×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Nieuwsarchief

De weergave in dit dossier is per regio en chronologisch gerangschikt. Raadpleeg ook de websites van RIVM, NHG en Zorgdashboard Limburg voor andere belangrijke informatie.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2020
31 DECEMBER 2020
 • Extra nieuwsbrief COVID 31 december

Extra nieuwsbrief COVID 31 december

Beste huisartsen,

Gezien de noodsituatie in Zuyderland is besloten om een gezamenlijke COVID nieuwsbrief op te stellen voor de huisartsen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.
Wij informeren u over de laatste stand van zaken in de regio én in het ziekenhuis samen met de aanvullende afspraken die er tussen Zuyderland en de huisartsen in de Mijnstreek is gemaakt.

Doelstelling van deze maatregelen zijn om:
 • De instroom van COVID verdachte patiënten in Zuyderland zoveel mogelijk te verkleinen
 • De uitstroom van COVID verdachte patiënten in Zuyderland zoveel mogelijk te vergroten
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om CODE ZWART in het ziekenhuis te voorkomen. Code zwart betekent dat insturen van patiënten niet meer mogelijk is.
Namens het crisisteam HuisartsenOZL en HACoWest/ Meditta Westelijke Mijnstreek.

Situatie Zuid-Limburg

Coronadashboard Rijksoverheid

Besmettingsgraad in Zuid-Limburg blijf onveranderd hoog. Uit de laatste getallen van de GGD blijkt dat 14,2% van de afgenomen GGD testen positief waren. Landelijk is dit percentage 13%.
Situatie per gemeente in Zuid-Limburg.
Top 3 gemeenten met het hoogst aantal positief geteste mensen zijn:
 • Simpelveld 123 positief geteste mensen per 100.000 inwoners
 • Landgraaf en Kerkrade 69 positief geteste mensen per 100.000 inwoners
 • Brunssum 68 positief geteste mensen per 100.000 inwoners


Beeld in de huisartsenpraktijken en huisartsenpost

Het aanbod van COVID 19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio OZL blijft redelijk stabiel, in de Westelijke Mijnstreek is echter sprake van een toename. Daarnaast is er in beide regio’s een lichte stijging van het ziekteverzuim onder personeel maar zowel de reguliere huisartsenzorg als de spoedzorg (HAP) kan gewoon doorgaan. De continuïteit van de huisartsgeneeskundige zorg is niet in gevaar en verdere opschaling van huisartsenzorg is nu niet aan de orde.  
Zuyderland Medisch Centrum
Beeldvorming
Er liggen nu 120 COVID-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis, 24 december waren dat er 103;
 • 95 COVID + (waarvan 14 op de IC’s en 5 op de MC en 76 op de cohort afdelingen)
 • 25 COVID verdachte patiënten (met name op cohortafdelingen).
Daarnaast liggen er nog een aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels ‘genezen/herstellende’ zijn maar nog zeer ernstig ziek zijn.
 
Het ziekteverzuim blijft stabiel hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit.  Zuyderland heeft een oproep gedaan aan medewerkers uit ondersteunende diensten om bij te springen in de directe zorg.
 
Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe. De thuiszorg staat onder grote druk, uitplaatsen door Zuyderland naar de VVT is vrijwel onmogelijk geworden.
Er zijn grote zorgen dat de situatie verder verslechtert mede t.g.v. de nieuwe variant van het virus!

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis:

De COVID (verdachte) patiënten verdringen meer en meer de reguliere zorg.
Zuyderland neemt momenteel geen COVID-19 gerelateerde patiënten meer over vanuit andere regio’s maar plaatst zowel patiënten van de cohort afdelingen als IC-patiënten binnen en buiten de regio uit. Uitplaatsing gaat echter steeds moeizamer!
 
De capaciteit voor reguliere zorg is verder afgeschaald;
 • Momenteel zijn nog slechts 8 van de 19 OK’s beschikbaar, verdere reductie is in voorbereiding.
 • Spoed en semi-spoed gaan vooralsnog nog door.
 • IC capaciteit wordt uitgebreid.
 • Er zijn op dit moment >100 cohort bedden ingericht.
 • De AOA in Heerlen blijft gereduceerd tot 12 bedden t.b.v. een medium care van 10 bedden.
 • De SEH Sittard-Geleen heeft momenteel de capaciteit naar 22 behandelkamers opgeschaald.
 

Wat betekent dit voor de huisartsen in onze regio?

 • Voor de spoedstroom voor de komende weken zijn vorige week aanvullende afspraken gemaakt met en geaccordeerd door partijen in- en extern, met name met de beide huisartsenorganisaties (afspraken onder aan deze brief).
 • Poliklinische zorg is deels afgeschaald zodat poliklinische zorg personeel kan worden vrijgespeeld t.b.v. de cohort afdelingen.
 • Diagnostiek loopt vooralsnog door.
 • Geplande klinische zorg is verder gereduceerd waardoor patiënten langer moeten wachten op hun ingreep.
 
 

Aanvullende afspraken Zuyderland en huisartsen Mijnstreek

Maatregelen om de instroom van COVID patiënten naar het Zuyderland ziekenhuis zoveel mogelijk te verkleinen.

1.       Proactief benaderen van positief geteste patiënten door de huisartsenpraktijk.
De meldkamer krijgt de laatste weken relatief veel 112 meldingen binnen van COVID positieve patiënten met toenemende benauwdheidsklachten. Deze patiënten bellen niet de huisarts, maar rechtstreeks 112. 
Dat levert ook extra belasting op voor de SEH, omdat deze patiënten volgens protocol van de RAV met spoed beoordeeld moeten worden en vaak ook naar de SEH doorgaan, terwijl dit echt niet altijd nodig is.
Om dit te voorkomen vragen wij alle huisartsenpraktijken in de beide regio’s om vanaf heden proactief alle positief geteste patiënten, waarvan u van de GGD bericht ontvangt, telefonisch te benaderen.

Vanuit huisartsenpraktijken kan hier met behulp van instructies aan patiënten verbetering in aangebracht worden. Daarom hebben wij een stroomschema voor jullie ontwikkeld, dat ingezet kan worden bij COVID positieve patiënten die gemeld worden via de GGD.
In bijgevoegd stroomschema ziet u hoe u dit in uw praktijk kunt vormgeven. 

Het is van groot belang dat patiënten bij verergering van klachten ten alle tijdens eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk of in de ANW-situatie met de huisartsenpost!!


2.       Registreren Vroegtijdige Zorgplanning / ACP in episodelijst HIS
Het registreren in de episodelijst van uw HIS van Vroegtijdige Zorgplanning / ACP is in deze periode nog crucialer dan voorheen. Deze informatie is via de LSP-koppeling zowel op de huisartsenpost als op de SEH toegankelijk en kan de triage verder bespoedigen.

 
3.       Apart formulier in zorgdomein voor verwijzen patiënten naar SEH Zuyderland
Geleerd vanuit de situatie van dit voorjaar bij de huisartsenpost in Urmond, wordt er hard gewerkt om een apart formulier in ZorgDomein in te richten om verwijzingen naar de SEH Zuyderland van COVID positieve patiënten verder te standaardiseren. In het formulier zullen aanvullende gegevens gevraagd worden die helpen bij de triage in het ziekenhuis.

Maatregelen om de uitstroom van COVID patiënten uit het Zuyderland zoveel mogelijk te vergroten

1.       Protocol Uitstroom COVID-19 patiënten met zuurstof naar huis, Regio Zuyderland
In gezamenlijkheid hebben de huisartsen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek, de medisch specialisten in Zuyderland, de VVT organisaties en de werkgroep Topat (Transmuraal Ondersteunend Palliatie en Advies Team) een protocol ontwikkeld.

Dit protocol is gericht op patiënten die nog zuurstofafhankelijk zijn, maar klinisch wel stabiel zijn, onder regie van de huisarts met ondersteuning van mantelzorg en indien nodig wijkverpleging, thuis worden gemonitord tijdens verder herstel (gemiddeld 4- 5 dagen).

Lees HIER de verkorte versie van het protocol en HIER het observatieformulier thuis.

Deze patiënten ontvangen via Zuyderland bij ontslag een zuurstofconcentrator. Zuurstofflessen en een toolkit voor thuismetingen worden thuis geleverd. Op termijn kan door een  gespecialiseerde verpleegkundigen en huisarts HAP in ANW-uren op afstand gemonitord worden hoe de waardes zich ontwikkelen.
Monitoren van COVID patiënten thuis:
 • Patiënt zelf krijgt instructie om bij verslechtering direct contact op te nemen met de huisarts/HAP.
 • Patiënt kan zuurstofwaardes meten en bloeddruk en het noteren op de observatielijsten.
 • Huisarts belt 1x dag met de patiënt om te vragen hoe het gaat en vraagt naar de waardes.

Reminder eerder gemaakte afspraken spoedstroom Zuyderland

 
Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden in principe tot 13 januari 2021:
 • De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 • De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 • De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Sittard.
 • Long oncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 • Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in acute nood is op de HAP in Sittard), dan ziet d.d. SEH arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 • Cruciaal is dat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor NON COVID er eerste overlegd wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater 088-459 9112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de d.d. internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld).
 • Indien een COVID verdachte of positieve patiënt ingestuurd wordt voor COVID dan dient overlegd te worden voor de locatie Heerlen met de dienstdoende longarts en voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist. 088-459 9112.
 • Zij weten net zoals in de eerste COVID periode waar plaats is voor COVID patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische COVID patiënten.

24 DECEMBER 2020
 • Risico inventarisatie week 52
 • Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum
 • Vaccinatie COVID-19
 • BIG-nummer verplicht publiceren
 • Zuyderland Medische Centrum & regio: 22-12-2020

Risico inventarisatie week 52

We blijven meldingen ontvangen van praktijken die te kampen hebben met personeel welke positief testen op COVID-19. We krijgen hierover vragen, vooral om te checken hoe de inzet van personeel verantwoord is en blijft. De enorme bereidwilligheid om mee te denken in de problemen die hierdoor ontstaan maakt dat praktijken ‘overeind’ blijven.

Chapeau!

Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum

Het zal niemand zijn ontgaan dat de druk in Zuyderland dusdanig hoog is dat er nog meer actie vereist is dan nu al het geval is, van alle partijen in de keten.
Naast het feit dat de cohortafdelingen vol liggen evenals de IC’s zijn er nu zelfs COVID positieve patiënten buiten deze afdelingen geplaatst.
Om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden vinden er op dit moment belangrijke overleggen plaats tussen Zuyderland en huisartsen Westelijke Mijnstreek samen met de HOZL. Vorige week hebben we gecommuniceerd dat er gedacht wordt aan vroegtijdige uitstroom naar huis, zelfs voor patiënten die op dat moment nog zuurstofbehoeftig zijn.
Zodra de cohortafdelingen vol liggen en de IC over de maximum grens heen is spreken we van een zeer ernstige situatie. Dit komt overeen met de huidige stand van zaken en laat ons daarom geen andere keus dan de protocollen uit te werken en ons voor te bereiden op de volgende fase, vervroegde uitstroom en zo weinig mogelijk instroom.  
In de regio's Amsterdam en Twente is eerder dit jaar gestart met het vroegtijdig ontslag van patiënten die nog zuurstof behoeftig zijn.
 
Vanuit het regionale zorgoverleg van de GHOR/GGD is gevraagd om een soortgelijk protocol te ontwikkelen voor de Mijnstreekregio gebaseerd op elders geleerde lessen.
Let wel, het is niet de bedoeling dat de COVID zorg volledig naar de eerste lijn verplaatst wordt. Er wordt onderzocht welke ondersteuning er mogelijk geboden kan worden vanuit de eerste lijn.
 
Het transpalliatief team van de Mijnstreekregio heeft een inhoudelijke protocol gemaakt en alle benodigdheden hiervoor in kaart gebracht. Dit team is hetzelfde palliatief team dat ons in aanvang van de 1e  golf heeft voorzien van een uitstekend protocol dat nu zelfs nationaal gevolgd wordt door diverse huisartsenorganisaties.

Daarnaast is een transmuraal samengestelde werkgroep (met vertegenwoordiging uit beide subregio's) bezig met de organisatie rondom vroegtijdig ontslag. Voor MUMC vindt een vergelijkbare exercitie plaats.
Deze processen vragen om aandacht en hierin is zorgvuldigheid zeer belangrijk. Wij streven naar een praktisch en duidelijk toepasbaar protocol en hopen de vervroegde uitstroom samen met jullie te realiseren met ingang van maandag 28 december aanstaande. Omdat we veel positieve reacties ontvangen van huisartsen op de door het crisisteam genomen initiatieven verwachten we dat we in het belang van alle patiënten én zorgverleners iedereen bereid is ook hierin te ondersteunen.
U ontvangt via de mail het beleid hierover samen met de gemaakte afspraken. Zodra we van start gaan sturen we een bericht mét een samenvatting over de werkafspraken.

Vaccinatie COVID-19

Rondom de COVID-19 vaccinatie wordt op Zuid-Limburgs niveau samengewerkt door GGD, VVT en huisartsen. Kay Liedekerken heeft zitting in deze stuurgroep en vertegenwoordigt hiermee huisartsen van de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. De plannen zijn al redelijk ver gevorderd.

Zorgpersoneel van de verpleeghuizen zal als eerste gevaccineerd worden. VWS bepaalt de volgorde van vaccineren en dit heeft te maken met het aantal beschikbare Pfizer-vaccin en de logistiek daaromtrent .

Deze eerste vaccinatie zal plaatsvinden in de XL-testraat te Maastricht op 18 januari aanstaande. In de komende weken wordt meer duidelijk over beschikbaarheid van andere vaccins en leverdata.

BIG-nummer verplicht publiceren

Voorlopig hoeven zorgverleners nog niet hun BIG-nummer te vermelden.
Door de coronacrisis en de samenhangende vertraging van een voorlichtingscampagne zal het ministerie van VWS nog niet controleren of artsen het nummer vermelden.
Het ministerie van VWS nam eerder dit jaar een besluit over de verplichte vermelding van het BIG-nummer. Zorgverleners moeten patiënten over hun BIG-nummer informeren wanneer zij daar om vragen, het nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden.

Zorgverleners krijgen minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Dit hebben beroeps- en brancheorganisaties eerder met VWS afgesproken. Officieel gaat deze regelgeving in op 1 januari 2021, maar VWS geeft aan dat zij handhaving uitstellen door de coronacrisis. Om misverstanden te voorkomen daarom dit bericht: zorgverleners mogen wel, maar hoeven nu nog niets te doen.

Zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis maakt VWS bekend wanneer het half jaar om aan de verplichting te voldoen ingaat. Ook geeft het ministerie dan meer uitleg over de verplichting met een voorlichtingscampagne.

Zuyderland Medische Centrum & regio: 22-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de spoedposten in de regio is sinds 17-12-2020 redelijk stabiel. Het aantal covid gerelateerde consulten lijkt iets te zijn afgenomen, het aantal covid gerelateerde visites lijkt wat te zijn toegenomen.
Het ziekteverzuim blijft stabiel. De beschikbaarheid van PBM’s is geen probleem. Het aanvragen van ELV bedden is in OZL uitgevraagd: 8 HAGRO’s hebben twee van de twee plaatsingen kunnen realiseren.

Op de spoedpost is nu geen toename in het ziekteverzuim te zien, wel uitdagingen in personele bezettingen. WM ervaart meer telefonische consulten, ook vragen en bezorgdheid over het gemuteerde virus.
De druk in het ziekenhuis is hoog en het is VOL.

Er liggen nu 105 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis, vorige week waren dat er 103:
 • 89 covid-19 positieve patiënten (waarvan 17 op de IC’s)
 • 16 covid-19 verdachte patiënten
De cohortafdelingen liggen vrijwel vol en er zijn daarom zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdelingen geplaatst!

Daarnaast liggen er nog 11 covid-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels weliswaar negatief getest zijn maar nog zeer ernstig ziek zijn. Feitelijk liggen er dus ca 116 covid-19 gerelateerde patiënten in het ziekenhuis!

Het ziekteverzuim blijft stabiel hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit. Zuyderland heeft een oproep gedaan aan medewerkers uit ondersteunende diensten om bij te springen in directe zorg. Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe. De thuiszorg staat onder grote druk, uitplaatsen naar de VVT is vrijwel onmogelijk geworden.

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 116 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen meer en meer de reguliere klinische zorg.
Zuyderland neemt momenteel geen covid-19 gerelateerde patiënten over vanuit andere regio’s maar plaatst zowel patiënten van de cohortafdelingen als IC-patiënten binnen én buiten de regio uit.

De capaciteit voor reguliere zorg is verder afgeschaald:
 • Momenteel zijn 9  van de 19 OK’s beschikbaar
 • Spoed en semi-spoed gaan wel gewoon door
 • Er zijn op dit moment 90 cohort bedden ingericht
 • De AOA in Heerlen blijft gereduceerd tot 12 bedden t.b.v. een medium care van 10 bedden
 • De SEH Sittard/Geleen heeft momenteel de capaciteit naar 22 behandelkamers opgeschaald

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Om de opvang van covid-patiënten in het ziekenhuis te kunnen blijven waarborgen zijn aanvullende afspraken over de spoedstroom voor de komende weken gemaakt met en geaccordeerd door partijen in- en extern, met name met de beide huisartsenorganisaties. Alle partijen in- en extern, zoals Regionale Ambulance Vervoer, zijn hierover geïnformeerd.

Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden in principe tot 13 januari 2021:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Longoncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in ACUTE NOOD is op de HAP in Sittard), dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. CRUCIAAL IS DAT ALVORENS EEN PATIENT INGESTUURD WORDT VOOR NON-COVID EERST OVERLEGD WORDT MET DE DE DIENSTDOENDE LONGARTS, INTERNIST OF GERIATER; 088-4599112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de de dienstdoende internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld)
 7. Dit geldt al helemaal voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten! Dan dient overlegd te worden 088-4599112
  - voor de locatie Heerlen met de dienstdoende longarts
  - voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist.
  Zij weten net zoals in de eerste covid-periode waar plaats is voor covid-patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.
 • poliklinische zorg is deels afgeschaald zodat poliklinische zorg personeel kan worden vrijgespeeld t.b.v. de cohort afdelingen
 • diagnostiek loopt vooralsnog door
 • geplande klinische zorg is verder gereduceerd waardoor patiënten langer moeten wachten op hun ingreep.
De komende weken wordt, ondanks de feestdagen, de afstemming tussen de huisartsen en Zuyderland onverminderd voortgezet en zal er desgewenst bijgestuurd worden. Hierover zullen wij u via deze berichtgeving op de hoogte houden.

18 DECEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie: week 51
 • Verwijzen naar Zuyderland
 • Vroegtijdig ontslag
 • Cijfers in onze regio: zeer ernstig
 • Meld problemen bij uw HaROP-coördinator
 • Advies en tips
 • Covid-verdachte patiënten in dienstapotheek
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 17-12-2020

Risico-inventarisatie: week 51

Zoals reeds per mail aangegeven, verkeren we momenteel in een fase waarin het aantal covid-19-besmettingen fors toeneemt. Ook in de huisartsenpraktijken zien we meer besmettingen en thuisquarantaine vanwege besmette familieleden en collega’s. Ondanks dat weten praktijken toch de voortgang van de werkzaamheden te bewaken. Voor een enkele praktijk is dat niet eenvoudig geweest en was het passen en meten.

Verwijzen naar Zuyderland

Zuyderland heeft een belangrijk beroep op ons gedaan met betrekking tot verwijzen en vooral niet-verwijzen:

 • Verwijzing? Bel niet met de SEH!
 • Cruciaal is dat vóór het insturen van een non-covidpatiënt naar de longarts, internist of geriater, eerst overleg wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater: 088 – 45 99 112.
  (Mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. Geriatrie heeft namelijk geen continue dienstbezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
   
 • Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient overlegd te worden (088 – 45 99 112):

  - voor de locatie Heerlen: met de dienstdoende longarts
  - voor de locatie Sittard: met de dienstdoende internist
  Zij weten, net zoals in de eerste covid-periode, waar plaats is voor covid-patiënten. Dat geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.
 • Het belangrijk om, waar mogelijk, heel goed te overwegen een patiënt al dan niet in te sturen. Overleg te allen tijde met de dienstdoende specialist en overweeg alle mogelijkheden om thuis zorg in te zetten waarbij u als huisarts de zorg monitort. Hierbij hoort ook zuurstof toedienen. Meditta zal hierbij ondersteunen door het uitlenen van saturatiemeters waardoor monitoring op afstand mogelijk wordt gemaakt.

Vroegtijdig ontslag

Omdat de nood dusdanig hoog is én er actie is gevraagd van onze kant om de toegang tot het ziekenhuis überhaupt weer mogelijk te maken en te behouden, zal Zuyderland patiënten daar waar mogelijk eerder dan gebruikelijk naar huis ontslaan. Ook als het gaat om patiënten die (nog) zuurstof nodig hebben. Een en ander zal gaan in goed overleg met de eigen huisarts van de patiënt.

Cijfers in onze regio: zeer ernstig

Om de nood duidelijk te maken hier een duiding van de cijfers in onze regio:
 • We spreken van een ernstige situatie wanneer er 200 patiënten op 100.000 inwoners zijn besmet.
 • In onze regio staat de teller op 348 besmette patiënten per 100.000 inwoners.
Dit betekent dat de classificatie ruim boven zéér ernstig genoemd mag worden. Hierbij is in de gemeente Beek de hoogste concentratie, namelijk 400 besmette patiënten op 100.000 inwoners.

Meld problemen bij uw HaROP-coördinator

Op dit moment houdt het Crisisteam nauw contact met de HaROP-coördinatoren. Meld problemen rondom covid-19 bij uw HaROP-coördinator. Zo ondersteunt u de HaROP-coördinator om het beeld binnen de hagro actueel te houden.

Advies en tips

Ons advies: probeer zo lang als mogelijk met een zo klein mogelijke bezetting te werken.
 
Hoe minder mensen, des te kleiner de kans op besmetting en hoe groter de kans dat er handen beschikbaar blijven om dit traject te handhaven. Deze situatie houdt vooralsnog enige tijd aan!
 
Verder enkele tips: 
 • Maak een schema voor de komende periodes en denk daarbij aan verlof en vakantie van huisartsen en personeel.
 • Zorg dat bekend is welk hagro-lid wel of niet beschikbaar is.
 • Dat geldt ook voor de diensten: probeer te voorkomen dat we een achterwacht moeten inzetten.
 • Lever zoveel mogelijk zorg op afstand. Denk daarbij aan voorzieningen als beeldbellen of aan telefonische consulten.

Covid-verdachte patiënten in dienstapotheek

Ondanks herhaald waarschuwen zijn er de afgelopen week meerdere keren covid-verdachte patiënten in de dienstapotheek geweest.
 
Covid-verdachte patiënten moeten erop gewezen worden dat ze direct naar huis moeten gaan. Op het recept kan MCB (Mogelijk Covid Besmet) vermeld worden. De dienstapotheek draagt dan zorg voor de aflevering van het recept aan huis.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 17-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio neemt fors toe. Ook zijn er in toenemende mate huisartsen en praktijkondersteuners positief getest en in thuisquarantaine. Thuiswerken wordt steeds meer gepromoot. Desondanks kan de reguliere huisartsenzorg vooralsnog gewoon doorgaan.
De druk op het ziekenhuis neemt verder toe: in twee weken tijd is het aantal covid-patiënten met circa 60% gestegen.
 
Er liggen nu 103 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 83). Daarvan zijn:
 • 83 covid-19 positieve patiënten (waarvan 14 op de IC’s)
 • 20 covid-19 verdachte patiënten.
 
De cohortafdelingen liggen vrijwel vol. Daarom zijn zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdelingen geplaatst.
Daarnaast liggen er nog circa 20 covid-patiënten in het ziekenhuis die inmiddels weliswaar negatief getest zijn, maar nog zeer ernstig ziek zijn. Feitelijk liggen er dus circa 123covid-gerelateerde patiënten in het ziekenhuis.
 
Het ziekteverzuim neemt, mede door quarantainemaatregelen bij medewerkers thuis, verder toe en heeft impact op de beschikbare capaciteit. Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe. De thuiszorg staat onder grote druk, uitplaatsen naar de VVT is vrijwel onmogelijk geworden.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis:
De 123 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen meer en meer reguliere klinische zorg.
 
Op dit moment staat de opvang van de acute zorg - met name bij de locatie Sittard - fors onder druk. Omdat de IC en de cohortafdelingen in Sittard op dit moment vol liggen, wordt getracht patiënten over te plaatsen van Sittard naar Heerlen.
 
Het blijkt helaas niet mogelijk om covid-patiënten rechtstreeks vanaf de SEH aan te bieden aan andere ziekenhuizen in de regio; ook overplaatsen via LCPS is niet mogelijk.
 
De capaciteit voor reguliere zorg wordt daarom verder drastisch afgeschaald:
 • met ingang van komende week worden 11 à 12 OK’s gereduceerd,  waardoor er nog maar 7 à 8 van de 19 OK’s beschikbaar zijn.
 • dit heeft uiteraard forse consequenties voor geplande ingrepen; spoed en semi-spoed gaan wel gewoon door
 • er zijn op dit moment 90 cohortbedden ingericht (en vrijwel direct weer vol)
 • de AOA in Heerlen blijft gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Om de opvang van covid-patiënten in het ziekenhuis te kunnen blijven waarborgen, zijn aanvullende afspraken over de spoedstroom voor de komende weken gemaakt met in- en externe partijen, met name met de beide huisartsenorganisaties. Alle in- en externe partijen, zoals de Regionale Ambulancevoorziening, zijn hierover geïnformeerd.
 
Onderstaande afspraken over de spoedstroom gelden in principe tot 13 januari 2021:
 1. De klinische bedden longziektengaan, met uitzondering van de long-oncologie, per 16 december 2020 om 17.00 uur volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziektenwordt, zowel overdag als in de ANW-uren, volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de patiënt in acute nood is), dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt met de longartsachterwacht in Heerlen.
  Opnames voor reguliere longziektenkunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 4. De spoedstroom Interne en Geriatriewordt zowel overdag als in de ANW- uren volledig omgebogen naar Sittard. (Dit zou nu al het geval moeten zijn, maar soms gaat het nog verkeerd.)
 5. Longoncologiepatiëntenkunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vergt echter in de dienst eerst overleg met de dienstdoende longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 6. Cruciaalis dat vóór het insturen van een non-covidpatiëntnaar de longarts, internist of geriater, eerst overleg wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater: 088 – 45 99 112.
  (Mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. Geriatrie heeft namelijk geen continue dienstbezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
 7. Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient overlegd te worden (
  088 – 45 99 112):
  - voor de locatie Heerlen: met de dienstdoende longarts
  - voor de locatie Sittard: met de dienstdoende internist.
  Zij weten, net zoals in de eerste covid-periode, waar plaats is voor covid-patiënten. Dat geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.
De poliklinische zorg en diagnostiek lopen vooralsnog gewoon door. Wel wordt onderzocht of er door afschaling van poliklinische zorg personeel kan worden vrijgespeeld voor de cohortafdelingen.
 
De geplande klinische zorg wordt helaas verder gereduceerd waardoor patiënten langer moeten wachten op hun ingreep.
 
De komende weken wordt, ondanks de feestdagen, de afstemming tussen de huisartsen en Zuyderland onverminderd voortgezet en zal er desgewenst bijgestuurd worden. Hierover zullen wij u via deze berichtgeving op de hoogte houden.

11 DECEMBER 2020
 • Projectteam covid-vaccinaties Zuid-Limburg
 • Risico-inventarisatie: week 49
 • Quarantaine-richtlijnen huisarts
 • Regionaal Overleg Acute Zorg: stand van zaken
 • Vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-12-2020

Projectteam covid-vaccinaties Zuid-Limburg

Op 10 december is het eerste grote wekelijkse overleg over covid-vaccinaties geweest tussen alle zorgorganisaties van Zuid-Limburg. Naast de GGD en de GHOR waren ook de VVT, ziekenhuizen, GGZ, MEE, Koraal en de huisartsen vertegenwoordigd.
 
Het projectteam heeft in het overleg de vragen en opmerkingen van de zorgorganisaties over de covid-vaccinaties verzameld. Vanuit het projectteam
is intensief contact met het RIVM en de overheid. De informatie vanuit de overheid wordt dagelijks aangevuld en vernieuwd.
 
Relevante informatie rondom covid-vaccinaties wordt accuraat en tijdig met alle betrokkenengedeeld

Risico-inventarisatie: week 49

Het gaat goed in de huisartsenpraktijken binnen onze regio. Er zijn geen knelpunten, de patiëntenzorg is niet in het gedrang. In het overleg met de HaROP-coördinatoren is om die reden afgesproken dat we geen wekelijkse stand van zaken meer opvragen.
 
Indien er knelpunten zijn of dreigen te ontstaan, dan zien we graag een melding per e-mail vanuit de praktijk naar de betreffende HaROP-coördinator en naar de crisis-coördinator Westelijke Mijnstreek (Marianne Verkuylen). Op die manier behouden we het overzicht in onze regio

Quarantaine-richtlijnen huisarts

Het handhaven van de 1,5 meter in combinatie met het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker en handschoenen tijdens een patiëntencontact van korter dan 15 minuten, maakt dat een quarantaine voor de huisarts niet noodzakelijk is als achteraf blijkt dat een patiënt covid-19 positief is.
 
Als één van die voorwaarden niet is nageleefd en derhalve quarantaine nodig is, dan is vanwege de incubatietijd minimaal 5 dagen quarantaine noodzakelijk.

Regionaal Overleg Acute Zorg: stand van zaken

De landelijke cijfers laten zien dat het niet goed gaat met het aantal covid-19 besmettingen. Specifiek in de regio Zuid-Limburg zien we een verdubbeling van het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week. We kunnen de toestand op dit moment ernstig noemen.
Rond de patiënten die verblijven op de IC zijn er ook zorgen: op dit moment lijken patiënten met covid-besmettingen weer een langere ligduur dan eerder dit najaar nodig te hebben. Daarnaast is de ligduur op de IC van patiënten uit de reguliere zorg ook langer. Dit lijkt te maken te hebben met het effect van uitgestelde zorg: patiënten hebben ernstiger gezondheidsproblemen.
 
De verwachting is dat rond de feestdagen de druk op de SEH en ziekenhuizen zal toenemen.
 
De testcapaciteit wordt volgende week door de start van de XL-teststraat in Limburg groter, en zal in januari 2021 bijna verdubbeld zijn. Dit is ook nodig omdat nu ook mensen getest worden die in dag 5 van de quarantaine zitten.

Vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht

Ondanks onze publicatie van vorige week krijgen huisartsen signalen van patiënten dat er mogelijk collega’s zijn die vrijwaringsverklaringen voor de mondkapjesplicht afgeven.
 
Het advies vanuit het Crisisteam aan huisartsen is en blijft om géén vrijwaringsverklaringen te verstrekken.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten blijft zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties stabiel waardoor de reguliere huisartsenzorg gewoon kan doorgaan.
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis neemt echter weer toe en heeft dus ook nog steeds impact op de reguliere zorg.
Er liggen nu 83 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 71). Daarvan zijn:
 • 64 covid-19 positieve patiënten (waarvan 11 op de IC’s).
 • 19 covid-19 verdachte patiënten.
 
De cohortafdeling in Sittard-Geleen ligt vol. Daarom zijn zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling geplaatst.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis:
De 83 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft daarom gehandhaafd:
 • 6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • op dit moment wordt de inrichting van een extra cohort afdeling voorbereid
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • er worden nu zelfs patiënten uitgeplaatst vanaf de cohortafdelingen naar regionale ziekenhuizen om ruimte te creëren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland medici.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De opvang van acute zorg is goed mogelijk met als kanttekening dat de cohortafdeling in Sittard/Geleen vol ligt en er daarom zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling zijn geplaatst.
 
Daarom zijn voor dit moment de volgende afspraken gemaakt:
 1. Géén overnames vanuit RCPS/LCPSnaar geheel Zuyderland.
 2. Allecorona positieve/verdachte patiënten (ook vanuit regio Westelijke Mijnstreek) worden tot nader bericht préhospitaal omgeleid naar Heerlen.
 3. De insturend huisarts overlegt hierover met de dienstdoende covid-arts in Heerlen (longarts).
 4. Deze tijdelijke situatie wordt dagelijks gemonitord en indien mogelijk z.s.m. bijgesteld.
 
De poliklinische zorgloopt door.
 
Geplande klinische zorgis nog steeds gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

04 DECEMBER 2020
 • Covid-vaccinaties
 • Apart bericht over onduidelijkheden testbeleid bij medewerkers/huisartsen
 • Geen vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 48
 • Corona-verdachte contacten Spoedpost Westelijke Mijnstreek: november 2020
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 03-12-2020
 • Carnavalsmaandag 2021

Covid-vaccinaties

De LHV heeft op 24 november besloten dat huisartsen een bijdrage kunnen leveren aan het vaccineren van een specifiek deel van de bevolking tegen covid-19. Het is een extra taak op het al volle bord van de huisarts, maar het grote maatschappelijk belang gaf de doorslag.
Inmiddels zijn de gesprekken met de overheid in volle gang. Via de website van de LHV worden huisartsen op de hoogte gehouden. Lees hier het LHV-artikel: ‘Nog veel te doen voor COVID-vaccinaties kunnen starten’.
 
Projectgroep Zuid-Limburg covid-vaccinaties
Vandaag is in het bestuurlijk overleg van ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Zuid-Limburg afgesproken dat een regionale projectgroep de organisatie van de covid-vaccinaties zal gaan voorbereiden. Naast de GHOR en GGD nemen vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen en de VVT hieraan deel. De huisartsen in de Westelijke Mijnstreek worden vertegenwoordigd door Kay Liedekerken.
 
Begin januari 2021 is het projectplan covid-vaccinaties in concept klaar.
In de komende weken vindt er afstemming plaats tussen de huisartsenorganisaties ZIO/HOZL/HACo West en tussen de andere zorgorganisaties onderling.
 
Het streven is om één gezamenlijke communicatie voor heel Zuid-Limburg op te zetten rondom de covid-vaccinaties.
 
In het overleg is ook besproken op welke termijn de covid-vaccinaties kunnen plaatsvinden. Gezien de beperkte beschikbaarheid van het eerste vaccin en de logistieke uitdagingen rondom dit specifieke vaccin is geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat in de regio Zuid-Limburg al vanaf 4 januari 2021 gevaccineerd kan worden.
 
Verdere informatie van de projectgroep covid-vaccinaties volgt.

Apart bericht over onduidelijkheden testbeleid bij medewerkers/huisartsen

Uit het overleg met de HaROP-coördinatoren blijkt dat er onduidelijkheden zijn ten aanzien van het testbeleid bij medewerkers/huisartsen die in contact geweest zijn met covid-19 verdachte patiënten of collega’s werkzaam in de praktijk. Om die onduidelijkheden weg te nemen, zal hierover een apart bericht volgen.

Geen vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht

Er komen steeds meer verzoeken tot vrijwaring voor het dragen van een mondmasker. Het Crisisteam heeft besloten om het advies van de LHV hierin te volgen. De LHV adviseert, gezien het risico op verspreiding, géén verklaringen voor vrijwaring te ondertekenen.
 
LHV, woensdag 2 december 2020:
‘In de publieksvoorlichting van de overheid wordt de suggestie gewekt dat mensen die onder de uitzonderingsregels vallen bij de huisarts kunnen aankloppen voor een briefje om dat te verklaren.
 
We hebben duidelijk aangegeven, bij VWS en als advies aan leden, dat huisartsen geen verklaringen hiervoor gaan en moeten afgeven. Een patiënt kan zelf verklaren, bijvoorbeeld met behulp van dit kaartje, dat hij/zij onder de uitzonderingsregel valt. Daar is geen artsenverklaring voor nodig.
 
We hebben VWS hierop meerdere keren aangesproken en geëist dat ze de tekst hierop aanpassen. Huisartsen worden nu platgebeld met vragen hierover en dat moet ophouden. Zodra het bericht van de overheid is aangepast, zullen wij u hier via een update over informeren. De KNMG steunt ons hierin en heeft dat ook aan VWS laten weten.’

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 48

In onze regio zijn geen problemen of een dreiging waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Corona-verdachte contacten Spoedpost Westelijke Mijnstreek: november 2020Afgelopen november zijn er 112 contacten met de Spoedpost geweest waarbij er sprake was van verdenking op covid-19. De grafiek geeft een weergave per dag. Hiervan zijn 36 patiënten voorzien van een zelfzorgadvies, 76 patiënten hebben fysiek contact gehad met de Spoedpost.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 03-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten blijft zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties stabiel waardoor de reguliere huisartsenzorg gewoon kan doorgaan.
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis fluctueert maar heeft nog steeds impact op de reguliere zorg.

Er liggen nu 71 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 67). Daarvan zijn:
 • 51 covid-19 positieve patiënten (waarvan 14 op de IC’s)
 • 20 covid-19 verdachte patiënten.

De cohortafdeling in Sittard/Geleen ligt vol. Daarom zijn zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling geplaatst!

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis

De 71 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft daarom vooralsnog gehandhaafd:
 • 6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland medici.

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?

De opvang van acute zorg is goed mogelijk met als kanttekening dat de cohortafdeling in Sittard/Geleen vol ligt en er daarom zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling zijn geplaatst.

Daarom zijn voor dit moment de volgende afspraken gemaakt:
 1. Géén overnames vanuit RCPS/LCPS naar geheel Zuyderland tot en met maandag 7-12.
 2. Alle corona positieve/verdachte patiënten (ook vanuit regio Westelijke Mijnstreek) worden tot zaterdagochtend 5-12 préhospitaal omgeleid naar Heerlen.
 3. De insturend huisarts overlegt hierover met de dienstdoende covid-arts in Heerlen (longarts).
 4. Deze tijdelijke situatie wordt dagelijks gemonitord en indien mogelijk z.s.m. bijgesteld.

De poliklinische zorg loopt door.

Geplande klinische zorg is nog steeds gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

Carnavalsmaandag 2021

Normaliter is carnavalsmaandag in het ziekenhuis een verplichte vrije dag.
 
In 2021 zal deze dag - maandag 15 februari 2021- voor de ziekenhuismedewerkers niet verplicht vrij zijn en zullen (de meeste) poliklinieken geheel danwel deels open zijn.
 
De huisartsenorganisaties hebben besloten op deze dag wél de Spoedposten overdag open te stellen. Met andere woorden: Carnavalsmaandag is voor de huisartsenpraktijken een vrije dag!

27 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 47
 • Quarantainecriteria van de VVT-instellingen inzake toelating tot een ELV-bed
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 26-11-2020

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 47

In onze regio zijn geen problemen of een dreiging waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Quarantainecriteria van de VVT-instellingen inzake toelating tot een ELV-bed

Werkafspraken Covid-Plus 26-11-2020 (update)
Instellingen en hun criteria

Cicero Zorggroep
Binnen Cicero Zorggroep wordt de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 1. Als het kan: thuis 7 dagen in quarantaine
 2. Als dit niet kan, nemen we cliënten op

Ze gaan dan bij Cicero een aantal dagen in quarantaine waarbij de gezondheid actief gevolgd wordt. De behandeling wordt in principe normaal ingezet - op de kamer van de cliënt.

Hiervoor is een opnameschema gemaakt vanwege het feit dat niet alleen voor de ELV, maar ook voor de GRZ en WLZ afspraken zijn gemaakt. Dit is afgestemd met de Specialisten Ouderengeneeskunde Oostelijk Zuid-Limburg.

Zuyderland Medisch Centrum
Er vinden regelmatig wijzigingen in het beleid plaats in verband met het schuiven van cohortafdelingen.

Advies: op de dag dat de huisarts gebruik wenst te maken van een ELV-bed voor een patiënt s.v.p. bellen met Zuyderland en de actualiteit van het beleid opvragen.

Vivantes
Testen gebeurt structureel op de dag van opname of dag ervoor als quarantaine lastig is voor de cliënt. Wegens de toename van besmettingen in de regio wordt er ook vooraf aanvullend een zorgvuldige risicoanalyse verricht. Bij twijfel bespreken we de casus in monitoringsoverleg.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 26-11-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten blijft zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties stabiel waardoor de reguliere huisartsenzorg gewoon doorgang kan vinden. Mede door de adequate triage door de huisartsen blijft de druk op de SEH hanteerbaar.
 
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis fluctueert, maar heeft nog steeds impact op de reguliere zorg.
 
Er liggen nu 67 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 81). Daarvan zijn:
 • 48 covid-19 positieve patiënten (waarvan 12 op de IC’s)
 • 19 covid-19 (verdachte)patiënten.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
 
De 67 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft daarom vooralsnog gehandhaafd:
 •  6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 •  er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 •  de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 •  uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland medici.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
 
De opvang van acute zorg is goed mogelijk.
 
De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.
 
De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht om patiënten die ingestuurd worden voor reguliere zorg goed te informeren over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.
 
Geplande klinische zorgis op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

20 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 46
 • Sneltesten
 • Corona-contacten Spoedpost
 • Toolkit 2.0 Palliatieve zorg voor covid-19-patiënten thuis
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 19-11-2020
 • Spoedpost tijdens de feestdagen

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 46

Ook deze week was er wederom een hoge respons - waarvoor dank. In geen enkele praktijk zijn er dusdanige problemen dat de patiëntenzorg in het gedrang komt.

Sneltesten

De samenstelling van de sneltesten laat op dit moment niet toe dat we een sneltest mee kunnen geven naar huis.
Het beleid van de Spoedpost:
Zijn er voorafgaand aan een dienst klachten (ZONDER koorts/benauwdheid/hoesten), dan kan desgewenst via de Spoedpost een sneltest worden geregeld. De test kan worden afgenomen door de consultarts op de Spoedpost. De betreffende medewerker of huisarts wordt benaderd als covid-19 verdacht in de daartoe ingerichte spreekkamers. Is de uitslag positief, dan verlaat de betreffende medewerker of huisarts de post. De consultarts zal de EVA/triagist hiervan op de hoogte stellen zodat de planning kan worden aangepast. Bij een negatieve uitslag kán er geïsoleerd gewerkt worden vanuit kamer 6 of 7. De telefonie is dusdanig aangepast dat vanuit deze spreekkamer geautoriseerd kan worden. Ook telefonische triage door triagisten kan hier plaatsvinden.
 
Onze voorkeur gaat uit naar een PCR-test zodat niemand naar de post komt bij verdenking van covid-19. Dit kan tegenwoordig heel snel via de eigen huisarts. Van een test die vóór 9.00 uur ‘s ochtends in Zuyderland is, is dezelfde dag de uitslag bekend.

Corona-contacten Spoedpost

Bovenstaande grafiek is een weergave van het aantal covid-19 verdachte contacten op de Spoedpost in de afgelopen maanden. Gemiddeld zien we per week (7 dagen) 25 patiënten met een mogelijke verdenking.


Toolkit 2.0 Palliatieve zorg voor covid-19-patiënten thuis

De toolkit bevat diverse hulpmiddelen voor professionals in de eerste lijn voor zowel symptoombestrijding, verwijstrajecten als gesprekvoering ten behoeve van covid-19-patiënten die wegens co-morbiditeit(en) niet worden ingestuurd voor klinische behandeling.

Uiteraard zijn alle afspraken inzake de toolkit terug te vinden in de werkafspraken-app van MCC Omnes.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 19-11-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte)patiënten is de afgelopen week zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties gestabiliseerd. Uitval van zorgverleners als gevolg van covid-19 is op dit moment beperkt.

Compliment voor de huisartsen in onze regio: het triëren van patiënten gaat op dit moment zo goed, dat de druk op de SEH mede daardoor goed hanteerbaar is. Blijf dit zo doen!
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis is de afgelopen week - mede door overname van patiënten uit andere regio’s (3) - weer toegenomen. Op dit moment zijn er 81 covid-19 (verdachte)patiënten opgenomen (vorige week waren dat er nog 59). Daarvan zijn:
 • 54 covid-19 positieve patiënten (waarvan 12 op de IC’s)
 • 27 covid-19 (verdachte)patiënten.
Het voornemen om de capaciteit voor de opvang van covid-19-patiënten langzaam af te schalen is daarom niet geëffectueerd.

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 81 covid-19 (verdachte)patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg:
 • 6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.

De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht om patiënten die ingestuurd worden voor reguliere zorg goed te informeren over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.

De opvang van acute zorg is goed mogelijk.

Geplande klinische zorg is op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

Spoedpost tijdens de feestdagen

De planning voor de kerstdagen en de jaarwisseling op de Spoedpost is op de gebruikelijke wijze gemaakt. Op alle dagen zijn extra consultartsen aanwezig. Zoals de vooruitzichten nu zijn, zien we op dit moment geen noodzaak om deze planning uit te breiden.

13 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 45
 • Sneltesten voor medewerkers Spoedpost
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 12-11-2020
 • Vaccinaties corona
 • Samenvattingskaart COVID-19

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 45


Uit de risico-inventarisatie van week 45 blijkt dat momenteel in onze regio geen enkele praktijk kampt met risico’s of een dreiging waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Sneltesten voor medewerkers Spoedpost

Zelf thuis afnemen en uitsluitend bij milde klachten.
Het Crisisteam Westelijke Mijnstreek heeft besloten om sneltesten via Meditta beschikbaar te stellen voor medewerkers werkzaam op de Spoedpost. De sneltest is bedoeld om thuis zélf af te nemen en uitsluitend bij milde klachten. De distributie van de sneltesten vindt plaats op de Spoedpost. Het testbeleid wordt meegegeven bij het uitreiken van de test.

MCC Omnes geeft via 'Omnieuws digitaal' verdere informatie over het actuele testbeleid, testen van eigen personeel en de privacy daarvan.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 12-11-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte)patiënten uit de eigen regio is de afgelopen dagen zowel bij de huisartsenpraktijken als bij de Huisartsenposten op beide locaties afgenomen. De reguliere zorg komt daar op dit moment niet in het gedrang. De druk op de SEH neemt mede af door de adequate triage door huisartsen.
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis neemt nu ook verder af: op dit moment zijn er 59 covid-19 (verdachte)patiënten opgenomen, waarvan:
 • 43 covid-19 positieve patiënten (waarvan 13 op de IC’s)
 • 16 covid-19 (verdachte)patiënten.
Daardoor krijgt Zuyderland ook vanuit het LCPS de ruimte om de capaciteit voor de opvang van covid-19-patiënten langzaam af te schalen: van 69 naar 60 bedden. Die capaciteit zal weer worden ingezet voor reguliere zorg.

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 59 covid-19 (verdachte)patiënten verdringen echter nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft vooralsnog gehandhaafd:
 • 6 van de 19 OK’s zijn nog steeds gereduceerd. Afhankelijk van de huidige ontwikkelingen en mogelijk aanbod vanuit het LCPS worden volgende week wellicht weer 2 van deze 6 OK’s in gebruik genomen voor reguliere zorg.
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.
Wat betekent dit voor de huisartsen in onze regio?
De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.

De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht patiënten regulier in te sturen en in te lichten over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.

De opvang van acute zorg is weer goed mogelijk. Het verzoek aan huisartsen om strikt te triageren voordat ze patiënten insturen naar het ziekenhuis blijft echter vooralsnog gehandhaafd.

Geplande klinische zorg is op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

Vaccinaties corona

Het Ministerie van VWS heeft aan de LHV de opdracht gegeven bij huisartsen de mogelijkheden te inventariseren om coronavaccinaties te organiseren in de huisartsenpraktijken. Huisartsen kunnen hun mening hierover kenbaar maken via HAweb.

Samenvattingskaart COVID-19

Bekijk hier dit handig overzicht.

06 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie week 44
 • Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 05-11-2020
 • Maandelijks overleg met HaROP-coördinatoren
 • Informatiepunt Samen Sterk
 • Ontwerp Fasering Testen

Risico-inventarisatie week 44

Eén praktijk heeft een dreigende situatie vanwege uitval huisarts (corona-gerelateerd). Er vindt echter geen stagnatie plaats in de zorgverlening.
 
Een enkele praktijk ziet een toename van positieve covid-19-patiënten. Doorgaans zijn de werkzaamheden goed uit te voeren.


Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 05-11-2020

Het aanbod van covid-19-(verdachte)patiënten uit de eigen regio is de afgelopen dagen enigszins gestabiliseerd.
Hoewel er in de afgelopen weken met name in de Westelijke Mijnstreek een aanzienlijke toename is gesignaleerd van covid-19 positieve patiënten in de leeftijdscategorie tussen 25 en 50 jaar, neemt de druk op het ziekenhuis op dit moment af: ten opzichte van dinsdag is het aantal opgenomen covid-19 positieve patiënten gedaald van 76 naar 66.
 
De druk op het ziekenhuis is echter mede door eerdere overnames uit andere regio’s nog groot. Op dit moment zijn er 90 covid-19-(verdachte)patiënten opgenomen, waarvan:
 • 66 covid-19 positieve patiënten (waarvan 19 op de IC’s, deels van buiten onze regio overgenomen)
 • 24 covid-19-(verdachte)patiënten.
Met deze aantallen voldoet Zuyderland aan de landelijk afgesproken verdeling. Zuyderland heeft in Limburg het grootste aantal covid-19-patienten van elders overgenomen. Daarom zullen deze week géén patiënten uit andere regio’s meer overgenomen worden.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 90 covid-19-(verdachte)patiënten verdringen op dit moment de overige klinische zorg. De IC ligt op dit moment vrijwel vol, met covid- en non-covid-patiënten. Uitbreiding van capaciteit is niet mogelijk. Op de locatie Heerlen is de druk op dit moment het grootst: de IC ligt daar nagenoeg vol met covid-19-patienten. Door interne verschuivingen in het OK-programma tussen de beide ziekenhuislocaties wordt getracht de druk op de bedden bij de locatie Heerlen te verminderen.
 
Om deze aantallen op te kunnen vangen, is de reguliere zorg zoals vorige week reeds bericht deels afgeschaald:
 • in Heerlen zijn 4 OK’s gereduceerd, in Sittard 2
 • er zijn 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen is gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.
Wat betekent dit voor de huisartsen in onze regio?
 • Poliklinische zorg. De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.
 • Toegangstijden ZorgDomein. De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht patiënten regulier in te sturen en in te lichten over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.
 • Laboratorium- en beeldvormende diagnostiek. De faciliteiten voor laboratorium- en beeldvormende diagnostiek zijn gewoon beschikbaar en toegankelijk.
 • Opvang van acute zorg. De opvang van acute zorg is precair vanwege het grote aantal bezette (IC-) bedden ten gevolge van covid-19 en de afschaling van onder meer de AOA. Het dringende verzoek aan huisartsen om strikt te triageren voordat ze patiënten insturen naar het ziekenhuis blijft daarom gehandhaafd.
 • Geplande klinische zorg. De geplande klinische zorg is op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep. Als gevolg van de overvolle IC komen op dit moment ook (semi) acute en oncologische ingrepen in de knel.
Om adequaat geïnformeerd te blijven in te kunnen spelen op de ontwikkelingen wordt de wekelijkse afstemming tussen de huisartsen en het ziekenhuis opgeschaald naar 2 keer per week.


Maandelijks overleg met HaROP-coördinatoren

Maandelijks is er overleg gepland met de HaROP-coördinatoren. Via de coördinatoren peilen we de eventueel voorgenomen opschaalplannen (die momenteel gelukkig nog niet aan de orde zijn).
 
In deze overleggen komt vooral de huidige stand van zaken in de praktijken ter sprake. Ook geven de coördinatoren signalen gerelateerd aan de praktijk of de Spoedpost door. Belangrijke punten met betrekking tot covid-19 kunt u dus ook kenbaar maken via de HaROP-coördinator.

Informatiepunt Samen Sterk

Door de aangescherpte coronamaatregelen hebben veel mensen het opnieuw zwaar. Niet alleen ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen die in de zorg of supermarkten werken of mensen die (alleen) in quarantaine moeten.
Kent u mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken?
Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, het ophalen van medicijnen of het uitlaten van de hond? Informatiepunt Samen Sterk helpt.
 
Kent u iemand die zelf wil helpen?
Door maaltijden te bezorgen, een luisterend oor te bieden of mensen wegwijs te maken op hun computer, tablet of gsm?
 
Informatiepunt Samen Sterk
Dit is dé plek waar vraag en aanbod samenkomen, waar we onze krachten bundelen en elkaar helpen om deze periode samen goed door te komen. Hulp nodig? Of hulp bieden?

Bel op werkdagen tijdens kantooruren met Partners in Welzijn (046 – 457 57 00) of bezoek de website van Partners in Welzijn voor een overzicht van alle initiatieven.
 
Informatiepunt Samen Sterk is opgezet door de gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn. Behalve inwoners van de gemeente Sittard-Geleen kunnen nu ook inwoners van de gemeenten Beek en Stein bij het Informatiepunt Samen Sterk terecht.

Ontwerp Fasering Testen

De rijksoverheid heeft een Ontwerp Fasering Testen beschikbaar gesteld. Dit document geeft inzicht in de ambitie voor het testbeleid in Nederland in de komende periode. Het document is in te zien via deze link.
 
Het Crisisteam Westelijke Mijnstreek heeft besloten de reactie van de NHG af te wachten. Uiteraard staat het u vrij het document te raadplegen en/of te volgen.

30 OKTOBER 2020
 • Risico-inventarisatie week 43
 • Toch geen sneltesten voor huisartsen en personeel
 • Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 27-10-2020

Risico-inventarisatie week 43

Momenteel zijn er geen praktijken die dreigen een dusdanig risico te lopen dat er geen zorg geleverd kan worden. Een enkele praktijk heeft ziekteverzuim, overwegend niet corona-gerelateerd.

Dank voor de hoge respons!


Toch geen sneltesten voor huisartsen en personeel

Helaas moeten we terugkomen op het bericht van vorige week inzake sneltesten voor huisartsen en personeel. De Abbott PanBio COVID-19 IgG/IgM is onvoldoende betrouwbaar bij een negatieve uitslag. Op aandringen van de LHV en de NHG is de richtlijn aangepast voor het testen van praktijkmedewerkers en professionals.
 
Het Crisisteam heeft besloten om de test in te zetten mét een kanttekening: indien de test negatief is, volgt een PCR-test via de eigen huisarts.

Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 27-10-2020

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten uit de eigen regio is de afgelopen dagen zowel bij huisartsen als bij de Huisartsenposten en de SEH’s relatief laag.
 
De druk op het ziekenhuis wordt op dit moment vooral veroorzaakt door overgenomen COVID-19 patiënten uit andere regio’s, voornamelijk vanuit de Randstad:
 • op dit moment zijn er 56 COVID-19 positieve patiënten en 18 COVID-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis opgenomen;
 • op de IC liggen 20 COVID-19 patiënten (90% van buiten onze regio overgenomen).
Desondanks blijft de druk op het ziekenhuis om meer patiënten uit andere regio’s over te nemen vanuit het LCPS hoog. Lastig is dat bij het aanbod van patiënten geen onderscheid meer wordt gemaakt of het om een IC-patiënt gaat of een reguliere klinische opname. Om deze aantallen op te kunnen vangen, is de reguliere zorg deels afgeschaald:

 • in Heerlen 4 OK’s gereduceerd en in Sittard 2
 • er zijn inmiddels 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen is gereduceerd tot 12 bedden om een medium care te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.
Het dringende verzoek aan de huisartsen om strikt te triageren voordat ze patiënten insturen naar het ziekenhuis, blijft gehandhaafd.


23 OKTOBER 2020
 • Risico-inventarisatie week 42
 • Sneltesten voor huisartsen en personeel
 • Toename covid-19 opnames Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen
 • Griepvaccinaties
 • Corona Onderzoek Limburg

Risico-inventarisatie week 42

Afgelopen week hebben we een covid-19 risico-inventarisatie gedaan. Niet alle praktijken hebben de lijst ingevuld, maar desondanks constateren we dat de praktijken op dit moment nog geen forse problemen ervaren. Dat kan vanzelfsprekend veranderen. De ingevulde lijst is al aan iedereen per mail geretourneerd.
 
Oproep
Volgende week zal de lijst opnieuw rouleren. We doen een dringende oproep de Excellijst adequaat in te vullen zodat we optimaal kunnen monitoren.


Sneltesten voor huisartsen en personeel

Meditta heeft Abbott PanBio COVID-19 IgG/IgM sneltesten ingekocht. In het Crisisteam is besloten deze testen op indicatie ter beschikking te stellen voor medewerkers en huisartsen die tijdens het weekend ingepland staan op de Spoedpost.
 
Doelgroep
Medewerkers en huisartsen die op zaterdag of zondag ingepland staan voor een dienst bij de Spoedpost Westelijke Mijnstreek en waarbij tevens een ernstige verdenking op covid-19 bestaat.
 
Er is een beperkte voorraad sneltesten aanwezig op de Spoedpost. De test wordt uitsluitend uitgevoerd door de regie-arts. Het beleid hieromtrent is beschikbaar op de Spoedpost.
 
De Abbott-test is een IgG/IgM-sneltest en geeft een voorlopig testresultaat. De sensitiviteit (terecht positieve uitslagen bij zieken) is 93,3% en de specificiteit (terecht negatieve uitslagen bij niet zieken) 99,4%. Dat betekent dat er een (kleine) kans is dat de test vals negatief is.
 
Bij een negatieve uitslag kan de dienst zoals gepland op de Spoedpost verricht worden vanuit een spreekkamer die daarvoor is ingericht. Vanuit deze spreekkamer kan naast regulier spreekuur door de huisarts ook worden getrieerd door een triage-assistent. De huisarts/triagist maakt dan gebruik van PBM’s in contacten met patiënten en collega’s.

Toename covid-19 opnames Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen

De druk op het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen door de instroom van covid-19-patiënten vanuit de eigen regio neemt op dit moment gestaag toe. Tot het afgelopen weekend was er vooral sprake van overnames van IC- patiënten uit de rest van Nederland.

De actuele situatie op donderdagmiddag 22-10-2020
 • Op dit moment is er slechts één IC-bed beschikbaar.
 • De IC-capaciteit wordt opgeschaald door het inrichten van Medium Care bedden op beide locaties, te weten Heerlen en Sittard-Geleen.
 • Dientengevolge is de AOA in Heerlen per direct gesloten. Spoedopnames worden nu rechtstreeks op de verpleegafdelingen gedaan.
 • De reguliere zorg wordt met 30-50% afgeschaald.
 • 50% van de OK's wordt per 22-10-2020 afgezegd om personeel vrij te maken om op covid-afdelingen te ondersteunen.
 • Er is er geen bed meer vrij op de locatie Heerlen.
 • Het aantal cohort-afdelingen wordt opgeschaald van 2 naar 4 (op elke locatie 2).
 • Patiënten voor interne geneeskunde worden opgenomen in Sittard.
 • Patiënten voor longgeneeskunde worden geplaatst op díe locatie waar plaats is.
 • Het aantal besmettingen onder het personeel neemt toe.
 • Dringend verzoek aan huisartsen: triageer strikt voordat u patiënten instuurt naar het ziekenhuis!

Griepvaccinaties

Volgens het RIVM is het op dit moment niet duidelijk of er een tekort aan griepprikken ontstaat. Het RIVM monitort dit nauwkeurig. Raadpleeg onderstaande link voor het laatste nieuws van 22-1-2020.

rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/eerlijke-verdeling-griepprik

Corona Onderzoek Limburg

De GGD Zuid-Limburg heeft deze week het startschot gegeven voor het project Corona Onderzoek Limburg (COL). Dit is een samenwerking tussen de Limburgse GGD-en, het Maastricht UMC+ en de provincie Limburg. Het doel is om volwassen Limburgers een antistoffenonderzoek aan te bieden waarbij op SARS-CoV-2 antistoffen wordt getest. De brief over dit onderzoek is reeds via Meditta naar alle huisartsen verstuurd.


15 OKTOBER 2020
 • Opschaalplan tweede infectiegolf
 • Advies: zet corona-app uit tijdens het werk
 • PBM
 • Sneltesten
 • Reanimatie
 • Wekelijks beeld van de praktijken

Opschaalplan tweede infectiegolf

Zoals afgesproken is het opschaalplan in elke hagro besproken.

In de Westelijke Mijnstreek concluderen we dat de hagro’s de opvang voor patiënten, zowel covid- als non-covid-patiënten, zelf organiseren

De inzet van de Spoedpost als dagpraktijk
Dit is alleen wenselijk als de hagro de zorg niet (meer) kan leveren. Een korte overzichtelijke beschrijving hiervan ontvangt elke praktijk tevens per mail.


Advies: zet corona-app uit tijdens het werk

We hebben verscheidene vragen gekregen over het gebruik van de corona-app (de ‘CoronaMelder’). Het is aan eenieder om daarin zelf een afweging te maken, maar wat we jullie wel ter overweging willen meegeven: als je tijdens je werk in contact komt met een covid-patiënt zal een bericht volgen, mogelijk ook bij mensen waarmee jij daarna in contact komt. Dus ons advies is: zet de corona-app tijdens het werk uit.


PBM

Gebruik schorten
Een witte schort met korte mouw is op de Spoedpost voorradig. Zorgvuldige handhygiëne tot aan de elleboog verdient aanbeveling bij gebruik van deze schort.

Mondneusmaskers
Gebruik enkel een FFP2-masker bij covid-19 verdachte patiënten. In alle overige situaties volstaat een chirurgisch mondneusmasker.

Denk aan je voorraad!
Zorg voor een maximale voorraad in de praktijk. De ervaring leert dat je met de toename van het aantal besmettingen snel door je voorraad heen bent. Het is heel belangrijk daar rekening mee te houden.

Sneltesten

Zoals in het nieuws is geweest, zijn er sneltesten gevalideerd. Bij een lage virusload kunnen deze testen eerder vals-negatief uitvallen dan de PCR-test. We hebben MCC Omnes gevraagd om de ontwikkeling van deze sneltesten te monitoren. Zodra de sneltesten voor onze medewerkers ingezet kunnen worden, ontvangen de praktijken bericht.

Reanimatie

De Nederlandse Reanimatieraad adviseert first responders (waaronder de huisarts) sinds 9 oktober om bij volwassenen (>18 jr) alléén borstcompressies te geven. Geen beademing, ook niet ‘op de kap’/’met de ballon’.

Voorschrift op de Spoedpost
 • Bij kinderen: volledige reanimatie.
 • Bij volwassenen (>18 jaar): alleen borstcompressies, geen beademing.
 • Geen verneveling. Voorzetkamers zijn net zo effectief en minder riskant.

Wekelijks beeld van de praktijken

Om goed voorbereid te zijn en zoveel mogelijk onverwachte wendingen te voorkomen, is het noodzakelijk de status van onze regio goed in beeld te hebben en te houden. Het gaat er vooral om of er voldoende mensen en middelen voorradig zijn om veilige zorg te kunnen blijven bieden. Daarom heeft het Crisisteam besloten wekelijks centraal het beeld van de praktijken op te vragen. Dat gaat in nauwe samenspraak met de HaROP-coördinatoren die dan gelijk het beeld van de eigen hagro in kaart hebben.