×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Privacyreglement organisatie

13.04.2022, versie 1.3

Samenvatting

Wanneer u contact hebt met één van de Spoedposten van Meditta te Sittard-Geleen, Roermond of Weert, behandeld wordt binnen een ketenzorgprogramma van Meditta Zorg of als patiënt bent geholpen in Meditta Medisch Centrum worden gegevens van en over u vastgelegd. De verwerking van deze gegevens verloopt conform de geldende privacy regelgeving1 en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zowel Meditta Spoedzorg, Meditta Zorg en Meditta Diagnostiek maken onderdeel uit van Meditta Holding. Wanneer we in dit privacyreglement spreken van Meditta bedoelen we alle onderdelen van Meditta Holding. In dit privacyreglement staat onder welke voorwaarden uw gegevens verwerkt worden. Om u als cliënt of patiënt te informeren over uw belangrijkste rechten en plichten hebben wij deze kort voor u samengevat:

Recht op inzage of afschriften

U hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens wij in uw dossier verwerken. Persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener en gegevens die over iemand anders gaan kunnen niet als uw persoonsgegevens worden aangemerkt, om welke reden u er geen recht op heeft deze in te zien. Als uw dossier informatie over anderen bevat, bijvoorbeeld familieleden, mogen hulpverleners niet zomaar die gegevens aan u verstrekken. Ze moeten dan eerst toestemming vragen aan die persoon. Als er geen toestemming is, dan worden de desbetreffende passages afgeplakt of uit het dossier verwijderd. U hebt niet het recht uw dossier mee te nemen. Wel kunt u een kopie vragen van de persoonsgegevens die worden verwerkt; voor het verzoek om aanvullende kopieën kan op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Wie mag een dossier inzien?

Niemand anders dan u, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Dus ook geen familie of partner, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U doet dit door iemand schriftelijk te machtigen. Er is een aantal situaties waarin het dossier van een ander wel mag worden ingezien. Het gaat om houders van het ouderlijk gezag van kinderen onder de 12 jaar, een curator of mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger, die hiervoor schriftelijk gemachtigd is. Het moet dan voor de hulpverlener wel duidelijk zijn dat deze in het belang van de patiënt handelt.

Verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming 

Onjuistheden ten aanzien van de verwerkte persoonsgegevens in het dossier kunt u laten verbeteren of aanvullen. Bij aanvullingen zal Meditta inspanning verlenen om dit aan het brondossier bij de eigen huisarts met toestemming uit te voeren. Er zijn ook situaties denkbaar waarin u de door Meditta verwerkte persoonsgegevens kunt laten verwijderen of afschermen. U heeft het recht om gedeelten uit het dossier te laten verwijderen of het gehele medische dossier te laten vernietigen. Dit is onder meer het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, u de eerder verleende toestemming voor de verwerking heeft ingetrokken en Meditta geen ander recht kan inroepen om de gegevens te blijven verwerken, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, etc. Meditta kan zich onder meer op een ander recht beroepen, wanneer zij de gegevens nodig heeft om haar wettelijke verplichting na te kunnen komen waaronder de financiële verantwoording. Wanneer Meditta de gegevens van uw medisch dossier niet wil of kan verwijderen of vernietigen wordt u hiervan in kennis gesteld. U heeft ook het recht te worden geïnformeerd over mogelijke rectificaties of verwijderingen van persoonsgegevens.

Beperking

U heeft het recht om van Meditta te vragen de verwerking van persoonsgegevens te beperken in een aantal situaties. Bijvoorbeeld wanneer u heeft verzocht om rectificatie of het stoppen van verwerken, omdat deze verwerking onrechtmatig zou zijn, kunt u van Meditta vragen de verwerking te beperken, voor de periode dat Meditta moet uitzoeken of aan uw eerste verzoek moet worden voldaan.

Overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan Meditta heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare berichtenstructuur weer van Meditta terug te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht deze gegevens aan een andere partij over te dragen, met het doel dat deze de gegevens voor een zelfde doel zal gaan verwerken als dat Meditta dat heeft gedaan.

Bezwaar

Tevens kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens door Meditta. Meditta zal de verwerking vervolgens staken, tenzij Meditta dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert, welke zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u als betrokkene.


1. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, evenals de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.


2. Doel

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen AVG en – voor zover van toepassing – de bepalingen van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, verder te noemen WGBO.

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Dit reglement is van toepassing op alle onderdelen van Meditta Holding B.V. waar persoonsgegevens worden verwerkt, hierna tezamen genoemd: “Meditta”, statutair gevestigd te Sittard. Het reglement heeft betrekking op het overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens binnen Meditta.


3. Verwerking van persoonsgegevens

1. Verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement en de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor vooraf welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden2.

Doeleinden voor Meditta om persoonsgegevens te verwerken zijn:

 • Ondersteuning en instandhouding van de zorg aan de patiënt. Zowel door Meditta als, indien noodzakelijk, door ketenpartners;
 • Het vaststellen en beschikbaar stellen van informatie, ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van Meditta;
 • Het mogelijk maken van kwaliteitsbewaking en -bevordering.
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de patiënt dan wel met diens zorgverzekeraar.
 • Het vastleggen en beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van (medisch) wetenschappelijk onderzoek en (medisch) onderwijs.


Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

2. Grondslagen verwerkingen

Algemene persoonsgegevens
Voor algemene persoonsgegevens geldt dat Meditta deze slechts mag verwerken indien:

 • de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. (Dit zal bijvoorbeeld gebeuren in het geval van calamiteiten onderzoek of klachten onderzoek.);
 • de verwerking van de persoonsgegevens  noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Meditta met de betrokkene heeft gesloten of waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen. (Dit zal bijvoorbeeld gebeuren bij de verwerking van gegevens in het kader van ketenzorg of bij informeren van de eigen huisarts na contact met de spoedpost.);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Meditta rust. (Hier zal bijvoorbeeld sprake van zijn in geval van de meldplicht kindermishandeling);
 • de verwerking  noodzakelijk is om de vitale belangen (bijvoorbeeld gezondheid of eigendom) van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. (Hier zal bijvoorbeeld sprake van kunnen zijn in geval van acute situaties op de spoedpost en er persoonsgegevens aan ketenpartners verstrekt moeten worden);
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. (bijvoorbeeld wanneer het verwerken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering, voor het declareren van verrichtingen).


Bijzondere persoonsgegevens
Voor de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende de gezondheid, geldt in beginsel dat dit niet is toegestaan. Dit verbod is niet van toepassing wanneer Meditta er voor zorgt dat aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden; 
 • de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Meditta of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht;
 • de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van geldende regelgeving, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene;
 • de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van geldende regelgeving, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en onder voorwaarde dat de verwerking plaatsvindt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die krachtens op basis van  geldende regelgeving is gebonden aan het beroepsgeheim of door een andere persoon die eveneens op basis van geldende regelgeving tot geheimhouding is gehouden;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van geldende regelgeving waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim;
 • de verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, op grond van geldende regelgeving, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de belangen van de betrokkene.


Ontvangers 
Meditta zal in het kader van haar medische dienstverlening en binnen de toepasselijke doeleinden soms persoonsgegevens aan derden ter beschikking moeten stellen. U dient er mee rekening te houden dat Meditta persoonsgegevens die u betreffen aan de volgende partijen zal moeten kunnen toesturen: ketenpartners en verzekeraars.

Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de gegevensverwerking de beroepsbeoefenaar die deze gegevens heeft verzameld of diens waarnemer. Voorts hebben toegang tot de gegevensverwerking de Verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker van de persoonsgegevens voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging dan wel het beheer noodzakelijk is.

Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet herleidbaar zijn, kan de Verwerkingsverantwoordelijke besluiten deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de gegevensverwerking.


4. Vertegenwoordiging

 • Iemand die niet (meer) voor zichzelf kan beslissen, wordt wilsonbekwaam genoemd. In situaties waarbij er sprake is van wilsonbekwaamheid kan een andere persoon optreden als vertegenwoordiger van de betrokkene. Hij is hierbij gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de invulling van zijn taken te betrekken en in diens belang te handelen.
 • Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar treden de ouders op die het ouderlijk gezag uitoefenen dan wel de voogd in plaats van de betrokkene. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zeventien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op. Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen, dan treedt vertegenwoordiging op zoals is vastgelegd in de WGBO.


5. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

 • De betrokkene kan de verantwoordelijke verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
 • De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen één maand na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
 • De verantwoordelijke voert een beslissing tot verbetering, aanvulling of afscherming zo spoedig mogelijk uit, uiterlijk binnen één maand.
 • De verantwoordelijke verwijdert3 de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, evenals voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 • Dit verzoek kan worden gedaan als zijn/haar persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de verwerking voorkomen.


6. Bewaren en beveiligen

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan in paragraaf 6.1 omschreven wanneer zij geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
 • De verantwoordelijke stelt vast hoe lang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 • De bewaartermijn voor medische gegevens is in beginsel 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed zorgverlener voortvloeit.
 • De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 • De verantwoordelijke sluit met bewerkers die in opdracht van verantwoordelijke persoonsgegevens verwerken overeenkomsten af waarin, conform de WBP, afspraken gemaakt worden over de vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens.


7. Klachten

1. Meditta

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

Meditta (verwerkingsverantwoordelijke)
Klachten kunnen via de voor Meditta toepasselijke mogelijkheid voor onafhankelijke klachtenbehandeling worden gemeld. Klachten kunnen telefonisch, via email of schriftelijk ingediend worden bij Meditta. Op www.meditta.nl is de klachtenregeling en werkwijze beschikbaar om klachten in te dienen. De Functionaris voor Gegevensbescherming neemt vervolgens contact op met de betrokkene. De Functionaris voor Gegevensbescherming van Meditta is:

 

2. De Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat Meditta persoonsgegevens niet in overeenstemming met de AVG verwerkt en dat Meditta niet naar tevredenheid op uw klacht hierover heeft gereageerd kunt dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan door de AP hierover te tippen via de knop ‘tip ons’ op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. De AP kan naar aanleiding van uw tip besluiten om een onderzoek in te stellen.

3. De kantonrechter

Als u naar de rechter wilt, dan start u een verzoekschriftprocedure. Dit doet u door een brief te schrijven aan de kantonrechter.

 
8. Begripsbepalingen

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Gezondheidsgegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening.
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.
 • Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Meditta B.V.4
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Betrokkene: de natuurlijk persoon  op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 • Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de organisatie (Meditta) persoonsgegevens verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt dat.
 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de AP is het orgaan dat door de Uitvoeringswet AVG (UAVG)  wordt aangewezen om toe te zien of de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet.
 • WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 niet meer van toepassing).
 • WGBO: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.


9. Noodzaak verstrekken van persoonsgegevens

Het verstrekken van de persoonsgegevens door de betrokkene aan Meditta is een noodzakelijke voorwaarde om de geneeskundige behandelovereenkomst te kunnen sluiten. Zonder de opgevraagde persoonsgegevens kan Meditta de overeenkomst niet aangaan en daarmee niet het geneeskundige behandeltraject starten.


10. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

 • Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de Verwerkingsverantwoordelijke, zijnde de Raad van bestuur van Meditta.
 • De wijzigingen zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
 • Dit reglement is in te zien bij de verantwoordelijke, medewerkers, patiënten en externe relaties kunnen hiervoor terecht op de website van Meditta www.meditta.nl
 • Het Privacyreglement is vastgesteld op 1 mei 2018 en vervangt alle voorgaande versies.

 

Noten

[1] Dit is tot 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

[2] De Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

[3] Onder verwijdering dient men tevens vernietiging te verstaan.

[4] De AVG bepaalt dat de 'Verwerkingsverantwoordelijke' is: "een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt".


Versiebeheer

Versie 1.3  

Datum: 13.04.2022
Naam: Mariëlle Camps
Wijzigingen: Aanpassingen lay out, geen inhoudelijke wijzigingen.

Versie 1.2   

Datum: 17.05.2018
Naam: Mariëlle Camps
Wijzigingen: Aanpassingen lay out, geen inhoudelijke wijzigingen. Datum toegevoegd goedkeuring document.

Versie 1  

Datum: 01.05.2018
Naam: Mariëlle Camps         

Behandelkamer huisarts
Behandelkamer huisarts