×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Nieuwsarchief

De weergave in dit dossier is per regio en chronologisch gerangschikt. Raadpleeg ook de websites van RIVM, NHG en Zorgdashboard Limburg voor andere belangrijke informatie.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2021
30 DECEMBER 2021
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Boosterprikken kleinschalige zorginstellingen
 • Beeld in de regio
 • Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof
 • Toename omikronvariant
 • Verspreiding van mens op mens

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Geen knelpunten geconstateerd.

Boosterprikken kleinschalige zorginstellingen

Afgelopen week heeft de GGD ons benaderd voor ondersteuning van boosterprikken bij kleinschalige zorginstellingen. Zoals we weten gaat het hier om een kwetsbare patiëntenpopulatie waarbij voldoende bescherming tegen COVID-19 essentieel is.

We hebben huisartsen die in de buurt van een kleinschalige instelling gevestigd zijn hiervoor benaderd. Dankzij deze geweldige medewerking is het gelukt om deze week nog de bewoners van deze instellingen te voorzien van een boosterprik.

Een groot woord van dank aan alle huisartsen voor deze gewéldige samenwerking.

Beeld in de regio

Periode: week 51 (20-12-2021 t/m 26-12-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-782, -20,7%; van 3.779 naar 2.997). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-2.037; - 15,6 %, van 13.092 naar 11.056) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-531 in totaal t.o.v. week 50). Het percentage tests dat positief uitvalt bleef gelijk (van 26,1% naar 26,1%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 96,4% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Maastricht (582,2 per 100.000 inwoners, 700 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was ook Maastricht met 700 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (504,3 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (413,5 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (610,3 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance: RIVM heeft op 28/12 vastgesteld dat omikron de dominante variant is in Nederland. Het microbiologisch lab dat een groot deel van de Zuid-Limburgse monsters (plus monsters van 5 andere zuidelijke GGD regio’s) analyseert, laat bij monsters van 27/12 46% S-gen drop-out zien (goede voorspeller van omikron).
 • Vaccinatie: in week 51 zijn er meer prikken gezet dan in week 50. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 250 eerste prikken en 704 tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel (~50.000 afgelopen week).
 • In de provincie Limburg is er sprake van een daling van de besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof

Graag willen we u een beeld schetsen van de thuismonitoring van patiënten die zuurstofbehoeftig zijn én vervroegd uit het ziekenhuis zijn ontslagen.
Alleen al in deze decembermaand zijn er 22 patiënten geïncludeerd in de Virtuele Kliniek van Chipmunk. Hiervan zijn vanaf vandaag nog 7 patiënten actief in het systeem. De overige patiënten zijn gestopt met O2 en daarmee ook de thuismonitoring. Eén patiënt is overleden.

De eigen huisarts wordt dagelijks, inclusief het weekend, middels PDF bestanden geïnformeerd over de uitkomst van de metingen. De PDF laat lijngrafieken zien van de tensie pols en SpO2 (perifere zuurstofsaturatie). De meest recente metingen worden uitgeschreven in absolute getallen. Onderstaande bijlage is hiervan een voorbeeld.

Thuismonitoring via Chipmunk is een waardevol middel voor de patiënt in zijn of haar eigen omgeving. Onder andere door de geweldige inzet van zorgverleners en door een goede samenwerking met Chipmunk is het mogelijk de patiënt ‘op afstand’ veilig thuis te observeren. Volgende week zullen we u nog meer informeren over de werkwijze hiervan én ervaringen van patiënten!


Toename omikronvariant

De omikronvariant werd in eerste instantie aangetroffen bij reizigers uit zuidelijk Afrika. Inmiddels verspreidt de variant zich zo snel dat het waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling de meest voorkomende, dominante variant in Nederland zal zijn. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan op basis van data van de laboratoria en informatie uit de kiemsurveillance de toename van de omikronvariant op nationaal niveau inschatten en vergelijken met de deltavariant.

Sinds 28 december omikron dominant in positieve testen
 • Het reproductiegetal van het RIVM is deze week gelijk gebleven; vorige week was er nog sprake van een daling.
 • Landelijk daalt het aantal positieve testen maar in Amsterdam zien we sinds 20 december jl. een stijging.
 • Afgelopen week was in Amsterdam de omikronvariant reeds dominant in het aantal positieve testen. Volgens informatie van het RIVM is dit sinds 28 december ook landelijk het geval.

Weekbeeld situatie ziekenhuizen
 • COVID-bezetting daalt, nog steeds beperkte U3-zorg.
 • De COVID-instroom en -bezetting dalen op de IC en in de kliniek; voor het eerst sinds eind oktober wordt de BOSS-capaciteit niet gebruikt.
 • Net als vorige week zijn er nog steeds verschillen in afschaling van FMS-klasse 5-, 4- en 3-zorg. 63% van de ziekenhuizen geeft aan de kritiek planbare zorg (FMS-klasse 3) volledig te kunnen leveren binnen zes weken.
 • De COVID-druk tussen regio’s wordt steeds gelijkmatiger verdeeld: er is voldoende klinische capaciteit beschikbaar om drukke regio's te ontlasten. Tegelijkertijd zien we sommige regio's met klinische overbezetting omdat zij er de voorkeur aan geven om patiënten in de eigen regio op te vangen.
Prognose: komende week dalende ziekenhuisbezetting verwacht
 • De onzekerheden over omikron laten zich moeilijk vertalen naar accurate prognoses. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij een omslagpunt over een à twee weken: eerst verwachten we meer positieve testen, daarna een hogere ziekenhuisinstroom. Wanneer dat omslagpunt komt, is op dit moment nog niet exact te bepalen.
 • Deze week verwachten we nog een daling van de bezetting op de IC en kliniek. Dit beeld is gevormd op basis van de aangeleverde capaciteitsdata, data NZa, data stichting NICE, signalen uit het Overleg Landelijk Beeld, LCPS-prognoses, afstemming m.

Verspreiding van mens op mens

Een persoon met COVID-19 maakt in zijn lichaam miljoenen kopieën aan van het virus. Deze kopietjes of deeltjes zitten vooral veel in de longen, maar ook op andere ‘natte’ plekken, zoals je keel of neusholte. Als je bijvoorbeeld schreeuwt, niest of hoest, komen er behalve lucht ook veel druppeltjes uit je longen, keel of neusholte naar buiten. Het virus kan anderen besmetten via deze druppeltjes, vooral door nauw contact op minder dan 1,5 meter. Dit kan door:
 • Inademen van de kleinste druppeltjes.
 • Druppeltjes die in je ogen, neus en mond komen, bijvoorbeeld doordat een besmettelijk persoon niest of hoest.
 • Aanraken van je neus, mond en ogen met je handen waarop het SARS-CoV-2 virus aanwezig is.
De verspreiding van mens tot mens gaat razendsnel. Enkele belangrijke tips:
 • Attendeer uw patiënt én omgeving op de 1,5 meter maatregel.
 • Zorg voor goede ventilatie: ventileer regelmatig alle (praktijk) ruimtes.
 • Blijf aanmoedigen om te vaccineren.

23 DECEMBER 2021
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • GGD Zuid Limburg - versnelling boostercampagne
 • Bericht van Zuyderland Medisch Centrum
 • Booster in Duitsland
 • Overzicht terugplaatsen klinische patiënt in de VVT
 • Bericht van de SNPG

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Vanuit de HaROP-coördinatoren zijn er geen verontrustende geluiden ontvangen.

Beeld in de regio

Periode: week 50 (13-12-2021 t/m 19-12-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-1590, -29,6%; van 5369 naar 3779). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-4022; - 23,5 %, van 17114 naar 13092) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-1379 in totaal t.o.v. week 49). Het percentage tests dat positief uitvalt nam licht af (van 26,2% naar 26,1%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 82,2% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Vaals (823,1 per 100.000 inwoners, 83 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 657 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (635,9 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (593,3 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zeeland de hoogste weekincidentie van Nederland (652,8 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance voor week 49: 95% Indiase variant (Delta), 2% delta Plus variant (AY.4.2) en 3% Omikron variant.
 • Vaccinatie: in week 50 zijn er meer prikken gezet dan in week 49. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 463 eerste prikken en 1509 tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een daling van de besmettingen. Het besmettingsniveau is nog steeds het hoogst en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

GGD Zuid Limburg - versnelling boostercampagne

Ondanks de berichten van elders in Nederland én Limburg, waarbij huisartsenpraktijken zelf gaan boosteren, wordt er in Zuid-Limburg uitdrukkelijk voor gekozen om dat niet te doen. In samenspraak met de GGD Zuid Limburg, de huisartsenkoepels en overige zorgpartijen is besloten dat GGD Zuid Limburg hierin in de lead is. Dit is conform de nieuwe richtlijn van VWS. De argumenten welke geleid hebben tot het volgen van dit standpunt kunt u in onderstaand bericht lezen.

De zorgaanbieders die betrokken zijn bij de vaccinatie-opgave in Zuid-Limburg trekken al enige tijd gezamenlijk op om voor deze opdracht een eenduidige aanpak en taakverdeling te realiseren.
Om de boostercampagne te versnellen in verband met de Omikron-variant, is in samenspraak met de GGD Zuid Limburg, de huisartsenkoepels en overige zorgpartijen besloten dat de GGD Zuid Limburg hierin in de lead is.
Dit komt overeen met de nieuwe richtlijn van VWS.

Ondanks de berichten van elders in Nederland en Limburg, waarbij huisartsenpraktijken zelf gaan boosteren, wordt er in Zuid-Limburg uitdrukkelijk voor gekozen om dat niet te doen.

Er zijn meerdere redenen hiervoor:

 1. De GGD heeft haar capaciteit dusdanig opgeschaald zodat zij medio januari alle Zuid-Limburgers van 18 jaar en ouder een boosterprik kunnen geven. Onderstaand schema laat zien dat de GGD Zuid Limburg de opdracht conformde landelijke richtlijnen kan uitvoeren. Het ontplooien van parallelle activiteiten is hierdoor onnodig.

  Prognose van het aantal prikken per dag binnen de GGD Zuid Limburg


   
 2. Als huisartsen gaan boosteren betekent dat dat er weer extra capaciteit vanuit de GGD vrij gemaakt moet worden om de logistiek en afspraken rondom deze boostervaccinaties in goede banen te leiden. Dit gaat ten koste van de capaciteit voor de priklocaties
 3. Nog belangrijker; er is weliswaar geen tekort aan vaccin, mits we ons houden aan de ingeplande vaccinaties en leveringen. Als de huisartsen massaal gaan vaccineren ontstaat er wel een tekort aan vaccins, aangezien deze gefaseerd uitgeleverd worden aan de GGD’s in Nederland.

Wat kunt u als huisarts(-enpraktijk) betekenen?

Wij zijn ontzettend blij dat er veel initiatieven van huisartsen zijn om een steentje bij te dragen aan de boostercampagne. U kunt hier een belangrijke rol in vervullen door:

 • Uw niet-mobiele patiënten te vaccineren.
 • Bewoners van kleinere zorginstellingen in de buurt te vaccineren.
 • Het gesprek aangaan met niet-gevaccineerden in uw praktijk. U kunt hen erop wijzen dat zij zonder afspraak op alle vaccinatielocaties van de GGD kunnen binnenlopen voor een eerste vaccinatie.

Bestellen van opgetrokken spuiten/vaccinflacons

De procedure voor het bestellen van boostervaccinaties voor niet-mobiele thuiswonende patiënten is gewijzigd.

U kunt via het bestelformulier tot maximaal 15 opgetrokken spuiten of 3 vaccinflacons (per huisartsen FTE per praktijk) bestellen voor uw niet-mobiele patiënten. Hier kan eventueel - na overleg met de GGD - vanaf geweken worden als u veel niet-mobiele thuiswonende patiënten hebt te vaccineren. Hou echter rekening met de houdbaarheidsduur van de vaccins na ophalen bij de GGD locatie (vanaf moment van optrekken bij de GGD tot injecteren maximaal 6 uur).

Vaccinaanvragen voor kleine woonvormen worden in onderling overleg gemaakt. Hiervoor kunt u e-mailen naar clustervaccinatie@ggdzl.nl.


Bericht van Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 23 december 2021 COVID-19 in onze regio

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM stabiliseert. De uitval van huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte neemt af en de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) kunnen gewoon doorgang vinden.

De instroom van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis en de bezetting in het ziekenhuis stabiliseert maar blijft redelijk hoog.
Er liggen nu 82 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;

 • 64 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 56)
 • 18 COVID + op de IC ’s (fair share 18)

Daarnaast liggen er nog ca 10 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis.

Dringend verzoek vanuit Zuyderland Medisch Centrum

NTBR beleid
Met name vanuit de SEH wordt vriendelijk doch dringend verzocht om bij verwijzing aan te geven of er bij de verwezen patiënt een NTBR beleid is besproken mét vermelding van de uitkomst daarvan. Oók als de wens van de patient (nog) niet bekend is, dan is het zaak om dit bij de verwijzing te vermelden. Momenteel zijn we bezig met een aanpassing hiervoor in Zorgdomein, zodat het melden hiervan niet ’over het hoofd gezien wordt’

Clinical Friailty Scale
Tijdens de COVID-19 pandemie is het van belang om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren en efficiënt om te gaan met de beschikbare capaciteit en middelen. Bekend is dat de doelgroep ouderen, enerzijds vanwege hun leeftijd, anderzijds vanwege co-morbiditeit extra risico loopt om ernstig ziek te worden en/of te komen overlijden.
In het licht van bovenstaande is het belangrijk om na te denken welke oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19 baat heeft bij ziektegerichte intensieve behandeling (met eventuele IC-opname), ziektegerichte conservatieve behandeling (geen IC-opname) of palliatieve behandeling.
Om die reden is de CFS een belangrijke aanvulling ten aanzien van de meerwaarde van wel of niet insturen van een patiënt. Klik hier voor de samenvatting.


Booster in Duitsland

Nederlanders treken massaal de grens over om in Aken een booster te halen. Diverse huisartsen in Nederland (ook in onze regio) worden geconfronteerd met de vraag rondom de registratie van de booster in het buitenland.
Reactie GGD:

"We begrijpen heel goed dat mensen omwille van hun eigen veiligheid en gezondheid naar Aken gaan", zegt de GGD. "Echter, de boosterprik in het buitenland wordt in Nederland niet geregistreerd. Als burgers gegarandeerd willen zijn van een goede registratie, adviseren wij in ons land de boosterprik te laten zetten."

De afspraak is dat het land waar de booster gezet wordt een vaccinatiebewijs én digitaal coronacertificaat uit. Dit is veelal te verkrijgen o.a. via de Duitse apotheken.

De HKVI heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is om verklaringen in te vullen.

Overzicht terugplaatsen klinische patiënt in de VVT

Vanuit de GHORR een kort overzicht omtrent het terugplaatsen van de klinische patiënt in de VVT.
Klik hier voor het document.


Bericht van de SNPG

Coronavaccinatie bij kinderen van 5 t/m 11 jaar met een medisch verhoogd risico
Kinderen van 5 t/m 11 jaar met onderliggende aandoeningen kunnen een coronavaccinatie krijgen. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld ernstige astma, chronische longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen. Ze krijgen vanaf 18 december een uitnodiging voor de coronavaccinatie van hun kinderarts. De GGD is gevraagd om de kinderen te prikken op de GGD-vaccinatielocaties.

Waar vindt u informatie wanneer u vragen krijgt
Verwachting is dat de meeste vragen bij de kinderarts terecht komen. Het kan ook voorkomen dat de huisarts of de doktersassistente vragen krijgt. Wanneer dit het geval is, verwijzen wij graag naar de volgende sites: Op de site van het RIVM staan ook verschillende vragen en antwoorden. Op basis van de vragen en antwoorden is er een bureaukaart opgesteld. Voor een up-to-date overzicht is het handig om regelmatig de site te checken.

SNPG is afhankelijk van het beleid en de communicatie hetgeen bepaald wordt door de overheid. De alerts worden dan ook in opdracht aan u verstuurd.

17 DECEMBER 2021
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Omicron variant
 • Bericht Zuyderland Medisch Centrum
 • Boostervaccinatiecampagne
 • Spoedmail woensdag 15 december jl.
 • 'Medici op straat'
 • Nieuwe campagne voor vaccintwijfelaars van start
 • Samenvatting ziekenhuizen Zuid-Limburg week 50

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Afgelopen week zijn er geen knelpunten gemeld!!

Beeld in de regio

Periode: week 49 (06-12-2021 t/m 12-12-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-2801, -34,3%; van 8170 naar 5369). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-6872; - 28,7 %, van 23986 naar 17114) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-1468 in totaal t.o.v. week 48). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (van 24,8% naar 26,2%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 83,6% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Simpelveld (1069,0 per 100.000 inwoners, 112 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 872 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (903,5 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (1037,0 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Limburg Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (1037,0 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant. 2 bevestigde Omicron besmettingen, beiden met reisgeschiedenis.
 • Vaccinatie: in week 49 zijn er meer prikken gezet dan in week 48. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 519 eerste prikken en 1544 tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een daling van de besmettingen. Het besmettingsniveau is nog steeds het hoogst en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Omicron variant

Zoals reeds aangegeven zijn er bij twee mensen de Omicron variant bevestigd. Dit betreft mensen met een reishistorie uit Zuid Afrika. De berichten rondom de Omicron variant zijn niet rooskleurig. De voorspellingen zijn dat deze variant eind januari zal domineren in Nederland waarbij de Randstad als eerste gebied in Nederland zal worden getroffen.

Nederland wordt, gezien de inwonerspopulatie, in deze voorspellingen vergeleken met Engeland. In London is in twee tot drie dagen sprake van een verdubbeling van het aantal besmettingen met name ten gevolge van de afname van de bescherming door vaccinatie. De vaccinatiebescherming voor Omicron neemt af met 80% voor het symptomatische verloop. Om die reden is er veel aandacht voor de boostervaccinatie. De bescherming zou vervolgens dan verhoogd worden met 75%.
De kans dat de zorg behoorlijk toe zal nemen in januari is dus heel groot. Dit heeft genoodzaakt tot het ontwikkelen van een aantal praktische handvaten in aanloop naar de code zwart voor ziekenhuizen. Klik hier voor de samenvatting en meer informatie.
Wilt u meer informatie omtrent Clinical Frailty Scale: klik dan hier voor meer informatie.


Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 16 december 2021 COVID-19
Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM blijft hoog maar stabiliseert. Ondanks dat er op een aantal plaatsen huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte uitvallen kan de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) dankzij ieders inzet nog steeds doorgang vinden.

De instroom van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis is weliswaar nog steeds groot (ca. 30% van het aanbod op de SEH is nog steeds COVID-19 gerelateerd) maar de bezetting in het ziekenhuis is inmiddels wel flink afgenomen.
Er liggen nu 75 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
 • 57 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 67)
 • 18 COVID + op de IC ’s (fair share 19)
Daarnaast liggen er nog ca 10 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis.

Boostervaccinatiecampagne

Afgelopen maandag is het plan veranderd van 30.000 prikken per week naar 50.000 prikken per week. De priklocatie start wederom op in het MECC te Maastricht. Bij voldoende personeel hoopt de GGD maar liefst 28 priklijnen in het MECC te realiseren.

Hulp om te vaccineren is welkom, dat is reeds gebleken uit de spoedmail die afgelopen woensdag naar alle huisartsen is verstuurd. Heeft u of een van de assistentes interesse om te ondersteunen bij het vaccineren? Klik hier voor informatie over aanmelding hiervoor.

Meer informatie om zélf aan de slag te gaan met (booster)vaccinaties via onderstaande link:

Ouderen met vervoersproblemen voor boosterprik? Raadpleeg onderstaande link!


Spoedmail woensdag 15 december jl.

Gisteren is er een spoedmail verzonden waarin is aangegeven dat het mogelijk is om voor uw patiënten opgetrokken spuiten te bestellen via de GGD.
Let op: alleen als er vooraf besteld wordt liggen vaccins klaar!!
Bestel opgetrokken spuiten of vaccinflacons minimaal 1 dag van tevoren - uiterlijk om 15.00 uur - door dit formulier in te vullen en te verzenden.

'Medici op straat'

In ons land bestaan er initiatieven om het vaccineren aan te moedigen. Dokters in kwetsbare wijken gaan de straat op om met mensen in gesprek te over hun vragen over vaccinaties. In onze regio is dit (nog) niet gerealiseerd.
Daarom verwijzen we naar eerdere crisisberichten waarin we vragen om patiënten te blijven stimuleren voor een vaccinatie. Bij twijfel is er een keuzehulp online beschikbaar. We sturen wederom de link mee: https://coronavaccinatie-keuzehulp.nl/startpagina

Nieuwe campagne voor vaccintwijfelaars van start

Vanaf vandaag kunnen mensen die twijfelen om zich te laten vaccineren voor informatie terecht op een speciaal platform: ‘www.overvaccineren.nl’
Dit maakt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het grootste deel van de mensen dat nog geen vaccin heeft gehaald, dat doet vanwege twijfels. ‘Over Vaccineren’ kan helpen twijfels over bijvoorbeeld langetermijneffecten, vruchtbaarheid of de ontwikkeling van de vaccins weg te nemen.

Samenvatting ziekenhuizen Zuid-Limburg week 50


10 DECEMBER 2021
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Booster
 • Samenvatting uitvoering boostervaccinatie
 • Beeld in de regio
 • Bericht van Zuyderland Medisch Centrum
 • Monitoren op afstand
 • Bericht LHV
 • Code zwart

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Afgelopen week zijn er geen signalen van stagnatie van zorg in de huisartsenpraktijk geconstateerd. Een enkele HAGRO heeft minimale uitval van assistentie, corona gerelateerd.

Booster

Iedereen die in aanmerking komt voor een boostervaccinatie, krijgt een mRNA-vaccin van Moderna of BioNTech/Pfizer. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties en er is geen vrije keuze in.
Kreeg iemand eerder Janssen of AstraZeneca? Ook dan wordt de booster een van deze twee mRNA-vaccins.
De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden ná de laatste coronavaccinatie gegeven worden. Corona doorgemaakt?? Dan moet er minimaal 6 maanden tussen de besmetting en de booster zitten. Griepprik en pneumokokkenprik 2 weken vóór of ná de booster.

Samenvatting uitvoering boostervaccinatie

Mensen van 60 jaar en ouder
De boostervaccinatie van 60-plussers die thuis wonen gaat van oud naar jong. Zij ontvangen een uitnodigingsbrief van het RIVM en kunnen daarmee een afspraak maken bij de GGD. Partners en mantelzorgers die eveneens 60 jaar of ouder zijn kunnen gelijktijdig een afspraak maken.

Bewoners van een instelling
De instelling met een eigen arts krijgen de uitnodiging én de prik van de arts. De grotere instellingen verzorgt zelf de vaccinatie van de bewoners (al dan niet ingeschreven bij huisarts).

De kleinere instellingen zonder eigen arts: naar de GGD. Wij signaleren dat dit niet altijd goed loopt. Bij problemen graag contact met het crisisteam.

Zorgmedewerkers
Ziekenhuizen en andere instellingen vaccineren hun eigen medewerkers.
Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht bij de GGD.
Personeel eerste lijn gezondheidszorg huisartsenpraktijken via de huisartsenpraktijk.

Patiënten met het Syndroom van Down
De mensen die thuis wonen krijgen sinds 3 december jl. verspreid over enkele weken namens de huisarts een uitnodiging. Hierin staat een apart telefoonnummer vermeld om een afspraak op een GGD vaccinatielocatie te maken.
De mensen die niet in staat zijn om naar de vaccinatielocatie te komen worden door de huisartsen bij de GGD aangemeld voor een vaccinatie aan huis dóór de GGD.

Patiënten tussen 18 – 60 jaar
Deze mensen ontvangen vanaf januari 2022 van oud naar jong een uitnodiging. Zoveel mogelijk in de 7de maand na de laatste vaccinatie of recente coronabesmetting. Ook zwangere vrouwen krijgen het advies een boostervaccinatie te nemen.
Mensen uit deze categorie met een onderliggende aandoening of mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca of Janssen lopen evenveel risico als hun leeftijdsgenoten. Derhalve is het niet nodig om hen voorrang te geven.
Mensen met een ernstig verminderde afweer hebben een derde vaccinatie aangeboden gekregen als onderdeel van de basisvaccinatie. Dat is wat anders dan de boostervaccinatie.
Mensen met obesitas of met ander onderliggend lijden worden niet met voorrang opgeroepen.

Beeld in de regio

Periode: week 48 (29-11-2021 t/m 05-12-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-528, -6,1%; van 8698 naar 8170). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-2252; - 8,6 %, van 26238 naar 23986) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-880 in totaal t.o.v. week 47). Het percentage tests dat positief uitvalt nam af (van 26,1% naar 24,8%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 72,9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Valkenburg aan de Geul (1625,4 per 100.000 inwoners, 266 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 1503 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (1375 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (1173 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zuid-Limburg de hoogste weekincidentie van Nederland (1375 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant
 • Vaccinatie: in week 48 zijn er meer prikken gezet dan in week 47. Dit komt vooral door het groter aantal boosterprikken dat is gezet.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een daling van de besmettingen. Het besmettingsniveau is gedaald en het aantal ziekenhuisopnames lijkt te stabiliseren. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Bericht van Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 9 december 2021 COVID-19 in onze regio
Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM blijft hoog maar lijkt zich te stabiliseren. Ondanks dat er op een aantal plaatsen huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte uitvallen heeft de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) dankzij ieders inzet nog steeds doorgang kunnen vinden.

De instroom van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis is nog steeds groot (ca 30 % van het aanbod op de SEH is nog steeds COVID-19 gerelateerd) en helaas neemt de bezetting in het ziekenhuis, na een lichte daling vorige week, sinds afgelopen weekend weer toe!
Er liggen nu 108 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
 • 83 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 74)
 • 25 COVID + op de IC ’s (fair share 19)
Daarnaast liggen er nog ca 15 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis. Zuyderland zit daarmee wel nog steeds boven haar “fair share” dus we blijven noodgedwongen sturen op overplaatsingen naar elders.

Monitoren op afstand

Dankzij de inspanningen van onze ketenpartners, zowel huisartsen als VVT-aanbieders, lukt het om patiënten deels uit het ziekenhuis te houden!

De afgelopen week zijn 14 COVID-19 patiënten met zuurstof, m.b.v. Chipmunk en onder regie van de huisarts naar huis kunnen gaan in Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Mocht een patiënt van u met zuurstof met vervroegd ontslag vanuit het ziekenhuis naar huis gaan dan krijgt u daar bericht over van Zuyderland. Als u het protocol nogmaals wil doornemen, klik HIER voor de link.
Daarnaast verloopt de uitstroom naar de VVT, ondanks dat ook daar de druk hoog is door toename van besmettingen en uitval van personeel, nog steeds goed. Zuyderland Care heeft op elke verzorg/verpleegafdeling in VVT 1 bed extra bijgezet, daardoor is er voor meer dan 50 patiënten extra plek.


Bericht LHV

Huisartsen helpen de regionale GGD’en het meest bij de versnelling van de boostercampagne door niet-mobiele mensen onder uw patiënten te prikken, zowel thuiswonend als in instellingen.
Als u ervoor kiest om zelf aan huis te vaccineren, kunt u bij de GGD bij u in de buurt opgetrokken spuiten met het Pfizer-vaccin ophalen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van het NHG. We hebben met het ministerie van VWS afgesproken dat hiervoor, net als in de vorige rondes bij thuisvaccinatie, een tarief van € 90,16 kan worden gedeclareerd. Informatie over waar en hoe dit kan volgt nog.

De GGD’en zijn niet geholpen met huisartsen die vanuit hun praktijk de mobiele mensen gaan prikken, om drie redenen:

 1. De GGD’en zijn aan het opschalen. Naar verwachting kan iedereen boven de 60 voor half december bij de GGD een afspraak maken bij een van de GGD-locaties.

 2. Het prikken in zowel de huisartsenpraktijk als op de GGD-priklocaties leidt tot onduidelijkheid en verwarring
 3. Door met voorrang mensen te prikken in de huisartsenpraktijk ontstaat ongelijkheid en onrust.
GGDGHOR heeft veel hulp aangeboden gekregen voor de bemensing van de GGD-locaties voor (booster)vaccinaties. De GGD’en geven aan dat verder aanbod op dit moment niet nodig is en dat het ook nog even duurt voor alle aanbod aan inzet verwerkt en beantwoord is.

Code zwart

In aanloop naar code zwart in het ziekenhuis delen we graag praktische handvatten.
Klik hier voor meer informatie


03 DECEMBER 2021
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Landelijk besluit ROAZ
 • Zelftesten
 • Boostervaccinaties
 • Rol van de huisarts in de boostervaccinatiecampagne
 • Vaccinatie categorie patiënten geboren in 1939 óf eerder
 • Booster niet-mobiele thuiswonende patiënten én patiënten met het Syndroom van Down
 • Inzet zorgmedewerkers inclusief huisartsen
 • Beeld in de regio
 • Veiligheid en fase 3
 • Zuyderland Medisch Centrum

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

In de praktijken is er een toename van COVID-19 zorgvragen, de reguliere zorg is iets aan het afnemen. Er zijn geen knelpunten die de zorg in het gedrang brengen. Eén hagro geeft aan dat ‘uitval personeel’ problematisch dreigt te worden. Een andere praktijk is intussen weer gestart met re-integreren.

Landelijk besluit ROAZ

Om code zwart te voorkomen is er een landelijk besluit genomen door het ROAZ om alle U4 en U5 zorgvragen in de ziekenhuizen uit te stellen. In onze regio is ook enigszins sprake van afschalen U3 zorg. Landelijk is er een verzoek gekomen om kritisch U3 zorgvragen door te laten gaan om gezondheidsschade te voorkomen. Dit lukt in onze provincie momenteel niet.

Zelftesten

Het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat bij milde klachten een zelftest volstaat.
Het ministerie besluit dat met ingang van vandaag patiënten met milde klachten niet langer een PCR test via de GGD nodig hebben. Hier volstaat een zelftest.

Bovendien meldt het ministerie van Volksgezondheid dat men bij een negatieve zelftest niet meer thuis hoeft te blijven.

Boostervaccinaties

In de Westelijke Mijnstreek zijn de praktijken bevoorraad met een booster, de vaccinaties hebben grotendeels overal reeds plaatsgevonden!

Rol van de huisarts in de boostervaccinatiecampagne

Op twee verschillende manieren kunnen huisartsen meewerken aan de boostervaccinatiecampagne van niet-mobiele thuiswonende patiënten.

 • Selecteren van niet-mobiele thuiswonende patiënten en aanmelden bij GGD na toestemming van patiënt. Klik hier voor de werkwijze ‘vaccinatie op vrijwillige basis’.
 • Via de GGD boostervaccins verkrijgen, die de huisarts zelf kan gaan zetten bij niet-mobiele thuiswonende patiënten. Deze methode is eerder ook gebruikt bij de reguliere vaccinatiecampagne. Klik hier voor de instructie ‘bestellen van boostervaccins via de GGD’

Dringend advies vanuit het crisisteam om de site van de SNPG nauwlettend te volgen!!


Vaccinatie categorie patiënten geboren in 1939 óf eerder

Deze patiënten kunnen een afspraak inplannen bij de GGD voor een boostervaccinatie. Het is niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten. Afspreken kan online via www.coronavaccinatieafspraak.nl óf telefonisch: 0800-7070.

Booster niet-mobiele thuiswonende patiënten én patiënten met het Syndroom van Down


Inzet zorgmedewerkers inclusief huisartsen

Het NHG adviseert om voor zorgmedewerkers, inclusief huisartsen, in de huisartsenpraktijk aan te sluiten bij de adviezen in de LCI-bijlage en https://corona.nhg.org/2021/inzet-en-testbeleid-zorgmedewerkers/

Beeld in de regio

Periode: week 47 (22-11-2021 t/m 28-11-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+721, +9,0%; van 7.977 naar 8.698). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+4.862; + 22,7 %, van 21.376 naar 26.238) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+734 in totaal t.o.v. week 46). Het percentage tests dat positief uitvalt nam af (van 28,5% naar 26,1%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 78,6% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Beek (1.625,2 per 100.000 inwoners, 258 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 1618 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (1.463,7 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (1.285,4 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zuid-Limburg de hoogste weekincidentie van Nederland (1.463,7 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 47 zijn er meer prikken gezet dan in week 46. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit evenveel eerste prikken en tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is sterk gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘zeer ernstig’ (dit risiconiveau is niet recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Veiligheid en fase 3

Om zorginstellingen te ondersteunen met de voorbereiding op fase 3 wat betreft sociale veiligheid heeft de GHOR een handelingsperspectief ontwikkeld. Dit is naar voorbeeld van een infokaart ontwikkeld door GHOR Haaglanden. Het handelingsperspectief is afgestemd met de politie en geldt voor Limburg:
 • Zorginstellingen zijn zelf aan zet om beveiliging te regelen. Het handelingsperspectief sociale veiligheid biedt hiervoor handvatten. Dit handelingsperspectief is uitsluitend voor intern gebruik.
 • Teamchefs politie zijn geïnformeerd over de situatie in de witte kolom. De eenheden zijn geïnformeerd en alert op meldingen rond dit proces! Ook de meldkamer is op de hoogte van de bijzondere situatie.
 • Doe altijd aangifte van een incident met agressie, zodat de politie kan zorgen voor opvolging en een goed beeld heeft van wat er gebeurt in de regio.
 • Vermeld dat je hulpverlener bent en wijs zo nodig op het proces ‘Veilige Publieke Taak (VPT)’.  
 • Mochten er desondanks knelpunten in het proces van aangifte optreden, dan deze graag terugkoppelen aan de GHOR.
Proces melding (zoals gebruikelijk)
 • Acute melding: deze loopt regulier via de meldkamer politie - 112.
 • Niet-acute melding: Melden via 0900-8844. Indien van toepassing: Doe aangifte en maak fysiek een afspraak. (aangifte conform VPT proces, deze kan door de politie geanonimiseerd worden).

Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken, 2 december 2021, COVID-19 in onze regio
Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM blijft hoog. Ondanks dat er op een aantal plaatsen huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte uitvallen heeft de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) dankzij ieders inzet nog steeds doorgang kunnen vinden.

Terwijl de instroom van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis nog steeds groot is (ca. 30% van het aanbod op de SEH is COVID-19 gerelateerd) lijkt de bezetting in het ziekenhuis gelukkig iets af te nemen met name door extra overplaatsingen landelijk. Er liggen nu 104 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
 • 84 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 73)
 • 20 COVID + op de IC ’s (fair share 18)
Daarnaast liggen er nog 10 ‘COVID-verdachte’ patiënten in het ziekenhuis. Zuyderland zit daarmee wel nog steeds boven haar ‘fair share’. Sinds vorige week is landelijk de planbare zorg (groene zorg) geheel verplicht afgeschaald.

Dankzij de inspanningen van onze ketenpartners, zowel huisartsen als VVT-aanbieders, lukt het om patiënten deels uit het ziekenhuis te houden en verloopt de uitstroom naar de VVT, ondanks dat ook daar de druk hoog is door toename van besmettingen en uitval van personeel, goed!

Niet verwijzen naar polikliniek longziekten met vragen over COVID
Onze polikliniek longziekten signaleert dat er bij hen steeds meer telefoontjes binnenkomen van patiënten met vragen over voorrang voor boosterprik, een verklaring van de longarts voor het niet hoeven dragen van een mondkapje, gezondheidsverklaringen, etc.

Hierbij geven patiënten aan dat ze door hun huisarts of door de GGD zijn doorverwezen naar de longgeneeskunde. De informatie op internet (RIVM) hierover is ons inziens duidelijk;
 • Booster verloopt op basis van doelgroep c.q. leeftijd op afroep door de GGD.
 • Verklaring mondkapjes moet men zelf downloaden en invullen, is geen arts voor nodig.
 • Gezondheidsverklaringen zijn niet aan de orde.
Wij willen wij u vriendelijk doch dringend verzoeken om patiënten met dergelijke vragen niet vanuit uw praktijk door te (laten) verwijzen naar het ziekenhuis maar te wijzen op de informatie hierover via RIVM. Naar het call-center van de GGD hebben wij een vergelijkbaar signaal afgegeven. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

26 NOVEMBER 2021
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Boostervaccin
 • Beeld in de regio
 • Bericht Zuyderland Medisch Centrum
 • Veiligheid en kinderopvang
 • Extra kinderopvangmogelijkheid om de zorg te ondersteunen

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken blijft hoog. Ondanks dat er in een enkele praktijk een huisarts of assistente t.g.v. ziekte is uitgevallen heeft de reguliere HA zorg, ook op de Spoedpost (de spoedeisende huisartsenzorg), dankzij ieders inzet nog steeds doorgang kunnen vinden.

Boostervaccin

Zoals u via de HaROP-coördinator heeft vernomen is het gelukt in de regio Westelijke Mijnstreek de boostervaccinatie te vervroegen voor huisartsen en hun personeel.
Chapeau voor de HaROP-coördinatoren voor het zorgdragen van het tijdig aanleveren van de benodigde flacons. Ook een chapeau voor onze afdeling logistiek met betrekking tot de ‘bezorging op maat’. Het vervroegen van deze vaccinatie kan een belangrijk verschil maken!

De flacons worden vandaag vrijdag 26 november 2021 in de praktijk geleverd. De flacons zijn voorzien van een informatiebrief. Er wordt getekend voor ontvangst.

Niet-mobiele thuiswonende patiënten
De vaccinatie van deze doelgroep patiënten wordt volgende week besproken in het ketenoverleg. Zodra hierover duidelijkheid is wordt u per omgaande geïnformeerd.  

Beeld in de regio

Periode: week 46 (15-11-2021 t/m 21-11-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+3.073, +62,7%; van 4.904 naar 7.977). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+2.971; + 16,3 %, van 21.169 naar) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+1.565 in totaal t.o.v. week 45). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (van 19,6% naar 26,8%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 71,7% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (1.732,7 per 100.000 inwoners, 216 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 1338 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (1.342,4 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (1.197,0 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zuid-Limburg de hoogste weekincidentie van Nederland (1.342,4 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 46 zijn er minder prikken gezet dan in week 45. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit evenveel eerste prikken en tweede prikken. De eerste boosterprikken zijn ook gezet, 308 sinds vrijdag 19/11/2021.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is zwaar gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.
 • Helaas hebben we de twijfelachtige eer om in Limburg het hoogste aantal besmettingen te hebben van heel West-Europa.

Bericht Zuyderland Medisch Centrum

Ook de instroom van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis blijft op een ongekend hoog peil; ca. 35 % van het aanbod op de SEH is COVID-19 gerelateerd. Er liggen nu 115 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
 • 92 COVID + op de Cohort afdelingen (fair share 68)
 • 23 COVID + op de IC ’s (fair share 16)
Daarnaast liggen er nog 20 ‘COVID-verdachte’ patiënten in het ziekenhuis. Zuyderland zit daarmee ruim boven haar ‘fair share’.

Ondanks extra inspanningen door onze ketenpartners verloopt de uitstroom naar de VVT moeizaam. Ook daar is immers sprake van toename van besmettingen en uitval van personeel.

Sinds vandaag wordt landelijk de planbare zorg afgeschaald waardoor we hopen en verwachten dat uitplaatsen naar andere regio’s beter mogelijk wordt.
 
Dit betekent voor u als huisarts dat de eerder gemaakte afspraak m.b.t. de spoedstroom ongewijzigd gehandhaafd blijft: vóór het insturen van een patiënt s.v.p. altijd overleg via 088-4599112.

Veiligheid en kinderopvang

Afgelopen weken is de veiligheidsregio Zuid-Limburg diverse keren bij elkaar gekomen om de situatie in de zorg te monitoren. Via de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg is een aantal vraagstukken op het gebied van veiligheid en kinderopvang ingebracht.

Ten aanzien van veiligheid
 • Beveiliging van zorginstellingen: mocht er bij een individuele instelling iets gebeuren, dan loopt een melding via de meldkamer politie - 112. De meldkamer/politie heeft alle adressen van ziekenhuizen/huisartsenposten en huisartsenpraktijken gekregen en zijn voorbereid in geval van een melding. Doe altijd aangifte van een incident met geweld, zodat de politie een goed beeld heeft wat er gebeurd is.
 • Teamchefs politie zijn geïnformeerd over de situatie in de witte kolom. De eenheden staan in de ‘alert stand’! Ook de meldkamer en de calamiteitencoördinatoren worden in stelling gebracht.
 • Mochten er desondanks knelpunten optreden, dan deze graag terugkoppelen aan het crisisteam.
 • Politie werkt ook diverse scenario’s ten aanzien van Veiligheid in fase 3 uit.
Ten aanzien van kinderopvang
De gemeentelijke kolom neemt contact op met de schoolbesturen en gaat na of de regeling ten behoeve van kinderopvang voor medewerkers werkzaam in de zorgsector, zoals in het begin van de crisis, weer opgestart kan worden.

Ten aanzien van communicatie
De communicatieadviseurs van de GGD'en en de veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg Noord werken samen om boodschappen richting de burger op elkaar af te stemmen.

Mochten er andere vraagstukken zijn op het gebied van openbare orde en veiligheid dan kunnen deze ook gemeld worden bij het crisisteam Westelijke Mijnstreek.

Voor meer informatie over de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunt u hier terecht.

Extra kinderopvangmogelijkheid om de zorg te ondersteunen

Namens Humankind en MIK & PIW Groep voor medewerkers die in de zorg werken.
Samen maken we het verschil
Onze regio staat voor een stevige uitdaging. Toenemende besmettingen, uitval van medewerkers, sluiting van scholen en kinderopvang, afschaling van de reguliere zorg, overvolle ziekenhuizen en agressie op straat. We weten niet hoelang het nog gaat duren en hoe we dit gaan volhouden, maar wat we wel weten is dat de nood hoog is. Vanuit Humankind en MIK & PIW Groep dragen wij ons steentje bij door de zorgmedewerkers extra te ondersteunen. Niet door zelf aan het bed te staan, maar door te ontzorgen met extra kinderopvangmogelijkheid voor kinderen van ouders die in de zorg werken. We bieden de kinderen op professionele wijze een afwisselend activiteitenprogramma en de mogelijkheid om online les te volgen. Dat doen we kosteloos en ongeacht of ouders een contract hebben voor kinderopvang. Door te zorgen dat ouders hun kinderen met een gerust hart bij ons kunnen brengen, kunnen zij zich focussen op wat onze regio hard nodig heeft: zorg met aandacht.

Ons aanbod
MIK & PIW Groep bieden vanaf 29 november 2021 extra faciliteiten aan in Maastricht en Sittard. Humankind is voornemens om dit vanaf maandag 6 december 2021 aan te bieden in de regio Parkstad. Om op de juiste wijze op te schalen, vragen we de zorginstellingen intern te inventariseren wat de behoefte/vraag is vanuit de zorgmedewerkers. Hoeveel van jullie medewerkers willen gebruik maken van het aanbod? Hoe eerder wij inzichtelijk hebben om welke aantallen het gaat, hoe beter wij jullie kunnen ondersteunen.
 • Wat? Kosteloos en afwisselend activiteitenprogramma.
 • Waarom? Om het zorgpersoneel te ondersteunen.
 • Voor wie? Voor kinderen in de basisschoolleeftijd van ouders die in de punt van de zorg werken.
 • Waar? MIK & PIW Groep: MIK De Spiegel in Maastricht en MIK De Rode Loper in Sittard. Humankind: een nog nader te bepalen locatie in Parkstad.
 • Tijden? Tussen 07.00 - 18.30 uur.
 • Wanneer? MIK & PIW Groep: vanaf maandag 29 november 2021 en Humankind: vanaf maandag 6 december 2021.
 • Hoe? Medewerkers kunnen zich aanmelden door te mailen naar regiolimburgzuid@humankind.nl (regio Parkstad) of www.spelenderwijs.nl/noodopvang (regio Maastricht Heuvelland en Westelijke Mijnstreek).

19 NOVEMBER 2021
 • Advies crisisteam! (herhaald bericht)
 • Beeld in de regio
 • Terugkoppeling COVID-19 geteste patiënten
 • Bericht van Zuyderland
 • Quarantaine zorgmedewerkers met COVID-19 positief geteste huisgenoot
 • Vaccinatie Nieuws

Advies crisisteam! (herhaald bericht)

Het crisisteam adviseert om het nieuws (algemeen nieuws/NHG/LHV/RIVM) goed op te volgen en, hierop aansluitend, het beleid in de dagpraktijk aan te passen wat betreft infectiepreventie en het verlenen van zorg (COVID-19 maar ook reguliere huisartsenzorg).
U kunt als team het beleid toespitsen op de regionale en lokale situatie. Als crisisteam zullen we u wekelijks informeren over de regionale situatie wat COVID-19 betreft.

Beeld in de regio

Periode: week 45 (08-11-2021 t/m 14-11-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+981, +25,0%; van 3923 naar 4904). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+2971; +16,3%, van 18.198 naar 21.169) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+795 in totaal t.o.v. week 44). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (van 20,7% naar 21,6%)
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 93.1% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week. 
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (1147,1 per 100.000 inwoners, 143 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 765 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (825,2 per 100.000) en Limburg-Noord (812,5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zuid-Limburg de hoogste weekincidentie van Nederland (825,2 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 45 zijn er meer prikken gezet dan in week 44. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer eerste prikken dan tweede prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is zwaar gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Terugkoppeling COVID-19 geteste patiënten

Huisartsen ontvangen vanaf nu weer een terugkoppeling van COVID-19 positief geteste patiënten.
Dit betekent dat pre-hospitaal monitoren in gang gezet kan worden. Hierdoor is eventuele achteruitgang van de gezondheidstoestand van de patiënt objectief en snel inzichtelijk te maken. Voorkomen van ziekenhuisopname én verdere schade bij de patiënt is hierbij het uitgangspunt.

Bericht van Zuyderland

Zuyderland Medisch Centrum heeft aangegeven in een ernstige capaciteitsnood te verkeren.
Zuyderland zal om die reden zélf zorgdragen voor communicatie hierover. We verwachten uiterlijk vrijdag hierover geïnformeerd te worden.

Quarantaine zorgmedewerkers met COVID-19 positief geteste huisgenoot

De richtlijn hierover is aangepast: immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot hoeven niet in quarantaine.
Zij dienen wel tot en met de 10de dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker tenminste type ll te dragen én testen op dag 5 nadat de huisgenoot zélf positief is getest óf zodra ze klachten hebben eerder dan de 5de dag.

Vaccinatie Nieuws

• Booster
Vanuit het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) is het advies omtrent de boostervaccinactie voor huisartsen en personeel als volgt: Het is wenselijk om zoals afgesproken één proces te blijven houden om te kunnen borgen dat iedereen voor een vaccinatie aanbod komt. Hierover zal zowel de LHV als InEen communiceren met de achterban.

Intussen zal de RIVM een plan van aanpak ontwikkelen voor de vaccinatie van huisartsen- en ambulancezorg. Dit plan verwachten we volgende week met als doel dat de vaccins als alles naar wens verloopt uitgeleverd worden op 6 december (met dezelfde houdbaarheid, 24 dagen, na levering als bij ziekenhuizen).

• Aanmelden patiënten met een afweerstoornis voor derde prik
Eind oktober zijn alle mensen met een afweerstoornis die behoren tot de specifieke patiëntengroep uitgenodigd door hun behandelend medisch specialist. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat patiënten nog niet zijn uitgenodigd, omdat zij bijvoorbeeld behandeld worden door een buitenlandse specialist of uitbehandeld zijn.

Patiënten die wel graag in aanmerking komen voor een derde prik, kunnen zich vanaf nu bij hun huisarts melden. Dit is op initiatief van de patiënt, er wordt geen actieve selectie door de huisarts gevraagd. U als huisarts bepaalt of de patiënt daadwerkelijk in aanmerking komt voor een derde vaccinatie.Om een patiënt door te verwijzen kunt u een uitnodigingsbrief aanmaken door het volgende formulier in te vullen: www.formdesk.nl/rivm2/immuno2021. Als u de naam, het adres, woonplaats en emailadres van de patiënt invult in wordt er een uitnodigingsbrief aangemaakt. Dit gebeurt onder AVG-voorwaarden, het RIVM heeft geen toegang tot deze gegevens.

• Vaccinatiecijfers 8 t/m 14 november 2021
Tot en met zondag 14 november zijn in Nederland naar schatting ruim 24,2 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,1 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 88,3% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,7% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 86,4% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,7% volledig gevaccineerd.

Lichte stijging opkomst
Er is weer een lichte stijging te zien in de vaccinatieopkomst in de verschillende leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep gaat het om een toename van maximaal 1%.
Zowel bij de 12 t/m 17-jarigen en de 18 t/m 25-jarigen steeg het aantal dat de afgelopen week een eerste vaccinatie kreeg, met ruim 14.000. Het aantal dat volledig is gevaccineerd nam in beide leeftijdsgroepen toe met ruim 12.000.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de website van de SNPG! 12 NOVEMBER 2021
 • Advies crisisteam! (herhaald bericht)
 • Beeld in de regio
 • Bericht van Zuyderland
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid! (herhaald bericht)
 • Vaccinaties
 • PCR-testen voor zorgpersoneel

Advies crisisteam! (herhaald bericht)

Het crisisteam adviseert om het nieuws (algemeen nieuws/NHG/LHV/RIVM) goed op te volgen en, hierop aansluitend, het beleid in de dagpraktijk aan te passen wat betreft infectiepreventie en het verlenen van zorg (COVID-19 maar ook reguliere huisartsenzorg).
U kunt als team het beleid toespitsen op de regionale en lokale situatie. Als crisisteam zullen we u wekelijks informeren over de regionale situatie wat COVID-19 betreft.

De praktijken ontvangen geen berichten meer over positief geteste patiënten. Dit betekent dat de huisarts niet preventief kan monitoren. Het crisisteam heeft dit voorgelegd aan het ROAZ en dit wordt nu op landelijk nivo besproken.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+1394, +55,1%; van 2529 naar 3923). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+6922; + 61,4 %, van 11276 naar 18198) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+1318 in totaal t.o.v. week 43). Het percentage tests dat positief uitvalt nam af (van 21,8% naar 20,7%)
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 96,1% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum (816,8 per 100.000, 226 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Sittard-Geleen met 717.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (660,2 per 100.000) en Limburg-Noord (608,5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Zuid-Limburg de hoogste weekincidentie van Nederland (660,2 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: nog altijd 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 44 zijn er meer prikken gezet dan in week 43. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer eerste prikken dan tweede prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is zwaar gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). Bij het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Bericht van Zuyderland

Vanwege de enorme wisselingen in beschikbare capaciteit (professionals/bedden) op de verschillende locaties, soms wel 2 tot 3 maal per dag, is er een standaard afspraak:
Bel vóór dat u verwijst eerst met: 046-4599112 de specialist bepaalt de locatie.
 • Afgelopen week is er sprake van 73 gediagnosticeerde COVID-19 opnames, 27 hoog verdachte patiënten.
 • Er is fors gekort in het OK-programma. Zuyderland beschikt over 19 operatiekamers, hiervan zijn er momenteel 11 open.
 • De oranje/rode OK-zorg is in gevaar, zowel de mammaca’s en colonca’s worden momenteel met één week uitgegesteld.
 • Inmiddels beschikt Zuyderland over 4 cohortafdelingen, waarvan 85% niet gevaccineerd is, 15% is wél gevaccineerd. De oorzaak ligt bij de sterk vergrijsde regio in combinatie met een lager vaccinatie percentage en daarbij is deze regio als een van de eerste regio’s in NL gevaccineerd. Doorgaans is er sprake van twee patiëntencategorieën: jong én niet gevaccineerd, oud (met co-morbiditeit) wél gevaccineerd.
 • Zuyderland kampt tevens met een verzuimpercentage onder het personeel van 5,3%.
 • Onder andere is bovenstaand aanleiding tot een verzoek aan de huisartsen om beleid op te stellen/te hanteren bij 80+ patiënten én COVID-19 positief. Uit ervaringen én lessons learned tijdens de vorige infectiegolf blijkt dat de overlevingskans op de IC bij deze patiëntencategorie nihil is. Het is dus van groot belang dat de huisarts de wens van de patient én de Geriatric Frailty Scale in acht nemen en meeneemt in de overweging om al dan niet in te sturen.
Alle patiënten die afgelopen week in onze regio zijn verwezen naar de SEH waren O2-behoeftig, chapeau vanuit Zuyderland, er wordt zorgvuldig verwezen!

Gezamenlijke verantwoordelijkheid! (herhaald bericht)

Het crisisteam wil een ieder attenderen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de komende maanden met elkaar de besmettingen en ziekenhuisopnames te kunnen beperken en de onvermijdelijke pieken in het komende winterseizoen op te vangen. Hierbij kunnen de volgende adviezen een belangrijk verschil maken:
 • Blijf de patiënt/personeel welke niet gevaccineerd is motiveren om tot vaccinatie over te gaan, hiervoor is de ‘vaccinatie keuzewijzer’ nog steeds van kracht:
  https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels
 • Strikte triage, cluster de spreekuren.
 • Draag PBM en zie toe op de 1,5 meter maatregel.
 • Bij reanimatie mag zuurstof toegediend worden, zowel bij COVID als NON-COVID patiënten, dat geldt ook voor COPD GOLD fase 4. Er mag geen mond-op-mondbeademing plaatsvinden. Zorg voor voldoende saturatiemeters en check of deze werken.
 • Het protocol zuurstof thuis’ is te raadplegen via de link:
  Protocol Zuurstofgebruik THUIS [PDF]
 • Medewerker positief? Overweeg thuiswerken!
 • Interesse in de landelijke opschalingsplannen? Raadpleeg de link: Opschalingsplan-COVID-19

Vaccinaties

Het streven is om de boostervaccinatie te vervroegen naar 23 november aanstaande. Zorginstellingen kunnen zelf deze boostervaccinaties verzorgen (ook voor de verzorgingshuizen). Zorginstellingen zónder medische dienst kunnen ondersteund worden door de GGD, het personeel van deze instelling kan ook gevaccineerd worden door de GGD.
GGZ Nederland zou via de GGD gestart kunnen worden in januari 2022. Indien de organisatie dit zelf organiseert zou men kunnen starten december aanstaande.

Zuyderland gaat het eigen personeel vaccineren. Er is overleg over wie de acute zorg RAV, GGD en GHOR én huisartsen gaat vaccineren; GGD of ziekenhuis.

Niet mobiel en thuiswonend zal nu door de GGD gevaccineerd worden, deze doelgroep is zeer moeilijk te bereiken, vorige vaccinatierondes zijn door de huisartsen uitgevoerd. Er wordt nu gekeken naar een efficiënte logistiek door de GGD.

PCR-testen voor zorgpersoneel

Voor zorgpersoneel zijn er 2 opties om met voorrang een PCR-COVID test te krijgen:
 1. Zuyderland heeft nog capaciteit om testen van zorgpersoneel uit de huisartsenpraktijken te doen. PCR test afnemen en aanvragen via cyberlab, meegeven aan logistiek Meditta die bloed komen ophalen. De uitslag is <24 uur terug te zien in cyberlab.
 2. Via GGD zijn prio-testen mogelijk voor zorgpersoneel. Dat is mogelijk via telefoonnummer 0800-8101 (landelijk). GGD heeft tijdsvakken vrij gepland in ochtend tot 09.30 in Landgraaf/Urmond en tot 09.45 in Maastricht. Uitslag meestal in avond bekend. Als afname later die dag wordt, is het sneller om via de eigen praktijk een PCR te doen en met het transport mee te laten gaan naar Zuyderland.

09 NOVEMBER 2021
 • Extra bericht vanwege toenemende besmettingen en ziekenhuisopnames!
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Extra bericht vanwege toenemende besmettingen en ziekenhuisopnames!

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen week van 27 oktober tot en met 2 november 2021 naar 834 opnames (31% meer dan een week eerder). Op de Intensive Care werden 140 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen (+20%). In de afgelopen week zijn er 39% meer personen met een positieve coronatest gemeld dan in de week ervoor. In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen.
Naast bovenstaand heeft Zuyderland kenbaar gemaakt dat de inzet van professionals schaarser is, onder andere door uitval van specialisten. Zuyderland kondigt tevens een presentatiestop aan.

Presentatiestop voor corona(verdachte) patiënten in Zuyderland tot dinsdag 9 november
Zuyderland heeft sinds zondag 7 november een presentatiestop ingesteld voor coronapatiënten en patiënten met corona-gerelateerde klachten. Het betreft een presentatiestop, geen opnamestop. Ook gaat het alleen om COVID-zorg: voor andere aandoeningen kunnen patiënten wel gewoon terecht. Deze situatie duurt tot tenminste dinsdag 9 november 10.00 uur. Op dat moment wordt de stand van zaken opnieuw bekeken.

Zuyderland Medisch Centrum heeft de afgelopen dagen te maken gehad met een zeer sterke stijging van het aantal coronapatiënten. Actueel liggen er in Zuyderland 83 coronapatiënten, waarvan 19 op de Intensive Care. Hiermee zitten ze helaas aan de grens van hun capaciteit.  

Deze presentatiestop is regionaal afgestemd met alle partners en huisartsen. We zullen u direct informeren als deze situatie wijzigt.

Voor huisartsen
Zuyderland verzoekt alle huisartsen om patiënten met corona of corona-gerelateerde klachten alleen op strikte indicatie door te verwijzen naar ons ziekenhuis. Uiteraard brengen we u direct op de hoogte als de situatie wijzigt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het crisisteam wil een ieder attenderen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de komende maanden met elkaar de besmettingen en ziekenhuisopnames te kunnen beperken en de onvermijdelijke pieken in het komende winterseizoen op te vangen. Hierbij kunnen de volgende adviezen een belangrijk verschil maken:
 • Blijf de patiënt/personeel welke niet gevaccineerd is motiveren om tot vaccinatie over te gaan.
  Hiervoor is de ‘vaccinatie keuzewijzer’ nog steeds van kracht:
  https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels
 • Strikte triage, cluster de spreekuren.
 • Draag PBM en zie toe op de 1,5 meter maatregel.
 • Bij reanimatie mag zuurstof toegediend worden, zowel bij COVID als NON-COVID patiënten, dat geldt ook voor COPD GOLD fase 3 en 4. Er mag geen mond-op-mondbeademing plaatsvinden. Zorg voor voldoende saturatiemeters en check of deze werken.
 • Het protocol ‘zuurstof thuis’ is te raadplegen via de link: Protocol Zuurstofgebruik THUIS [PDF]
 • Medewerker positief? Overweeg thuiswerken!
 • Interesse in de landelijke opschalingsplannen?
  Raadpleeg de link: Opschalingsplan-COVID-19

05 NOVEMBER 2021
 • Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinaties (herhaald bericht)
 • Advies crisisteam
 • Beeld in de regio
 • Monitoren COVID-19 patiënten in thuissituatie - bereid u voor!
 • Bericht van Zuyderland Medisch Centrum
 • Voorkom verspreiding, ventileer met regelmaat de ruimtes in uw huisartsenpraktijk!
 • Beeld in de Hagro's Westelijke Mijnstreek
 • Deelname congresdagen
 • Boostervaccinatie

Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinaties (herhaald bericht)

In onze regio constateren we COVID-19 besmettingen, ook onder de huisartsen ondanks vaccinatie én al dan niet gevaccineerd met een mRNA vaccin. Daarom adviseren we de griepvaccinatie in de praktijken uit te voeren onder volledige bescherming.

Advies crisisteam

Het crisisteam adviseert om het nieuws (algemeen nieuws/NHG/LHV/RIVM) goed op te volgen en, hierop aansluitend, het beleid in de dagpraktijk aan te passen wat betreft infectiepreventie en het verlenen van  zorg (COVID-19 maar ook reguliere huisartsenzorg).
U kunt als team het beleid toespitsen op de regionale en lokale situatie. Als crisisteam zullen we u wekelijks informeren over de regionale situatie wat COVID-19 betreft.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+920, +57,2%; van 1609 naar 2529). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is toegenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+3067; + 37,4 %, van 8209 naar 11276) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+1228 in totaal t.o.v. week 42). Het percentage tests dat positief uitvalt nam ook toe (van 14,9% naar 21,8%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 96,9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Sittard-Geleen (542,8 per 100.000, 498 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (425,6 per 100.000) en Limburg-Noord (505,4 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (505,4 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 43 zijn er meer prikken gezet dan in week 42. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is zwaar gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Per eind september worden de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Voor de ECDC staat geheel provincie Limburg op Donkerrood.

Monitoren COVID-19 patiënten in thuissituatie - bereid u voor!

Afgelopen jaar hebben we in de eerste lijn veel ervaring opgedaan met COVID-19 besmettingen bij patiënten die in 1e instantie niet naar het ziekenhuis werden verwezen. Een aantal van deze patiënten bleek na een aantal dagen dusdanig te verslechteren dat er alsnog een opname in het ziekenhuis nodig was.

Enkele specifieke symptomen bij COVID-19 zijn dyspnoe en desaturatie zonder dat patiënten dit aanvankelijk in de gaten hebben. Daardoor ontstaat er patientdelay, waarbij de longschade door het Sars-Cov-2 virus ernstiger is en er hogere kans is op restschade en trager herstel.
Deze patientdelay kan voorkomen worden door geïndiceerde patiënten thuis te monitoren met een saturatiemeter en een dyspnoe-observatie.

Ook nu het aantal besmettingen weer oplopen en met de wetenschap dat in Sittard-Geleen momenteel zelfs de meeste besmettingen zijn, adviseert het crisisteam om het protocol ‘COVID-19 patiënten thuis monitoren’ te raadplegen en daar waar nodig voorbereidingen te treffen. Zo is het aan te raden om te checken of er voldoende  saturatiemeters in de praktijk aanwezig zijn!!

Voor uitgebreide informatie bekijk dan het onderstaand protocol:
‘COVID-19 patiënten thuis monitoren’.


Bericht van Zuyderland Medisch Centrum

Stand van zaken 4 november 2021 COVID-19 in onze regio

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM is de afgelopen week toegenomen. Met name op de HAP is de instroom toegenomen en de wachttijd fors opgelopen. Ondanks dat er op verschillende plaatsen huisartsen en assistentes t.g.v. ziekte uitvallen heeft de reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) vrijwel gewoon doorgang kunnen vinden.

Het aanbod van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis is de afgelopen twee weken fors toegenomen.
Er liggen nu 65 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
    •    53 COVID + op de Cohort afdelingen
    •    12 COVID + op de IC ’s
Daarnaast ligt er nog 15 “COVID-verdachte” patiënten in het ziekenhuis.

Door deze forse toename van COVID-zorg is de druk op het ziekenhuis toegenomen en zijn we genoodzaakt de afspraken van vorige week bij te stellen; op beide locaties van Zuyderland MC is nu een cohort afdeling geopend en kunnen patiënten via de SEH aangeboden worden. De eerdere verdeling van longziekten en interne geneeskunde is ook weer ingevoerd; Longziekten behandelt in Heerlen en Interne geneeskunde in Sittard.

Patiënten die worden ingestuurd naar de SEH ontvangen van ons, net als tijdens de vorige periode een brief met daarin uitleg over de beoordeling van hun situatie en mogelijke besluiten in het kader van hun behandeling (bijlage).
De poliklinische zorg loopt nog wel vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van COVID-19 patiënten.
Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in een nieuwe golf waardoor we genoodzaakt zijn de eerder gemaakte werkafspraken rond COVID-19 weer opnieuw te introduceren.

De eerder gemaakte afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden vanaf deze week weer

 • De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 • De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 • De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Sittard.
 • Long-oncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 • Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in ACUTE NOOD is op de HAP in Sittard), dan ziet d.d. SEH arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 • CRUCIAAL IS DAT ALVORENS EEN PATIENT INGESTUURD WORDT VOOR NON-COVID EERST OVERLEGD WORDT MET DE DD LONGARTS, INTERNIST OF GERIATER; 088-459 9112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de d.d. internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld)
 • DIT GELDT AL HELEMAAL VOOR COVID VERDACHTE OF POSITIEVE PATIENTEN! DAN DIENT OVERLEGD TE WORDEN VOOR DE LOCATIE HEERLEN MET DE DD LONGARTS EN VOOR DE LOCATIE SITTARD MET DE DD INTERNIST; 088-459 9112. Zij weten net zoals in de eerste COVID periode waar plaats is voor COVID patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische COVID patiënten.

COVID-19 (verdachte) patiënten waarbij mogelijk sprake zal zijn van overplaatsing naar een andere locatie ontvangen via Zuyderland Medisch Centrum een brief voorzien van informatie: klik hier voor de brief


Voorkom verspreiding, ventileer met regelmaat de ruimtes in uw huisartsenpraktijk!

Het RIVM adviseert:
 • Ventileer 24 uur per dag
 • Gebruik en onderhoud het ventilatiesysteem volgens de handleiding
 • Controleer of de ventilatiecapaciteit van de ruimte geschikt is voor de gebruiksfunctie
 • Raadpleeg een deskundige bij twijfel of er voldoende wordt geventileerd
 • Lucht regelmatig (tussen bijeenkomsten, tijdens pauzes). 

Beeld in de Hagro's Westelijke Mijnstreek

In een enkele praktijk is er uitval van personeel vanwege COVID-19. Er is geen knelpunt met betrekking tot het leveren van zorg. Het betreft hier een beeld op basis van de terugkoppeling vanuit de HaROP coördinatoren.
We realiseren ons heel goed dat uitval van huisarts(en) en/of medewerker(s) een hectische situatie geeft. De communicatie die wij hierover voeren is een globaal beeld, dit is niet gedetailleerd en zegt ook niets over de drukte of hectiek die deze situatie met zich meebrengt. In elk geval chapeau voor een ieder die genoodzaakt is om een tandje bij te zetten!

Deelname congresdagen

Het crisisteam ontvangt vragen over deelname aan congressen.
Voor alle grootschalige evenementen gelden de landelijke richtlijnen vanuit de Overheid geadviseerd dan wel opgelegd. Hierover geeft het crisisteam Meditta geen advies. Daarnaast gaan we er vanuit dat de organisaties zélf deze richtlijnen volgen én indien de Overheid adviseert geen grootschalige evenementen te organiseren dat betreffende organisaties deze annuleren.
 
Dit betekent in het voorbeeld van de landelijke congresdagen ‘urogynaecologie’ die komende dagen gepland staan, de organisatie hierover zélf de landelijke richtlijn opvolgt en communiceert naar de deelnemende (kader)artsen of dit al dan niet door gaat.

Boostervaccinatie

Er is bekend gemaakt dat de GGD’en op 6 december beginnen met de boostervaccinaties voor 60+. Vanaf 23 november verstuurt het RIVM daarvoor de uitnodigingsbrieven.
De GGD begint bij 80+. Als deze leeftijdsgroep aan de beurt is geweest, volgen de mensen van 60 tot en met 79 jaar.
De verwachting is dat de GGD' en in januari 2022 starten met de vaccinaties van mensen van 60 tot en met 79 jaar. De GGD versnelt waar dat kan.
 
Zorgpersoneel
Vanaf december kan het personeel in de zorg met direct patiëntcontact een boostervaccinatie krijgen. Het credo luidt: de zorg prikt zoveel mogelijk het eigen zorgpersoneel. De GGD ondersteunt daar waar nodig.

Concreet: zorginstellingen met een medische dienst vaccineren zelf het personeel, naar de overige instellingen gaat de GGD toe. Zorgmedewerkers uit de ziekenhuizen, de acute zorg en de huisartsenzorg krijgen de vaccinatie aangeboden in het ziekenhuis. Het zorgpersoneel in de langdurige zorg krijgt zo snel mogelijk een boostervaccinatie aangeboden, waar en hoe wordt nog bepaald.
 
Vaccinatie door GGD’en
Dit zijn de groepen die door de GGD worden gevaccineerd of waar de GGD ondersteunt bij het zetten van de boostervaccinaties:
 • 80 jaar of ouder: 876.537 mensen
 • 60-79 jaar: 3.4 miljoen mensen
 • Medewerkers langdurige zorg: 700.000 mensen (de route wordt nader onderzocht)
 • Niet mobiele thuiswonenden: 35.000 mensen
 • Bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst: 110.000 mensen
Uiteraard houdt de GGD qua opschaling rekening met de hoeveelheid mensen die op korte termijn kunnen werven voor de locaties en bij het LCC. De GGD houdt daarbij rekening met de mogelijkheid dat in 2022 ook de 60-minners zullen volgen. Dat zijn in totaal 9.9 miljoen mensen.

29 OKTOBER 2021
 • Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinatie (herhaald bericht)
 • Derde vaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden patiënten onder behandeling van de specialist
 • Vaccinaties door mobiel team en de registratie hiervan (herhaald bericht)
 • Beeld in de Hagro’s Westelijke Mijnstreek
 • WDH nascholing
 • Beeld in de regio
 • Bericht Zuyderland
 • Bericht Zuyderland COVID crisisteam
 • Nog steeds optimale werking van vaccins
 • Verschil derde prik en booster
 • Nieuws vanuit de LHV (herhaald bericht)

Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinatie (herhaald bericht)

In onze regio constateren we COVID-19 besmettingen, ook onder de huisartsen ondanks vaccinatie én al dan niet gevaccineerd met een mRNA vaccin. Daarom adviseren we de griepvaccinatie in de praktijken uit te voeren onder volledige bescherming.

Derde vaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden patiënten onder behandeling van de specialist

Er is een beperkte groep niet-mobiele thuiswonende patiënten die eveneens door de specialist uitgenodigd worden voor een derde prik.
Zij nemen eerst contact op met de GGD om te beoordelen wat mogelijk is. Als blijkt dat zij echt niet in staat zijn naar de GGD te komen voor vaccinatie, melden zij zich bij de huisarts.

U kunt deze patiënt aanmelden bij www.thuisvaccinatie.nl of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD.

Voor meer informatie kunt u onderstaande link raadplegen:
www.nhg.org/actueel/nieuws/specifieke-groep-patienten-met-afweerstoornis-krijgt-uitnodiging-derde-prik


Vaccinaties door mobiel team en de registratie hiervan (herhaald bericht)

We verzoeken u vriendelijke patiënten niet naar kantoor te verwijzen maar zélf te registreren EN aan te melden bij het CIMS!
We ontvangen op kantoor nog steeds signalen over het feit dat patiënten de QR code (nog) niet hebben. Het is een landelijke afspraak dat patiënten gevaccineerd in zorginstellingen door het mobiel team geregistreerd worden door de eigen huisarts in het HIS én aangemeld worden bij het CIMS (RIVM). Dit geldt ook voor patiënten die gevaccineerd zijn uit de spillage van de zorginstellingen.

Beeld in de Hagro’s Westelijke Mijnstreek

Geen knelpunten, de zorg is niet in gevaar. Een enkele praktijk heeft te maken gehad met quarantaine maatregelen (huisartsen/assistentes) die deze week ten einde lopen.

WDH nascholing

We streven er naar om de WDH nascholingen op een gezonde en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.
We baseren ons hierbij op de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Om deze zorgvuldigheid in acht te nemen adviseren wij voorafgaand aan de nascholing een test te doen. Geen sneltest bij handen? Geen nood, de WDH biedt een sneltest ter plaatse aan

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+508, +46,1%; van 1101 naar 1609). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is toegenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+194; + 2,4%, van 8015 naar 8209) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+207 in totaal t.o.v. week 41). Het percentage tests dat positief uitvalt nam ook toe (van 12,7% naar 14,9%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 76,1% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Beekdaelen (393,7 per 100.000, 142 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (270,8 per 100.000) en Limburg-Noord (366,7 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (366,7 per 100.000).
 • Vaccinatie: in week 42 zijn er minder prikken gezet dan in week 41. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is licht gestegen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘zorgelijk’ (dit risiconiveau is niet recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Voor de ECDC staat geheel provincie Limburg op Rood.

Bericht Zuyderland

Vanwege de toestroom en opname van COVID-19 patiënten in Zuyderland heeft de RvB Zuyderland besloten om weer een cohortafdeling voor COVID-19 patienten te openen, ditmaal in Zuyderland Heerlen.
De locatie Heerlen heeft de voorkeur vanwege een groter aantal IC-bedden én longartsen die tijdens ANW-uren in Heerlen aanwezig zijn. Hierdoor wordt de reguliere zorg in Sittard gecontinueerd en maken we tevens het besmettingsrisico in Sittard kleiner.

Insturen van patiënten
 1. COVID-positieve patiënten (bewezen of hoog verdacht) worden overlegd met de longarts of internist via 088-4599112. De dienstdoend specialist beslist waar de COVID-pos (bewezen/hoog verdacht) patient heen moet. Dit zal zeer waarschijnlijk primair naar de cohort afdeling in Heerlen zijn die vanaf 26/10/21 geopend is.
 2. Met betrekking tot andere te verwijzen patiënten naar de SEH voor de longartsen/internisten/geriaters en MDL-artsen blijft ook hier de afspraak staan dat er eerst overleg wordt met 088-4599112.
Dringend advies om geen toezegging te doen aan de patiënt alwaar hij gezien cq opgenomen gaat worden voordat u contact hebt gehad met de dienstdoend specialist. Dit kan zowel Heerlen als Sittard zijn, afhankelijk van de situatie van de patient, wel/niet verdacht COVID-19 en de bedden bezetting/toestroom van COVID-19 patienten.

Daaraan toevoegend volgt hieronder het bericht van het crisisteam Zuyderland, dat bekend is gemaakt aan alle specialisten. Een uitgebreidere versie zal worden gepubliceerd via de Zuyderland Nieuwsbrief en via de nieuwsmail van MCC Omnes.

Bericht Zuyderland COVID crisisteam

Met de oplopende COVID cijfers is het kernteam m.b.t. COVID-19 weer actief en wordt de eerste cohort afdeling voor COVID-19 patiënten weer geopend. De cohortafdeling is geopend vanaf 26 oktober in Heerlen afdeling 10 met 14 bedden. Komende week wordt gekeken of er uitbreiding van COVID bedden kan plaatsvinden op deze afdeling afhankelijk van beschikbare verpleegkundige capaciteit.
Dit heeft onderstaand gevolg voor de patiënten stromen. Deze zijn vanaf 1 november van kracht:

A. COVID positieve patiënt in principe altijd naar Heerlen, tenzij zie D.

B. Ook primair pulmonaal issue altijd naar Heerlen (lateralisatie long).

C. Oncologische patiënt positief en hoog verdacht naar Heerlen (kleine groep).

D. Hoog verdachten en positieve patiënt met ander probleem dan primair pulmonaal ALTIJD in overleg met de supervisor met common sense insturen naar de juiste locatie. Is COVID op de voorgrond? Dan altijd Heerlen. Was de patiënt 2 weken geleden positief met thuistest maar presenteert zich nu met bloedbraken? Deze patiënt in overleg tussen supervisor en huisarts naar Sittard bijvoorbeeld. Belangrijk is dat de supervisor (hoofdbehandelaar) zelf rol neemt in deze triage en met de huisarts overlegt waar de patiënt naar toe moet.

E. Laag verdachte patiënten met wel lichte klachten en verwijzing naar SEH met primair een ander probleem: naar beide locaties afhankelijk van hoofdprobleem. Op SEH altijd met een PCR sneltest waardoor patiënt niet als “verdacht” het huis in hoeft. Er is voldoende test capaciteit beschikbaar. Patiënt als verdacht het huis in laten gaan geeft onnodig hoge druk op beddencapaciteit. Voor de avonduren (na 18:30 uur) is komende twee weken nog geen oplossing, maar daarna is er een nieuw sneltestapparaat beschikbaar 24/7 (voor COVID en influenza).

F. Patiënt op locatie Sittard die per toeval positief test met primair ander probleem (dus ook de groep laagverdachten) blijft in Sittard (geen overplaatsing naar Heerlen).

Nog steeds optimale werking van vaccins

Het RIVM houdt in de gaten hoe goed de coronavaccinaties blijven werken. Op dit moment bieden de vaccins nog een optimale bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte door corona.
 • In gemiddeld 95% van de gevallen beschermt de coronavaccinatie tegen ziekenhuisopname;
  - 92% in de leeftijdsgroep 15-49 jaar;
  - 97% in de leeftijdsgroep 50-69 jaar; en
  - 91% bij 70-plussers;
   
 • In 97% van de gevallen beschermt de coronavaccinatie tegen opname op de intensive care;
  - 99% in de leeftijdsgroep 15-49 jaar;
  - 97% in de leeftijdsgroep 50-69 jaar; en
  - 95% bij 70-plussers.
Neemt de bescherming van de vaccins na een tijd af? Dan is het kabinet daarop voorbereid. Het RIVM en de GGD-en kunnen snel van start met boosterprikken zetten als dat nodig is. Zij zijn al bezig met de voorbereidingen daarvoor.

Verschil derde prik en booster

Een 3e vaccinatie is voor patiënten met een ernstige afweerstoornis onderdeel van de basisvaccinatie
Bij een deel van deze patiënten is deze 3e prik nodig om goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. Een ander deel van deze patiënten is ook na de 3e prik nog niet goed beschermd tegen COVID-19. Bij wie dat gebeurt is niet goed te voorspellen.

Voor de meeste andere mensen bestaat de basisvaccinatie uit 1 of 2 prikken. Zij zijn dan al optimaal beschermd. Daarmee is een 3e prik voor patiënten met een ernstige afweerstoornis iets anders dan een boostervaccinatie voor de rest van de mensen. Bij de rest van de mensen neemt de bescherming na de basisvaccinatie pas na een bepaalde tijd af.

Nieuws vanuit de LHV (herhaald bericht)

QR-codes na doorgemaakte corona en vaccinatie
We krijgen soms vragen van huisartsen over situaties waarin het patiënten na een doorgemaakte covid-infectie niet lukt om via CoronaCheck een QR-code te krijgen als bewijs van vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen die vanwege een doorgemaakte covid-infectie daarna maar 1 vaccinatie nodig hadden in plaats van 2.

Er zijn 3 soorten bewijzen waar een QR-code kan worden gegenereerd: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs en testbewijs. Tot 180 dagen na een positieve PCR-test kunnen mensen die corona hebben doorstaan een QR-code krijgen als ‘herstelbewijs’. Na 180 dagen vervalt dit bewijs.

Als zij dan wel volledig gevaccineerd zijn (in hun geval door 1 vaccinatie), dan willen ze een vaccinatiebewijs hebben. Maar de CoronaCheck ziet maar 1 vaccinatie staan in het RIVM-register en weet niet dat de vaccinatie toch volledig is wegens een doorgemaakte infectie.

Mensen kunnen dan alleen via degene die hen heeft gevaccineerd toch aan een vaccinatiebewijs-QR-code komen. Als u als huisarts degene bent die vaccinatie heeft uitgevoerd, dan kunt u via het webportaal HKVI een vaccinatiebewijs aanmaken. Is de patiënt gevaccineerd door de GGD? Dan kan de patiënt zich daar melden voor een QR-code.

Dat de QR-code in deze gevallen niet op een andere manier kan worden gegenereerd dan via de vaccineerder, is een weeffout in de CoronaCheck. We hebben dit al herhaaldelijk bij de overheid aangekaart en zullen dit blijven doen totdat ze dit hebben opgelost.

22 OKTOBER 2021
 • Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinatie
 • Aanscherpen maatregelen
 • Beeld in de regio
 • Nieuws vanuit de LHV
 • Nieuws vanuit de SNPG
 • Landelijk beeld
 • Nieuwe corona aanpak najaar

Belangrijk advies ten aanzien van griepvaccinatie

In onze regio constateren we COVID-19 besmettingen, ook onder de huisartsen, ondanks vaccinatie én al dan niet gevaccineerd met een mRNA vaccin. Daarom adviseren we de griepvaccinatie in de praktijken uit te voeren onder volledige bescherming.

Aanscherpen maatregelen

De aandacht voor COVID-19 zwakt een beetje af. Ondanks dat de pandemie en daarmee gepaard gaande ‘lock down’ veel van ons allen gevraagd heeft, willen we wederom benadrukken dat de crisis nog niet voorbij is. De 1,5 meter-maatregel én het dragen van een mondkapje zijn momenteel dringend te adviseren, zowel in de praktijk als op de Spoedpost. Opstart van een strikte triage alsmede het gescheiden houden van COVID-verdachte patiënten is aan te raden!
Het crisisteam heeft wederom wekelijks overleg en zal het beeld in de huisartsenpraktijken in de Westelijke Mijnstreek weer monitoren. Op dit moment is er een viertal HAGRO’s waarbij COVID-19 is gediagnosticeerd, zowel onder huisartsen als doktersassistenten en praktijkondersteuners somatiek.

Heeft u de komende week dienst op de Spoedpost, neem dan gezamenlijke verantwoording voor de triage. COVID-verdachte patiënten bij voorkeur en uiteraard indien mogelijk op afstand houden! (COVID-verdachte patiënten alleen zien indien strikt noodzakelijk). Is fysiek contact toch noodzakelijk? Prima, maar dan wel door een zorgverlener die PBM draagt.

Heeft u mogelijk contact met een achteraf gezien COVID-positieve patiënt en een dienst op de post? Geen punt, we hebben voldoende spreekkamers om separaat te werken. Laat het ons wel weten!

Beeld in de regio

Periode: week 41 (11-10-2021 t/m 17-10-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+441, +66,8%; van 660 naar 1101). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is toegenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+2506; + 45,5%, van 5509 naar 8015) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+441 in totaal t.o.v. week 40). Het percentage tests dat positief uitvalt nam ook toe (van 11,3% naar 12,7%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 92,4% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Meerssen (466,2 per 100.000, 87 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (186,1 per 100.000) en Limburg-Noord (213,2 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD IJsselland de hoogste weekincidentie van Nederland (247,2 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant
 • Vaccinatie: in week 41 zijn er minder prikken gezet dan in week 40. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is sterk gestegen en het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Voor de ECDC staat geheel provincie Limburg op Rood.

Nieuws vanuit de LHV

QR-codes na doorgemaakte corona en vaccinatie
We krijgen soms vragen van huisartsen over situaties waarin het patiënten na een doorgemaakte covid-infectie niet lukt om via CoronaCheck een QR-code te krijgen als bewijs van vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen die vanwege een doorgemaakte covid-infectie daarna maar 1 vaccinatie nodig hadden in plaats van 2.

Er zijn 3 soorten bewijzen waar een QR-code kan worden gegenereerd: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs en testbewijs. Tot 180 dagen na een positieve PCR-test kunnen mensen die corona hebben doorstaan een QR-code krijgen als ‘herstelbewijs’. Na 180 dagen vervalt dit bewijs.

Als zij dan wel volledig gevaccineerd zijn (in hun geval door 1 vaccinatie), dan willen ze een vaccinatiebewijs hebben. Maar de CoronaCheck ziet maar 1 vaccinatie staan in het RIVM-register en weet niet dat de vaccinatie toch volledig is wegens een doorgemaakte infectie.

Mensen kunnen dan alleen via degene die hen heeft gevaccineerd toch aan een vaccinatiebewijs-QR-code komen. Als u als huisarts degene bent die vaccinatie heeft uitgevoerd, dan kunt u via het webportaal HKVI een vaccinatiebewijs aanmaken. Is de patiënt gevaccineerd door de GGD? Dan kan de patiënt zich daar melden voor een QR-code.

Dat de QR-code in deze gevallen niet op een andere manier kan worden gegenereerd dan via de vaccineerder, is een weeffout in de CoronaCheck. We hebben dit al herhaaldelijk bij de overheid aangekaart en zullen dit blijven doen totdat ze dit hebben opgelost.
 
Aanpassing quarantaineregels kinderen tot 4 jaar
Op advies van het OMT zijn de quarantaineregels voor kinderen onder de 4 jaar versoepeld. Dit omdat kinderen tot 4 jaar bijna nooit andere personen besmetten. Daarom geldt vanaf 15 oktober onder andere dat zij niet in quarantaine hoeven. Ook niet als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met corona. En dat zij niet thuis hoeven te blijven bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).

Voor alle quarantaineregels voor kinderen tot 4 jaar, zie de website van de Rijksoverheid

Nieuws vanuit de SNPG

COVID-19-vaccinatie: Route voor tweede prik bij allergische reactie
Mensen met een allergische reactie op het COVID-19-vaccin hebben een voorlopige contra-indicatie voor een eerste of tweede vaccinatie. Met name met oog op de Deltavariant is het belangrijk voor de bescherming dat een serie afgemaakt wordt. Voor de mensen die een tweede vaccinatie willen ontvangen is er nu een route ingericht. Zij kunnen worden verwezen naar de allergoloog. Uit een pilot van zes ziekenhuizen blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze patiënten alsnog veilig te vaccineren, waarbij de risico’s niet groter zijn dan anders. Het eerdere advies om bij allergische reactie niet te vaccineren komt daarmee te vervallen.

Oproep aan patiënten
Alle mensen die bij de GGD geregistreerd staan als patiënten die een (tweede) vaccinatie hebben afgewezen om medische redenen ontvangen van de GGD een brief. In de brief worden zij verwezen naar hun huisarts. Ook worden via het Nederlands Anafylaxis Netwerk patiënten opgeroepen zich bij u te melden, deze patiënten hebben mogelijk nog geen enkele vaccinatie ontvangen. Naar verwachting zullen gemiddeld 0 tot 3 patiënten per praktijk zich melden.

Als patiënten zich bij u melden
Wanneer patiënten zich bij u melden, vragen wij u na te gaan of er een allergische reactie speelt.

Bij geen allergische reactie
Als het helder is dat er geen kans op een allergische reactie is, verwijst u de patiënt door naar de GGD voor de COVID-vaccinatie via de reguliere route.

Bij een allergische reactie
Als er wel indicatie is (eerder vastgesteld door de GGD) of er twijfel is op een mogelijke allergische reactie, verwijst u de patiënt door naar de allergoloog.

Niet alle ziekenhuizen met allergologen vaccineren bij COVID-19 vaccinallergie. Vanaf 21 oktober staan in Zorgdomein de instellingen die een allergoloog beschikbaar hebben. Onder Medisch Specialistische Hulp > Allergologie kunt u het speciaal voor COVID-19 beschikbare zorgproduct ‘verhoogde kans op allergische reactie bij COVID-19 vaccin’ kiezen. Door het specifieke zorgproduct te kiezen bij de verwijzing wordt ook gezorgd voor een afspraak bij de allergoloog. Afhankelijk van de vraag die op de allergologen afkomt, kan het zijn dat er een wachttijd ontstaat voor deze consulten. De allergoloog zal beoordelen en adviseren of een (tweede) vaccinatie alsnog gegeven kan worden.

Financiële dekking
Een consult allergologie vanwege verdenking allergie COVID-19-vaccin en eventuele poliklinische vaccinatie hebben geen gevolgen voor het eigen risico van de patiënt.

Landelijk beeld

Actuele status Intensive-care opnames
In zeven dagen zijn gemiddeld 11 mensen per dag opgenomen op een intensive care-afdeling. Dit is een afgerond getal. De meest recente dagen tellen niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over deze dagen nog niet compleet zijn. In totaal liggen nu 165 mensen met COVID-19 op een intensive care-afdeling.

Ziekenhuisopnames
In zeven dagen zijn gemiddeld 53 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dit is een afgerond getal. De meest recente dagen tellen niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over deze dagen nog niet compleet zijn. In totaal liggen nu 485 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis (exclusief mensen die op een intensive care-afdeling liggen).

Vaccinatiegraad
83,5% van alle mensen van 18 jaar en ouder is volledig gevaccineerd. 87,1% van deze leeftijdsgroep heeft minimaal één prik gehad.

Surveillance van luchtweginfecties door Nivel Peilstations
De Nivel Peilstations rapporteren het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance. Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, daarom spreken we van ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) oftewel ‘griepachtige klachten’. Bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute respiratoire infectie (ARI, oftewel luchtweginfectie) nemen de Peilstation-huisartsen een monster af.

Nieuwe corona aanpak najaar

De nieuwe aanpak onderscheidt zich van de oude door te werken met contextfactoren. Contextfactoren zijn bijvoorbeeld immuniteit, de IC-bezetting, de hevigheid van de griepgolf en de maatschappelijke en economische context. Hierdoor is meer ruimte voor duiding van de situatie voor maatregelen getroffen worden en ook zijn de maatregelen flexibeler opgesteld aan de voorkant. Dit geeft ruimte om zo gericht mogelijk in te grijpen als dit nodig is. Met de nieuwe aanpak heeft het kabinet een kompas om dit najaar om te gaan met oplevingen.
Voor de aanpak corona oplevingen is bekeken welke signaalwaarden het beste gebruikt kunnen worden. We weten niet hoe exponentieel de besmettingen, en daarmee mogelijk de IC-opnames de komende periode zullen verlopen. In de aanpak corona oplevingen is er daarom voor gekozen om alleen indicatoren die direct iets zeggen over de druk op de zorg (namelijk het 7-daagsgemiddelde van IC-opnames en ziekenhuisopnames) te gebruiken als leidende indicatoren.


Schema groter bekijken? Klik hier

15 OKTOBER 2021
 • De pandemie is nog niet voorbij
 • Beeld in de regio
 • Nieuwe Corona aanpak najaar
 • Advies gezondheidsraad boostervaccinatie
 • Derde vaccinatie voor patiënten met ernstige afweerstoornissen
 • Landelijk beeld IC
 • Landelijk beeld kliniek

De pandemie is nog niet voorbij

Het blijft belangrijk om patiënten te overtuigen dat vaccinatie zinvol is. Zoals eerder vermeld kan de patiënt gebruik maken van de online coronavaccinatie keuzehulp.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+126, +23,6%; van 534 naar 660). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+379; +7,4 %, van 5.130 naar 5.509) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+133; +27,3%, van 487 naar 620). Het percentage tests dat positief uitvalt neemt toe (van 9,5% naar 11,3%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 93,9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Meerssen (187,6 per 100.000, 35 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (111,1 per 100.000) en Limburg-Noord (124,6 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD IJsselland de hoogste weekincidentie van Nederland (147,5 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 40 zijn er minder prikken gezet dan in week 39. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer tweede prikken dan eerste prikken. In totaal zijn er ruim 700.000 COVID-19 vaccinaties gezet door de GGD Zuid Limburg.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is licht gestegen en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is niet recent bijgewerkt). Bij het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald.

Nieuwe Corona aanpak najaar

De nieuwe aanpak onderscheidt zich van de oude door te werken met contextfactoren. Contextfactoren zijn bijvoorbeeld immuniteit, de IC-bezetting, de hevigheid van de griepgolf en de maatschappelijke en economische context. Hierdoor is meer ruimte voor duiding van de situatie voor maatregelen getroffen worden en ook zijn de maatregelen flexibeler opgesteld aan de voorkant. Dit geeft ruimte om zo gericht mogelijk in te grijpen als dit nodig is. Met de nieuwe aanpak heeft het kabinet een kompas om dit najaar om te gaan met oplevingen.
Voor de aanpak corona oplevingen is bekeken welke signaalwaarden het beste gebruikt kunnen worden. We weten niet hoe exponentieel de besmettingen, en daarmee mogelijk de IC-opnames de komende periode zullen verlopen. In de aanpak corona oplevingen is er daarom voor gekozen om alleen indicatoren die direct iets zeggen over de druk op de zorg (namelijk het 7-daagsgemiddelde van IC-opnames en ziekenhuisopnames) te gebruiken als leidende indicatoren.
 
Schema groter bekijken? Klik hier

Medio september is circa 80% van alle volwassenen in Nederland volledig gevaccineerd. Een groot deel van de bevolking is daarmee beschermd tegen het virus en daarmee komen de doelen van onze aanpak in zicht. Tegelijkertijd is het verloop van de corona epidemie tot nu toe grillig, en zal nooit exact te voorspellen zijn.

De volgende factoren zijn bepalend voor de volgende fase:
 1. De mate van transmissieremming door vaccinatie
 2. Hoogte en homogeniteit van de vaccinatiegraad
 3. Gedrag
 4. Introductie vanuit het buitenland door terugkerende reizigers
 5. Seizoenseffect
 6. De afname van antistoffen
 7. Mutaties die zich onttrekken aan immuniteitsopbouw

Advies gezondheidsraad boostervaccinatie

De minister neemt het advies van de Gezondheidsraad m.b.t. de boostervaccinatie en het advies van FMS en RIVM over de derde vaccinatie over.  
 

Aanvankelijk is er gesteld dat voor de bevolking van Nederland een boostervaccinatie tegen COVID-19, als extra oppepper van de basisserie, niet nodig zou zijn. Nieuwe inzichten geven aanleiding om dit opnieuw in overweging te nemen voor de ‘oudere patiënt’. Onderzoeksgegevens laten zien dat de bescherming van sommige COVID-19-vaccins tegen infectie in de loop van de tijd wel enigszins is afgenomen, maar dat geldt niet voor de bescherming tegen ernstige ziekte. Die bescherming tegen ernstige ziekte is nog altijd onverminderd hoog, ook voor de deltavariant. De vaccins bieden 95% bescherming tegen ziekenhuisopname en 97% tegen IC-opname.
 

De Gezondheidsraad verwacht dat voor sommige groepen boostervaccinatie op den duur wel nodig zal zijn. Het RIVM houdt de Vaccineffectiviteit in Nederland en buitenland continu goed in de gaten. Als de bescherming van de COVID-19-vaccinatie minder wordt, staan de GGD en het RIVM paraat voor een boostercampagne. 


Derde vaccinatie voor patiënten met ernstige afweerstoornissen

Een specifiek deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een 3e vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of behandeling.
 
Het is belangrijk nieuws dat veel mensen met een afweerstoornis voldoende beschermd zijn met twee COVID-19 vaccinaties. Maar binnen enkele groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis zijn er mensen die na twee vaccinaties niet goed beschermd zijn tegen corona. Een aantal van deze patiënten kan met een 3e vaccinatie een betere bescherming bereiken.

Deze specifieke groep mensen ontvangt tussen 6 en 20 oktober een uitnodiging van de medisch specialist voor een 3e vaccinatie. Zij kunnen bij de GGD een afspraak maken voor hun derde prik.

Het RIVM heeft in een werkgroep aan medisch specialisten gevraagd bij wie een 3e vaccinatie een betere bescherming tegen corona kan geven. Deze medisch specialisten behandelen patiënten met ernstige afweerstoornissen. Hun advies is tot stand gekomen op basis van resultaten van medisch onderzoek, die tot nu toe bekend zijn.  De onderzoeksresultaten laten zien dat een aantal groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis na een eerste en tweede vaccinatie onvoldoende antistoffen tegen COVID-19 aanmaken. De verwachting is dat een deel van deze mensen na een 3e vaccinatie wel voldoende antistoffen kunnen aanmaken.

Landelijk beeld IC

Onderstaande tabel bevat een actuele weergave van de verdeling van covid-patiënten over Nederland. Bij een volledig evenredige verdeling komt iedere regio op 0 uit in de kolom ‘overbezet/onderbezet’. Wij vragen maximale inspanning van elke regio om te voldoen aan een evenredig aandeel.


IC-bezetting t.o.v. verdeelsleutel

Landelijk beeld kliniek

Onderstaande tabel bevat een actuele weergave van de verdeling van covid-patiënten over Nederland. Bij een volledig evenredige verdeling komt iedere regio op 0 uit in de kolom ‘overbezet/onderbezet’. Wij vragen maximale inspanning van elke regio om te voldoen aan een evenredig aandeel. 
 
Kliniek-bezetting t.o.v. verdeelsleutel

08 OKTOBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Testbeleid en quarantainemaatregelen
 • Vaccinaties
 • Wijzigingen RIVM richtlijn vaccinaties
 • Vaccinatiebewijs aanvragen voor cliënten zorginstellingen
 • Onjuiste registratie cliënt bij RIVM

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+44, +9.0%; van 490 naar 534). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+186; +3.8%, van 4.944 naar 5.130) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+50; +11.5%, van 435 naar 485). Het percentage tests dat positief uitvalt neem toe (van 8.8% naar 9.5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 90.8% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (168,5 per 100.000, 21 meldingen in totaal).
 • De weekincidentie Zuid-Limburg (89.9 per 100.000) en Limburg-Noord (89.9 per 100.000). Momenteel een gelijk percentage. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (89.9 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: nog altijd 100% delta variant.
 • Aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen Limburg; 32 klinische patiënten en 16 IC patiënten.
 • Vaccinatie: in week 39 zijn er minder prikken gezet dan in week 38. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer ‘tweede’ prikken dan ‘eerste’ prikken.

Testbeleid en quarantainemaatregelen

Een volwassene die gevaccineerd is en klachten van COVID-19 heeft (ook milde klachten) dient zich nog steeds te laten testen. Is deze test negatief dan geldt geen quarantainemaatregel meer. Waarschijnlijk gaat het dan om een andere virale verwekker. Patiënt heeft ook geen nauw contact gehad met een COVID-19 positieve persoon. In sommige situaties kan een ‘dag 5 test’ geadviseerd worden (bijvoorbeeld bij een positieve huisgenoot) maar dan hoeft de patiënt bij volledige vaccinatie niet meer in thuisquarantaine te gaan gedurende deze dagen.

Vaccinaties

Tot nu toe zijn er ongeveer 23,6 miljoen prikken gezet


Iedere minuut krijgen 25 mensen en prik
Dit is een schatting. Deze schatting is gemaakt met het gemiddelde van 18.101 prikken per dag in de laatste zeven dagen waarvan het aantal gezette prikken bekend is.

Wijzigingen RIVM richtlijn vaccinaties

Eén mRNA vaccinatie
Bij patiënten tussen 12 en 80 jaar met aantoonbaar doorgemaakte COVID-19.

Twee mRNA vaccinaties
Bij patiënten ouder dan 80 jaar met een minder goed werkend immuunsysteem.

Start vaccinatie ná doorgemaakte COVID-19
Ná 8 weken TENZIJ er een opname is geweest in ziekenhuis, dan geldt de termijn van 12 weken.

Twee weken aanvullend gebruik van PBM
Bij patiënten na ontslag uit ziekenhuis met ernstig COVID-19.

Vervoerstijd
Vervoerstijd is verruimd van 3 naar 5 uur bij ongeopende mRNA flacons die bewaard worden bij een temperatuur tussen 2 en 8 graden.

Specifieke groep patiënten met afweerstoornis krijgt van specialist uitnodiging derde prik
Tussen 6 en 20 oktober ontvangt een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis (immuun gecompromitteerd) een uitnodiging voor een derde vaccinatie tegen COVID-19. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening, of via de specialist ‘afweerverminderende’ medicijnen voorgeschreven krijgen. Het gaat naar verwachting om 200.000-400.000 patiënten.

Niet-mobiele thuiswonenden
Er is een beperkte groep niet-mobiele thuiswonende patiënten die eveneens door de specialist uitgenodigd worden voor een derde prik. Zij nemen eerst contact op met de GGD om te beoordelen wat mogelijk is. Als blijkt dat zij echt niet in staat zijn naar de GGD te komen voor vaccinatie, melden zij zich bij de huisarts. U kunt deze patiënt aanmelden bij www.thuisvaccinatie.nl of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD. Deze kunt u zoals gebruikelijk bij de SNPG declareren.

Vaccinatiebewijs aanvragen voor cliënten zorginstellingen

Het tonen van een vaccinatiebewijs wordt in de horeca verplicht. De vraag is gesteld aan de GGD of een bewijs van vaccinatie (gele boekje of door de GGD verstrekte vaccinatiebewijs) gelijkgesteld mag worden aan een coronatoegangsbewijs.
 
Het gele boekje en de door de GGD verstrekte vaccinatiekaart zijn geen officiële vaccinatiebewijzen waarmee evenementen en horeca bezocht kunnen worden. Zie ook de informatie van Rijksoverheid.nl. Als alternatief voor een digitaal coronabewijs kan men een papieren coronabewijs opvragen door te bellen met de volgende telefoonnummers:
 • Coronabewijs voor binnenlands gebruik: 0800-1351
 • Coronabewijs voor het reizen binnen de EU: 0247-247247
Houd de persoonsgegevens en burgerservicenummer bij de hand. Het papieren coronabewijs wordt binnen 5 werkdagen op het adres waarmee iemand bij de gemeente geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP), ontvangen. Het bewijs blijft een jaar geldig vanaf de aanvraagdatum. 
 
Voor personen die geen vaccinatiebewijs hebben geldt onverkort de verplichting om bij de toegang een coronatoegangsbewijs te kunnen tonen.

Onjuiste registratie cliënt bij RIVM

Verschillende zorgpartners hebben aangegeven dat de registratie bij het RIVM niet correct is (bijvoorbeeld naam cliënt). Hierdoor kan een vaccinatiebewijs niet aangevraagd worden. De wijzigingen van de registratie verlopen moeizaam. Helaas is op dit moment de enige optie om bij het RIVM de wijzigingen door te blijven geven. Het wordt landelijk via verschillende lijnen aangekaart.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2021
16 SEPTEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Zelftesten via apotheek voor mensen in zelfgekozen thuisisolatie
 • Bewijs van 1 vaccinatie na doorgemaakte COVID
 • Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie
 • Corona supportgroep online
 • IC-bezetting

Beeld in de regio

Periode: week 36 (06-09-2021 t/m 12-09-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-32, -6.7%; van 480 naar 448). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+113; +3.0 %, van 3762 naar 3875) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (-39; -9.0%, van 433 naar 394). Het percentage tests dat positief uitvalt daalt (van 11.5% naar 10.2%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 87.9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Simpelveld (114.5 per 100.000, 12 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (75.4 per 100.000) en Limburg-Noord (80.5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (144.1 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant
 • Vaccinatie: in week 36 zijn er minder prikken gezet van in week 35. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit grotendeels tweede prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Het besmettingsniveau daalt en het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Zelftesten via apotheek voor mensen in zelfgekozen thuisisolatie

Op verzoek van cliëntenorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte heeft het ministerie van VWS besloten om gratis pakketten met zelftesten beschikbaar te stellen voor mensen met een kwetsbare gezondheid die in zelfgekozen thuisisolatie zitten en niet gevaccineerd kunnen worden. Het gaat om:
 • Kinderen (0 – 12 jaar) met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden.
 • Personen (≥ 12 jaar) die op advies van hun behandelend arts niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten of na een recente behandeling.

De zelftesten zijn zonder recept verkrijgbaar via de eigen apotheek. U hoeft als huisarts dus niets voor te schrijven en hier géén verklaring voor af te geven. De apotheek checkt zelf of de betreffende persoon aan de voorwaarden voldoet. De KNMP heeft haar leden hierover geïnformeerd. Er is per persoon één pakket van 25 stuks per maand beschikbaar. Deze regeling is eind juli 2021 ingegaan. Meer informatie op rijksoverheid.nl

Bewijs van 1 vaccinatie na doorgemaakte COVID

We hebben deze week verschillende vragen gekregen van huisartsen over hoe mensen kunnen aantonen dat ze vanwege een doorgemaakte COVID maar 1 vaccinatie hebben gekregen.
In de CoronaCheck-app verdwijnt de positieve coronatestuitslag namelijk na 180 dagen. Een positieve testuitslag wordt alleen gebruikt als herstelbewijs en is niet gekoppeld aan het genereren van een vaccinatiebewijs. De registratie van de vaccinatie staat daar dus los van.

Als u iemand heeft gevaccineerd en u heeft die persoon slechts 1 vaccinatie gegeven omdat deze persoon al covid had doorgemaakt, dan registreert u dit als een 1-uit-1-vaccinatie. Ook in het HKVI-webportaal waarmee u zelf vaccinatiebewijzen (in de vorm van QR-codes) kunt uitgeven, heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat het om een 1-uit-1-vaccinatie gaat.
Let op: u bent als huisarts alléén betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die u zelf heeft gevaccineerd én die niet via CoronaCheck (eventueel met hulp van de overheid) zelf aan een vaccinatiebewijs kunnen komen.

Waar het gaat om vaccinaties door de GGD of bijvoorbeeld vaccinaties in het buitenland heeft u geen rol. Daar zijn resp. de GGD en de overheid verantwoordelijk voor.
Meer informatie voor huisartsen over de vaccinatiebewijzen vindt u op deze pagina.

Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie

VWS heeft ons laten weten dat de Gezondheidsdraad eind september zal komen met een advies over de vraag of de mensen die in aanmerking kunnen komen voor een griepvaccinatie verruimd moeten worden.

Of dit besluit voor u als huisarts consequenties gaat hebben voor de griepcampagne 2021/2022 is nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat het per praktijk om slechts een klein aantal patiënten zal gaan.

Zodra wij meer informatie hebben over het advies van de Gezondheidsraad en de implicaties voor huisartsenpraktijken zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Corona supportgroep online

Contact met lotgenoten kan een aanvullende ondersteuning betekenen voor uw patiënt. Hiervoor is een online zelfregietool beschikbaar. Raadpleeg onderstaande link:
https://zelfregietool.nl/professionals

IC-bezetting

Wat gebeurt er dit najaar met de IC-bezetting in Nederland als er verstoringen optreden? Hebben we hier genoeg capaciteit voor?

Om ons hierop voor te bereiden heeft het LCPS 6 scenario’s uitgewerkt die laten zien wat er gebeurt met de IC-bezetting bij verstoringen. (dit zijn mogelijke scenario’s en dus geen LCPS prognoses)
 
De scenario's geven een beeld van de IC-bezetting en nodige capaciteit bij eventuele
verstoringen:

 • COVID-besmettingen en patiënten
 • Een griepgolf
 • Inhaalzorg (zorg die door COVID is uitgesteld en moet worden ingehaald, en bovenop de reguliere zorg komt)

Op basis van de scenario's signaleert het LCPS dat we het risico lopen dat er dit najaar te weinig IC-capaciteit is.

Het LCPS heeft 6 scenario's uitgewerkt met de impact van verstoringen op de IC-bezetting en -capaciteit in najaar 2021:


10 SEPTEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Landelijk beeld
 • Derde vaccinatie
 • Welke regels gelden voor werkgevers en werknemers in de huisartsenpraktijk bij (niet) vaccineren tegen COVID-19?
 • Blijf aandacht houden voor het risico op corona besmettingen
 • Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie
 • Als uw patiënten wachten op inhaalzorg

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+50, +11.6%; van 430 naar 480). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+378; +11.2 %, van 3384 naar 3762) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+64; +17.3%, van 369 naar 433). Het percentage tests dat positief uitvalt stijgt (van 10.9% naar 11.5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 90.2% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum (119.3 per 100.000, 33 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (80.8 per 100.000) en Limburg-Noord (86.6 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Rotterdam-Rijnmond de hoogste weekincidentie van Nederland (144.1 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: nog altijd 100% delta variant.
 • Vaccinatie: in totaal meer prikken gezet dan in week 34, meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het besmettingsniveau daalt en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘zorgelijk’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Landelijk beeld

 • Van de positieve testen is 20% terugkerende vakantiegangers.
 • In regio's waar de basisschool is gestart is het percentage positieve testen bij kinderen tot 12 jaar 20%!
 • Aantal positieve testen bij evenementen is 0,2%.
 • Op dit moment is er in Nederland een opname van 600 patiënten waarbij 90% (on)volledig zijn gevaccineerd en 10% gevaccineerd maar met onderliggend lijden of immuunrespons problemen.
 • Niet gevaccineerden (1,8 miljoen) zijn in 3 groepen onder te verdelen; migrant, gereformeerd en lage SES + anti overheid.
 • Sinds vorige week bekend: effectiviteit (voorkomen van ernstig COVID-19 waarvoor opname zhs/IC) van gebruikte coronavaccins in Nederland ligt op 95-97%, dat is dus heel goed.

Derde vaccinatie

Patiënten met een immuunstoornis (niertransplantaties e.d.) ontvangen een ‘booster’.
Er is onvoldoende respons en daardoor een derde vaccinatie nodig om op het afweerniveau van een gezonde persoon te komen. Formeel is dit voor deze doelgroep geen ‘booster’ maar een primaire vaccinatie. Inhoudsdeskundigen zijn hierover in gesprek met specialisten. Zoals het er nu op lijkt zal deze vaccinatieopdracht bij de overheid/GGD liggen.

Welke regels gelden voor werkgevers en werknemers in de huisartsenpraktijk bij (niet) vaccineren tegen COVID-19?

Er zijn signalen van huisartsen over wat zij wel en niet mogen wanneer zij te maken hebben met praktijkmedewerkers die niet-gevaccineerd zijn. Op dit moment -maar een maatschappelijke discussie loopt- mag een huisarts-werkgever kort gezegd:
 • niet aan een praktijkmedewerker vragen of hij/zij is gevaccineerd.
 • besluiten om een praktijkmedewerker andere werkzaamheden te laten verrichten, als er risico’s bestaan voor de veiligheid van de zorgverlening in de praktijk.
 • niet registreren welke praktijkmedewerkers zijn gevaccineerd.
 • praktijkmedewerkers zonder vaccinatiebewijs niet de toegang tot de werkvloer weigeren.

Blijf aandacht houden voor het risico op corona besmettingen

Ondanks de versoepelende maatregelen door de overheid blijven we benadrukken dat het virus niet weg is! Het virus is en blijft onvoorspelbaar en er blijven zich nieuwe varianten aandienen.
Wees voorzichtig en alert. Ook gevaccineerde medewerkers kunnen het virus overdragen. Zie er op toe dat een ieder die werkzaam is in de praktijk zich houdt aan de basisregels.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie

VWS heeft ons laten weten dat de Gezondheidsdraad eind september zal komen met een advies over de vraag of de mensen die in aanmerking kunnen komen voor een griepvaccinatie verruimd moeten worden.

Of dit besluit voor u als huisarts consequenties gaat hebben voor de griepcampagne 2021/2022 is nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat het per praktijk om slechts een klein aantal patiënten zal gaan.

Zodra wij meer informatie hebben over het advies van de Gezondheidsraad en de implicaties voor huisartsenpraktijken zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Als uw patiënten wachten op inhaalzorg

De afgelopen tijd hebben ziekenhuizen en klinieken in overleg met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg.
Ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars moeten patiënten informeren over de wachttijd voor afspraken, behandelingen en operaties en over de rol van de zorgverzekeraar als de patiënt informatie zoekt over eventuele mogelijkheden elders.

Mochten uw patiënten wachten op inhaalzorg, dan kunt u hen verwijzen naar de website van ziekenhuis en kliniek of naar ZorgkaartNederland voor informatie over wachttijden en waar zij het snelst geholpen kunnen worden. Zij kunnen ook hun zorgverzekeraar vragen om zorgbemiddeling, om te kijken of hun behandeling elders eerder geleverd kan worden.

03 SEPTEMBER 2021
 • Regionale duiding
 • Aanpassing vaccinatie strategie na een doorgemaakte COVID-19
 • Testen
 • Vaccinaties
 • Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)
 • Vaccinatietwijfels?
 • Wachttijden ziekenhuizen en klinieken nu te zien op Zorgkaart Nederland

Regionale duiding

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-7, - 1.6%; van 437 naar 430). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-385; - 10.2 %, van 3769 naar 3384) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-34; -8.4%, van 403 naar 369). Het percentage tests dat positief uitvalt stijgt (van 10.7% naar 10.9%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 85.8% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein (108.5 per 100.000, 27 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (72.4 per 100.000) en Limburg-Noord (74.2 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (159.0 per 100.000).
 • Vaccinatie: in totaal meer prikken gezet dan in week 33, meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Het besmettingsniveau daalt en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘zorgelijk’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Aanpassing vaccinatie strategie na een doorgemaakte COVID-19

Zodra een patiënt een COVID-19 doormaakt is het advies om na 12 weken te starten met vaccineren, eerder werd hiervoor 8 weken geadviseerd.

Testen

Het aantal testafspraken en testafnames daalt licht
Het percentage positief geteste personen is vergelijkbaar gebleven t.o.v. vorige week: weekgemiddelde 12,8% (was 12,7%). Dit is inclusief testen voor reizigers. Zonder de uitslagen van testen voor reizigers is het percentage positief: weekgemiddelde 13,3% (was 13,5%). Daarnaast zien we grote verschillen in het aandeel positieve testen onder mensen die niet gevaccineerd zijn (24,7%) t.o.v. mensen die gevaccineerd zijn (7,4% in de groep volledig gevaccineerden en 10,6% in de groep deels gevaccineerden). Het percentage mensen dat positief test na een positieve zelftest is 84,6%.

Doorlooptijden van testen
Bij 99% van de testen ligt de doorlooptijd van afspraak tot en met afname test samengevat voor alle testtypen binnen de 48 uur (98% binnen 24 uur). De doorlooptijd afname t/m uitslag bekend is bij 100% van de testen binnen 48 uur (97% binnen 24 uur), voor zowel normale-/XL-locaties als reislocaties.

Vaccinaties

 • Deze week zijn 262.246 vaccinaties door de GGD gezet.
 • Het totaal gezette vaccinaties door de GGD komt op 19.237.600 uit.
 • In totaal zijn er nu 10.468.808 personen door de GGD gevaccineerd, waarvan 9.995.607 personen volledig gevaccineerd.
 • Er zijn 120 vaccinatielocaties in gebruik (-2 t.o.v. vorige week)

Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)

Herhaald bericht
Het komt met regelmaat nog steeds voor dat patiënten zich melden op kantoor bij Meditta voor de registratie van de vaccinatie en aanmelden bij het CIMS. Het gaat om patiënten die via het mobielteam bij zorginstellingen (al dan niet uit de spillage) zijn gevaccineerd. Wij verwijzen patiënt naar de eigen huisarts. De eigen huisarts dient de vaccinatie te registreren in het HIS én aan te melden bij het CIMS.

Om te voorkomen dat patiënten onnodig heen en weer bellen ontvangt elke huisarts per mail een instructie over het registreren van de vaccinatie en het aanmelden bij het CIMS. Meditta kan deze handelingen niet uitvoeren. Dáarom het verzoek om patiënten niet onnodig te verwijzen naar kantoor.

Heeft uw patiënt (meerdere) vragen omtrent het vaccinatiebewijs? Via deze link zijn antwoorden te vinden op veel voorkomende vragen.

Vaccinatietwijfels?

Herhaald bericht
Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin? Deze link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze!

Wachttijden ziekenhuizen en klinieken nu te zien op Zorgkaart Nederland

Herhaald bericht
Op Zorgkaart Nederland is nu op één pagina van alle ziekenhuizen en klinieken te vinden hoeveel dagen patiënten moeten wachten voordat zij aan de beurt zijn. Voor meer inzicht in wachttijden, vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan ziekenhuizen en klinieken hoe lang een patiënt moet wachten voor bepaalde onderzoeken of behandelingen.

Er is informatie over drie soorten wachttijden: bij poliklinieken, voor diagnostiek en voor behandelingen. Deze wachttijden zijn te vinden op deze pagina. Patiënten die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een zorgaanbieder waar zij snel terecht kunnen, kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

20 AUGUSTUS 2021
 • Meest recente viruscijfers: Lichte stijging in besmettingscijfers
 • Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)
 • Vaccinatie vermindert overdracht COVID-19
 • Vaccinatiegraad per leeftijdsgroep (week 31)
 • Vaccinatiecijfers 2 t/m 8 augustus 2021
 • 3de vaccinatie
 • LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie
 • Grip op wachttijden in de zorg

Meest recente viruscijfers: Lichte stijging in besmettingscijfers

Sinds augustus is een lichte stijging in het percentage positief getesten zichtbaar. Het absolute aantal positieve testen blijft dalen voor alle leeftijdsgroepen.


Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)

Het komt met regelmaat nog steeds voor dat patiënten zich melden op kantoor bij Meditta voor de registratie van de vaccinatie en aanmelden bij het CIMS
Het gaat om patiënten  die via het mobielteam bij zorginstellingen (al dan niet uit de spillage) zijn gevaccineerd. Wij verwijzen patiënt naar de eigen huisarts omdat de eigen huisartsde vaccinatie moet registreren in het HIS én aan melden bij het CIMS. Dit is de landelijke afspraak bij de vaccinaties door het mobiele vaccinatie team.

Om te voorkomen dat patiënten onnodig heen en weer bellen ontvangt elke huisarts per mail een instructie over het registreren van de vaccinatie en het aanmelden bij het CIMS. Meditta kan deze handelingen niet uitvoeren, dáarom het verzoek om patiënten niet onnodig te verwijzen naar kantoor.

Heeft uw patiënt (meerdere) vragen omtrent het vaccinatiebewijs?? Verwijs naar onderstaande link. Via deze link zijn antwoorden te vinden op veel voorkomende vragen: https://coronacheck.nl/nl/

Vaccinatie vermindert overdracht COVID-19

Vaccinatie tegen COVID-19 vermindert de overdracht van het virus naar anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  waarbij gebruik is gemaakt van data uit het bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en.
Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance.

Vaccinatie beschermt tegen ziek worden door het coronavirus, maar sommige mensen raken ondanks vaccinatie nog steeds besmet met het coronavirus.  Tot nu toe was niet duidelijk in welke mate gevaccineerde het virus nog kunnen overdragen. Eerdere onderzoeken toonden dit verband veelal indirect aan. Uit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoek blijkt nu dat ook de overdracht van het virus na vaccinatie een stuk lager ligt.
Ook laat het onderzoek zien dat je door je te laten vaccineren niet alleen jezelf beschermt, maar ook anderen om je heen. Hierbij is het wel belangrijk het vaccinatieschema af te maken. Mocht je toch besmet raken na volledige vaccinatie, dan is het daarom nog steeds van belang in isolatie te gaan om de mensen om je heen te beschermen.
Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin? Onderstaande link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie

Vaccinatiegraad per leeftijdsgroep (week 31)

Vaccinatiegraad gaat richting een plateau

De grafiek toont de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep. Het blauwe gedeelte geeft het percentage aan dat volledig is gevaccineerd. Het rode gedeelte toont het percentage dat alleen de eerste prik heeft ontvangen. Ten opzichte van week 30 is vooral het aandeel volledig gevaccineerden onder de 18-29 jarigen gestegen. Bron: data GGD via RIVM


Vaccinatiecijfers 2 t/m 8 augustus 2021

Tot en met zondag 8 augustus zijn in Nederland naar schatting 21,6 miljoen vaccinaties toegediend.
Daarvan zijn ruim 12,3 miljoen eerste vaccinaties en ruim 9,2 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting is ruim 71% van alle 18-plussers inmiddels volledig gevaccineerd. Op basis van de geregistreerde vaccinaties is van alle 51-plussers ruim 84% volledig gevaccineerd, oplopend tot  91% van de 76−80 jarigen.

3de vaccinatie

Het vaccinatieteam in onze regio komt op 7 september aanstaande bij elkaar om de onderzoeken naar effecten van een 3de prik te bespreken. Momenteel wachten we op het advies van de Gezondheidsraad Nederland. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Het RIVM meldt dat in de LCI-richtlijn COVID-19 een wijziging is opgenomen ten aanzien van personen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een Covid-19-besmetting. Bij deze patiënten is standaard 14 dagen isolatie geïndiceerd vanaf de eerste ziektedag.
In het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn ernstiger ziek en bij hen vindt mogelijk langer virusuitscheiding plaats dan bij niet-opgenomen patiënten, stelt LCI-RIVM. Daarom wordt bij opgenomen patiënten isolatie tot 14 dagen na de start van symptomen aangehouden, ook als zij binnen 14 dagen na de eerste ziektedag ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Voor u als huisarts betekent dit dat als een patiënt binnen die 14 dagen weer wordt ontslagen uit het ziekenhuis en u een visite bij de patiënt gaat afleggen, u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, tot er 14 dagen na de eerste ziektedag zijn verstreken.

Waarschijnlijk zijn het maar weinig mensen die na opname thuis nog in isolatie dienen te blijven of is die isolatieduur thuis nog maar kort: het duurt over het algemeen enkele dagen (ongeveer 3-7 dagen) na de start van symptomen voor mensen worden opgenomen en de gemiddelde opnameduur in Nederland is ruim 8 dagen

Grip op wachttijden in de zorg

NZa wijzigt regels voor actueler beeld van wachttijden in ziekenhuizen en klinieken.
Veel patiënten wachten vanwege corona op zorg. Inzage in wachttijden is essentieel, niet alleen voor zorgverleners maar ook voor zorgverzekeraars én patiënten.

Patiënten kunnen zélf op ZorgkaartNederland zien waar ze het snelst geholpen kunnen worden. Zij kunnen vervolgens hun zorgverzekeraars vragen om zorgbemiddeling, en kijken of hun behandeling elders, ook voor hen verzekerde zorg is.  

Voor meer informatie kunt u onderstaande link raadplegen.

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/06/03/nza-wijzigt-regels-voor-actueler-beeld-van-wachttijden-in-ziekenhuizen-en-klinieken

13 AUGUSTUS 2021
 • Nieuws vanuit de GGD:
  Vaccinaties niet-mobiele inwoners
 • Beeld in de regio
 • 3de vaccinatie
 • Informatie vaccineren tegen corona
 • Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld
 • LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Nieuws vanuit de GGD:
Vaccinaties niet-mobiele inwoners

Woensdag 11 augustus jl.  heeft de GGD ZL alle huisartsen een brief gestuurd voorzien van flyers en onderstaande informatie. Het crisisteam wil de huisartsen hier graag op attenderen!
GGD Zuid Limburg gaat in de regio Zuid Limburg helpen met het vaccineren van niet-mobiele inwoners. Onder niet-mobiel wordt normaliter iemand die liggend vervoerd moet worden verstaan. De GGD beperkt zich in haar definitie niet alleen tot mensen die fysiek niet in staat zijn om op een vaccinatielocatie gevaccineerd te komen; ook mensen die omwille van ernstige psychische problematiek niet in staat zijn om naar een vaccinatielocatie te komen vallen onder de door de GGD gehanteerde definitie.
Iemand die slecht ter been is valt niet in de bovengenoemde categorie. Op al onze locaties zijn rolstoelen aanwezig. We gaan uit van uw professioneel oordeel bij de aanvraag voor thuisvaccinatie.

Welk vaccin wordt ingezet voor thuisvaccinatie?
Standaard wordt een afspraak ingepland met het mRNA vaccin Comirnaty van Pfizer. Gaat het om de eerste vaccinatie, dan wordt bij het maken van een afspraak automatisch een afspraak voor de tweede vaccinatie gemaakt. Mocht de situatie vragen om vaccinatie met Janssen, dan is dit bespreekbaar.
In het geval dat in een eerste vaccinatieronde met Moderna gevaccineerd is, kan vooralsnog geen gebruik worden gemaakt van de inzet van het mobiele vaccinatie team van de GGD. GGD Zuid Limburg beschikt op het moment niet over Moderna.

Hoe kunt u uw patiënten aanmelden voor thuisvaccinatie?
U kunt elke dag tussen 08:00 en 20:00 uur contact opnemen met GGD Zuid Limburg via 088 880 5005 keuzemenu optie 1, om een patiënt/cliënt aan te melden voor vaccinatie aan huis of om de mogelijkheden voor vaccinatie van bewoners/cliënten/patiënten in uw zorginstelling te bespreken.

Wilt u graag uw patiënten zelf thuis vaccineren? 

Als u graag uw patiënt zelf wil vaccineren met een mRNA vaccin, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de vaccinatielocatie bij u in de regio. U stemt dan met het locatiehoofd af wanneer u de spuit op komt halen; alleen een BIG-geregistreerde (huis)arts kan een afspraak maken voor het ophalen van een spuit bij de GGD. De mogelijkheid om een spuit bij de GGD op te halen is verder alleen van toepassing op Comirnaty van BioNTech/Pfizer. Mocht u van deze optie gebruik willen maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze locaties.

Beeld in de regio

Ondanks dat we in een dalende trend zitten is het beeld zeer ernstig te noemen, de besmettingsgraad is momenteel 124 per 100.000 inwoner, waarbij het hier 100% om de Deltavariant gaat, R 0.79. In Amsterdam is de hoogste weekincidentie: 170 per 100.000 inwoners.

3de vaccinatie

Het vaccinatieteam in onze regio komt op 7 september aanstaande bij elkaar om de onderzoeken naar effecten van een 3de prik te bespreken. Momenteel wachten we op het advies van de Gezondheidsraad Nederland. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Informatie vaccineren tegen corona

Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin? Onderstaande link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze!!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie

Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld

De overheid heeft aangekondigd dat ze een oplossing hebben gevonden voor de registratie van mensen die in het buitenland (buiten de EU) zijn gevaccineerd
Tot nu toe was er voor deze mensen geen manier om aan een bewijs van vaccinatie te komen dat geldig is in Nederland en in de Europese Unie. Soms vroegen mensen daarom of de huisarts voor hen een vaccinatiebewijs konden maken, maar dat kan niet, want huisartsen zijn alleen betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die ze zelf hebben gevaccineerd. De Rijksoverheid meldt nu dat de mensen die in het buitenland zijn gevaccineerd aan een vaccinatiebewijs kunnen komen door een afspraak te maken via 030 - 800 2899. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Mensen die binnen de EU zijn gevaccineerd, kunnen via het land waarin ze zijn gevaccineerd aan een DCC/vaccinatiebewijs komen.
Mochten zich patiënten bij u melden voor wie deze situatie geldt, dan kunnen zij dus bij de Rijksoverheid terecht voor meer informatie en hulp.  LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Het RIVM meldt dat in de LCI-richtlijn COVID-19 een wijziging is opgenomen ten aanzien van personen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een Covid-19-besmetting. Bij deze patiënten is standaard 14 dagen isolatie geïndiceerd vanaf de eerste ziektedag.
In het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn ernstiger ziek en bij hen vindt mogelijk langer virusuitscheiding plaats dan bij niet-opgenomen patiënten, stelt LCI-RIVM. Daarom wordt bij opgenomen patiënten isolatie tot 14 dagen na de start van symptomen aangehouden, ook als zij binnen 14 dagen na de eerste ziektedag ontslagen zijn uit het ziekenhuis.
Voor u als huisarts betekent dit dat als een patiënt binnen die 14 dagen weer wordt ontslagen uit het ziekenhuis en u een visite bij de patiënt gaat afleggen, u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, tot er 14 dagen na de eerste ziektedag zijn verstreken.
Waarschijnlijk zijn het maar weinig mensen die na opname thuis nog in isolatie dienen te blijven of is die isolatieduur thuis nog maar kort: het duurt over het algemeen enkele dagen (ongeveer 3-7 dagen) na de start van symptomen voor mensen worden opgenomen en de gemiddelde opnameduur in Nederland is ruim 8 dagen.

05 AUGUSTUS 2021
 • Follow up wateroverlast
 • Corona nieuws
 • Declaraties van thuisvaccinaties met Pfizer door de huisarts
 • Informatie vaccineren tegen corona
 • Nieuwe update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg
 • Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld
 • Afschaling PBM-organisatie - Covid-19

Follow up wateroverlast

Afgelopen week hebben alle huisartsen en de Spoedpost van de GGD ZL een bericht ontvangen over een verhoogd risico op infectieziekten als gevolg van de wateroverlast.

Vergeet niet te melden bij de unit Infectieziektebestrijding GGD Zuid-Limburg, 24 uurs nummers voor u als professional: 088-805075

Nazorg wateroverlast regio Valkenburg aan de Geul
Zuyderland zorgcentrum de Baenje is onlangs permanent gesloten vanwege de realisatie van de nieuwbouw Hof van Serviam. De permanente sluiting heeft mogelijkheden geboden aan de door de wateroverlast veroorzaakte dakloze Valkenburgers. Kay Liederkerken neemt het initiatief om de Sittardse huisartsen te benaderen rondom het leveren van huisartsenzorg aan deze tijdelijke bewoners.

Corona nieuws

Het vaccinatieteam in onze regio komt op 7 september aanstaande bij elkaar om de onderzoeken naar effecten van een 3de prik te bespreken. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Landelijke signaalwaardes


Declaraties van thuisvaccinaties met Pfizer door de huisarts

Sommige huisartsen hebben ook niet-mobiele patiënten onder de 60 jaar thuis gevaccineerd, via een constructie waarbij ze een Pfizer-vaccin ophalen bij een GGD-locatie. Dit omdat de voorkeursroute via Thuisvaccinatie.nl lang duurde. Hiervoor geldt hetzelfde tarief van € 90,16. De declaratie hiervan verloopt ook via SNPG, maar dit blijkt via het declaratieportaal nog niet goed te kunnen verlopen. De SNPG gaat de applicatie aanpassen zodat directe declaratie van de Pfizer-thuisvaccinaties ook mogelijk is via hun portaal. Tot die tijd kunt u – als deze situatie voor u van toepassing is – een mail sturen naar covid19@snpg.nl waarin u aangeeft hoeveel Pfizer-thuisvaccinaties u heeft uitgevoerd bij uw patiënten, dan verwerkt SNPG deze in de applicatie. Of u kunt wachten op de aanpassing in het declaratieportaal.  

Loopt u tegen andere problemen aan met het declareren, bijvoorbeeld omdat er niet het juiste aantal patiënten-op-naam via de ION-koppeling verschijnt, neemt u dan ook contact op met SNPG via covid19@snpg.nl. SNPG zal dit dan samen met u proberen op te lossen.

Bekijk ook de LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties.

Informatie vaccineren tegen corona

Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin??
Onderstaande link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze.
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie

Nieuwe update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg

Naar aanleiding van adviezen vanuit het OMT wordt er bij het COVID-19 BCO (bron- en contactonderzoek) nu onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune individuen.
 
Personen kunnen als immuun worden beschouwd indien zij:
 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie hebben afgerond (=volledig gevaccineerd)
 • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie hebben gekregen na een doorgemaakte COVID-19-infectie;
 • COVID-19 hebben doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.
 
Op basis van de classificatie immuun versus niet-immuun verschillen de te nemen COVID-19 maatregelen (oa quarantaine- en testbeleid). 
Binnen de LCI-richtlijnen (RIVM) zijn deze aanpassingen doorgevoerd voor de langdurige zorg: https://lci.rivm.nl/contactonderzoek-COVID-19-langdurige-zorg.

Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld

De overheid heeft aangekondigd dat ze een oplossing hebben gevonden voor de registratie van mensen die in het buitenland (buiten de EU) zijn gevaccineerd. Tot nu toe was er voor deze mensen geen manier om aan een bewijs van vaccinatie te komen dat geldig is in Nederland en in de Europese Unie. Soms vroegen mensen daarom of de huisarts voor hen een vaccinatiebewijs konden maken, maar dat kan niet, want huisartsen zijn alleen betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die ze zelf hebben gevaccineerd. De Rijksoverheid meldt nu dat de mensen die in het buitenland zijn gevaccineerd aan een vaccinatiebewijs kunnen komen door een afspraak te maken via 030 – 8002899. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Mensen die binnen de EU zijn gevaccineerd, kunnen via het land waarin ze zijn gevaccineerd aan een DCC/vaccinatiebewijs komen.
Mochten zich patiënten bij u melden voor wie deze situatie geldt, dan kunnen zij dus bij de Rijksoverheid terecht voor meer informatie en hulp. 

Afschaling PBM-organisatie - Covid-19

In het begin van de coronacrisis was er sprake van schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Landelijk is daarvoor het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) opgericht, en regionaal hebben wij vanuit het ROAZ en beide GHOR-bureaus een PBM-webshop ingericht als noodvoorziening.
 
Inmiddels is er geen schaarste aan PBM meer in Nederland. De reguliere markt kan de vraag weer prima aan, en voorraden zijn bij leveranciers op peil. Het LCH is nog wel actief als noodlijn, maar daar wordt nauwelijks meer gebruik van gemaakt.
 
Middels dit bericht willen wij u informeren over het sluiten van onze regionale webshop. Deze webshop was een extra noodlijn voor als het bij LCH ook krap werd, maar er is al ruim een half jaar geen beroep gedaan op ons regionale depot. Per 1 augustus 2021 zullen wij de regionale webshop sluiten.
 
Mocht u via de reguliere weg knelpunten ondervinden bij het bestellen van PBM, is het LCH uw noodlijn. Het LCH heeft ruim voldoende PBM op voorraad, en u kunt daar eenvoudig PBM bestellen indien nodig. 
 
U kunt signalen over tekorten wel melden bij uw regionale GHOR-bureau zodat wij dit door kunnen geven. 
Zuid-Limburg: acghor@ggdzl.nl

30 JULI 2021
 • Vaccinatiecijfers 19 t/m 25 juli
 • Prikken zonder afspraak
 • Vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland
 • LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties

Vaccinatiecijfers 19 t/m 25 juli

Tot en met zondag 25 juli zijn in Nederland naar schatting 20,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,2 miljoen eerste vaccinaties en bijna 8 miljoen tweede vaccinaties. In de groep 30-39 jaar hebben inmiddels ruim 1,4 miljoen mensen een eerste vaccinatie gehad. Van alle 50-plussers is ruim 80 procent volledig gevaccineerd, oplopend tot 88% van alle 80 – 89 jarigen.

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. De patiënt dient zelf deze beslissing te nemen. Als huisarts kunt u enkel de patiënt zorgvuldig informeren en adviseren.
Alleen met de juiste informatie kan de patient een weloverwogen keuze maken. U kunt verwijzen naar de ‘veel gestelde vragen’ van de Rijksoverheid of gebruik de Coronavaccinatie-keuzehulp om tot een beslissing te komen. Voorkeur voor telefonisch contact? Dat kan, met het landelijke informatienummer: 0800 - 1351.

Prikken zonder afspraak

GGD Zuid-Limburg maakt vaccinatie toegankelijker door te starten met vaccineren zonder afspraak. Vanaf zaterdag 24 juli is het voor inwoners van Zuid-Limburg mogelijk om ook zonder afspraak de eerste prik te halen. Mensen die al een eerste of tweede prik hebben gepland, kunnen uitsluitend op de afgesproken tijd en plaats terecht. De afspraak voor een tweede prik kan niet worden vervroegd.

Openingstijden
Prikken zonder afspraak (alleen voor de 1e prik) kan dagelijks bij de drie vaccinatielocaties in Zuid-Limburg:
 1. Maastricht (MECC Maastricht): 08.00-20.00 uur
 2. Kerkrade (Rodahal): 08.00-20.00 uur
 3. Geleen (Herenhof): 08.00-16.00 uur
Bezoekers die gebruik maken van de vrije inloop ontvangen een mRNA-vaccin. De afspraak voor de tweede prik wordt direct op de vaccinatielocatie ingeregeld. Zorg dat u uw ID-kaart of paspoort meeneemt.

Prikken met afspraak
Prikken met afspraak is nog steeds mogelijk. Dit kan op twee manieren:
 • Online via planjeprik.nl (met DigiD)
 • Telefonisch via het landelijke afsprakennummer 0800-7070. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland

Uw patiënt heeft een vaccinatiebewijs nodig. De meeste mensen kunnen met de CoronaCheck-app of via CoronaCheck.nl op een makkelijke manier hun vaccinatiebewijs ophalen. Sommige situaties wijken iets af. Bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland gevaccineerd is.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/gevaccineerd-in-het-buitenland

LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties

Volg deze link naar het fact-sheet.


21 JULI 2021
 • Watersnood / Instructie overgebleven vaccins
 • Evacuatie zorginstellingen Valkenburg
 • Urgentieniveau weer naar GRIP-0
 • Huisartsenpraktijken en nazorg
 • Instructie overgebleven covid-19-vaccins
 • Vaccinaties

Watersnood / Instructie overgebleven vaccins

Zoals u niet zal zijn ontgaan heeft naast covid-19 ook de watersnood gevolgen gehad voor onze regio. In dit bericht een kort overzicht van relevante feiten.

Evacuatie zorginstellingen Valkenburg

Vorige week woensdag 14 juli kregen Valkenburg en omgeving met zodanig hoogwater te maken dat bewoners van zorginstellingen, waaronder een hospice, geëvacueerd moesten worden. Deze patiënten dienden grotendeels liggend vervoerd te worden waarvoor alle ambulances ingezet moesten worden. Dit had uiteraard consequenties voor de beschikbaarheid van de ambulance voor A1-ritten, vooral tijdens de ANW-uren - het tijdstip waarop de evacuatie plaatsvond.
 
Nauw contact met de GHOR, de Huisartsenposten Maastricht en Heerlen en veelvuldig contact met de Spoedpost heeft ertoe geleid dat we alles in goede banen hebben kunnen leiden. Alle medewerkers en huisartsen die vanaf vorige week woensdag dienst hebben gehad, verdienen een groot compliment. Dank voor ieders inzet! Naast de spanning rondom het visite rijden en het al dan niet binnenkrijgen van hoge urgentieclassificaties was de afgelopen dagen het aantal contacten fors toegenomen.

Urgentieniveau weer naar GRIP-0

De afgelopen week stond het urgentieniveau constant op GRIP-4. Het actiecentrum van de GHOR bleef daardoor alle dagen actief. Afgelopen zaterdag 17 juli ging het urgentieniveau pas naar GRIP-2, dit was tot gisteren het geval! De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft onze regio gisteren afgeschaald naar GRIP-0.

Huisartsenpraktijken en nazorg

Via de HaROP-coördinatoren heeft het Crisisteam het beeld in de huisartsenpraktijken gemonitord. Slechts één praktijk heeft de praktijkvoering moeten aanpassen; alles is geregeld vanuit de hagro.
 
Nu het gevaar geweken is, worden we ook door de GGD geattendeerd op de nazorg; het gebied is immers tot ‘rampengebied’ uitgeroepen.
 
De unit Psychosociale Hulpverlening (PSH) van de GGD is sinds afgelopen donderdag actief samen met een netwerk van maatschappelijke organisaties en Slachtofferhulp Nederland om zowel burgers als (zorg)organisaties te voorzien van gepast advies en ondersteuning.
 
Op deze plek van de website van de GGD vindt u informatie en adviezen over de fysieke en mentale gezondheidsrisico’s ten gevolge van de extreme wateroverlast. Ook nuttig is het telefoonnummer van Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101. Daar krijgt men maatschappelijke bijstand of een luisterend oor aangeboden. Mocht meer ondersteuning nodig zijn, dan kan die geleverd worden door het maatschappelijk werk in uw gemeente. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente.
 
Voor de beeldvorming onderstaande grafiek over de contacten op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek:


Instructie overgebleven covid-19-vaccins

Het RIVM heeft een instructie voor de omgang met overgebleven covid-19-vaccins opgesteld. U vindt deze instructie op deze plek.

Vaccinaties

De vaccinaties lopen door, hier het landelijk beeld tot 12 juli.


09 JULI 2021
 • Crisisteam
 • Inventarisatie niet-mobiele 60 plussers die thuis wonen EN vaccinatie met Pfizer, al dan niet na 1 vaccinatie met Astra Zeneca, wensen
 • Beeld in de regio
 • Totaal gezette vaccinaties per 5 juli
 • Geen quarantaine voor volledig gevaccineerden
 • Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe?
 • Informatie op Thuisarts over COVID-vaccinatie bij kinderen

Crisisteam

Het crisisteam is nog steeds actief, we communiceren via de crisispagina en proberen zoveel mogelijk actuele informatie voor u te bundelen. Raadpleeg dus wekelijks deze pagina!!

Inventarisatie niet-mobiele 60 plussers die thuis wonen EN vaccinatie met Pfizer, al dan niet na 1 vaccinatie met Astra Zeneca, wensen

Zie hier de communicatie van de SNPG
https://mailchi.mp/snpg/uitnodiging-niet-mobiele-thuiswonende-mensen-13467888?e=b59c283938
We kunnen, indien u dit wenst, de vaccinatie van deze categorie faciliteren. Wij reserveren de vaccins via de GGD, u ontvangt de bereide vaccins in de praktijk met als belangrijke voorwaarde dat de vaccins dezelfde dag, uiterlijk binnen 6 uur toegediend zijn.

Via uw HaROP coördinator worden deze week de aantallen patiënten geïnventariseerd waarbij we een onderscheid maken tussen twee categorieën binnen deze doelgroep:
 1. Niet mobiel, 60+, thuis wonend en nog geen vaccinatie gehad
 2. Niet mobiel, 60 + thuis wonend en de 1ste prik AstraZeneca gehad, 2de prik Pfizer
 
Wilt u geen gebruik maken van bovenstaande mogelijkheid zodat u zélf geen vaccinatie uitvoert bij de niet-mobiele thuiswonende 60-plussers dan is het alternatief dat de patiënt wordt aangemeld bij ‘thuisvaccinatie’:

Uitsluitend voor niet-mobiele patiënten
Om patiënten zo snel mogelijk te kunnen vaccineren, vragen wij u alleen patiënten aan te melden voor vaccinatie door Thuisvaccinatie voor wie het niet mogelijk is naar een GGD-vaccinatielocatie toe te gaan. Hieronder geven wij u handvatten voor patiënten die met hulp toch naar een GGD-vaccinatielocatie kunnen:
 • De patiënt kan een begeleider meenemen. Heeft de patiënt hier vragen over, dan kan de patiënt die stellen tijdens het maken van een afspraak met de GGD;
 • Gebruik maken van vrijwillige initiatieven en organisaties voor vervoer, zoals ANWB AutoMaatje;
 • Als de patiënt wel eens gebruik maakt van gemeentelijke vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer dan kan de patiënt deze gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen.

Patiënten alsnog aanmelden
Huisartsen die het aanmeldformulier van afgelopen alert hebben ingevuld, zijn reeds geïnformeerd over de werkwijze van aanmelding bij Thuisvaccinatie.nl. Heeft u dit aanmeldformulier niet ingevuld, maar u wilt wel gebruik maken van deze route? Dan kunt u uw patiënt(en) alsnog aanmelden.
https://rivmcovid.thuisvaccinatie.nl/formulieren/
 
 
AstraZeneca vaccin over??
Bewaar overgebleven onaangebroken vaccins volgens voorschrift. Het crisisteam gaat op zoek naar een gepaste oplossing.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+32, +34%; van 94 naar 126). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
   
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid-Limburg (+1260; +38,4%, van 3277 naar 4537) t.o.v. vorige week.
   
 •  In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+30; +34.8%, van 86 naar 116). Het percentage tests dat positief uitvalt bleef gelijk: 2.6%.
   
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 92,1% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
   
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (40,1 per 100.000 ; 5 meldingen in totaal).
   
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (21,1 per 100.000) en Limburg-Noord (19,8 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (87,0 per 100.000).
   
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het besmettingsniveau is gedaald en het aantal ziekenhuisopnames ook. Hierdoor zit Zuid-Limburg op het niveau ‘waakzaam’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Totaal gezette vaccinaties per 5 juli


Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen
In totaal betreft het tot 20 juni  93.453 meldingen. Hiervan gaan 66.724 over de 1 ste vaccinatie en 14.756 over de 2 de vaccinatie. (6 juli)


Geen quarantaine voor volledig gevaccineerden

Mensen die al volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven vanaf donderdag 8 juli niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt, bijvoorbeeld een gezinslid.

Dit geldt volgens een woordvoerster van de koepelorganisatie GGD GHOR voor mensen die veertien dagen eerder de (laatste) prik hebben gehad en daarmee voldoende bescherming hebben opgebouwd. Quarantaine was tot nu toe voorschrift voor mensen met gezinsleden die positief zijn getest. Voor gevaccineerde golden dezelfde coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Daar komt donderdag verandering in.

De nieuwe regels gaan ook voor twee andere groepen gelden. Dat betreft de groepen mensen die minder dan zes maanden geleden Covid-19 hebben gehad. De immuniteit geldt ook voor mensen die al eerder Covid-19 hebben gehad en langer dan veertien dagen geleden minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. Voor deze groepen vervalt de quarantaineplicht als iemand in hun huishouden of een ander nauw contact positief is getest.

De GGD blijft bron- en contactonderzoek uitvoeren. "Iedereen die positief getest wordt krijgt een bron- en contactonderzoek", benadrukt de woordvoerster van GGD GHOR Nederland.


Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe?

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen.

Ook geeft de LHV nog tips mee hoe u in de praktijk kunt omgaan met aanvragen van patiënten en een voorbeeldtekst voor op de praktijkwebsite. We proberen u als huisartsen zo goed mogelijk hierin te ondersteunen, in deze taak die de huisartsen krijgen toebedeeld door de overheid en die niets te maken heeft met zorgverlening.

Lees dit bericht voor de handleiding van VWS en onze tips.

De wachttijd van twee weken voor het krijgen een vaccinatiebewijs gaat vanaf zaterdag 10 juli in, zo maakt het ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond bekend. Vaccinatiebewijzen die vóór 10 juli zijn uitgegeven, blijven geldig.

Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik (of na één prik met het Janssen-vaccin) weer naar de club of discotheek. Het demissionaire kabinet maakte eerder op dinsdag bekend toch een wachttijd in te willen voeren wegens het oplopende aantal besmettingen.
Ook mensen die naar Nederland reizen vanuit een land waar een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig is, moeten vanaf 10 juli minstens veertien dagen gevaccineerd zijn. Een negatieve test blijft een geldend alternatief voor vaccinatie, aldus het ministerie.

Mensen die korter dan veertien dagen geleden volledig zijn gevaccineerd worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Als zij naar een evenement willen gaan waar toegangstesten worden gehanteerd, worden zij aangeraden om zich te laten testen. Maar dit is dus niet verplicht.

TIP
Heeft uw patiënt een vraag ten aanzien van vakantie en corona, verwijs dan naar de website  Nederland Wereldwijd van Rijksoverheid. Hier staat de actuele status en reiswijzer per vakantieland vermeld. https://www.nederlandwereldwijd.nl/

Informatie op Thuisarts over COVID-vaccinatie bij kinderen

Op Thuisarts.nl is nu een uitgebreide publiekstekst te vinden over covid-vaccinaties bij kinderen met een verhoogd risico, waarnaar u patiënten desgewenst kunt verwijzen.

02 JULI 2021
 • Drukte op de spoedposten
 • Actuele situatie in Nederland
 • Vragen over vaccinatiebewijzen
 • Vaccinatiebewijs via huisarts - voor wie en hoe?
 • Informatie op Thuisarts.nl over COVID-vaccinatie bij kinderen
 • Preventief gebruik mondneusmaskers door medewerkers in huisartsenpraktijken

Drukte op de spoedposten

In de media werd afgelopen dagen bekend gemaakt dat het ongekend druk is bij de huisartsenposten. Hierbij meteen gevolgd door een oproep aan alle patiënten om de Spoedpost alleen te benaderen als er spoedeisende zorgvragen zijn.
Ondanks dat afgelopen weken de zorgvragen op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek zijn toegenomen hebben zich geen knelpunten voorgedaan.
Chapeau voor alle inzet!!

Actuele situatie in Nederland


Vragen over vaccinatiebewijzen

Patiënten blijven zich melden bij hun huisartspraktijk met vragen over vaccinatie en het vaccinatiebewijs.
Ook degenen die door hun huisarts gevaccineerd zijn en van wie de vaccinatie niet in de CoronaCheck-app tevoorschijn komt (omdat zij eerder geen toestemming hebben gegeven of omdat er ergens in het doorgeven aan het landelijke CIMS iets niet goed is gegaan).

We vragen mensen die hun vaccinatiebewijs niet dringend nodig hebben, om niet direct contact op te nemen met hun huisarts. Ook vragen we hen om per mail de vraag om hun vaccinatiebewijs te stellen en niet de praktijk te bellen, om de verstoring van de reguliere zorg te beperken.

Patiënten kunt u verwijzen met vragen over het Digitaal Corona Certificaat (DCC) of de meest gestelde vragen over de CoronaCheckapp. Voor andere vragen over de CoronaCheckapp is er 0800-1421 of helpdesk@coronacheck.nl.

Vaccinatiebewijs via huisarts - voor wie en hoe?

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen.
Via dit webportaal kunnen vaccinatie-uitvoerders vaccinatiebewijzen genereren. Dat is alleen voor die patiënten die daar niet zelf via CoronaCheck aan kunnen komen, omdat ze niet in het RIVM-register staan.Ook geven we u als LHV nog tips mee hoe u in de praktijk kunt omgaan met aanvragen van patiënten en een voorbeeldtekst voor op de praktijkwebsite. We proberen u als huisartsen zo goed mogelijk hierin te ondersteunen, in deze taak die de huisartsen krijgen toebedeeld door de overheid en die niets te maken heeft met zorgverlening. Lees dit bericht voor de handleiding van VWS en onze tips.

Informatie op Thuisarts.nl over COVID-vaccinatie bij kinderen

Op Thuisarts.nl is nu een uitgebreide publiekstekst te vinden over covid-vaccinaties bij kinderen met een verhoogd risico, waarnaar u patiënten desgewenst kunt verwijzen.

Preventief gebruik mondneusmaskers door medewerkers in huisartsenpraktijken

Het NHG komt met een advies voor het preventief gebruik van mondneusmaskers door huisartsen en hun medewerkers.
Sinds januari 2021 wordt aan medewerkers in huisartsenpraktijken het continu preventief gebruik van medische mondneusmaskers geadviseerd tijdens het reguliere spreekuur. Dit beleid kan aangepast worden vanwege een lager aantal besmettingen, toenemende immuniteit en afnemende infectiedruk:
 • Gebruik bij patiënten zonder vermoeden van COVID-19 nog steeds preventief mondneusbescherming tijdens het spreekuur. Maak een afweging of u de gehele werkdag een chirurgisch mondneusmasker IIR draagt (continu preventief) of dat u overgaat op het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker type IIR alléén als u binnen de 1,5 meter komt (risicogestuurd preventief).
 • Bij risicovolle handelingen en bij procedures die een groot risico op druppelvorming/spatten, wordt naast mondneusbescherming tevens oogbescherming geadviseerd (spatbril of face shield).
Deze adviezen sluiten aan bij de adviezen van RIVM en FMS.

Eerder deze week kwam het NHG al met een advies over het preventief gebruik van mondneusmaskers door patiënten in huisartsenpraktijken.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
APRIl, MEI, JUNI 2021
29 JUNI 2021
 • Aangepast advies voor scheiden patientenstromen in de huisartenpraktijk

Aangepast advies voor scheiden patientenstromen in de huisartenpraktijk

DINSDAG 29 JUNI
Aangepast advies voor scheiden patiëntenstromen en gebruik mondneusmaskers in de huisartspraktijk
Omdat het aantal COVID-besmettingen daalt is het actuele advies dat patiënten zonder mondneusmasker de huisartspraktijk kunnen betreden.

TENZIJ er bewezen COVID-19-infectie of verdenking is op COVID-19 (externe link) of er redenen zijn voor thuisquarantaine (externe link). Dan wordt een chirurgisch mondneusmasker geadviseerd.

Een huisartsenpraktijk kan redenen hebben om een strenger beleid te voeren, bijvoorbeeld in regio’s met meer COVID-besmettingen of een lage vaccinatiegraad of bij kwetsbare huisartsen/praktijkmedewerkers.

Uiteindelijk bepaalt de huisartsenpraktijk zelf welk beleid te voeren. Het advies voor telefonische scheiding van patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19 blijft vooralsnog gelden. Binnenkort wordt een actueel advies verwacht over het gebruik van PBM en het scheiden van patiëntenstromen. Lees meer bij het NHG (externe link)

25 JUNI 2021
 • Belangrijk bericht over de crisismail
 • Risico-inventarisatie
 • Actuele situatie in Nederland
 • Spirometrie kan worden opgestart!!
 • Onderzoek naar kans op corona aan boord vliegtuigen
 • Toekomstscenario’s
 • Aanmeldroute gewijzigd voor een tweede AstraZeneca
 • Tips over de registratie na het vaccineren
 • Gescheiden patiëntenstromen en PBM

Belangrijk bericht over de crisismail

Door afname van Corona besmettingen alsook de opgenomen patienten in het ziekenhuis, is een aantal overleggen opgeschort tot september 2021. Dit geldt voor het wekelijkse overleg huisartsen-Zuyderland, vaccinatie overleg huisartsen-GGD en het ROAZ overleg Zuid Limburg.

De frequentie van het overleg met het crisisteam Meditta Westelijke Mijnstreek schalen we voor nu ook verder af. Dit betekent dat we gedurende de zomermaanden geen overleg organiseren tenzij…de situatie verandert.

 De overleglijnen met ziekenhuis/GGD/ROAZ zijn kort en bij enige wijziging in negatieve zin kunnen we als crisisteam snel overleggen, afstemmen en eventueel naar jullie berichten.

Ook voor vragen ten aanzien van corona blijven we bereikbaar!!
We adviseren hierbij wel om vooraf te checken of deze vragen al beantwoord zijn via de voor jullie bekende crisispagina op onze website.

Dat betekent ook dat we geen wekelijkse crisismail meer zullen sturen.
Belangrijke berichten inzake corona kunnen jullie met ingang van volgende week volgen via www.medittaplein.nl

Risico-inventarisatie

De afgelopen periode is de druk op de zorg verminderd voor wat betreft COVID-19. Tevens  blijkt uit de wekelijkse peiling dat er weinig tot geen knelpunten zijn. Overigens zijn in de regio Westelijke Mijnstreek in de 1e lijn geen onoverkomelijke situaties geconstateerd gedurende de coronacrisis.

Actuele situatie in Nederland


Spirometrie kan worden opgestart!!

De huidige adviezen zijn:
 • Spirometrie kan herstart worden in de huisartsenpraktijk. Houd wel rekening met de regionale incidentie. Start spirometrie niet op of stop tijdelijk weer als er regionaal sprake is van veel besmettingen.
 • Verricht alleen spirometrie waarmee een duidelijke zorgvraag beantwoord wordt. Hanteer hierbij de volgende prioritering:
 1. diagnostische spirometrie voor astma en/of COPD
 2. evaluatie van toegenomen klachten
 3. evalueren van aangepast medicamenteus beleid
 4. als er sprake is van een verhoogde ziektelast bij een rokende COPD- patiënt of ongecontroleerd astma.
 • Vraag vooraf of er sprake is van covid-19 klachten of andere redenen voor quarantaine bij patiënten die uitgenodigd zijn voor spirometrie. Stel zo nodig de spirometrie uit of verricht eerst een PCR-test naar covid-19.
 • Zorg voor de juiste materialen. Voer alleen spirometrie uit met gebruik van een bacteriefilter en vraag de nieuwe linearisatiecodes op bij de fabrikant. Zie voor de overige materialen en PBM het volledige ‘CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk’.
 • Voer spirometrie uit in een geschikte ruimte met voldoende ruimte voor afstand en mogelijkheden om:
  - te ventileren tijdens de spirometrie (raam op een kier, geen luchtstroom creëren)
  - te luchten na afloop (ramen en eventueel deur volledig open).
 • Kijk voor de extra maatregelen en alle andere adviezen ten aanzien van de praktische uitvoering eveneens op ‘CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk’.
We realiseren ons dat het organiseren van de spirometrie voor de huisartsenpraktijk niet eenvoudig is. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om in de nabije toekomst spirometrie uit te voeren bij het MMC Echt. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Onderzoek naar kans op corona aan boord vliegtuigen

Het RIVM en het Koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) hebben onderzocht wat het risico is dat een passagier ziek wordt door het inademen van het coronavirus aan boord van een vliegtuig. De huidige maatregelen, zoals thuisblijven bij klachten en het tonen van een negatieve test of een gezondheidsverklaring voor het aan boord gaan verkleinen de kans dat iemand met het virus aan boord van een vliegtuig gaat. Als dat toch het geval is, is het risico om covid-19 te krijgen voor passagiers in de 7 rijen rondom de besmettelijke passagier relatief laag. Het is lager dan bijvoorbeeld in een ruimte van vergelijkbare afmetingen zonder ventilatie. Het risico neemt af als de afstand tot de besmettelijke passagier groter is. In deze studie werd overdracht van het virus via direct contact en oppervlakken niet onderzocht.
 
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 
Maatregelen om de kans te verkleinen dat een besmette passagier aan boord van een vliegtuig komt, blijven belangrijk. Voor reizigers geldt: heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen. Bij een positieve testuitslag ga je thuis in isolatie.
 
Lees hier het nieuwsbericht van Koninklijke NLR of het volledig rapport.

Toekomstscenario’s

Het OMT heeft op basis van de huidige kennis en modellering scenario’s uitgewerkt voor de toekomst. Het gaat hierbij om de thema’s:
 • epidemiologie
 • varianten
 • immuniteit
 • maatregelen (basis- en bronmaatregelen en collectieve maatregelen)
 • bron- en contactonderzoek
 • surveillance
 • testen.  

Het volledige advies van het OMT (d.d. 18 juni 2021) is te vinden op deze plek van de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over het OMT is te vinden in het dossier ‘Outbreak Management Team’ op de website van het RIVM.

Aanmeldroute gewijzigd voor een tweede AstraZeneca

De route is gewijzigd. Patiënten kunnen zich niet meer rechtstreeks aanmelden bij de GGD. Gebeurt dit toch dan wordt de patiënt gewezen op onderstaand:  
 
Mensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden op www.rivm.nl/vaccinatie2
 
Via het RIVM krijgen deze mensen vervolgens een uitnodiging met een speciaal telefoonnummer en toegangscode. Het Landelijk Contact Center van de GGD plant vervolgens op beschikbare tijden in.
 
In Limburg zal enkel in de Herenhof te Geleen op de volgende data met AstraZeneca gevaccineerd worden:

Vrijdag   2-7 (16:30 en 19:30)
Vrijdag   9-7 (16:30 en 19:30)
Vrijdag 16-7 (16:30 en 19:30)
Vrijdag 23-7 (16:30 en 19:30)

Tips over de registratie na het vaccineren

https://www.lhv.nl/service/tips-over-de-registratie-na-het-vaccineren

Gescheiden patiëntenstromen en PBM

De aangekondigde versoepelingen van de overheid hebben invloed op de triage, patiëntenstromen en het gebruik van PBM in de huisartsenzorg, langdurige zorg en de zorg in ziekenhuizen. Dit actuele issue heeft de aandacht van alle partijen. NHG, LHV, RIVM, FMS, LHV en V&VN zijn bezig om in samenspraak een goed en eenduidig advies voor de zorg te formuleren, zodat het voor zowel zorgprofessionals als patiënten duidelijk is wat de geldende regels in de zorg zijn. Vooralsnog blijven de huidige richtlijnen gelden. Als er meer bekend is - naar verwachting in de loop van de volgende week - informeren wij jullie.

18 JUNI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 24
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Vaccinaties zorginstellingen
 • Nieuws over thuisvaccinatie niet-mobiele 60-minners
 • Vaccinatie 12- tot 17-jarigen
 • Coronavaccin Janssen
 • Registratie vaccinaties: blijf melden!
 • 22 juni webinar over vaccinatiebewijs – uitzonderingsroute via de huisarts
 • App CoronaCheck
 • Vaccinatie door GGD en het gele boekje
 • Vaccinatie door huisarts en het gele boekje
 • App Vaccinatieboekje
 • Leestip: Advies over buitenlandse reizen door medewerkers
 • Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Risico-inventarisatie: week 24

De daling van het aantal covid-19 besmettingen is nog steeds een feit. De reguliere zorg blijft toenemen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

De afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Beek (107.2 per 100.000 inwoners).
 
Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (47,9 per 100.000) en Limburg-Noord (77,5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (77,5 per 100.000).
 
In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Het besmettingsniveau is gedaald en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit op dit moment op het risiconiveau zorgelijk’. Bij het inschalen van het risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames meegenomen.

Vaccinaties zorginstellingen

Regelmatig krijgen we van huisartsen berichten dat er nog geen terugkoppeling naar de huisartsenpraktijk is geweest over de vaccinatie van bewoners in zorginstellingen. Alle vaccinaties die zijn gezet door het mobiele team via het Crisisteam van Meditta zijn teruggekoppeld. Zuyderland heeft via Meditta vaccins ontvangen maar ervoor gekozen de vaccinaties onder eigen verantwoording te organiseren. Deze lijsten hebben we nog niet van alle bewoners terug ontvangen, met name de tweede ronde ontbreekt nog. Inmiddels hebben we contact gezocht met Zuyderland om deze lijsten zo spoedig mogelijk aan te leveren. Zuyderland onderneemt nu actie.

Nieuws over thuisvaccinatie niet-mobiele 60-minners

Er is door de overheid eindelijk een oplossing gevonden voor de thuisvaccinatie van mensen van onder de 60 jaar die niet mobiel zijn. Deze mensen kunnen niet door de huisartsen worden gevaccineerd, omdat de huisartsen alleen AstraZeneca-vaccins hebben en dat vaccin niet mag worden ingezet voor deze groep.

De overheid heeft een organisatie ingeschakeld die de thuisvaccinaties van deze mensen op zich gaat nemen. Het gaat naar verwachting om een kleine groep mensen. Mogelijk kent u zo iemand binnen uw patiëntenpopulatie. Volgende week ontvangt u informatie van het RIVM (via een SNPG-alert) over hoe u die persoon of personen dan kunt verwijzen naar de organisatie die thuis kan vaccineren met een mRNA-vaccin.

Vaccinatie 12- tot 17-jarigen

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar met medisch risico worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Als zij besmet raken, lopen ze bijna twee keer zoveel kans om ernstig ziek te worden. Het gaat hierbij om tieners die jaarlijks een griepprik krijgen en tieners met ernstige obesitas of het syndroom van Down. Naar schatting gaat het om 60.000 tot 100.000 jongeren die eind deze maand via de eigen huisarts zullen worden uitgenodigd.

Coronavaccin Janssen

Alle 18-plussers die dat willen, kunnen zich vanaf 23 juni melden bij de GGD voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Mensen die al een afspraak hebben staan voor vaccinatie met een ander vaccin maar toch Janssen willen, kunnen hun afspraak omzetten naar één prik met het Janssen-vaccin. Meer informatie hierover is te vinden op deze plek van de website van de Rijksoverheid.
 
Meer informatie over het Janssen-vaccin zelf is te vinden op deze plek van de website van de Rijksoverheid.
 
Andersom kunnen patiënten die nu zijn ingepland voor vaccinatie met Janssen deze afspraak omzetten in een vaccinatie met een mRNA-vaccin. Zij kunnen zelf met de GGD bellen om dit te regelen

Registratie vaccinaties: blijf melden!

We herhalen het hier nogmaals: het blijft belangrijk gevaccineerde patiënten goed te registreren in het HIS in verband met vermelding in het landelijk COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) van het RIVM.
 
Registreren mét UZI-pas via de BRBA-app kan ook. De handleiding daarvoor kunt u hier downloaden.
 
We ontvangen ook signalen dat de vaccinatie van een patiënt wel degelijk aangemeld is, maar de patiënt dit (nog) niet terugziet in MijnRIVM. Dit gaat helaas buiten ons om: het heeft te maken met een technische storing bij het RIVM waar we geen invloed op hebben. Desondanks: blijf melden! Zeker met de aankomende vakantieperiode!
 
In principe geldt: degene die vaccineert, registreert.
 
Daar is een uitzondering op: patiënten die door het mobiele vaccinatieteam van Meditta zijn gevaccineerd, worden door de eigen huisarts in het HIS geregistreerd. Daarvoor hebben jullie ook de vaccinatielijsten en de toestemmingsverklaringen ontvangen via Meditta.

22 juni webinar over vaccinatiebewijs – uitzonderingsroute via de huisarts

Het Ministerie van VWS organiseert op dinsdagavond 22 juni, vanaf 19.30 uur een webinar van – naar verwachting – anderhalf uur voor huisartsen. Dit webinar gaat over het genereren van vaccinatiebewijzen voor patiënten die niet in het RIVM-register CIMS staan en daardoor niet zelf hun bewijs kunnen ophalen in de CoronaCheck, bijvoorbeeld omdat zij geen toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van hun gegevens. In het webinar wordt uitgelegd hoe u, als vaccinatie-uitvoerder, die vaccinatiebewijzen kunt uitgeven aan de patiënten die u heeft gevaccineerd en die u hierom vragen. Meer over deze uitzonderingsroute leest u hier.

App CoronaCheck

Per 1 juli kan de app CoronaCheck van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt ook voor de patiënten die door u als huisarts zijn gevaccineerd (mits zij in het register van het RIVM staan).
 
Het volledige artikel is te lezen op deze plek van de website van de LHV.

Vaccinatie door GGD en het gele boekje

De GGD schrijft uitsluitend een vaccinatie in het gele boekje van personen die minstens één coronavaccinatie bij een priklocatie van de GGD hebben laten zetten. Indien iemand door een andere prikkende partij gevaccineerd is, dan kan de GGD geen aantekening in gele boekje zetten. De GGD zet dus vooralsnog geen vaccinaties die elders gezet zijn in het gele boekje. Mocht dit beleid in de toekomst wijzigingen dan zal daarover adequaat gecommuniceerd worden.
 
Het minimale kader dat de GGD hanteert omvat:

 • datum vaccinatie
 • vaccintype + hoeveelheid
 • GGD (regio).

 
Deze elementen kunnen in stempel, sticker en/of handgeschreven vorm worden aangebracht op de pagina’s ‘andere vaccinaties’ in het gele boekje.
 
Aanvullende suggesties
Naast het hierboven beschreven minimale kader dat landelijk gehanteerd wordt, kunnen aanvullende elementen toegevoegd worden, zoals batchsticker of paraaf. Aanbevolen wordt om de werkwijze aan te houden die gebruikelijk is bij reizigersvaccinatie. Zie hiervoor ook de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.


Vaccinatie door huisarts en het gele boekje

Patiënten kunnen ook huisartsen vragen om een stempel in het gele boekje te zetten.
 
Daarvoor geldt hetzelfde minimale kader:

 • datum vaccinatie
 • vaccintype + hoeveelheid
 • huisartsenpraktijk (stempel).

App Vaccinatieboekje

Ook kan gratis de app Vaccinatieboekje gedownload worden waarmee coronavaccinaties en alle Rijksvaccinaties beheerd kunnen worden. De vaccinatiebewijzen van de kinderen kunnen ermee onder één account beheerd worden. En nooit meer op zoek naar het gele boekje! Meer informatie is te vinden op https://www.vaccinatieboekje.com/.

Leestip: Advies over buitenlandse reizen door medewerkers

De adviezen van de Rijksoverheid voor reizen naar het buitenland veranderen snel. Meer landen krijgen de status geel, maar die status kan ook weer (terug)veranderen. Werknemers en werkgevers moeten rekening houden met de consequenties die een buitenlandse reis van een medewerker kan hebben (bijvoorbeeld quarantaine). Meer hierover is te vinden op deze plek van de website van de LHV.

Mogelijk is onderstaande link nog een welkome aanvulling:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/09/veelgestelde-vragen-coronabewijs

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Ook ná vaccinatie kunnen we elkaar nog steeds besmetten. Blijf de basisregels in acht nemen! Raadpleeg onderstaande link voor meer informatie:
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

11 JUNI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 23
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Registratie vaccinaties: blijf melden!
 • Inventarisatie thuisvaccinatie
 • Tweede vaccinatie AstraZeneca
 • Samenvatting surveillance week 22
 • Eindresultaten Corona Onderzoek Limburg
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-06-2021

Risico-inventarisatie: week 23

We zien gelukkig nog steeds een daling van het aantal covid-19 besmettingen. De reguliere zorg neemt toe.

Stand van zaken besmettingen in de regio

Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (81,2 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (118,3 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week.
 
Afgelopen week had Rotterdam-Rijnmond de hoogste weekincidentie van Nederland (126,7 per 100.000 inwoners).

Registratie vaccinaties: blijf melden!

We herhalen het nogmaals: het blijft belangrijk gevaccineerde patiënten te melden bij het landelijk COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) van het RIVM. Ook als u deze vaccinatie niet zélf heeft uitgevoerd.
 
Inmiddels hebben we al verschillende instructies verspreid. Registreren mét UZI-pas via de BRBA-app kan ook. De handleiding daarvoor kunt u hier downloaden.
 
We ontvangen ook signalen dat de vaccinatie van een patiënt aangemeld is, maar de patiënt dit (nog) niet terugziet in MijnRIVM. Dit gaat helaas buiten ons om: het heeft te maken met een technische storing bij het RIVM waar we geen invloed op hebben. Desondanks: blijf melden! Zeker met de aankomende vakantieperiode!

Inventarisatie thuisvaccinatie

Tot 15 juni aanstaande kunt u via uw HaROP-coördinator aangeven of er nog patiënten in uw praktijk zijn die niet mobiel én jonger dan 60 jaar zijn en een vaccinatie nodig hebben. De HaROP-coördinatoren hebben via Renate Bongers een instructie ontvangen waar en hoe ze deze patiënten kunnen aanmelden.

Tweede vaccinatie AstraZeneca

Het einde van de AstraZeneca-vaccinaties is in zicht. Op donderdag 1 en vrijdag 2 juli zal voor de laatste maal in Kerkrade (Rodahal) gevaccineerd worden met AstraZeneca. Deze patiënten kunt u aanmelden tot 24 juni aanstaande. Via Renate Bongers hebben de HaROP-coördinatoren een bericht ontvangen waar en hoe deze patiënten kunnen worden aangemeld

Samenvatting surveillance week 22


Eindresultaten Corona Onderzoek Limburg

Dit factsheet beschrijft de eindresultaten van het onderzoek naar antistoffen
tegen het coronavirus in Limburg. Het doel is inzicht te krijgen in de factoren die
hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het coronavirus in de eerste
acht maanden van de pandemie in Limburg. Het onderzoek, uniek in soort en omvang,
vond plaats eind 2020.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-06-2021

De daling in het aanbod van COVID-19 patiënten zet over de hele linie door waardoor reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) gewoon doorgang heeft kunnen vinden en het aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis verder is gedaald: er liggen nu nog 21 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;

 • 13 COVID + op de Cohort afdeling
 • 8 COVID + op de IC ’s

Hierdoor kan de capaciteit voor COVID-19 zorg steeds verder worden afgebouwd en de capaciteit voor reguliere zorg werk weer opgeschaald; er zijn op dit moment weer 18 van de 19 OK’s in bedrijf en er wordt gewerkt aan een gestructureerd plan voor het inhalen van uitgestelde zorg, ingaande na de zomervakantie.
 
Bij de poliklinische zorg zijn de toegangstijden, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal.
Bij longziekten is er echter sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van COVID-19 patiënten.
Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID-poli.
De tijdelijke “lateralisatie” van longziekten en interne geneeskunde blijft, mede vanwege personele problemen en overbelaste zorgprofessionals na overleg met beide huisarts organisaties tot 1 oktober a.s. van kracht.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Gelet op de positieve ontwikkelingen wordt het COVID afstemmingsoverleg HA-organisaties met ZMC gestopt. Indien noodzakelijk wordt dit opnieuw opgestart.
De vanwege COVID ingevoerde tijdelijke “lateralisatie” van longziekten en interne geneeskunde blijft vooralsnog, mede vanwege personele problemen en overbelaste zorgprofessionals, tot 1 oktober a.s. van kracht.
Daarnaast willen wij u er op attenderen dat de Post-COVID poli beschikbaar blijft
 
Dank en waardering voor de samenwerking in de regio!
Gelet op de dalende covid-cijfers gaan we het wekelijks crisisoverleg tussen de huisartsen en Zuyderland beëindigen. Daarmee vervallen ook de specifieke nieuwsbrieven.  In deze (hopelijk) laatste COIVID-nieuwsbrief willen wij namens Zuyderland onze dank en waardering naar de huisartsen in onze regio uitspreken voor het begrip en de uitermate goede samenwerking in de afgelopen 15 maanden.  Hierdoor hebben we met vereende krachten de COVID-pandemie in onze regio opgevangen en deze stormachtige tijd doorstaan. Wij zijn jullie daar zeer erkentelijk voor.


04 JUNI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 21-22
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg
 • Nieuws over inhaalzorg
 • Vaccinatienieuws
 • Dubbele uitnodiging
 • Nogmaals: registratie vaccinaties
 • Registratie in het Gele Boekje
 • Fraudebestendig vaccinatiebewijs
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 03-06-2021

Risico-inventarisatie: week 21-22

Het aantal covid-19 patiëntcontacten daalt. De reguliere zorgcontacten nemen toe in de huisartsenpraktijken.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Bovenstaand beeld sluit aan bij het beeld van vorige week.
 
Deze week is er geen overleg geweest van het zorg-OT. Ook het Crisisteam Westelijke Mijnstreek vergaderde niet. De daling van het aantal besmettingen is dusdanig dat we besloten hebben om de frequentie van het overleg voorlopig af te schalen. Uiteraard houden we de vinger aan de pols; bij belangrijke wijzigingen zijn de lijnen kort zodat we snel op nieuwe situaties kunnen inspelen.
 
Het is belangrijk te benadrukken dat we wel bereikbaar zijn voor alle vragen of
knelpunten rondom covid-19.

Update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg

De update van de Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorgbevat een verduidelijking van de maatregelen bij cliënten die in contact zijn geweest met een positief geteste zorgmedewerker in diens besmettelijke periode. Dit naar aanleiding van recente casuïstiek waarbij is aangegeven dat hier onduidelijkheid over is. (Zorgmedewerkers die positief zijn getest en gewerkt hebben in hun besmettelijke periode en het cliëntencontact dat zij hebben gehad.)
 
Tevens is de definitie ‘in principe volledig gevaccineerd’ op groepsniveau binnen een langdurige zorginstelling toegevoegd aan het document. De definitie luidt: ‘Twee weken nadat de bewoners de mogelijkheid hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren, beschouwen we de bewoners op groepsniveau als in principe volledig gevaccineerd.’
 
Indien hieraan wordt voldaan, kunnen er versoepelingen worden doorgevoerd zoals beschreven achter deze link van het RIVM.
 
De definitie stelt verder: ‘Voor instellingen waar de vaccinatiegraad onder de bewoners binnen een locatie laag is, bijvoorbeeld minder dan 80%, valt te overwegen om binnen die locatie geen of minder versoepelingen door te voeren, omdat de risico’s van versoepelingen hier groter zijn dan op locaties met een hoge vaccinatiegraad.’

Nieuws over inhaalzorg

Om zorgprofessionals te ondersteunen bij de communicatie met patiënten over passende inhaalzorg heeft de NZa de Informatiekaart passende inhaalzorg: hoe informeer ik mijn patiënten? gepubliceerd. U vindt die informatiekaart hier.


Vaccinatienieuws

Mensen geboren in 1982 kunnen vanaf vandaag online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD. Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Vanaf zaterdag 5 juni ontvangen zij de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 207.000 mensen geboren in 1982.
 
De GGD heeft inmiddels 136 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.
 

Dubbele uitnodiging

Mensen die gevaccineerd zijn, worden zoveel mogelijk uit de verzendlijsten gehaald. Dit kan soms langer duren omdat vaccinatiegegevens (nog) niet door het RIVM zijn ontvangen. Mensen kunnen daardoor meerdere uitnodigingen ontvangen. Wie al gevaccineerd is, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, mag de dubbele uitnodiging weggooien.

Nogmaals: registratie vaccinaties

We ontvangen op kantoor nog regelmatig telefoontjes van patiënten en medewerkers over de registratie van hun vaccinatie. Iedereen die gevaccineerd is, wil dit graag terugzien in MijnRIVM. Het is dus zaak dat de registratie en de melding ervan zorgvuldig gebeurt. Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het belangrijk is uw gevaccineerde patiënten te registreren en te melden bij het RIVM.
                      
De HaROP-coördinatoren ontvingen hierover al eerder van het Crisisteam een mail met verdere uitleg.

Registratie in het Gele Boekje

In samenspraak met het Ministerie van VWS heeft GGD GHOR Nederland de volgende lijn opgesteld ten aanzien van registratie in het Gele Boekje.
 
Burgers die door de GGD gevaccineerd worden, ontvangen een vaccinatiebrief met hierop de registratiekaart coronavaccinatie uit het registratiesysteem van de GGD (CoronIT). Dit is een brief waarop relevante informatie over de vaccinatie staat: datum toegediende vaccinatie, productnaam, batchnummer vaccin en een URL die linkt naar meer informatie van de Rijksoverheid over coronavaccinatie.
 
Burgers nemen soms hun Gele Boekje mee en vragen of hun covid-19 vaccinatie daarin gezet kan worden. Dat is heel begrijpelijk. Aangegeven kan worden dat burgers die over het Gele Boekje beschikken de genoemde vaccinatiebrief met de registratiekaart coronavaccinatie in het gele vaccinatieboekje kunnen invoegen of bewaren.
 

Fraudebestendig vaccinatiebewijs

De registratiekaart coronavaccinatie die burgers op de vaccinatielocatie krijgen, heeft geen status als officieel vaccinatiebewijs voor covid-19. VWS werkt aan een fraudebestendig vaccinatiebewijs voor álle Nederlanders als onderdeel van het Digitaal Groen Certificaat dat op Europees niveau wordt ontwikkeld. Meer informatie hierover is te vinden op deze paginavan Rijksoverheid.nl.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 03-06-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week afgenomen. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg heeft gewoon doorgang kunnen vinden
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis blijft dalen.
Er liggen nu 26 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 15 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC ’s.
 
Daarnaast liggen er 18 covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Doordat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft dalen, zijn we begonnen met het afschalen van de coronabedden. We hebben nu 40 bedden voor coronapatiënten. Twee weken geleden waren dit nog 73.
 
 
 
Voor wat betreft de reguliere zorg zijn er op dit moment 15 van de 19 OK’s in bedrijf. Volgende week zullen dat er 16 en indien mogelijk zelfs 17 of 18 zijn.
Er wordt gewerkt aan een gestructureerd inhaalzorg-plan.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Het covid-afstemmingsoverleg tussen de huisartsenorganisaties en het ZMC wordt afgeschaald van wekelijks naar tweewekelijks.
 
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven gehandhaafd. Om urgente operatieve ingrepen door te kunnen laten gaan, willen wij vragen om strikte triage te blijven hanteren voor het insturen van patiënten naar de SEH.

 

28 MEI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 21
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 21
 • Vaccinatienieuws
 • Geen signalen binnengekomen
 • Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960
 • Informatielijnen voor zorgprofessionals
 • Registratie vaccinatie belangrijk voor patiënt
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 27-05-2021

Risico-inventarisatie: week 21

Het aantal covid-19 patiëntencontacten daalt. Er zijn geen knelpunten geconstateerd rondom het leveren van huisartsenzorg.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

De verschillen tussen Noord- en Zuid-Limburg zijn nauwelijks groter geworden door een vergelijkbare daling. Noord-Limburg daalt naar 226 besmettingen per 100.000 inwoners, Zuid-Limburg naar 186 per 100.000 inwoners.
 
De Britse variant omvat momenteel 100% van de besmettingen.

Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 21


Vaccinatienieuws

Kay Liedekerken heeft het initiatief genomen om samen met de GGD druk uit te oefenen om de vertraging van de vaccinaties in zorginstellingen tegen te gaan. Omdat de tweede vaccinatieronde in de zorginstellingen in onze regio ernstig stagneert, zullen Kay Liedekerken, Renate Bongers en Marloes Bodegom komend weekend als mobiel prikteam de tweede vaccinatieronde voor hun rekening nemen.

Geen signalen binnengekomen

Vorige week hebben we een oproep geplaatst om eventuele signalen of problemen over vaccinaties voor te leggen aan Kay Liedekerken of Renate Bongers. Er zijn geen signalen zijn binnengekomen!

Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960

Een aantal praktijken heeft gereageerd op deze oproep. Inmiddels zijn de namen van de patiënten doorgegeven aan de GGD die zorg draagt voor verdere afhandeling. Het gaat om een klein aantal patiënten.

Informatielijnen voor zorgprofessionals

Er zijn verschillende informatielijnen beschikbaar voor huisartsen. In dit overzicht vindt u de belangrijkste.
Als u eenpatiënt-specifieke medischevraag heeft over vaccineren tegen covid-19 kunt u terecht bij:
 1. Het covid-19 kennisplatform. Dit vindt u hier.
 2. De RIVM-website betreffende medische richtlijnen. Daar zijn de meest recente landelijke ontwikkelingen te vinden. Deze website vindt u hier.
 3. De dossiers van de landelijke koepelorganisaties. Die vindt u hier: NHG en LHV.
 4. De vaccinatie-tegel van de Siilo-app. Binnen enkele werkdagen wordt uw vraag beantwoord.
 
Als u een niet-medische vraag heeft, zoals een logistieke of administratieve vraag, kunt u terecht bij:
 1. De RIVM-website betreffende informatie voor de uitvoerder. Deze website vindt u hier.
 2. Het Crisisteam van uw regionale koepelorganisatie (ZIO, HOZL of Meditta).
 3. De GGD Zuid-Limburg via: 5005@ggdzl.nl

Registratie vaccinatie belangrijk voor patiënt

Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het belangrijk is uw gevaccineerde patiënten te registreren en te melden bij het RIVM. Zonder registratie en melding kan een patiënt niet het Europees coronapaspoort krijgen dat in ontwikkeling is.
 
De HaROP-coördinatoren ontvangen van het Crisisteam hierover een mail met verdere uitleg.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 27-05-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week afgenomen. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg heeft gewoon doorgang kunnen vinden.
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is na een extreme piek van drie weken geleden verder fors gedaald; zowel op de cohortafdeling als de IC zitten we onder onze ‘fair share’.
 
Er liggen nu 44 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
·        29op de cohortafdelingen
·        15 op de IC ’s.
 
Daarnaast liggen er 15 covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Voor wat betreft de reguliere zorg zijn er op dit moment 11 van de 19 OK’s in bedrijf. Als de daling in onze regio zo doorzet, kunnen we vanaf volgende week de OK-capaciteit voor ‘groene zorg’ weer langzaam opschalen. Op 26 mei heeft een proefsessie voor inhaalzorg in de Annakliniek plaatsgevonden en ook de zaterdag-inhaalzorg start naar verwachting volgend weekend weer op. Er wordt gewerkt aan een gestructureerd inhaalzorg-plan.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven gehandhaafd. Om urgente operatieve ingrepen door te kunnen laten gaan, willen wij vragen om strikte triage te blijven hanteren voor het insturen van patiënten naar de SEH.

21 MEI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 20
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinatienieuws
 • Belangrijk aandachtspunt AstraZeneca-vaccin
 • Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 20-05-2021

Risico-inventarisatie: week 20

We zien een lichte daling in het aantal covid-19 zorgvragen. We constateren geen knelpunten of andere belangrijke corona-gerelateerde zaken die van belang zijn voor dit moment.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Kerkrade (286).
 
Zuid-Limburg (236 per 100.000 inwoners) kende afgelopen week net als Noord-Limburg (295 per 100.000 inwoners) een lichte daling in de cijfers.
 
De Britse variant omvat 97% van de besmettingen.

Vaccinatienieuws

De GGD Zuid-Limburg zet per dag ongeveer 4000 vaccinaties; in de afgelopen week in totaal 27.775 vaccinaties, opnieuw grotendeels met het BioNTech/Pfizer-vaccin (>95%). De vorige week zette de GGD Zuid-Limburg 29.952 vaccinaties.
 
In totaal zette de GGD Zuid-Limburg tot nu toe 218.489 vaccinaties. Daarvan was 72% de eerste prik. Voor zover vaccinatiegraadgegevens bekend zijn, blijkt de vaccinatiegraad in Zuid-Limburg relatief hoog en boven het landelijk gemiddelde.
 
Vandaag is bekend geworden dat de landelijke vaccinatiegraad van de doelgroep 70+ op 83% ligt.

Belangrijk aandachtspunt AstraZeneca-vaccin

Zoals bekend wil of kan een aantal patiënten om uiteenlopende redenen niet gevaccineerd worden. Ook de GGD ontvangt hierover signalen van patiënten die rechtstreeks contact opnemen met de GGD. Daarnaast zijn er patiënten van 60 jaar en ouder die, nadat er contact is geweest met de huisarts, zelf contact opnemen met de GGD om alsnog een vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin te krijgen.
 
We willen graag weten of er huisartsen zijn die - ondanks de uitgebreide informatie en het advies aan patiënten om zich te laten vaccineren met AstraZeneca - vernemen dat deze doelgroep tóch via de GGD het BioNTech/Pfizer-vaccin ontvangt. Deze signalen kunt u doorgeven aan Kay Liedekerken of Renate Bongers. Graag met naam en geboortedatum van de patiënt (en met de toestemming van patiënt voor het delen van deze gegevens). 

Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960

Heeft u patiënten in deze leeftijdscategorie die gevaccineerd willen worden met AstraZeneca maar door omstandigheden niet op de prikdatum de vaccinatie kunnen halen, dan staat het u vrij om dit achteraf zélf met de patiënt te regelen.
 
Daarnaast bestaat de optie om deze patiënten door het Crisisteam aan te laten melden bij de GGD waarna de GGD hen kan vaccineren met AstraZeneca.
Het Crisisteam heeft hiervoor, uiteraard met toestemming van de betrokkenen, de volgende gegevens van die patiënten nodig:
 
voornaam, achternaam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en naam eigen huisarts.
Deze gegevens dienen vóór woensdag 26 mei aanstaande via coronawm@meditta.nl naar het Crisisteam gestuurd te worden.
 
Het is belangrijk dat de patiënten weten dat er dan beperkte keuzemogelijkheden zijn wat betreft vaccinatiedata: ze kunnen in week 21 in Maastricht (MECC) terecht en in week 23 in Kerkrade (Rodahal).

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 20-05-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week afgenomen. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg heeft gewoon doorgang kunnen vinden
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is na een extreme piek van twee weken geleden verder gedaald, maar nog steeds op een hoog niveau; op de cohortafdeling zitten we boven ons ‘fair share’. Daarmee wijken we in onze regio vooralsnog af van het landelijk beeld en worden er nog patiënten uitgeplaatst.
 
Er liggen nu 69 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 53 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC ’s.
 
Daarnaast liggen er 20 covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Voor wat betreft de reguliere zorg zijn er op dit moment 11 van de 19 OK’s in bedrijf. Als de daling ook in onze regio doorzet, kunnen we vanaf volgende week de OK-capaciteit voor ‘groene zorg’ weer langzaam opschalen.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven gehandhaafd. Om urgente operatieve ingrepen door te kunnen laten gaan, willen wij vragen om strikte triage te blijven hanteren voor het insturen van patiënten naar de SEH.

14 MEI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 19
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 19
 • COVID – 19 aanvullende afspraken over vergoedingen
 • Vaccinatienieuws

Risico-inventarisatie: week 19

De praktijken ervaren een hoge werkdruk voor zowel de reguliere zorg als de COVID zorgvragen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Beek (479).
 
Zuid-Limburg (364 per 100.000 inwoners) kende afgelopen week net als Noord-Limburg (385 per 100.000 inwoner) een lichte daling in de cijfers.
 
Varianten in de regio
 • Britse variant: 98%.
 • De ‘oude’ variant: 2%.

Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 19


COVID – 19 aanvullende afspraken over vergoedingen

Deze week verschenen op de site van de LHV; de update over aanvullende vergoedingen voor huisartsen(praktijken) mbt vaccinatiewerkzaamheden.

De LHV heeft de bestaande en nieuwe tarieven voor u op een rij gezet in dit bericht.

Vaccinatienieuws

Er is een vaccinatiegraad van 85% van inwoners van boven de 70 jaar. Jongere leeftijdsgroepen zijn voor 70% gevaccineerd. Hierdoor kunnen we er vanuit gaan dat elke inwoner vóór 1 juli aanstaande minimaal een eerste prik heeft ontvangen.
 
Het Janssen-vaccin wordt beschikbaar gesteld per 24 mei aanstaande en zal gegeven worden aan mensen die geboren zijn tussen 1964 en 1966. Daarnaast is het Janssen vaccin bedoeld voor de GGZ-patiënten bij een beschermd wonen instelling.
 
De RIVM heeft alle, door de huisarts aangeleverde lijsten met risicopatiënten tussen 18-60 jaar uitgenodigd voor een coronavaccinatie. Er zijn slechts 180.000 van de 525.000 patiënten met een griep-indicatiegepland voor een vaccinatie. Het is nog niet duidelijk waarom dit aantal zo laag is, aangezien allen 525.000 uitnodigingen voor deze patiënten tegelijk zijn verstuurd vanuit het RIVM.

Betreffende de verdere planning van vaccinatie  ná 1 juli van dit jaar verder Is nog niet duideljk en wordt nog uitgewerkt door het RIVM. Wel is duidelijk dat de wijken waar lage opkomst voor vaccinatie is gesignaleerd, de bewoners van deze wijken pas benaderd worden NA 1 juli, als iedereen die een coronavaccinatie wenst, deze ook heeft gehad.

De Gezondheidsraad onderzoekt verder nog het interval van de twee vaccinaties van AstraZeneca

08 MEI 2021
 • Risico inventarisatie week 17
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Monitoren COVID-19 patiënten
 • COVID - 19 vaccinatie NIEUWS
 • Grensverkeer met Duitsland
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 06-05-2021

Risico inventarisatie week 17

De zorgvragen over covid-19 nemen toe en daarmee de werkdruk. Er is echter weinig tot geen uitval van personeel en tot nu zijn er in de praktijken geen knelpunten die de continuïteit van zorg in gevaar brengen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Beesel (727!).
 
Zuid-Limburg (384 per 100.000 inwoners) kende afgelopen week een lichte daling in de cijfers; Noord-Limburg (427 per 100.000 inwoners) een lichte stijging.
 
Varianten in de regio
 • Britse variant: 98%.
 • Er is een nieuwe Europese variant geconstateerd (2%).
Deze variant wordt weliswaar niet als zorgwekkend beschouwd, maar duikt wel in steeds meer plaatsen in Europa op. Dit wordt gezien als een aanwijzing voor toenemende grensoverschrijdende mobiliteit.

Monitoren COVID-19 patiënten

Saturatiemeters
Twee weken geleden heeft elke huisarts in de Westelijke Mijnstreek een saturatiemeter gekregen namens Meditta. De oplopende besmettings cijfers, de ernstige klachten die ook jongeren mensen ontwikkelen maar ook vaak het niet bewust zijn van dyspnoe bij COVID-19 patienten waren redenen voor dit initiatief. Het is goed om terug te horen dat de meters al in diverse praktijken zijn gebruikt bij COVID-19 patienten waar je ivm klachten of risicofactoren de saturatie wil monitoren.
 
COVID-19 patiënten met zuurstof thuis
Gezien het aantal besmettingen en de situatie in de beide Zuyderland ziekenhuizen willen we het protocol vervroegde uitstroom/ontslag met zuurstof weer onder de aandacht brengen. Vervroegde uitstroom vraagt om nauwkeurige monitoring in de thuissituatie. Tijdens het weekend betekent dit dat er afgestemd moet worden met de Spoedpost.
 
Dit geldt ook voor patiënten die worden ingestuurd naar de SEH en in overleg met patiënt ná triage naar huis worden verwezen met zuurstof.
 
Denk ook aan de mogelijkheid om een COVID-19 patiënt niet in te sturen maar in overeenstemming met patiënt thuis zuurstof toe te dienen al dan niet met antibiotica. Dit is zeer afhankelijk van de situatie en toestand van de patiënt. TeleMonitoring vindt dan plaats middels Chipmunk.
 
Hieronder vindt u de protocollen die van toepassing zijn:
Protocol Vervroegd ontslag cohort afdeling
Protocol SEH naar huis met zuurstof
Protocol COVID-19 patienten thuis in de Mijnstreken
Aanvraagformulier zuurstof Medidis
Aanvraagformulier telemonitoring Chipmunk
 
Al deze protocollen zullen vanaf maandag 10 mei ook in de werkafspraken- app van MCC Omnes staan.

COVID - 19 vaccinatie NIEUWS

Zwangere vrouwen
Zwangere vrouwen kunnen zich laten vaccineren met de mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Dat geldt niet alleen meer voor vrouwen met onderliggende ziekten (diabetes of hart- en longziekten), maar ook voor gezonde zwangere vrouwen. De voordelen van vaccinatie wegen op tegen mogelijke nadelen. Zij worden volgens hun leeftijdscohort opgeroepen door de GGD.


Patiënten met medisch risico (1961-2003)
Patiënten met een medisch risico, geboren tussen 1961 en 2003, kunnen vanaf morgen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Er wordt gestart met de oudste patienten in de risicogroepen.


Vaccinatie met AstraZeneca in de huisartsenpraktijken
 1. Door het tijdstip van de tweede ronde van de AstraZeneca vaccinaties komt een aantal patiënten in de problemen met de tweede vaccinatie. Deze valt midden in de zomervakantie. Het is in ieder geval NIET mogelijk om dit op te lossen door de patiënten naar de GGD te verwijzen.

  Het crisisteam is bezig met een opzet voor een gezamenlijke oplossing door AstraZeneca vaccinaties te clusteren op andere tijdstippen. Jullie horen hier nog over.

   
 2. Patiënten uit de doelgroep van de huisarts, die de AstraZeneca weigeren, kunnen ook NIET terecht bij de GGD. Het beleid is op dit moment om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren met voor hun veilige vaccins. Als patiënten het aangeboden vaccin weigeren is er op dit moment geen alternatief.

Grensverkeer met Duitsland

Mensen die geïmmuniseerd zijn of recent covid-19 hebben gehad, mogen zonder te testen naar Duitsland reizen.
Volgens de Duitse autoriteiten zijn er drie manieren waarop volledige bescherming tegen corona kan worden aangetoond:
 1. Met een bewijs van een minstens veertien dagen geleden voltooide volledige vaccinatie tegen coronamet een vaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie. 
  Dat kan het registratiekaartje van de coronavaccinatie of het ingevulde gele vaccinatieboekje zijn.
 2. Met een bewijs van een officieel positief testresultaat (zoals de PCR-test) dat dateert van minimaal 28 dagen en maximaal zes maanden geleden.
 3. Met een bewijs van een positief testresultaat zoals onder 2, samen met een bewijs van toediening - van minstens veertien dagen geleden - van ten minste één vaccindosis tegen corona met een vaccin dat in de Europese Unie is goedgekeurd.
Bron: 
Gleichstellung von vollständig Geimpften und Genesenen | Das Landesportal Wir in NRW

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 06-05-2021

Er is sprake van een lokale, zeer sterk toegenomen toestroom van COVID-patiënten maar ook van non-COVID patiënten waardoor alle bedden, zowel IC als klinische bedden bezet zijn.
Er was een opnamestop, die inmiddels weer is opgeheven.
Zuyderland heeft in overleg met de VVT patiënten kunnen verplaatsen naar verzorgings/verpleeghuizen. Daarnaast zijn er via het LCPS patiënten naar elders vervoerd, onder andere naar Utrecht. 

Inmiddels kunnen patiënten weer verwezen worden, maar wordt door het Zuyderland ziekenhuis gevraagd;
 • Er wordt goed getrieerd door de huisartsen, blijf dit zo doen. 
 • Als het kan, zorg dan voor spreiding van de visites, en bij insturen probeer dit zo vroeg mogelijk op de dag te doen.
 • Als u inschat dat een patiënt ingestuurd moet worden overleg dan met de dienstdoende specialist.
 • Maak e.v.t. gebruik van de mogelijkheid tot zuurstof thuis met telemonitoring, zeker bij patiënten waar een intensieve behandeling op voorhand niet gewenst is.

30 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 17
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 17
 • Monitoren covid-19 patiënten
 • Vaccinatienieuws
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 29-04-2021

Risico-inventarisatie: week 17

De zorgvragen over covid-19 nemen toe en daarmee de werkdruk. Er is echter weinig tot geen uitval van personeel en tot nu zijn er in de praktijken geen knelpunten die de continuïteit van zorg in gevaar brengen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Voerendaal (497).
 
Zuid-Limburg (430 per 100.000 inwoners) had de afgelopen week een hogere weekincidentie dan Noord-Limburg (419 per 100.000 inwoners).
 
Varianten in de regio
Britse variant: 98%
Zuid Afrikaanse variant: 1%
Braziliaanse variant: 1%.

Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 17


Monitoren covid-19 patiënten

HACo West /Meditta/MCC Omnes hebben afgelopen week per praktijk een saturatiemeter aangeboden om thuis patiënten te kunnen monitoren zodat een mogelijk omslagpunt bij covid-19 snel in beeld is. Hierover hebben we positieve reacties ontvangen, de meter is al bij patiënten ingezet. Dit was een succesvolle actie!

Vaccinatienieuws

Vaccinatie ‘griepprikpopulatie’
De huisartsen zijn volop bezig om de lijsten van de ‘griepprikpopulatie’ door te geven. Het betreft hier patiënten tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie, die normaal gesproken jaarlijks door de huisartsen worden uitgenodigd voor de griepprik. Alle gegevens worden doorgegeven aan een derde partij die ervoor zorgt dat de brieven worden gemaakt en verstuurd.
 
Naar verwachting zullen medio volgende week de eerste brieven op de deurmatten vallen. Dit gebeurt stap voor stap met 175.000 brieven per dag. Wetend dat de totale groep ruim 1.1 miljoen patiënten bevat, zal het een kleine twee weken duren voordat iedereen een uitnodiging heeft. Deze hele doelgroep wordt gevaccineerd met een mRNA vaccin.
 
Met de brief kunnen mensen zelf (online of telefonisch) een afspraak maken voor een vaccinatie. De brief – die op naam is gesteld – geldt als toegangsbewijs op de vaccinatielocatie. Zonder brief geen prik.
 
We horen dat er huisartsen zijn die zelf brieven maken, ook in Zuid-Limburg. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling.
 
Hoewel door alle partijen hard wordt gewerkt om de vaccinatie voor deze medische doelgroepen voor te bereiden, doet zich op dit moment de bijzondere situatie voor dat er meer vaccins beschikbaar zijn dan 65-plussers die een afspraak maken.
 
Omdat de doorlooptijd voor bovengenoemde brieven niet meer gewijzigd kan worden, heeft VWS besloten om vanaf deze week ook de mensen uit geboortejaar 1961 een afspraak te laten maken voor vaccinatie. Daardoor is het mogelijk om alle beschikbare tijdsloten voor vaccinatie ook daadwerkelijk te vullen. Mogelijk volgt rond het weekend ook nog geboortejaar 1962 en mogelijk zelfs 1963. Hierover moet VWS nog een besluit nemen.
 
Moderna-vaccin
Vanaf medio mei zal in Zuid-Limburg ook gevaccineerd worden met het Moderna-vaccin. Hoe dit precies uitgevoerd zal worden is op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat Moderna en BioNTech/Pfizer aan elkaar gelijk geschakeld worden en parallel aan elkaar worden ingezet. Ik hoop hierover aanstaande dinsdag meer te kunnen vertellen.
 
GGD overspoeld met vragen van huisartsen en patiënten
De GGD is de laatste dagen overspoeld met vragen van huisartsen en patiënten die door huisartsen naar de GGD zijn verwezen. Het mag voor zich spreken dat de GGD deze mensen zo goed mogelijk wil helpen, maar ook zij zijn beperkt in hun mogelijkheden. VWS bepaalt immers wie geprikt wordt en wanneer.
 
Geen AstraZeneca
De GGD ontvangt op dit moment vele honderden telefoontjes van mensen die door de huisartsen worden uitgenodigd voor vaccinatie maar geen AstraZeneca-vaccin willen; een fenomeen dat we hadden verwacht. Een deel van deze mensen belt echter op advies van de huisarts. Zij geven aan dat de huisarts heeft gezegd dat ze met de GGD moeten bellen voor een ander vaccin. Helaas kan deze mensen geen ander vaccin aangeboden worden. De strategie in Nederland is dat huisartsen de doelgroep 60-64 jaar vaccineren met AstraZeneca. Daarvoor is op dit moment geen enkel alternatief, ook niet op aangeven van de huisarts.
 
Huisartsen die niet meer vaccineren
Er zijn huisartsen die aangeven dat zij niet meer vaccineren en doorgeven dat mensen de GGD moeten bellen voor een vaccinatie. Ook hierin kan de GGD niets betekenen. Het is de doelgroep van de huisartsen, die kunnen en mogen niet bij de GGD gevaccineerd worden.
 
Verhinderd voor vaccinatie-afspraak
Ook melden zich op aangeven van de huisarts bij de GGD veel mensen die verhinderd zijn op de datum dat zij de eerste of tweede prik zouden krijgen. Bijvoorbeeld vanwege vakantie, een zakelijke reis in het buitenland of een recent doorgemaakte covid-infectie. Helaas kan de GGD dit niet oplossen en zal hiervoor door de huisartsen in Zuid-Limburg een passende oplossing gezocht moeten worden. Het is dan ook zinloos om mensen hiervoor te verwijzen naar de GGD.
 
Selecte groep patiënten en AstraZeneca
Een bijzondere situatie doet zich voor bij een selecte groep patiënten waarvan zowel de medisch specialist als de huisarts een vaccinatie met AstraZeneca afraadt (doelgroep 60-64 jaar) en vraagt om een mRNA-vaccin. Het RIVM geeft op dit moment géén toestemming om deze mensen met een mRNA-vaccin te prikken. Het RIVM stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van een contra-indicatie en dat AstraZeneca daarom veilig is. Deze categorie wordt volgende week uitgebreid besproken. We komen hierop terug.
 
2 miljoen prikken per week
Vorige week heeft de minister de vraag gesteld of de GGD’en kunnen opschalen naar 2 miljoen prikken per week. Voor Zuid-Limburg betekent dit ongeveer 70.000 prikken per week. Zuid-Limburg heeft inmiddels laten weten dit aan te kunnen. In de piekweken (juni) zal hiervoor nog een beperkt extra beroep gedaan worden op de huisartsen. Ook dit wordt aanstaande dinsdag vervolgd.
 
Ook ziekenhuizen moeten zich voorbereiden
VWS houdt vol dat naast deze opgave voor de GGD ook de ziekenhuizen zich moeten voorbereiden. Zij worden uitsluitend ingezet als de GGD de prikken niet verwerkt krijgt of als er onverwacht veel extra vaccins geleverd worden. Op dit moment bekijken de ziekenhuizen samen met de GGD hoe hieraan een pragmatische invulling gegeven kan worden.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 29-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week iets toegenomen. Desondanks heeft zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang kunnen vinden
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is verder toegenomen. Duidelijk verschil met eerder is dat er naar verhouding relatief meer patiënten uit lagere leeftijdscategorieën worden aangeboden. Het aanbod non-covid op de SEH neemt ook toe en daarmee het extra beslag op reguliere bedden.
 
Met name op de IC neemt de druk verder toe. Er liggen nu 83 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 54op de cohortafdelingen
 • 29 op de IC ’s.
 
Daarnaast is er nog een aantal (35) covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Dankzij goede triage door de huisartsen worden bij de SEH vrijwel uitsluitend covid-patiënten aangeboden die ook daadwerkelijk opgenomen moeten worden. Deze patiënten worden echter vaak pas aan het einde van de dag aangeboden, waardoor er alsnog stagnatie ontstaat bij de SEH en de kliniek. Vriendelijk doch dringend verzoek om, daar waar dat enigszins mogelijk is, deze patiënten eerder bij de SEH aan te bieden.
 
De afgelopen dagen is het gelukt om enigszins de balans in het ziekenhuis te houden door het uitplaatsen van IC-patiënten, maar de situatie blijft spannend en ontwikkelt zich dagelijks. Voor de reguliere zorg zijn er op dit moment 10 van de 19 OK’s in bedrijf. Hoewel we dat zoveel mogelijk willen vermijden, is het niet uitgesloten dat de komende dagen nog iets meer OK’s gesloten worden. Dat zal nadrukkelijk afhangen van de instroom en eventuele mogelijkheden om uit te plaatsen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor nog verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom gehandhaafd.
 

23 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie week 16
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Monitoren covid-19 patiënten
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 22-04-2021

Risico-inventarisatie week 16

Het aantal vragen over covid-19 neemt toe. In de praktijken zijn verder geen knelpunten.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in Valkenburg aan de Geulle (489).
 
Het verschil tussen Noord-Limburg (424 per 100.000 inwoners) en Zuid-Limburg (343 per 100.000 inwoners) werd afgelopen week iets groter ten opzichte van vorige week. Noord-Limburg heeft hiermee nog steeds de hoogste weekincidentie van Nederland.
 
Varianten in de regio
Britse variant: 100 %.
De Zuid -Afrikaanse en Mexicaanse variant zijn afgelopen week niet aangetoond.

Monitoren covid-19 patiënten

Zoals bekend neemt het aantal covid-19 patiënten toe. We ontvangen opvallende signalen dat in sommige situaties de toestand van de patiënt verslechterd, maar de patiënt zelf zich daarvan niet bewust is. Het gaat hierbij dan met name over dyspnoe.
Eerder hebben we een protocol over ‘vervroegde ontslag met zuurstof’ aangereikt. Gezien de ontwikkelingen en de zojuist omschreven signalen is het zinvol hierop vroegtijdig in te springen met als doel longschade door het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te voorkomen en ook een hogere kans op restschade en trager herstel tegen te gaan. Dit kan eenvoudig door het aanreiken van een saturatiemeter en te handelen volgens bijgevoegd protocol. HACo West /Meditta/MCC Omnes biedt per huisarts een saturatiemeter aan.
 
LINK protocol

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 22-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week toegenomen. Desondanks heeft zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang kunnen vinden
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is verder toegenomen. Duidelijk verschil met eerder is dat er naar verhouding relatief meer patiënten uit lagere leeftijdscategorieën worden aangeboden.
 
Met name op de IC neemt de druk verder toe. Er liggen nu 89 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 60op de cohortafdelingen
 • 29 op de IC ’s.
 
Daarnaast is er nog een aantal covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Dankzij goede triage door de huisartsen worden bij de SEH vrijwel uitsluitend covid-patiënten aangeboden die ook daadwerkelijk opgenomen moeten worden. Deze patiënten worden echter vaak pas aan het einde van de dag aangeboden, waardoor er alsnog stagnatie ontstaat bij de SEH en de kliniek. Vriendelijk doch dringend verzoek om, daar waar dat enigszins mogelijk is, deze patiënten eerder bij de SEH aan te bieden.
 
Door de toename van de covid-zorg zijn we genoodzaakt de reguliere zorg nog verder af te schalen; van de 19 operatiekamers zijn er nu 14 afgeschaald.
Dat leidt tot nog meer uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom gehandhaafd.

16 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie week 15
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinaties
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 15-04-2021

Risico-inventarisatie week 15

Een enkele praktijk heeft te maken met uitval van assistentes vanwege covid-19. Dat levert gelukkig (nog) geen knelpunten op, maar we moeten alert blijven en de maatregelen blijven volgen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond opnieuw plaats in de regio Brunssum.
 
Het verschil tussen Noord-Limburg (436 per 100.000 inwoners) en Zuid-Limburg (308 per 100.000 inwoners) werd afgelopen week kleiner. Noord-Limburg heeft echter nog steeds de hoogste weekincidentie van Nederland.
 
Varianten in de regio:
Britse variant: 93%
Zuid-Afrikaanse variant: 2%

Vaccinaties

Vragenlijst van de Landelijke Huisartsen Vereniging
De LHV is gisteren gestart met de inventarisatie van ervaringen met vaccineren. De LHV vindt het belangrijk te weten hoe de huisartsen aankijken tegen een toekomstige rol in de vaccinaties. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de ervaringen die er tot nu zijn én om de belangen van de huisartsen zo goed mogelijk te behartigen, is input van de huisartsen essentieel. De LHV stuurt een mail met een link voor rechtstreekse deelname aan de vragenlijst. Wellicht heeft u die al ontvangen.
 
Melding GGD Zuid-Limburg
De vaccinatielocatie van de GGD roept aan het einde van de dag geïndiceerde patiënten op om het overgebleven vaccin van die dag te gebruiken. De patiënten die opgeroepen worden, komen uit de geplande afspraken van de dagen daarna. Op deze manier komt het vaccin terecht bij de juiste doelgroep en wordt er geen vaccin verspild.
 
60-minners met syndroom van Down of morbide obesitas vanaf 19 april naar GGD
Er is een oplossing aangeboden voor bovenstaande risicogroep, aldus minister De Jonge. Deze mensen kunnen worden gevaccineerd door de GGD mits ze mobiel zijn. Raadpleeg voor uitgebreide informatie deze link.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 15-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week toegenomen. Desondanks heeft zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang kunnen vinden
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is ook verder toegenomen. Duidelijk verschil met eerder is dat, vermoedelijk als gevolg van de vaccinatie, het aandeel ouderen met covid-19 lijkt af te nemen en er naar verhouding meer patiënten uit lagere leeftijdscategorieën worden aangeboden.
 
Met name op de IC neemt de druk verder toe. Er liggen nu 84 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 57 op de cohortafdelingen
 • 27 op de IC’s.
   
Daarnaast is er nog een aantal covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Mede dankzij de gezamenlijke inzet en de afspraken met de beide huisartsenorganisaties blijft de opvang van covid-zorg en overige spoedzorg goed uitvoerbaar.
 
Door de toename van covid-zorg is de druk op het ziekenhuis verder toegenomen en zijn we, om de IC- en cohortcapaciteit op te kunnen schalen, genoodzaakt de reguliere zorg verder af te schalen: van de 19 operatiekamers zijn er 9 afgeschaald.
 
Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom gehandhaafd.
 
Vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten
De eerste prikronde van het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten in Zuyderland is afgerond. De opkomst was met circa 85% vergelijkbaar met de rest van het land. In mei is de tweede prikronde.

09 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 14
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Update grenswerkers Duitsland
 • Vaccin-nieuws
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 08-04-2021

Risico-inventarisatie: week 14

Het beeld in de huisartsenpraktijken is rustig. Corona-gerelateerd ziekteverzuim is minimaal en levert geen knelpunten op.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regioHoogste weekincidentie: gemeente Brunssum, 455 per 100.000 inwoners
Weekincidentie Zuid-Limburg: 220 per 100.000 inwoners
Weekincidentie Noord-Limburg: 455 per 100.000 inwoners
 
Britse variant in Zuid-Limburg: 90%
Er is geen Zuid-Afrikaanse of Mexicaanse variant gevonden.

Update grenswerkers Duitsland

Nederland is per 6 april 2021 voor Duitsland een 'hoog incidentiegebied'. De regels ten aanzien van inreizen en het overleggen van negatieve covid-19-testuitslagen zijn dientengevolge aangescherpt.
De consequenties van deze aangescherpte maatregelen zijn voor grenswerkers woonachtig in Duitsland en werkend in Nederland als volgt.

1. Meldingsplicht:  
 • Wie korter dan 24 uur in Nederland verblijft, hoeft de reis niet aan te melden.
 • Wie langer dan 24 uur in Nederland verblijft, dient de reis aan te melden via www.einreiseanmeldung.de/#.

2. Wie na het werk terugkeert naar Duitsland, dient een testbewijs bij zich te hebben.
 
Laten testen kan - vóórdat je de grens oversteekt naar Nederland - bij één van de Duitse testcentra. De testuitslag is 72 uur geldig is en kan dus ongeveer drie dagen gebruikt worden.


Bovenstaande informatie over grenswerkers woonachtig in Duitsland en werkend in Nederland dateert van 6 april jongstleden. De Veiligheidsregio staat rechtstreeks in contact met daartoe bevoegde personen in Duitsland. Zodra wij actueel nieuws hierover ontvangen, zullen we dit meteen communiceren.
 
Een handige tool waarmee direct te zien is welke regels er gelden, zowel voor de reis naar Nederland als een terugreis naar Duitsland is te vinden op deze website (even naar beneden naar het groene kader scrollen).

Vaccin-nieuws

Net als AstraZeneca is ook het vaccin van Janssen een vectorvaccin. Op dit moment is niet aan te geven of Janssen dezelfde bijwerkingen zal hebben als AstraZeneca.
 
In het Moderna-vaccin zitten per dosis drie zo veel viruspartikels als in het vaccin van BioNTech/Pfizer, Comirnaty. Bij Moderna worden relatief veel bijwerkingen ervaren. Het aantal viruspartikels is een mogelijke verklaring daarvoor.
 
Bij personen die in de zes maanden voorafgaand aan de eerste prik positief getest zijn op covid-19, volstaat één prik. Wie na de eerste prik positief test, dient alsnog een tweede prik te krijgen. (Het is op dit moment namelijk niet bekend of één prik volstaat als iemand na de eerste prik positief test en daarom wordt uit voorzichtigheid het reguliere schema gevolgd. Ook de termijn van zes maanden is gebaseerd op voorzichtigheid.)

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 08-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is vrijwel onveranderd. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis neemt, met name op de IC, verder toe.
 
Er liggen nu 68 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 43 op de cohortafdelingen
 • 25 op de IC’s
Daarnaast is er een toenemend aantal covid-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Door de toename van covid-zorg neemt de druk op het ziekenhuis weer toe en zijn we helaas genoodzaakt de reguliere zorg stapsgewijs opnieuw af te schalen. Als deze stijgende lijn doorzet, kan het zijn dat we dit weekend 12 covid-bedden moeten openen; dat betekent dat we zowel in Heerlen als in Sittard één OK extra moeten sluiten. Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
Met ingang van 10 april starten we daarom met een beperkte inhaalslag: afhankelijk van beschikbare personele capaciteit gaan we op de zaterdagen 2 tot maximaal 4 OK-ingrepen in dagverpleging uitvoeren.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via ZorgDomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.
 
Vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten gestart
Zuyderland Medisch Centrum is op 27 maart gestart met het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten. Patiënten worden in twee stappen gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Toediening van het eerste vaccin vond plaats op 27 en 28 maart en zal komend weekend op 10 en 11 april plaatsvinden. De tweede inenting volgt ongeveer vier weken later.
 
 
 

02 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 13
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Vaccinatie doelgroep 75-79-jarigen door GGD
 • Overige vaccinaties
 • Quarantaineregels huisartsen en praktijkmedewerkers ná vaccinatie
 • Stichting Open Nederland
 • Voorbereiding op fase 3 (scenario ‘code zwart’)
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Risico-inventarisatie: week 13

Het beeld in de huisartsenpraktijken is rustig. Corona-gerelateerd ziekteverzuim is minimaal en levert geen knelpunten op.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is het aantal testenten opzichte van vorige week toegenomen: van 13.456 naar 13.731, een toename van 275. Toch spreekt GGD van een plateaufase.
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer toe, van 1007 naar 1201. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 5465 testen afgenomen, waarvan 2683 sneltesten. Daarvan waren 110 sneltesten en 212 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum, namelijk 470 per 100.000 inwoners.
 
De weekincidentie in Zuid-Limburg was 216 per 100.000 inwoners, in Limburg Noord 389 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Holland Zuid kende de hoogste weekincidentie:
418 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 94% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 82%.
 
Er zijn deze week geen andere varianten gevonden.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

Afgelopen week zijn de bewoners van zorginstellingen, woonvormen voor dementerende patiënten en verstandelijk gehandicapten voor de tweede maal gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin.
 
De zorginstellingen die tijdens de eerste vaccinatieronde een uitbraak van covid hebben doorgemaakt, zijn in de tweede ronde meegenomen. Bewoners die covid-19 hebben doorgemaakt, zijn hierdoor volledig gevaccineerd met één prik. Bewoners die géén covid hebben doorgemaakt tijdens de uitbraak krijgen later een tweede prik, geregeld vanuit het RIVM.

Vaccinatie doelgroep 75-79-jarigen door GGD

Afgelopen maandag 29 maart is de Herenhof in Geleen geopend voor vaccinaties voor patiënten ouder dan 75 jaar met het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Voor veel patiënten zal dit een uitkomst zijn: we horen regelmatig in de praktijken dat mensen de reis naar de vaccinatielocaties in Maastricht of Kerkrade als een probleem ervaren. Dat wordt nu dus makkelijker.

Overige vaccinaties

Onderstaande link geeft toegang tot het actuele stroomschema zoals opgesteld door het RIVM en de rijksoverheid. Uiteraard proberen we ruimschoots van tevoren hierop in te spelen. Daarbij zijn we afhankelijk van de daadwerkelijke planning, goedkeuring van het vaccin en levering en distributie. Vanzelfsprekend stellen we jullie op de hoogte zodra er meer definitief bekend is.
 
Klik voor het actuele stroomschema op deze link.

Quarantaineregels huisartsen en praktijkmedewerkers ná vaccinatie

InEen, LHV en NHG krijgen veel vragen over de inzet van gevaccineerde huisartsen en praktijkmedewerkers. Hoewel huisartsen en veel praktijkmedewerkers gevaccineerd zijn, zijn de uitgangspunten voor testen, quarantaine en inzet nog hetzelfde. Vaccinatie beschermt de gevaccineerde namelijk vooral tegen ernstige ziekten, re-infecties kunnen na vaccinatie nog steeds voorkomen. Daarmee kan de huisarts of medewerker nog besmettelijk zijn voor ongevaccineerde patiënten of collega’s. Alleen als de continuïteit van de zorg in het gedrang komt, is het onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden mogelijk hiervan af te wijken. Lees meer hierover op deze link van de NHG.
 
Het kan zijn dat naar aanleiding van de onderzoeken in de VS en Israël de quarantaineregels verruimd zullen worden, maar het RIVM heeft daar nog geen officieel advies over gegeven.

Stichting Open Nederland

Door de overheid is Stichting Open Nederland opgericht. De bedoeling hiervan is via sneltesten de maatschappij voorzichtig weer toegankelijk te maken; denk daarbij bijvoorbeeld aan scholen, stages et cetera. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Voorbereiding op fase 3 (scenario ‘code zwart’)

Afgelopen week stuurde minister Van Ark het tijdelijke beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de covid-pandemie naar de Tweede Kamer.  InEen, LHV en NHG leverden hier in nauwe samenwerking met elkaar vanuit de huisartsenzorg een bijdrage aan. Het tijdelijk beleidskader vindt u achter deze link.
 
De basis voor de huisartsenzorg blijft het Huisartsen Rampen Opvangplan. Hoe dit werkt in coronatijd, leest u hier.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM is vrijwel onveranderd. Reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) kunnen gewoon doorgang vinden.
Het aanbod van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis neemt, met name op de IC, weer toe; er liggen nu 50 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
 • 30 COVID + op de Cohort afdelingen
 • 20 COVID + op de IC ’s
Daarnaast is er een toenemend aantal “COVID verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Door de toename van COVID zorg neemt de druk op het ziekenhuis overall weer toe. Om dit goed op te kunnen vangen zijn we helaas genoodzaakt de reguliere zorg stapsgewijs opnieuw af te schalen.
Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf en was de uitgestelde zorg van die periode nog niet weggewerkt.
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van COVID-19 patiënten.
Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We lijken op dit moment daadwerkelijk aan het begin te staan van de “derde golf”.
De eerder gemaakte werkafspraken rond COVID 19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2021
26 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 12
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinatienieuws
 • Overige vaccinaties
 • GGD Zuid-Limburg: medisch toezichthouders gevraagd
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021
 • Vaccinatieprogramma medisch geprioriteerde patiënten

Risico-inventarisatie: week 12

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is het aantal testen ten opzichte van vorige week toegenomen: van 11.366 naar 13.156, een toename van 1.790. De toename komt vooral door testen bij kinderen en jonge gezinnen.

Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum, namelijk 280 per 100.000 inwoners.
De weekincidentie in Zuid-Limburg was 191 per 100.000 inwoners, in Limburg Noord 309 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Holland Zuid kende de hoogste weekincidentie: 399 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 82% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 71%.
 
Andere varianten
 • Zuid-Afrikaanse variant: 3 positieve meldingen in Limburg.
 • Braziliaanse variant: niet gevonden in Limburg.
 • Mexicaanse variant: niet gevonden in Limburg en ook niet in de rest van Nederland.

Vaccinatienieuws

Vaccinatie na eerdere covid-infectie
Sinds gisteren is bekend dat diegenen die in de laatste 6 maanden een bewezen covid-infectie hebben doorgemaakt, voldoende hebben aan één covid-19-vaccinatie. In de praktijk betekent dat: een selectie maken van de patiënten die bewezen corona hebben gehad in het laatste half jaar en deze selectie telkens meenemen in al gevaccineerde patiënten of nog te vaccineren patiënten met AstraZeneca. Ze hoeven dus géén vervolginjectie meer. Van het surplus kunnen andere patiënten gevaccineerd worden.
 
Vaccinatie patiënten in huisartsenpraktijken
Ook sinds gisteren is bekend dat huisartsen patiënten tussen 65 en 75 jaar met morbide obesitas of het syndroom van Down gaan vaccineren met AstraZeneca. Dit betekent dat u nu al deze patiënten kunt selecteren/oproepen en vaccineren als u nog AstraZeneca flacons over hebt. U kunt het ook doen in de volgende vaccinatieronde die al gepland is in verband met de eerdere vaccinatie met AstraZeneca van de 63-en 64-jarigen.
 
Verder is officieel door de LHV bekend gemaakt dat huisartsen per 29 maart géén bestelling van het BioNTech/Pfizer-vaccin hoeven te doen om thuiswonende ouderen te vaccineren. Dit heeft te maken met een herzien van de te gebruiken vaccins voor deze doelgroep. Met het verruimen van de leeftijdsindicatie voor AstraZeneca en het op de markt komen van het Janssen-vaccin zouden dit vaccins zijn die logistiek veel makkelijker zijn te gebruiken voor die vaccinatieronde.

Overige vaccinaties

Onderstaande link geeft toegang tot het actuele stroomschema zoals opgesteld door het RIVM en de rijksoverheid. Uiteraard proberen we ruimschoots van tevoren hierop in te spelen. Daarbij zijn we afhankelijk van de daadwerkelijke planning, goedkeuring van het vaccin en levering en distributie. Zoals jullie zelf ook gemerkt hebben veranderd dit regelmatig. Vanzelfsprekend stellen we jullie op de hoogte zodra er meer definitief bekend is.
 
Klik voor het actuele stroomschema op deze link

GGD Zuid-Limburg: medisch toezichthouders gevraagd

De GGD Zuid-Limburg heeft afgelopen weken de vaccinatiecapaciteit fors uitgebreid. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, van 08.00 -20.00 uur.
Volgende week wordt ook de vaccinatie-locatie in Geleen geopend.
Gevraagd: medisch toezichthouders
Ondersteunend personeel is ruim voldoende ingeroosterd voor alle drie de vaccinatielocaties in Maastricht, Kerkrade en Geleen, maar de GGD heeft moeite met het invullen van de functie van medisch toezichthouder. Dit kunnen alleen (huis-)artsen zijn met een BIG-registratie. Deze BIG-registratie mag ook verlopen zijn (echter niet van voor 2018 verlopen).
 
De GGD zoekt nog (huis-)artsen die willen functioneren als medisch toezichthouder. De werkuren zijn van 08.00 - 14.00 uur en van 14.00 - 20.30 uur. De werkzaamheden bestaan vooral uit het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring en toezicht op eventuele allergische reacties. Vanzelfsprekend staat hier een honorering tegenover.
 
Huisartsen die interesse hebben kunnen zich melden bij Pascalle Metzemakers van de GGD: pascalle.metsemakers@ggdzl.nl

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is vrijwel onveranderd. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis neemt geleidelijk weer toe.
Er liggen nu 49 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 33 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC’s.
 
Daarnaast is er een toenemend aantal covid-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC. Voor heel Limburg is 80% van het totaal aantal opgenomen patiënten momenteel bovenregionaal!
 
Doordat de reguliere zorg in het ziekenhuis is opgeschaald neemt de druk op het ziekenhuis over het geheel weer toe. Er is dus ook nog steeds sprake van uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. Het aantal uitgestelde ingrepen neemt nog steeds toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn daar, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt de Britse variant steeds meer aangetroffen en lijken we aan het begin te staan van de derde golf.
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

Vaccinatieprogramma medisch geprioriteerde patiënten

Zuyderland Medisch Centrum start komend weekend in de locatie Sittard-Geleen met het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten. Deze patiënten worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Ziekenhuizen zoals Zuyderland organiseren het programma samen met het RIVM, NVZ, NFU en LNAZ. Op ons verzoek wordt gekeken naar een goede terugkoppeling naar de huisartsen van de gevaccineerde patiënten, net zoals bij de GGD.
Doelgroep
Er zijn meer dan 1500 patiënten uitgenodigd om een vaccinatie te komen halen in Zuyderland. Specifiek gaat het om patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers), dialyse-patiënten, patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie en patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (geboren tussen 01 januari 1947 en 28 februari 2003). De selectie is gemaakt door het RIVM. Meer informatie over de indeling van risicogroepen is ook te vinden op de website van het RIVM.
 
Hoe om te gaan met vragen
Iedereen die in aanmerking komt voor dit specifieke vaccinatiebeleid met Moderna ontvangt van het ziekenhuis een brief met uitleg en instructies. Wanneer patiënten uit deze betreffende doelgroep u zouden bellen over dit vaccinatieprogramma, kunt u hen verwijzen naar het Klant Contact Centrum (KCC) van Zuyderland (088 – 459 85 67). Huisartsen worden verzocht om patiënten die géén uitnodiging hebben gehad en bellen over het vaccinatiebeleid niet naar het ziekenhuis te verwijzen, maar naar de richtlijnen van het RIVM.
 
Moderna-vaccin in twee stappen
Patiënten worden in twee stappen gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Het eerste vaccin wordt komend weekend op 27 en 28 maart en op 10 en 11 april toegediend. De tweede inenting volgt ongeveer vier weken later. Hiervoor worden de patiënten nog uitgenodigd. Van belang is dat patiënten de gezondheidsverklaring die zij samen met de uitnodiging via de post ontvangen, invullen en meenemen.
 
Gegevens geregistreerd
Na het ontvangen van het vaccin worden de persoonsgegevens en het soort vaccin dat is toegediend geregistreerd in het ziekenhuissysteem. Indien de patiënt toestemming verleent, worden deze gegevens ook gedeeld met het RIVM. Dat is belangrijk vanwege de veiligheid, voor onderzoek (om te kijken of het vaccin goed werkt), maar ook bijvoorbeeld om patiënten snel te kunnen waarschuwen bij eventuele bijwerkingen. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de informatie over de vaccinatie per patiënt ook naar de huisarts te sturen. Dat zal in ieder geval pas achteraf plaatsvinden en mogelijk via een Edifact/Zorgmail-bericht of via een receptkoppeling zoals de GGD.

19 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 11
 • Stand van zaken in de regio
 • Patiënten in de grensregio’s
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren
 • GGD stuurt vaccinatiemeldingen naar huisartsen
 • Scenario ‘code zwart’
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 18-03-2021

Risico-inventarisatie: week 11

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is er een toename van het aantal testen ten opzichte van vorige week: van 8.980 naar 11.366, een toename van 2.386.
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer toe, van 582 naar 724. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 4254 testen afgenomen, waarvan 1928 sneltesten. Daarvan waren 81 sneltesten en 143 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein, namelijk 207 per 100.000 inwoners.
 
Wat opvalt is dat er veel positieve testen zijn bij kinderen en hun ouders.
 
De covid-infecties in de verpleeghuizen zijn fors gezakt. Inmiddels hebben de bewoners hun tweede coronavaccinatie gehad.
 
Zaanstreek-Waterland kende de hoogste weekincidentie: 352 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 71% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 65%.
 
Zuid-Afrikaanse variant
In Limburg één besmetting.
 
Beeld in de Euregio
Duitsland heeft een iets hoger aantal besmettingen dan Nederland, België daarentegen een iets lager.

Patiënten in de grensregio’s

Inmiddels is het duidelijk dat het land waar je woont ook het land is waar je je vaccinatie krijgt. Dat is logisch, want Nederland bijvoorbeeld berekent op basis van zijn Basisregistratie Personen (BRP) het aantal benodigde vaccins om de hele Nederlandse populatie te vaccineren.
 
Dit geeft problemen in de grensregio’s, vooral bij patiënten die in Nederland wonen maar een buitenlandse huisarts hebben. Zij staan niet ingeschreven bij een Nederlandse huisarts en zijn dus ook niet ‘zichtbaar’. Aan dit probleem zal op landelijk niveau bekendheid gegeven worden. Afgesproken is dat de GGD deze groep inwoners gaat vaccineren, conform de vaccinatiestrategie (dus op indicatie van leeftijd/hoog risico et cetera).
 
Voor patiënten die in het buitenland wonen en een Nederlandse huisarts hebben, geldt andersom hetzelfde: je wordt gevaccineerd door het land waar je woont.
 
Daarnaast is er nog het probleem van patiënten die in Nederland wonen, medisch gezien een hoge risicogroep vormen maar in behandeling zijn bij een specialist in het buitenland (ZOL Genk, Leuven of Aken). Met deze subpopulatie is men nog bezig, daar is nog geen duidelijke oplossing voor.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

In de week van 29 maart zal de tweede vaccinatieronde van bewoners van zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten met het BioNTech/Pfizer-vaccin plaatsvinden.
Conform de instructies van het RIVM worden de bewoners die de eerste vaccinatie gemist hebben tóch meegenomen. Via de LHV-kring Limburg is de vraag aan het landelijk koepeloverleg gesteld hoe om te gaan met bewoners die het laatste half jaar bewezen covid hebben doorgemaakt. De Gezondheidsraad heeft immers gesteld dat deze patiënten maar één coronavaccinatie nodig hebben. Elke zorginstelling in de regio wordt op dit moment bevraagd naar de actuele status van haar bewoners. Op deze manier worden de beschikbare BioNTech/Pfizer-vaccins optimaal ingezet.

Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren

Maandag 15-3-21 is er HaROP-overleg geweest. De HaROP-coördinatoren zijn geïnformeerd over de voor huisartsen relevante ontwikkelingen rondom de vaccinatiestrategie. Daarnaast zijn er punten zoals het registreren van vaccinaties en melden hiervan aan het RIVM aan de orde geweest. Mocht je als huisarts vragen hebben hierover, dan kun je bij je HaROP-coördinator terecht. De coördinatoren hebben onderling informatie uitgewisseld over de verschillende HIS’en en de registratie van coronavaccinaties.

GGD stuurt vaccinatiemeldingen naar huisartsen

Vanaf maandag 15 maart ontvangen huisartsen een bericht als hun patiënt is gevaccineerd door de GGD, mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. De GGD heeft een geautomatiseerd systeem ontwikkeld om het verzenden van vaccinatiemeldingen naar de huisarts mogelijk te maken. De meldingen komen binnen als MEDREC-afleverbericht in je HIS.
 
Op het moment dat blijkt dat het systeem stabiel werkt, worden er ook met terugwerkende kracht berichten verzonden van vaccinaties die voor 15 maart zijn uitgevoerd door de GGD.
 
Het volledige bericht van de LHV over dit onderwerp is te vinden via deze link.
 
Voor verdere vragen kun je de helpdesk van je HIS benaderen.

Scenario ‘code zwart’

Door de scenarioschrijvers wordt april nu als meest spannende maand gezien. De vaccinatie van kwetsbare ouderen en nu ook van de 60- tot 64-jarigen helpt weliswaar in de druk op de ziekenhuisbedden, maar de Britse variant is duidelijk besmettelijker dan het oorspronkelijke virus. Dit zorgt nog steeds voor een lange en brede tweede besmettingsgolf.

Inmiddels zijn we ons aan het voorbereiden op de mogelijke komst van code zwart in Zuid-Limburg. Code zwart is een moment waarop er geen mogelijkheid meer is om patiënten in het regionale ziekenhuis en ook niet in aangrenzende ziekenhuizen in de regio op te nemen. De drie huisartsenorganisaties in Zuid-Limburg hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld hoe dan toch nog de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Dit plan is afgestemd met de RAV, het Maastricht UMC+ en Zuyderland Medisch Centrum. Er wordt op dit moment nog nader afgestemd hoe patiënten dan wel nog eventuele diagnostiek kunnen krijgen in het ziekenhuis. Geen opnamecapaciteit betekent niet automatisch dat patiënten niet onderzocht kunnen worden om na diagnose thuis verder behandeling te ondergaan.
 
Mocht Zuyderland in code zwart terechtkomen dan betekent dit dat de SEH kan uitbreiden naar de Spoedpost. We hebben de afspraak gemaakt dat - in tegenstelling tot bij de vorige infectiegolf - Zuyderland een deel van de Spoedpost gaan gebruiken: het callcentrum en behandelkamer 1 en spreekkamer 2 blijven voor de Spoedpost.
 
Uiteraard blijft dit een moeilijke situatie die ertoe zou kunnen leiden dat niet alles altijd even soepel verloopt. Het blijft pionieren maar we rekenen op een ieders begrip.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 18-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is beperkt. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis blijft redelijk stabiel.
Er liggen nu 41 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 32 op de cohortafdelingen
 • 9 op de IC’s
Er worden af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Op basis van deze ontwikkelingen is de reguliere zorg in het ziekenhuis opgeschaald, maar er is nog steeds sprake van uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. Het aantal uitgestelde ingrepen neemt nog steeds toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn daar, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt er nog steeds rekening gehouden met een derde golf met de Britse variant die in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

12 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 10
 • Stand van zaken in de regio
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Registratie vaccinatie in HIS
 • Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 11-03-2021

Risico-inventarisatie: week 10

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken in de regio

Ten opzichte van vorige week is er een toename van het aantal testen in de teststraten van de GGD Zuid-Limburg: van 8332 naar 8980, een toename van 648.
 
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer af, van 616 naar 582. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 3013 testen afgenomen, waarvan 1520 sneltesten. Daarvan waren 74 sneltesten en 84 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Beekdaelen, namelijk 175 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Limburg kent op dit moment het laagst aantal besmettingen van heel Nederland. Noord-Holland kent de hoogste weekincidentie: 374 op 100.000 inwoners.
 
Het blijkt dat er bijna geen uitbraken/clusters meer zijn in de VVT-sectoren: het positieve effect van het vaccineren wordt daar al duidelijk.
 
Britse variant
In week 7 was de Britse variant in Nederland in 65% van de positieve testen aanwezig. Deze variant wordt in Nederland geschat op 30% besmettelijker dan de eerder dominante ‘klassieke’ variant. In Limburg was de Britse variant pas in week 8 in 65% van de positieve testen aanwezig.
 


Zuid-Afrikaanse variant
Er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden in Limburg. De schatting is dat deze variant 25% besmettelijker is dan de ‘klassieke’ variant.
 
Mexicaanse variant
In Zuid-Limburg zijn hiervan twee clusters gesignaleerd, één in een gehandicapteninstelling (27 positieve gevallen, waarvan 5 medewerkers) en één op een zorgboerderij (8 positieve gevallen, waarvan 1 medewerker).
 
Beeld in de Euregio
Duitsland heeft een iets hoger aantal besmettingen dan Nederland, België daarentegen een iets lager.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

Het RIVM meldt op zijn website dat de tweede vaccinatieronde bij zorginstellingen plaats zal vinden in de week van 29 maart aanstaande. Op dit moment weten we niet of dit de definitieve datum is. We zijn al begonnen met de voorbereidingen, waarbij we de evaluatiepunten uit de eerste ronde hebben meegenomen.
 
Er is nog een aantal punten dat onderzocht moeten worden en waarvan we de aanpak nog moeten uitwerken. Dit heeft te maken met het nieuwe advies van de Gezondheidsraad dat stelt dat één vaccinatie na in het laatste half jaar doorgemaakte covid volstaat. VWS moet hierover nog een definitief besluit nemen.

Registratie vaccinatie in HIS

Verwerking van toegediende vaccinaties bij patiënten - zowel met AstraZeneca als met BioNTech/Pfizer (via het vaccinatieteam) - in het HIS is een verantwoordelijkheid van de eigen huisarts van de patiënt. Vanuit het HIS wordt een terugkoppeling gegeven aan het RIVM.
 
Het kan zijn dat de vaccinatielijsten vanuit de verzorgingshuizen vertraagd zijn; dat heeft te maken met de aanlevering vanuit de verzorgingshuizen. Het Crisisteam doet er alles aan om deze lijsten zo snel mogelijk naar de eigen huisartsen te versturen. Dit onderwerp komt terug op de agenda in het overleg met de HaROP-coördinatoren op maandag 15/3/21.
 
Overleg met uw HIS-leverancier welke registraties in het HIS (inclusief batchnummer en toestemming patiënt) noodzakelijk zijn om de patiënt centraal aan te melden bij het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS) van het RIVM.

Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren

Aanstaande maandag 15-3-21 vindt weer een overleg plaats. Wilt u graag een agendapunt aan de orde laten komen, meld dit dan via uw HaROP-coördinator.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 11-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is beperkt. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis neemt geleidelijk af.
 
Er liggen nu 37 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 26 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC’s.
Er worden wel af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, zowel naar de IC als de cohortafdeling.
 
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen kan de reguliere zorg in het ziekenhuis steeds verder opgeschaald worden.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt er nog steeds rekening gehouden met een derde golf met de Britse variant die in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

05 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 9
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten: tweede ronde
 • Overige vaccinaties
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 04-03-2021

Risico-inventarisatie: week 9

Het beeld is op dit moment onveranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

In de provincie Limburg is sprake van een lichte afname van het aantal besmettingen. In Zuid-Limburg waren er 122 besmettingen per 100.000 inwoners, in Noord-Limburg 217 per 100.000 inwoners. Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in de gemeente Vaals, namelijk 247 per 100.000 inwoners.
 
Het totaal aantal testen dat in de regio is afgenomen bij de GGD Zuid-Limburg bedroeg afgelopen week 8332.
 
Het besmettingsniveau is nog steeds hoog en staat dus nog steeds op niveau ‘ernstig’. De Britse variant wint meer terrein in Limburg en is gestegen naar 40% in week 7. Eén week eerder was dit 21%. Landelijk ligt dit percentage zelfs boven de 50. Dit alles noodzaakt ons rekening te houden met een forse toename van het aantal besmettingen. In de voorbereidingen daarop nemen we ook het scenario mee waarin de SEH deels onze Spoedpost in gebruik gaat nemen. Dat zou bijvoorbeeld alleen in de weekenden kunnen of, afhankelijk van de ontstane situatie, alle dagen. Zoals de plannen nu zijn uitgewerkt, zal de Spoedpost dan verplaatst worden naar een aanpalende polikliniek.

Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten: tweede ronde

Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden van de eerste ronde van de vaccinatie van deze doelgroepen. De knelpunten uit die eerste ronde worden omgezet in verbeterpunten voor de tweede ronde.
De exacte datum van de tweede ronde is nog niet bekend. Die wordt uit veiligheidsoverwegingen pas op het laatste moment kenbaar gemaakt aan het Crisisteam. Inmiddels zijn we alweer gestart met de voorbereidingen van de tweede ronde, zodat we startklaar zijn zodra we weten wanneer de vaccins geleverd worden.
 
Voor de tweede vaccinatie bij patiënten is inmiddels een nieuwe richtlijn uitgegeven door het RIVM. Klik HIER om deze richtlijn te raadplegen.
 
De administratieve nazorg rondom de vaccinaties is nog niet afgerond. De huisarts krijgt via Meditta bericht over de gevaccineerde patiënten zodat de gegevens zo snel mogelijk verwerkt kunnen worden in het HIS. De financiële afwikkeling van de vaccinaties verloopt via Meditta. Huisartsen hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Overige vaccinaties

De vaccinatiestrategie van andere leeftijdsgroepen (18- tot 60-jarigen) is binnen de hagro’s geïnventariseerd door de HaROP-coördinatoren. Gepeild is of de huisarts/huisartsenpraktijk zelf gaat vaccineren of het centraal wil organiseren.
Inmiddels vraagt het landelijk bestuur van de LHV aan de ledenraad om een nieuw mandaat voor een nadere uitwerking van de covid-vaccinaties. De huisartsen zijn hierover per e-mail benaderd. In grote lijn komt het erop neer dat de huisartsen:
 • of zélf vaccineren
 • of deelnemen aan een grootschalige inzet van huisartsen in samenwerking met de GGD en mogelijk ook de ziekenhuizen.
Bovenstaand zal samen met de HaROP-coördinatoren besproken worden in het eerstvolgende overleg. Het is dus van belang dat de HaROP-coördinator wensen, voorkeuren en andere belangrijke feiten kent zodat ze meegenomen kunnen worden in het overleg.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 04-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 55 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 39 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC’s.
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.

26 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 8
 • Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, (kleinschalige) woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten
 • Uitbreiding vaccinatiecapaciteit
 • Veiligheid bij vaccineren in huisartsenpraktijken
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 25-02-21

Risico-inventarisatie: week 8

Het beeld is op dit moment onveranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, (kleinschalige) woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten

Het zal niemand ontgaan zijn dat we deze week gestart zijn met de vaccinatie van bewoners van zorginstellingen en (kleinschalige) woonvormen met dementerende patiënten en verstandelijk gehandicapten. De bewoners die hiervoor in aanmerking komen zijn gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin. 
Het RIVM en het Ministerie van VWS bepalen door wie deze doelgroepen gevaccineerd worden en met welk vaccin. De huisartsenposten zijn aangewezen vanwege de bewerkelijkheid van het vaccin wat betreft vervoer en gekoeld bewaren.
 
We wisten dat dit eraan zat te komen, maar toch blijft het een hele organisatie met onverwachte ontwikkelingen en hectische momenten. We geven jullie een aantal voorbeelden.
 1. De levering. Het feit dat de levering tot op het laatste moment bewust niet door VWS gecommuniceerd mag worden vanwege een mogelijke ‘run’ op het vaccin vanuit criminele circuits, maakt de organisatie complex. We wisten wel de dag, maar niet het tijdstip waarop de vaccins zouden arriveren.
 2. De vaccinatieroutes. Om dezelfde reden werd ook geadviseerd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de door ons geplande vaccinatieroutes en -tijdstippen. Vandaar dat we die ook niet aan jullie kenbaar hebben gemaakt.
 3. Het vaccin zelf. BioNTech/Pfizer-vaccin is vanwege de houdbaarheid en bewerkelijkheid niet het meest geschikte vaccin om in te zetten bij 59 verschillende locaties, alleen al in de Westelijke Mijnstreek.
 4. Zes vaccinaties per flacon. Per flacon kunnen 6 vaccinaties worden toegediend. Dat betekent dat op elke locatie een veelvoud van 6 vaccinaties beschikbaar is. Op bijna elke locatie was vaccin over, dat volgens de richtlijnen van het RIVM onder meer is gebruikt voor: personeel dat meehielp met vaccineren; zorgmedewerkers van de locatie waar gevaccineerd werd; zorgmedewerkers van Meditta met direct patiëntencontact; zorgpersoneel van Zuyderland (ook een van de locaties) dat nog geen oproep had gekregen.
 5. Veel wisselingen op locaties. In de week voorafgaand aan de vaccinaties waren veel patiëntwisselingen op de locaties door verhuizingen, overlijden en afdelingen met covid-infecties. Soms werden ad hoc nog locaties toegevoegd die door praktijken over het hoofd waren gezien.
 6. Mobiele vaccinatieteams. De verrassenderwijze versnelde leveringen van AstraZeneca aan Limburgse huisartsenpraktijken leidde tot een begrijpelijke afmelding voor een mobiel vaccinatieteam. De bereidwilligheid van waarnemers uit onze en zelfs buiten onze regio heeft ervoor gezorgd dat we op alle routes een goed geolied team hebben ingezet. Elk team was voorzien van een apotheker die bekend is met het bereiden van het vaccin én bevoegd om te ‘poolen’.
 
Hartverwarmend waren de ontvangsten op de locaties, alle patiënten en zorgmedewerkers waren echt blij eindelijk gevaccineerd te worden. Op één locatie werd het vaccinatieteam met slingers verwelkomd, op een andere hebben ze de prik gevierd met lekkere vlaai
 
We kijken terug op een geslaagde vaccinatie van de bewoners van alle zorginstellingen in de regio Westelijke Mijnstreek. Over ongeveer 4 weken wordt de tweede prik toegediend; de datum is nog niet vrijgegeven door het RIVM.
 
Voor de tweede vaccinatieronde evalueren we de logistieke processen en zullen we enkele knelpunten die we tegenkwamen verbeteren. De noodzaak tot het behouden van overzicht en de vele vragen van zowel instellingen, personeel als huisartsen hebben ertoe geleid dat mogelijk op onderdelen de communicatie deze week enigszins te wensen heeft overgelaten. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om tussendoor de vele mails te beantwoorden - waarvoor onze oprechte excuses.
 
Eerder hebben we gecommuniceerd dat bij onduidelijkheid of vragen de HaROP-coördinator het aanspreekpunt is. Het is voor ons een geruststellende gedachte dat dit blijkbaar goed gewerkt heeft.
 
Een groot woord van dank aan álle mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd, op welke manier dan ook, aan het realiseren van deze eerste vaccinatieronde. We kunnen terugkijken op een prachtige week waarin in vier dagen 1271 patiënten op 59 locaties zijn gevaccineerd!

Uitbreiding vaccinatiecapaciteit

De vaccinatiecapaciteit zal de komende periode dusdanig worden uitgebreid dat er landelijk 1,5 miljoen inwoners per week door de GGD worden gevaccineerd. Het Ministerie van VWS wil daarnaast dat huisartsen en ziekenhuizen daarbovenop nog eens 1 miljoen inwoners extra vaccineren. In totaal komt dat dus neer op 2,5 miljoen inwoners per week die gevaccineerd gaan worden. De komende twee weken wordt hierover op landelijk niveau vergaderd door het RIVM, het Ministerie van VWS, de GGD’s, de ziekenhuizen en huisartsenorganisaties.
 
Kay Liedekerken zal namens de huisartsen als contactpersoon optreden. We streven naar een nauwgezette communicatie hierover. We zullen ook de HaROP-coördinatoren van informatie voorzien.

Veiligheid bij vaccineren in huisartsenpraktijken

Vanuit de Veiligheidsregio wordt gewezen op de mogelijkheid om priklocaties van huisartsen aan te melden zodat de politie extra alert kan zijn. Dat betekent dat de politie snel reageert op een telefoontje vanuit de priklocatie en langs zal komen mochten er problemen zijn. Ook kan de wijkagent op de dag van vaccineren een extra oogje in het zeil houden.
 
Mocht een praktijk van deze mogelijkheid tot aanmelding gebruik willen maken of verwachten dat er problemen gaan ontstaan op de dagen van de vaccinatie, mail dit dan s.v.p. naar Kay Liedekerken met vermelding van de datum, het tijdstip, de locatie en de naam van de praktijk. Kay heeft contact met de Veiligheidscoördinator en zal zorgen dat de gegevens bij de politie terechtkomen.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 25-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 42 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 32 op de cohortafdelingen
 • 10 op de IC’s.
 
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.

19 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 7
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Wat te doen met immuungecompromitteerden?
 • Vaccinaties
 • Evaluatie vaccinaties met HaROP-coördinatoren
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 18-02-21

Risico-inventarisatie: week 7

Vergeleken met vorige week is er weinig veranderd in onze regio. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners.

Aantal besmettingen in de regio

Het aantal besmettingen daalt gestaag. Afgelopen week waren de meeste besmettingen in Landgraaf. Zuid-Limburg heeft 149 besmettingen per 100.000 inwoners. Noord-Limburg heeft nog steeds een iets hoger aantal besmettingen: 182 per 100.000 inwoners.

Wat te doen met immuungecompromitteerden?

Over dit onderwerp is contact geweest met het RIVM. Vandaag echter blijkt dat er teveel onduidelijkheden zijn om aanbevelingen te doen. We hebben op landelijk niveau om een duidelijke richtlijn hiervoor gevraagd.

Vaccinaties

Afgelopen week zijn we bezig geweest met de voorbereidingen van de vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin van de bewoners van instellingen. Het vaccineren start aanstaande maandag en zal gedurende de gehele week plaatsvinden.  
 
Het mobiel vaccinatieteam bestaat uit een huisarts, een assistente en een chauffeur en wordt in de bereiding van het vaccin ondersteund door een apotheker. Een apotheker mag het product poolen, hiermee voorkomen we onnodig spillage. Uiteraard is elk team voorzien van de nodige instructies. We hopen volgende week positieve berichten op de crisispagina te kunnen melden!

Evaluatie vaccinaties met HaROP-coördinatoren

Zodra de vaccinaties in de instellingen zijn voltooid én de individuele huisartsen klaar zijn met het vaccineren van de 63- en 64-jarigen, plannen we een bijeenkomst met de HaROP-coördinatoren om de eerste vaccinaties te evalueren.

Ter voorbereiding hierop vragen we de HaROP-coördinatoren om met hun achterban de vaccinatiestrategie van de volgende doelgroep (de 18- tot 60-jarigen), te bespreken. Hun bevindingen worden in de HaROP-bijeenkomst teruggekoppeld.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 18-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 46 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 35 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC
Het ziekteverzuim is nog wel hoog maar laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week opnieuw verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
In de VVT-sector in onze regio is sprake van recente oplevingen van het aantal besmettingen, waardoor uitplaatsen naar de VVT moeizaam is (met name Wlz).
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.
 
Afspraken over de spoedstroom
We signaleren dat covid-patiënten af en toe niet conform de afgesproken routing worden aangeboden, waardoor extra verplaatsingen noodzakelijk zijn. Om dit te voorkomen verzoeken wij vriendelijk doch dringend onderstaande afspraken over de spoedstroom aan te houden en intern te communiceren. Deze zijn nog steeds van kracht en gelden tot nader bericht:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de longoncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is overdag en in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Longoncologiepatiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met de dienstdoende longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen.
  Als doorsturen niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat de patiënt in acute nood is - dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. Cruciaal isdat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor non-covid eerst overlegd wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater, bereikbaar via telefoonnummer 088-459 9112.
  Mocht de geriater niet te bereiken zijn (geriatrie heeft geen continue dienstbezetting), dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. (In principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
 7. Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient voor de locatie Heerlen overlegd te worden met de dienstdoende longarts en voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist: 088-459 9112.
  Net als in de eerste covid-periode weten zij waar plaats is voor covid-patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.

12 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 6
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Vaccinaties
 • Raadpleeg bij vragen de HaROP-coördinator
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 11-02-21
 • Automatische melding aan huisartsen van de GGD

Risico-inventarisatie: week 6

Afgelopen week zijn meerdere praktijken in onze regio geconfronteerd met covid-19 positieve besmettingen van personeel of huisartsen. De patiëntenzorg is daardoor gelukkig niet in het gedrang gekomen. We merken dat binnen de hagro’s een enorme bereidheid is elkaar te helpen!

Aantal besmettingen in de regio

In Zuid-Limburg is ondanks een lichte daling van het aantal besmettingen de situatie nog steeds ernstig te noemen. De Britse variant neemt toe in Noord-Limburg, in Zuid-Limburg is geen toename te zien.
 
Het R-getal voor de huidige variant is: 0,89
Het R-getal voor de Britse variant is: 1,11

Vaccinaties

Tweede vaccinatieronde Maastricht UMC+
Iedereen die op 29 of 30 januari jongstleden gevaccineerd is in het Maastricht UMC+ zal binnenkort een uitnodiging ontvangen voor de tweede ronde. Deze ronde zal, afhankelijk van het leveren van het vaccin, mogelijk plaatsvinden op 26 februari.
 
63- en 64-jarigen / patiënten met morbide obesitas en syndroom van Down
De huisartsen in Zuid-Limburg kunnen starten met de vaccinatie van de doelgroep 63- en 64-jarigen (geboortejaar 1956 en 1957). Het Crisisteam adviseert om met deze doelgroep óók alle medewerkers van de praktijk, al dan niet in dienst van Meditta, mee te nemen.
 
Naast bovenstaande doelgroep kunnen ook patiënten tussen 18 en 64 jaar met zogeheten morbide obesitas (BMI>40) en patiënten met het syndroom van Down worden meegenomen.
 
Voor deze drie doelgroepen wordt het vaccin van AstraZeneca geleverd.
 
Raadpleeg voor meer informatie hierover onderstaande link:
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/aanpak-met-astrazeneca-vaccin-verder-uitgewerkt
 
Bewoners van zorginstellingen
Vanaf 22 februari wordt begonnen met de vaccinatie van de bewoners van zorginstellingen. Daarvoor wordt een mobiel vaccinatieteam ingezet. De huisartsen die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld ontvangen hierover nog informatie.
 
18- tot 60-jarigen
Vanuit het Crisisteam is Renate Bongers bezig met een peiling onder de huisartsen om een beeld te krijgen van de wensen in onze regio voor wat betreft het vaccineren van de 18- tot 60-jarigen. Deze grote groep (voor heel Nederland 7 miljoen patiënten) wordt door de huisartsen samen met de GGD later dit voorjaar/in de zomer gevaccineerd. Om een afweging te maken tussen centraal of decentraal organiseren van de vaccinaties willen we via door de praktijken aangeleverde cijfers een inschatting maken.

Raadpleeg bij vragen de HaROP-coördinator

Zoals eerder aangegeven worden de HaROP-coördinatoren uitgebreid geïnformeerd door het Crisisteam. Maar als Crisisteam ontvangen wij ook belangrijke informatie van de HaROP-coördinatoren die we meenemen in onze plannen en communicatie. Crisisteamlid Renate Bongers is de liaison tussen het Crisisteam en de HaROP-coördinatoren. Zij beantwoordt inmiddels vele vragen die onder coördinatoren en huisartsen leven en haalt daar waar nodig onduidelijkheden weg. Heeft u vragen, raadpleeg dan de HaROP-coördinator van de hagro.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 11-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
 
De druk in het ziekenhuis neemt op dit moment verder af.
 
Er liggen nu 66 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 55 op de cohortafdelingen
 • 11op de IC’s.

Op basis van deze daling hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim blijft hoog en dat heeft nog steeds impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT nog steeds cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder druk en is uitplaatsen naar de VVT moeizaam (met name Wlz).
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.
 
Post-covidzorg
Patiënten die een covid-19-infectie hebben gehad kunnen in uiteenlopende mate last hebben van post-covidklachten.
 
Verwijzen
Als verwijzer heeft u verschillende mogelijkheden om patiënten in dit verband te verwijzen:
 1. voor met name lichamelijke post-coronaklachten: naar de fysiotherapeut (50 behandelingen), ergotherapeut (8 uur) of diëtist (7 uur);
 2. voor lichamelijke én cognitieve post-coronaklachten: naar een multidisciplinaire aanbieder;
 3. bij ernstige klachten en na opname in het ziekenhuis/IC: naar de post-covidpoli van de longartsen of de revalidatie.
 
Gezamenlijke triage
Om de wachttijden voor patiënten met klachten ten gevolge van covid-19 bij de polikliniek longgeneeskunde zo kort mogelijk te houden, hebben de afdelingen Longgeneeskunde en Revalidatie van Zuyderland MC samen met Adelante Volwassenenrevalidatie een gezamenlijke triage opgezet. Het doel is de patiënten zoveel mogelijk direct op de juiste plek te behandelen en te voorkomen dat ze onnodig op een verkeerde wachtlijst terechtkomen.
 
Uw verwijzing naar de post-covidpoli wordt door de Revalidatiearts of de Longarts op basis van triage beoordeeld. Daar wordt bepaald of het primair een patiënt voor revalidatie of voor longgeneeskunde is.
 
De revalidatiebehandeling zal veelal op locatie in Zuyderland kunnen plaatsvinden. In de situatie dat revalidatie bij Adelante locatie Hoensbroek geïndiceerd wordt, ontkomt Zuyderland er niet aan de verwijzing aan u terug te sturen met de vraag om deze alsnog door te verwijzen naar revalidatie Adelante. Dat kan in Zorgdomein door dezelfde verwijzing door te zetten. Dit alles veronderstelt de instemming van de patiënt. Zuyderland heeft de patiëntinformatie hierover inmiddels aangepast:


Automatische melding aan huisartsen van de GGD

Vanaf deze maand ontvangt u geautomatiseerd een melding wanneer uw patiënt een positieve coronatestuitslag heeft of is gevaccineerd. Wij leggen u in DIT document uit hoe dit
proces vanuit de GGD naar uw praktijk is ingeregeld, hoe u deze meldingen ontvangt en welke informatie deze meldingen bevatten.

05 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 5
 • Samenwerking met HaROP-coördinatoren verloopt goed
 • Vaccinatie huisartsen en waarnemers afgerond
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Britse variant
 • Scenariodenken code zwart
 • Vaccinatiestrategie
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 05-02-21
 • Omgaan met vragen om voorrang bij vaccinatie
 • Coronarichtlijnen bij bezoek aan HAP of SEH
 • Webinar ‘Herstel na corona’ (23-02)

Risico-inventarisatie: week 5

Ook afgelopen week is de patiëntenzorg niet in gevaar gekomen. Eén huisarts is in quarantaine.

Samenwerking met HaROP-coördinatoren verloopt goed

Het Crisisteam heeft de afgelopen weken de HaROP-coördinatoren steeds uitgebreid geïnformeerd. Andersom krijgt het Crisisteam essentiële informatie van de coördinatoren. De samenwerking verloopt goed en is efficiënt voor alle betrokkenen - zeker ook voor de huisartsen. Dank aan de HaROP-coördinatoren en huisartsen voor de respons. We ervaren hen als een waardevolle aanvulling en belangrijke denktank in de bestrijding van het coronavirus.

Vaccinatie huisartsen en waarnemers afgerond

Samen met HOZL en ZIO is het gelukt de huisartsen en waarnemers in onze regio te vaccineren. Complimenten aan Marijn van Oord als voorzitter van de Kring voor al zijn inspanningen in deze.

Aantal besmettingen in de regio

In de regio Zuid-Limburg zijn er 156 besmettingen per 100.000 inwoners, in Noord-Limburg 270 per 100.000 inwoners. De toestand is dus nog steeds zeer ernstig te noemen.


Britse variant

In Geleen zijn twee besmettingen met de Britse variant vastgesteld, in Maastricht drie.

De prognose dat twee derde van de besmettingen door de Britse variant (R 1,3) veroorzaakt zou worden, is vooralsnog niet bevestigd in een onderzoek van het Maastricht UMC+. Uit 600 monsters komen slechts 12 positieve testen van de Britse variant.

Scenariodenken code zwart

Het Crisisteam overlegt met Zuyderland over de te treffen voorbereidingen voor het geval code zwart, het meest gevreesde scenario, werkelijkheid zou worden. Code zwart betekent dat geen enkele patiënt meer in het ziekenhuis opgenomen kan worden, ook niet bij buur-ziekenhuizen. Naar verwachting liggen verpleeghuizen en verzorgingshuizen dan ook vol met patiënten.
 
Uitgangspunten voor de Spoedpost bij code zwart zijn:
 • SEH neemt Spoedpost over
 • de Spoedpost zal verhuizen naar een aanpalende poli (bijvoorbeeld poli chirurgie of orthopedie), eveneens gelegen op de eerste verdieping (aan de andere kant van de SEH)
 • het callcenter op de Spoedpost blijft gehandhaafd.

De verwachting dat dit zich rond 4 maart zou kunnen voordoen, is bijgesteld. Nu verwacht men de piek in de toename van de Britse variant rond de laatste week van februari.

Vaccinatiestrategie

Zoals bekend kunnen we mogelijk heel snel – in februari - overgaan tot het vaccineren (met het Moderna-vaccin) van bewoners in zorginstellingen.  
 
Het gaat hierbij om alle patiënten die ION bij de huisarts zijn ingeschreven en in een verzorgingshuis dan wel een kleinschalige woonvorm voor verstandelijk gehandicapten wonen.
Inmiddels hebben we van de instellingen en de woonvormen per huisarts een overzicht ontvangen van betreffende bewoners. Ondanks het feit dat we op dit moment niet weten wanneer we de vaccins ontvangen, willen we toch de nodige voorbereidingen treffen zodat we klaarstaan wanneer de vaccins worden geleverd. Uiteraard wordt u geïnformeerd over hoe het vaccineren gaat plaatsvinden (met een mobiel team). Verdere informatie hierover wordt u verstrekt via de crisispagina én via uw HaROP-coördinator.
 
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u de patiënten in de doelgroep nu te controleren op een eventuele contra-indicatie. U ontvangt hierover een mail met instructie.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 05-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
 
De druk in het ziekenhuis neemt op dit moment licht af.
Er liggen nu 71 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 52 op de cohortafdelingen
 • 19op de IC’s.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Hoewel de cijfers een lichte daling laten zien, is de covid-bezetting in Zuyderland al geruime tijd boven de ‘fair share’- norm waardoor uitplaatsingen nog steeds noodzakelijk zijn. Op basis van de bezetting verwachten wij weer meer OK’s te kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Omgaan met vragen om voorrang bij vaccinatie

Patiënten vragen zowel in huisartsenpraktijken als bij hun behandelaar in het ziekenhuis om voorrang bij het toedienen van het coronavaccin op grond van hun medische indicatie. De volgorde van de groepen die in aanmerking komen voor vaccinatie wordt echter bepaald door het RIVM. Om te voorkomen dat we als huisartsen en ziekenhuis patiënten met deze vraag naar elkaar verwijzen, s.v.p. communiceren dat we ons allemaal houden aan de RIVM-richtlijnen. Patiënten kunnen verwezen worden naar de website van het RIVM.

Coronarichtlijnen bij bezoek aan HAP of SEH

We signaleren op de SEH dat mensen de coronarichtlijnen niet (meer) kennen of ze onvoldoende respecteren. Daarnaast is nu vaker bekend of iemand die ingestuurd wordt al dan niet covid-positief is.
 
Zuyderland en de beide huisartsenorganisaties hebben de werkafspraken daarover geharmoniseerd en zullen die op de websites van de beide HAP’s en Zuyderland publiceren.

De richtlijnen
Alle bezoekers van Zuyderland en de HAP’s zijn verplicht een mondneusmasker te dragen binnen alle gebouwen. Ze dienen zelf voor dit mondneusmasker te zorgen.
 
Voor de HAP en de SEH gelden daarnaast de volgende afspraken:
 • maximaal 1 begeleider per persoon*
 • de begeleider is welkom indien deze GEEN coronagerelateerde klachten heeft
 • de begeleider is welkom indien deze GEEN contact heeft gehad met corona positief geteste of coronaverdachte personen
 • bij opname van een positief getest persoon is begeleiding van deze persoon dus niet mogelijk.

  (* Ouders van kinderen en begeleiders van mensen met een (verstandelijke) beperking zijn met in achtneming van het bovenstaande welkom.)

Webinar ‘Herstel na corona’ (23-02)

Op dinsdag 23 februari organiseert Zuyderland van 17.00 – 19.00 uur het webinar Herstel na corona.
 
Waarover gaat het?
Corona is een nieuw ziektebeeld en de gevolgen zijn voor iedereen anders. Goede nazorg is daarom extra belangrijk. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen nog lang last houden van de lichamelijke of mentale gevolgen. De meeste klachten zijn na verloop van tijd verdwenen, maar wat als dat (nog) niet het geval is?

Tijdens het webinar Herstel na corona gaan we hier samen met onze long- en revalidatieartsen en een psycholoog uitgebreid op in. Welke klachten zijn bekend? Wat kan helpen bij herstel en welke nazorg is al beschikbaar? En wat moet je vooral doen of laten als iemand zelf thuis aan de slag wil? Het programma bestaat uit een combinatie van algemene informatie, ervaringsverhalen en vooral ook interactie met deelnemers.
 

29 JANUARI 2021
 • Wijziging Crisisteam
 • Risico-inventarisatie: week 4
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Britse variant
 • De Siilo-app
 • Vaccinatie huisartsen en waarnemers
 • Vaccinaties zorginstellingen en begeleid
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 28-01-2021

Wijziging Crisisteam

Renate Bongers, huisarts te Puth,  neemt binnen het Crisisteam het stokje over van Hanny Arets. Hanny krijgt daardoor de ruimte zich meer te richten op de Spoedpost en het overleg met Zuyderland over de lateralisaties.

Renate is al een tijdje zijdelings bij het Crisisteam betrokken om input te leveren en kritisch mee te kijken. We gaan er dan ook vanuit dat de overgang soepel zal verlopen.

Risico-inventarisatie: week 4

Momenteel is er geen dreiging wat betreft huisartsen, personeel of middelen en komt de continuïteit van zorg niet in het gedrang.

Aantal besmettingen in de regio

Op dit moment is er een lichte daling van het aantal besmettingen. De regio Zuid- Limburg heeft 262 besmettingen per 100.000 inwoners. In de regio Noord- Limburg zijn er 320 positieve besmettingen per 100.000 inwoners.
 
Ondanks de voorspelling dat de aankomende piek tussen 4 en 18 maart zal liggen, wijzen de berekeningen erop dat begin februari weer sprake zal zijn van een toename van het aantal besmettingen.

Britse variant

Door meer besmettingen met de Britse variant zal de druk op de zorg toenemen. Dit kan betekenen dat er in korte tijd een zeer sterke toename van het aanbod van patiënten komt in de gehele keten.

De Siilo-app

De GGD Zuid-Limburg zal een brief sturen met informatie over de Siilo-app.
 
Met deze app kun je direct en veilig richtlijnen bespreken met collega’s en andere zorgprofessionals. De app is geïntroduceerd ter ondersteuning van zorgprofessionals met vragen over covid-19.

Vaccinatie huisartsen en waarnemers

Afgelopen week zijn we samen met de HOZL en ZIO gestart met de voorbereiding van de vaccinatie van huisartsen en waarnemers.
 
In de regio Zuid-Limburg zal vandaag de eerste vaccinatie van huisartsen en waarnemers plaatsvinden.
 
Dit weekend zullen in de regio Westelijke Mijnstreek, ZIO en HOZL 557 zorgprofessionals worden gevaccineerd. De chauffeurs van de Spoedposten, aios, verpleegkundig specialisten en physician assistants zullen hierin ook al meegenomen worden.

Vaccinaties zorginstellingen en begeleid

Het Crisisteam is ook bezig het vaccineren van alle patiënten woonachtig in instellingen of begeleid wonen te organiseren. Er zal een vaccinatieteam worden opgericht bestaande uit een huisarts, een assistente en een chauffeur.
 
De precieze aanpak zal via de HaROP-coördinatoren worden gecommuniceerd. De HaROP-coördinatoren zijn uitgebreid geïnformeerd over de vaccinaties in het algemeen.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 28-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 79 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 64 op de cohortafdelingen
 • 15 op de IC’s.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd

22 JANUARI 2021
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 21-01-2021
 • Organisatie van de vaccinaties
 • Ook na vaccinatie: blijf jezelf goed beschermen
 • Nieuwe piek verwacht tussen 4 en 18 maart

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 21-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken neemt toe. Het aanbod op de huisartsenposten blijft vooralsnog echter onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden. Complimenten vanuit Zuyderland voor de toepassing van de triage in de spoedstroom die mede daardoor voor Zuyderland behapbaar blijft.
De druk in het ziekenhuis blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 77 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 64op de cohortafdelingen
 • 13op de IC’s.
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.

Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Organisatie van de vaccinaties

Vaccinatie van huisartsen zelf
Onderstaande informatie zijn de afspraken die momenteel gelden! Indien deze informatie (wederom) wijzigt dan zullen we dit via de crisispagina per omgaande bekend maken
 
Er is een kleine hickup in de levering van het Moderna vaccin waardoor de levering aan het RIVM op 29-01-21 plaatsvindt. Dat betekent effectief dat de doorlevering aan de ziekenhuizen (die de vaccinatie bij de huisartsen gaan doen) ook later plaatsvindt. De vaccinatie van huisartsen vindt dan plaats vanaf 3-2-21 in het ziekenhuis. Dit is een eis van het RIVM.
 
Op dit moment inventariseren wij welke huisartsen/hidha's/anios in onze regio werken. Deze lijst wordt doorgestuurd naar MUMC/ZIO die vanuit het ROAZ de verantwoordelijkheid rondom het vaccineren van de huisartsen hebben. De huisarts ontvangt informatie over de vaccinatie per mail.

 
Vaccinaties 90+
Sinds deze week is bekend dat de categorie oudste patiënten met voorrang gevaccineerd wordt. Eerste categorie patiënten is de 90+ jarigen, en kort daarna volgen de 85-90 jarigen.

Voor vaccinatie zijn een aantal mogelijkheden; 
 1. Vanaf volgende week vaccinatie via de GGD, waarbij patiënten dus wel met vervoer naar de GGD moeten gaan. 
 2. Via het HAP-vaccinatieteam als ze in een verzorgingshuis wonen
 3. Via de eigen huisarts wanneer ze nog thuis wonen.

Diegenen onder de genoemde categorie patiënten die met vervoer naar de GGD reizen kunnen vanaf dinsdag 26/1/21 gevaccineerd worden.
Mocht een patiënt niet mobiel zijn, dan wordt de vaccinatie geregeld hetzij via het HAP-vaccinatieteam (als ze in een instelling wonen) hetzij via de eigen huisarts als ze nog thuis wonen.
De data voor deze categorieën patiënten zijn nog niet bekend, jullie ontvangen hierover z.s.m. bericht.
 
Vaccinaties verzorgingsinstellingen en begeleid wonen
In landelijk overleg is besloten dat patiënten in verzorgingstehuizen en personen die begeleid wonen (met verstandelijke handicap) centraal gevaccineerd worden met ondersteuning van de lokale Huisartsenpost.
 
Voor onze regio betekent dit dat twee auto’s ingezet kunnen worden om in de regio Westelijke Mijnstreek te vaccineren. Meditta faciliteert vanuit de Spoedpost de HAP-auto mét koeling. Het mobiele vaccinatieteam, samengesteld door de werkgroep vaccinatie Westelijke Mijnstreek, kan vanuit een centrale organisatie de patiënten ingeschreven op naam van de huisarts in de verzorgingshuizen vaccineren. In het vaccinatie-projectteam zijn we volop bezig dit in handige en veilige banen te leiden. Begin volgende week ontvangen jullie daartoe verdere informatie via een separate mail.
 
Kay Liedekerken vertegenwoordigt de huisartsen van de Westelijke Mijnstreek in de vaccinatiegroep Zuid-Limburg.
 
Toestemmingsverklaring van bewoners instellingen voor vaccinatie
In de stuurgroep is afgesproken dat de toestemming voor alle bewoners via de instelling geregeld wordt. Het inventariseren van aantallen vaccins op basis van de toestemmingen gebeurt door de stuurgroep.

Ook na vaccinatie: blijf jezelf goed beschermen

Ook na de eerste vaccinatie is het nog steeds mogelijk dat je besmet raakt. Het blijft belangrijk jezelf goed te beschermen.

Nieuwe piek verwacht tussen 4 en 18 maart

Als de besmettingen volgens scenario verlopen, dan verwacht men tussen 4 en 18 maart opnieuw een piek in het aantal besmettingen.

15 JANUARI 2021
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 14-01-2021
 • Britse variant
 • Vaccinatie
 • Coronahulp van lotgenoten
 • Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 14-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio blijft redelijk stabiel. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis is wat afgenomen, maar blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 77 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 •  60op de cohortafdelingen
 • 17 op de IC’s.
 
Daarnaast ligt een aantal covid-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels ‘genezen/herstellende’, maar nog zeer ernstig ziek zijn.
 
Het ziekteverzuim blijft hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Omdat de ‘Britse variant’ in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we daardoor rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welkemaatregelen we nog zouden kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Britse variant

De Britse variant is zeer besmettelijk (50x) en scenarioschrijvers voorspellen 4800 nieuwe besmettingen per dag rond half februari. In Geleen zijn 3 gevallen van deze variant bekend. Het is aannemelijk dat dit er snel meer worden.

Het is uitermate belangrijk om patiëntenstromen te scheiden en de protocollen nauwgezet op te volgen. Daarnaast adviseert het Crisisteam om FFP2-mondneusmaskers te gebruiken tijdens uw covid-spreekuur.

Vaccinatie

Het Crisisteam adviseert huisartsen geen onderlinge afspraken over vaccinatie te maken met ketenpartners zoals zorginstellingen. Achter de schermen werkt Meditta aan de voorbereidingen zodat snel gestart kan worden op het moment dat de landelijke richtlijn wordt uitgezet. Zo vlug als meer duidelijk is, informeren wij u.
 
Daarnaast is er door de drie medisch bestuurders vandaag een bericht gestuurd aan InEen en de LHV waarin ze hun bezorgdheid uitspreken over de koers die momenteel gevaren wordt inzake de vaccinatiestrategie, met name vanuit de landelijke overheid en de koepels.

Coronahulp van lotgenoten

Patiënten, ex-patiënten en mantelzorgers die te maken hebben met corona kunnen via de website Zelfregietool.nl contact leggen met lotgenoten. In een corona-supportgroep kan gesproken worden over elkaars ervaringen met corona en de gevolgen ervan. Denk aan vragen als: Hoe kunnen we elkaar steunen? Wat kunnen we van elkaar leren om er beter mee om te gaan, om meer grip te krijgen op de situatie? Maar ook kan samen gezocht worden naar meer informatie, bijvoorbeeld door experts uit te nodigen.
 
Voorlopig zal de corona-supportgroep tweewekelijkse online bij elkaar komen. Aanmelden kan op de website Zelfregietool.nl via deze link: zelfregietool.nl/coronahulp-van-lotgenoten.   
 
Wie meer informatie wil, kan mailen naar hallo@zelfregietool.nlof bellen met 06 - 2802 3902.

Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Bericht LHV, 14-01-2021
We hebben vanavond met onze Ledenraad de teleurstellende reactie van de minister gedeeld, die we net voor de bijeenkomst per brief ontvingen. De Ledenraad gaf daarop een niet mis te verstane boodschap af: hier nemen we geen genoegen mee. Minister De Jonge geeft op geen enkele manier blijk dat hij de urgentie van de situatie inziet. Het is onbegrijpelijk dat de minister zo omgaat met een beroepsgroep die zo cruciaal is voor de COVID-zorg, voor de zorg voor onder andere al die thuiswonende ouderen en voor de spoedzorg.


08 JANUARI 2021
 • Noodtoestand Zuyderland Medisch Cetrum
 • Crisisoverleg Zuyderland
 • Risico inventarisatie week 53
 • Besmettingscijfers Corona regionaal
 • Overleg HaROP-coödinatoren
 • Informatie over vaccinatie Covid-19
 • Diagnostiek

Noodtoestand Zuyderland Medisch Cetrum

Zoals jullie verderop in deze nieuwsbrief kunnen lezen is de nood in Zuyderland onveranderd hoog. Daarbij is de uitstroom van patiënten naar een VVT-instelling bemoeilijkt vanwege het hoge verzuimpercentage onder het personeel. 
 
Dit heeft automatisch ook invloed op de toegankelijkheid voor onze patiënten vanuit de eerstelijns gezondheidszorg. 
Samen met Zuyderland hebben wij, als verantwoordelijke zorgpartners in de hele keten, overleg gehad hoe we de druk op het ziekenhuis kunnen verlagen.

Dit heeft geresulteerd in een aantal maatregelen gericht op het zoveel mogelijk beperken van de instroom van patiënten zodat de toegang tot de SEH zo goed mogelijk wordt gestroomlijnd. 

1. Proactief benaderen van positief geteste patiënten door de huisartsenpraktijk
Op dit moment bellen veel COVID positief geteste patiënten bij een toename van klachten rechtstreeks 112. Dit leidt tot een toename van niet getrieerde patiënten op de SEH. Om dit te voorkomen vragen wij alle huisartsenpraktijken in de beide regio’s om vanaf heden proactief alle positief geteste patiënten, waarvan u van de GGD bericht ontvangt, telefonisch te benaderen.
Belangrijkste boodschap is dat patiënten bij verergering van klachten te allen tijde eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk of in de ANW-situatie met de huisartsenpost en niet zelf 112 bellen.

2. Overleg ambulanceverpleegkundige met huisarts (praktijk of HAP) bij een 112-melding voor een COVID (verdachte) patiënt
Indien de ambulance arriveert na een 112-melding voor een COVID (verdachte) patiënt zal de ambulanceverpleegkundige overleggen met de eigen huisarts of huisartsenpost om zo een goede afweging te maken of de patiënt ingestuurd dient te worden.

3. Registreren Vroegtijdige Zorgplanning / ACP in episodelijst HIS
Het registreren in de episodelijst van uw HIS van Vroegtijdige Zorgplanning / ACP is in deze periode nóg crucialer. Deze informatie is via de LSP-koppeling zowel op de huisartsenpost als op de SEH toegankelijk en kan de triage verder bespoedigen.

4. Aangepast formulier in ZorgDomein voor verwijzen patiënten naar SEH Zuyderland  
Geleerd vanuit de situatie van dit voorjaar bij de huisartsenpost in Urmond is het verwijsformulier in ZorgDomein voor patiënten naar de SEH Zuyderland aangepast. Aanvullend wordt aan de huisartsen gevraagd om keuze voor beademing, reanimeren en de Clinical Frailty Scale in te vullen.

5. Overleg huisarts – specialist Zuyderland
Een huisarts die twijfelt mag te allen tijde contact opnemen met de specialist voor overleg, Covid of niet-Covid gerelateerd. De specialist zal zo goed mogelijk advies geven voor veilige zorg voor de patiënt. Dit kan betekenen dat er een behandeladvies wordt gegeven (uit te voeren door de huisarts) of verwijzing naar de SEH.

Naast bovenstaande maatregelen zijn er aanvullende afspraken gemaakt om de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis te bespoedigen. Deze maatregelen zullen na komend weekend van start gaan.

 • Triage op de SEH en verantwoord verwijzing terug naar huis
  In geval van verwijzing volgt er triage op de SEH, waarbij het in geval van Covid-19 klachten kan leiden tot opname of tot verantwoord terug naar huis met thuismonitoring en zuurstof. Bekijk HIER het Protocol SEH uitstroom Covid-19 patienten. Daarbij zal er volgens protocol worden voorzien in veilige en verantwoorde zorg en behandeling thuis. Klik HIER voor de observatielijst. Mocht er een verslechtering in de situatie van de patiënt optreden kan er opnieuw overlegd worden met de specialist.
   
 • Vervroegd ontslag van patiënten met COVID vanuit de cohortafdeling naar huis
  Verder worden patiënten met Covid-19 die op de cohortafdeling liggen, sinds kort vervroegd naar huis ontslagen, ook met thuismonitoring en zuurstof thuis. Ook alleen in die gevallen waarin dit verantwoord en veilig is, dus dezelfde voorwaarden als hierboven benoemd en ook volgens protocol (klik HIER voor protocol Cohort afdeling uitstroom Covid-19 patienten)
De protocollen en bijlages voor het thuis behandelen van patiënten met zuurstof vinden jullie bijgevoegd in dit bericht en zullen ook in de werkafspraken app van HOZL/MCC Omnes geplaatst worden.
 
Wij realiseren ons dat dit een extra beroep is op ons als huisartsen, in onrustige tijden. Toch hebben we hieraan meegewerkt omdat we als huisartsen ook wel degelijk grote problemen krijgen als de zorg in het Zuyderland ziekenhuis verstopt. Niet alleen voor Covid-19 patiënten, maar ook voor andere moeilijk uitstelbare zorg.  
 
Covid raakt ons allemaal, als zorgverlener, mogelijk ook zelf als patiënt. Laten we daarom als zorgverleners in deze zorgelijke en moeilijke tijden zoveel mogelijk samenwerken, en daardoor meehelpen aan een gunstiger beloop van de crisis. 
 
Dank aan allen die samenwerken in praktijken, huisartsenposten en andere samenwerkingsverbanden. Samen komen we er!
 
Kay Liedekerken namens HACoWest
Bem Bruls en Luc Harings namens HuisartsenOZL

Crisisoverleg Zuyderland

Stand van zaken 07-01-2021 COVID-19 in regio Zuyderland-Mijnstreken
Door het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten uit de eigen regio, een hoog ziekteverzuim en door knelpunten bij de uitplaatsing van patiënten naar de VVT-aanbieders neemt de druk in het ziekenhuis helaas opnieuw nadrukkelijk toe!
Er is daarnaast grote zorg dat de situatie mede t.g.v. de nieuwe variant van het virus verder verslechtert. Om te voorkomen dat in het ziekenhuis de reguliere zorg (acuut en semi-acuut) verder afgeschaald moet worden, moeten we gezamenlijk de toestroom naar het ziekenhuis beperken tot wat absoluut noodzakelijk is.
 
Aanscherpen samenwerking huisartsen en Zuyderland: instroom, doorstroom en uitstroom COVID

Naast COVID-patiënten blijft, in tegenstelling tot de eerste golf, ook de toestroom van zieke non COVID-patiënten doorlopen. Dat is enerzijds goed nieuws, anderzijds leidt dit in toenemende mate tot de ongewenste situatie dat er ingewikkelde keuzes gemaakt moeten worden over welke zorg geleverd kan worden in het ziekenhuis. Dat betekent dat ook voor non COVID-patiënten kritisch gekeken moet worden in onderlinge afstemming vooraf tussen huisarts en medisch specialist of een patiënt al dan niet ingestuurd moet worden. De protocollen die hiervoor ontwikkeld zijn vindt u in de bijlage. (zie artikel 1: Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum)
 
De beide huisartsenorganisaties en Zuyderland zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de instroom in de ziekenhuizen van met name COVID-patiënten zoveel mogelijk te beperken.
 
Hoewel het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio’s OZL en WM toeneemt, kan door ieders extra inspanning, de reguliere HA-zorg als de spoedzorg op de HAP gelukkig nog steeds doorgang vinden.
Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe en de thuiszorg staat onder grote druk waardoor uitplaatsen naar de VVT vrijwel onmogelijk is.
 

Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden tot nadere bericht:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Long oncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in ACUTE NOOD is op de HAP in Sittard), dan ziet d.d. SEH arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. Cruciaal is dat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor non-covid eerst overlegd wordt met de dd longarts, internist of geriater; 088-459 9112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de d.d. internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld)
 7. Dit geldt al helemaal voor covid verdachte of positieve patiënten! dan dient overlegd te worden voor de locatie Heerlen met de dd longarts en voor de locatie Sittard met de dd internist; 088-459 9112. Zij weten net zoals in de eerste covid periode waar plaats is voor covid patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid patiënten.
 8. Spreid het aanbod naar de SEH zo veel mogelijk over de dag; zo voorkomen we een “time out” op de SEH!

Risico inventarisatie week 53

Ondanks dat de landelijke cijfers omtrent besmettingen niet dalen, zien we dat de zorg in de huisartsenpraktijken nog steeds geleverd wordt.
In enkele praktijken is een ziekmelding, al dan niet corona-gerelateerd, of gaan medewerkers in quarantaine, maar zoals aangegeven, loopt de huisartsenzorg nog steeds door.

Besmettingscijfers Corona regionaal

In Limburg spreken we nog steeds van een zeer ernstige situatie met in Zuid-Limburg in week 53 een besmettingsgraad van 344 op 100.000 inwoners. Limburg-Noord staat landelijk op de 2de plaats met 430 besmettingen op 100.000 inwoners. Twente gaat hier nog bovenuit en staat op de 1ste plaats. Aken en Luik tellen respectievelijk 116 en 77 besmettingen op 100.000 inwoners.

Verder is het opvallend hoe de variant, afkomstig van Groot-Brittannië, zich snel verspreidt en inmiddels Nederland is binnengedrongen. De kans is klein dat we in het zuiden hiervan gespaard blijven, aldus de kenners. Dit zou zo maar kunnen betekenen dat we in plaats van een daling waarop we zitten te wachten, medio februari weer een toename van de cijfers zullen gaan zien.

Overleg HaROP-coödinatoren

Vandaag is het maandelijks overleg geweest met de HaROP coördinatoren. Zij hebben informatie gekregen over vervroegde uitstroom en de ombuiging pre-hospitaal van Covid-19 patiënten en de Covid-19 vaccinaties.

Voorkom verrassingen: geef belangrijke wijzigingen rondom de praktijk ten aanzien van COVID-19 tijdig door aan uw coördinator zodat deze op de hoogte is van nieuwe situaties.

Informatie over vaccinatie Covid-19

Op dit moment lijkt het erop dat voor de huisartsenpraktijken het Moderna vaccin beschikbaar komt omdat dit vaccin bij ‘slechts’ -20C bewaard hoeft te worden en na ontdooien nog 30 dagen in de koelkast bewaard kan worden.
Zoals jullie vernomen hebben is deze week gestart met de vaccinatie van zorgmedewerkers en artsen in de ziekenhuizen en VVT-sector.  In Zuyderland zijn dat degenen die werken op de IC/SEH/AOA/CCU en de Covid-afdelingen. De ambulancemedewerkers en VVT-zorgmedewerkers worden door de GGD gevaccineerd.

Vragen die vooraf door zorgmedewerkers gesteld werden zijn door Zuyderland gebundeld en aan ons ter beschikking gesteld. Immers, wij (en onze patiënten) zullen naar alle waarschijnlijkheid dezelfde vragen hebben.
De vragen met antwoorden, en ook de strikte/tijdelijke en relatieve contra-indicatie zijn HIER te vinden.

Op het moment dat wij meer informatie hebben over de vaccinatie voor huisartsenpraktijken en hun patiënten zullen we jullie zo snel mogelijk berichten.

Vooralsnog blijft het advies: neem geen eigen initiatieven ten aanzien hiervan. Het is wachten op een landelijk draaiboek. Kay Liedekerken vertegenwoordigt hierin de huisartsen van Limburg.

Diagnostiek

Het kan zijn dat Zuyderland de eerstelijnsdiagnostiek (gedeeltelijk) stopzet om voorrang te geven aan noodzakelijke diagnostiek voor Covid patiënten. We willen jullie erop attenderen dat Meditta Medisch Centrum Echt geopend blijft voor röntgendiagnostiek, echo en MRI. Ook MMC Echt houdt zich aan de landelijke richtlijnen, neem daarom eerst telefonisch contact op: 0475-384150.