patiënt of diens familie/mantelzorger.

Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof

Zoals vorige week reeds aangekondigd verloopt thuismonitoring voorspoedig o.a. dankzij een fijne samenwerking met diverse partijen. Om u hiervan een goed beeld te kunnen vormen vindt u in de bijlage de ervaringen van de verpleegkundigen, Chipmunk en huisarts!

 • Klik hier voor de ervaringen van de verpleegkundigen
 • Klik hier voor de ervaringen van Chipmunk
 • Klik hier voor de ervaringen van de huisarts

We sturen het protocol niet mee omdat dit momenteel onderhavig is aan veranderingen. Zodra alle aanpassingen hiervan zijn doorgevoerd wordt u uiteraard hierover geïnformeerd.


CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG ROERMOND
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2022
01 JULI 2022
 • Oekraïne
 • Verandering declaratie Oekraïense vluchtelingen
 • Gezondheidsprocessen vluchtelingen
 • Opvanglocaties in de regio
 • Aanmeldformulieren huisartsenpraktijken
 • Webinar Zorg voor de Oekraïners
 • Tolkentelefoon
 • Infectieziekten vluchtelingen
 • Uitnodiging bevolkingsonderzoek

Oekraïne


Verandering declaratie Oekraïense vluchtelingen

Nieuwe Regeling medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne
Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk. 

 

Meer info op de site van de rijksoverheid en de factsheet zorgkosten vluchtelingen.


Gezondheidsprocessen vluchtelingen

De huisartsenzorg wordt in samenwerking met de veiligheidsregio en de gemeentes afgestemd. De gemeentes zijn in de lead voor het maken van de afspraken.

In de bijlage een document waarin de veiligheidsregio het proces omschrijft.


Opvanglocaties in de regio

 • AZC Echt, Pepinusbrug 2 Echt (capaciteit: 72);
 • Groepsaccommodatie In de Bandert, Sportpad 1a Echt (capaciteit: 50);
 • Groepsaccommodatie, Margarethastraat 6 Ittervoort (capaciteit: 11);
 • Voormalig klooster, Heinsbergerweg 190 Roermond (capaciteit: 55);
 • Residentie La Tour, Wilhelminasingel 5 Roermond (capaciteit: 105);
 • Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 Weert (capaciteit: 100);
 • Landgoed Leudal, Haelen (capaciteit 80);
 • Ittervoort, Margarethastraat 6 (capaciteit 11).

Aanmeldformulieren huisartsenpraktijken

Om als huisarts voldoende informatie te hebben is er een aanmeldformulier ontwikkeld.
Een formulier met Oekraïense vertaling is ook ter beschikking.


Webinar Zorg voor de Oekraïners

“Individuele en collectieve gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen”, een webinar voor en door GGD, huisartsen en arts-microbiologen.

Regionaal webinar voor en door Cohesie, Meditta, GGD en arts-microbiologen van VieCuri en Laurentius.

Ter sprake komen

 • huidige beeld van aantal en locatie van Oekraïense vluchtelingen, prognose
 • sociaal culturele verschillen met betrekking tot gebruik medische zorg
 • welke infectieziekten worden ge-herintroduceerd: diagnostiek en beleid
 • seksuele gezondheid en forensische aspecten
 • geestelijke gezondheidszorg bij getraumatiseerde vluchtelingen
 • logistiek: consulten met tolk, verwijzen, declareren.

De opname van dit op 14 april gehouden webinar is hier te bekijken.


Tolkentelefoon

De tolkentelefoon voor huisartsen wordt vergoed. Meer informatie is te vinden op www.asflimburg.nl/tolkentelefoon.

Ook kun je denken aan de app Pryv.it. Hiermee vindt er een directe vertaling van het gesprek plaats.


Infectieziekten vluchtelingen

ECDC heeft een inventarisatie gemaakt van de infectieziekterisico’s die door de vluchtelingenstroom ontstaan.


Uitnodiging bevolkingsonderzoek

Zodra een Oekraïense vluchteling ingeschreven is in de Basis Persoons Registratie, wordt – als zij vallen binnen de desbetreffende doelgroep – vanuit het RIVM automatisch een uitvraag verzonden voor deelname aan een bevolkingsonderzoek (zoals voor borstkanker en baarmoederhalskanker). Dat betekent dat zij op de noodopvanglocaties hiervoor per post een uitnodiging ontvangen. Inmiddels worden huisartsen al benaderd om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor een uitstrijkje.

Dit betreft preventieve gezondheidszorg. Gezien de huidige belasting op de huisartsenzorg wil men de beschikbare capaciteit inzetten op de urgente zorgvragen. Landelijk wordt bekeken hoe hiermee om te gaan en waar nodig aan te passen, maar het verzoek deze uitnodigingen op dit moment te laten voor wat ze zijn en deze mensen niet door te sturen voor een afspraak naar de huisartsen. Concreet is de vraag om dit binnen de noodopvanglocaties te communiceren, zodat de huisartsen hiervan ontlast worden.


CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG ROERMOND
APRIl, MEI, JUNI 2022
06 MEI 2022
 • CORONA
 • Aangepaste richtlijnen Spoedpost
 • Quarantaine en testbeleid

CORONA


Aangepaste richtlijnen Spoedpost

 • Zowel voor de Spoedpost Weert alsook voor de Spoedpost Roermond komt de Corona-agenda te vervallen. Coronaverdachte patiënten worden in de reguliere agenda’s (Consult en Visite) ingepland.
 • Bij coronaverdachte patiënten wordt de patiënt verzocht om een zelftest uit te voeren, zowel voor een consult op de Spoedpost alsook voor een visite. Indien de zelftest negatief is dan kan de patiënt beschouwd worden als niet coronaverdacht.

Quarantaine en testbeleid

Het quarantaine beleid blijft van kracht zoals vastgesteld op 24 februari met als opmerking dat het uitvoeren van de PCR-test komt te vervallen en vervangen wordt door het uitvoeren van een zelftest.

Algemeen
Contacten positieve huisgenoten en/of positieve nauwe contacten.

Het quarantaine beleid blijft van kracht zoals vastgesteld op 24 februari met als opmerking dat het uitvoeren van de PCR-test komt te vervallen en vervangen wordt door het uitvoeren van een zelftest.


Na doorgemaakte infectie met Covid (<8 weken geleden) of met een boostervaccinatie

 • Niet in quarantaine;
 • Bij milde klachten een zelftest;
 • Tot 10 dagen na blootstelling zoveel mogelijk contact met kwetsbaren personen vermijden;
 • De zorgmedewerker draagt tijdens het werk tot en met dag 10 steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II;
 • 1,5 meter afstand houden;
 • Mogen wel naar opleiding en werk.

Geen doorgemaakte infectie met Covid (<8 weken geleden) of geen boostervaccinatie 

 • Mag wel naar werk, maar wordt op speciale snotterplek geplaatst;
 • Zelftest op dag 0 en dag 5;
 • Tot 10 dagen na blootstelling zoveel mogelijk contact met kwetsbaren personen vermijden;
 • De zorgmedewerker draagt tijdens het werk tot en met dag 10 steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II;
 • 1,5 meter afstand houden.

Indien zelftest positief

 • Met klachten: Indien de zelftest positief is, blijft de medewerker thuis in isolatie tot minimaal 5 dagen na de start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij EN ten minste 24 uur symptoomvrij.
 • Zonder klachten: Indien de uitslag van de zelftest op dag 0 of dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker thuis in isolatie in elk geval tot en met de 5e dag na de testafname.

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG WEERT E.O.
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2022
01 JULI 2022
 • Oekraïne
 • Verandering declaratie Oekraïense vluchtelingen
 • Gezondheidsprocessen vluchtelingen
 • Opvanglocaties in de regio
 • Afspraken met gemeente Weert
 • Aanmeldformulieren huisartsenpraktijken
 • Webinar Zorg voor de Oekraïners
 • Tolkentelefoon
 • Infectieziekten vluchtelingen
 • Uitnodiging bevolkingsonderzoek

Oekraïne


Verandering declaratie Oekraïense vluchtelingen

Nieuwe Regeling medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne
Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk. 

 

Meer info op de site van de rijksoverheid en de factsheet zorgkosten vluchtelingen.


Gezondheidsprocessen vluchtelingen

De huisartsenzorg wordt in samenwerking met de veiligheidsregio en de gemeentes afgestemd. De gemeentes zijn in de lead voor het maken van de afspraken.

In de bijlage een document waarin de veiligheidsregio het proces omschrijft.


Opvanglocaties in de regio

 • AZC Echt, Pepinusbrug 2 Echt (capaciteit: 72);
 • Groepsaccommodatie In de Bandert, Sportpad 1a Echt (capaciteit: 50);
 • Groepsaccommodatie, Margarethastraat 6 Ittervoort (capaciteit: 11);
 • Voormalig klooster, Heinsbergerweg 190 Roermond (capaciteit: 55);
 • Residentie La Tour, Wilhelminasingel 5 Roermond (capaciteit: 105);
 • Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 Weert (capaciteit: 100);
 • Landgoed Leudal, Haelen (capaciteit 80);
 • Ittervoort, Margarethastraat 6 (capaciteit 11).

Afspraken met gemeente Weert


Aanmeldformulieren huisartsenpraktijken

Om als huisarts voldoende informatie te hebben is er een aanmeldformulier ontwikkeld.
Een formulier met Oekraïense vertaling is ook ter beschikking.


Webinar Zorg voor de Oekraïners

“Individuele en collectieve gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen”, een webinar voor en door GGD, huisartsen en arts-microbiologen.

Regionaal webinar voor en door Cohesie, Meditta, GGD en arts-microbiologen van VieCuri en Laurentius.

Ter sprake komen

 • huidige beeld van aantal en locatie van Oekraïense vluchtelingen, prognose
 • sociaal culturele verschillen met betrekking tot gebruik medische zorg
 • welke infectieziekten worden ge-herintroduceerd: diagnostiek en beleid
 • seksuele gezondheid en forensische aspecten
 • geestelijke gezondheidszorg bij getraumatiseerde vluchtelingen
 • logistiek: consulten met tolk, verwijzen, declareren.

De opname van dit op 14 april gehouden webinar is hier te bekijken.


Tolkentelefoon

De tolkentelefoon voor huisartsen wordt vergoed. Meer informatie is te vinden op www.asflimburg.nl/tolkentelefoon.

Ook kun je denken aan de app Pryv.it. Hiermee vindt er een directe vertaling van het gesprek plaats.


Infectieziekten vluchtelingen

ECDC heeft een inventarisatie gemaakt van de infectieziekterisico’s die door de vluchtelingenstroom ontstaan.


Uitnodiging bevolkingsonderzoek

Zodra een Oekraïense vluchteling ingeschreven is in de Basis Persoons Registratie, wordt – als zij vallen binnen de desbetreffende doelgroep – vanuit het RIVM automatisch een uitvraag verzonden voor deelname aan een bevolkingsonderzoek (zoals voor borstkanker en baarmoederhalskanker). Dat betekent dat zij op de noodopvanglocaties hiervoor per post een uitnodiging ontvangen. Inmiddels worden huisartsen al benaderd om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor een uitstrijkje.

 

Dit betreft preventieve gezondheidszorg. Gezien de huidige belasting op de huisartsenzorg wil men de beschikbare capaciteit inzetten op de urgente zorgvragen. Landelijk wordt bekeken hoe hiermee om te gaan en waar nodig aan te passen, maar het verzoek deze uitnodigingen op dit moment te laten voor wat ze zijn en deze mensen niet door te sturen voor een afspraak naar de huisartsen. Concreet is de vraag om dit binnen de noodopvanglocaties te communiceren, zodat de huisartsen hiervan ontlast worden.


CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG WEERT E.O.
APRIl, MEI, JUNI 2022
06 MEI 2022
 • CORONA
 • Richtlijnen Spoedpost
 • Quarantaine en testbeleid

CORONA


Richtlijnen Spoedpost

 • Zowel voor de Spoedpost Weert alsook voor de Spoedpost Roermond komt de Corona-agenda te vervallen. Coronaverdachte patiënten worden in de reguliere agenda’s (Consult en Visite) ingepland.
 • Bij coronaverdachte patiënten wordt de patiënt verzocht om een zelftest uit te voeren, zowel voor een consult op de Spoedpost alsook voor een visite. Indien de zelftest negatief is dan kan de patiënt beschouwd worden als niet coronaverdacht.

Quarantaine en testbeleid

Het quarantaine beleid blijft van kracht zoals vastgesteld op 24 februari met als opmerking dat het uitvoeren van de PCR-test komt te vervallen en vervangen wordt door het uitvoeren van een zelftest.

Algemeen
Contacten positieve huisgenoten en/of positieve nauwe contacten.

Het quarantaine beleid blijft van kracht zoals vastgesteld op 24 februari met als opmerking dat het uitvoeren van de PCR-test komt te vervallen en vervangen wordt door het uitvoeren van een zelftest.


Na doorgemaakte infectie met Covid (<8 weken geleden) of met een boostervaccinatie

 • Niet in quarantaine;
 • Bij milde klachten een zelftest;
 • Tot 10 dagen na blootstelling zoveel mogelijk contact met kwetsbaren personen vermijden;
 • De zorgmedewerker draagt tijdens het werk tot en met dag 10 steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II;
 • 1,5 meter afstand houden;
 • Mogen wel naar opleiding en werk.

Geen doorgemaakte infectie met Covid (<8 weken geleden) of geen boostervaccinatie 

 • Mag wel naar werk, maar wordt op speciale snotterplek geplaatst;
 • Zelftest op dag 0 en dag 5;
 • Tot 10 dagen na blootstelling zoveel mogelijk contact met kwetsbaren personen vermijden;
 • De zorgmedewerker draagt tijdens het werk tot en met dag 10 steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II;
 • 1,5 meter afstand houden.

Indien zelftest positief

 • Met klachten: Indien de zelftest positief is, blijft de medewerker thuis in isolatie tot minimaal 5 dagen na de start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij EN ten minste 24 uur symptoomvrij.
 • Zonder klachten: Indien de uitslag van de zelftest op dag 0 of dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker thuis in isolatie in elk geval tot en met de 5e dag na de testafname.